دلایل عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی شهرستان ساوه : پايان نامه كارشناسی ارشد مديريت دولتی گرایش تحول

دلایل عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی شهرستان ساوه : پايان نامه كارشناسی ارشد مديريت دولتی گرایش تحول

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته  مدیریت دولتی و با عنوان دلایل عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی شهرستان ساوه   در  ۱۴۰ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده پایان نامه دلایل عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی شهرستان ساوه:

هدف از پژوهش حاضر شناسايي علل عدم ارتقای شغلی بانوان در پست‌های اختصاصی در سازمان‌های دولتی شهرستان ساوه بوده است. جامعة آماري در تحقيق حاضر شامل کلیه زنان شاغل در سازمان‌های دولتی شهرستان ساوه می‌باشد. روش نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه‌ای می‌باشد به این صورت که به شیوه طبقه‌ای از بین زنان شاغل در سازمان‌های دولتی شهرستان که مجموع آنها ۱۷۰ نفر می‌باشد نمونه انتخاب شد. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و تعداد افراد نمونه ۱۰۲ نفر منظور شد. یه دلیل عدم تکمیل یکی از پرسشنامه‌ها تعداد نمونه در بخش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۱۰۱ نفر منظور گردید .

ابزار مورداستفاده شامل پرسشنامه محقق ساخته می باشد به این منظور پس از تاييد روايي پرسشنامه به کمک نرم‌افزار spss ضریب آلفای کرنباخ  محاسبه شد و نتایج نشان داد آلفای بدست آمده به اندازه کافی به یک نزدیک است، بنابراین پرسشنامه و در نتیجه داده‌های حاصل از آن و تجزیه و تحلیل آنها معتبر بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شد و برای آزمون فرضیه ها از آزمون t تک متغیره و ازمون فریدمن استفاده شد و برای آزمون فرضیه اصلی از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی و تاييدي استفاده شد.

در نهایت نتایج نشان داد همه عوامل منجر به خود ناتوان سازی زنان و در نتیجه منجر به ایجاد نگرش منفی نسبت به پست های مدیریتی به زنان و در نهایت منجر به شکل گیری سقف شیشه ای در سازمان های دولتی شهرستان ساوه  شده است و عامل فرهنگي داراي بالاترين اثر مي‌باشد.

کلید واژه ها: عدم ارتقای شغلی / پستهای دولتی / زنان

 

ضرورت و اهمیت پژوهش

امروزه نقش تعيين كننده‌ نيروي انساني در توسعه يافتگي كشورها بر كسي پوشيده نيست. از ميان عوامل توليد براي رشد و توسعه، يعني منابع طبيعي و ثروت خدادادي ، نيروي انساني، سرمايه، مديريت و فناوري، نيروي انساني است كه سهم اصلي را بر عهده دارد. تحولات چشمگير در دو دهه‌ اخير در جهان باعث گرديده كه كاهش نابرابري‌هاي جنسيتي، بخش جدايي ناپذير فرايند توسعه گردد كه يكي از مهم‌ترين اين تحولات، تغيير در ضرورت حضور زنان در جامعه است (اشرف حامدي، ۱۳۸۵). از سوي ديگر، با توجه به اين كه در سنجش شاخص توسعه دو عنصر مهم ميزان بهره‌گيري از منابع مادي و انساني و ميزان توزيع عدالت به عنوان دو ركن اصلي در عملكرد آن تعريف شده‌اند، زنان با دارا بودن نيمي از نيروي انساني (عامل توسعه) و نيمي از جمعيت ( هدف توسعه) مي‌توانند عاملي براي ايجاد و گسترش توسعه باشند. با نگاهي به وضعيت كنوني بازار كار ايران مي‌توان دريافت كه زنان ايراني فاصله‌ زيادي تا وضعيت مطلوب دارند. از تركيب جمعيت فعال كشور ۸۵ درصد نيروي فعال را مردان و فقط ۱۵ درصد آن را زنان تشكيل مي‌دهند، اما اين آمار در كشورهاي صنعتي پيشرفته بسيار متفاوت است. در برخي از اين كشورها، حدود ۵۰ درصد زنان نيروي كار را در اختيار دارند و در كشورهاي در حال توسعه در بخش كشاورزي ، ۶۷ درصد از نيروي كار به زنان اختصاص دارد (پايگاه اينترنتي حوزه، ۱۳۸۷). به همین ترتیب در عرصه‌هاي مديريتي و تصميم‌گيري نيز وضعيتي نامناسب‌تر وجود دارد به گونه‌اي كه تنها حدود ۲/۵ درصد از مديران كشور زن هستند و هرچه به سوي سطوح بالاي مديريتي مي‌رويم، اين ميزان كاهش مي‌يابد و به ۴/۱ درصد در سطوح مدير كل و معاون دستگاه مي‌رسد (ميرغفوري، ۱۳۸۵).بر اساس سرشماري  عمومي نفوس و مسكن مركز آمار ايران در سال ۱۳۸۵، جمعيت كل كشور بالغ بر ۷۰۴۹۵ هزار نفر است كه ۸۸/۵۰ درصد مرد و ۱۲/۴۹ درصد زن هستند (طباطبايي يزدي، ۱۳۸۷). از طرفی بسیاری از پژوهش ها علل عدم ارتقاء زنان در پست های مدیریتی را عدم تمایل کارکنان سازمان می دانند در این خصوص در پژوهش عبدالهی(۱۳۸۱) مشخص گرديده كه ۳۰ درصد كارمندان مرد از اين كه مافوق‌شان زن باشد، احساس خوشايندي ندارند .

بر اساس آمار ارايه شده ، حضور زنان در پست‌هاي مديريتي موجب بهبود عملكرد مديريت كشور و سازمان مي‌شود. به اين دليل كه توانمندي‌هاي مديريتي تا حدودي به طور مساوي بين مردان و زنان توزيع شده است و يا به بيان ديگر، اين موهبت الهي در هر دو گروه تقريباً به گونه‌ي يكسان هديه شده است. از اين رو، عدم تأمين شرايط يا فرصت‌هاي مناسب براي ارتقاي زنان مستعد به مشاغل مديريتي، موجب عدم استفاده‌ حدود نيمي از ظرفيت‌ها و استعدادهاي در دسترس مي‌شود. از اين ديدگاه زنان توانمندي‌هاي ويژه‌اي دارند و از مهارت‌هايي «نرم» در مديريت منابع انساني برخوردارند كه در شرايط امروز بيش از گذشته مورد نياز سازمان‌هاست. همچنين، با حضور زنان در مشاغل مديريتي تحول سازمان‌ها از لحاظ بهبود ارتباطات سازماني و ترويج نوآوري تسهيل مي‌شود. در ضمن، فناوري اطلاعات نيز زمينه‌ حضور زنان را بيش‌تر كرده است (محمدي اصل، ۱۳۸۱) . از جمله مشکلاتی که با انجام پژوهش حاضر کاهش می یابد این است که با همگام نمودن ارزش‌ها و باورهاي افراد و سازمان و شيوه‌هاي درست انديشيدن و تقويت وجوه مشترك و ارزش‌ها و باورهاي غالبي كه به اتفاق اعضاي سازمان پذيرفته شده و حمايت مي‌شود، به اعضاي سازمان احساس هويت داده می شود و موجب انسجام و همنوايي دروني ميان آنان در رسيدن به اهداف عالي سازمان می گردد. بنابراين، موضوع بالا به دليل درصد بالاي نيروي انساني زنان و بهره‌مندي جامعه از توانمندي آنان در پيشبرد اهداف كشور، از اهميتي ويژه برخوردار است.

با توجه به اهميت موضوع و ضرورت بكارگيري زنان پست‌هاي مديريتي و اين كه آگاهي از توانمندي‌هاي زنان مي‌تواند نقش محوري در توسعه و پيشرفت كشور به همراه داشته باشد،  از سوی دیگر موجب عدم شکل گیری سقف شیشه ای در سازمان می شود.  از اين رو، در اين پژوهش پژوهشگر در پي شناسايي علل عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی شهرستان ساوه می باشد.

 

 

فهرست  مطالب پایان نامه دلایل عدم ارتقای شغلی بانوان

چکیده ۱

فصل اول:کلیات پژوهش   ۲

۱-۱ مقدمه  ۳

۱-۲ بیان مسئله  ۴

۱-۳ ضرورت و اهمیت پژوهش    ۶

۱-۵ فرضیه های پژوهش    ۱۱

۱-۵-۱ فرضیه های فرعی  ۱۱

۱-۶ اهداف پژوهش    ۱۲

۱-۶-۱ اهداف فرعی  ۱۲

۱-۷ تعریف متغیر ها ۱۲

۱-۷-۱ تعریف مفهومی  ۱۲

۱-۷-۲ تعریف عملیاتی  ۱۴

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش   ۱۵

۲-۱ مبانی نظری   ۱۶

۲-۲ نقش و حقوق زن در جامعه  ۱۷

۲-۳ زنان در مديريت   ۱۷

۲-۴ نگرش‌هاي  در راستای عدم انتصاب زنان در پست های مدیریتی  ۱۸

۲-۵ باورهاي جامعه  ۲۰

۲-۶ وضعيت مديران زن در جامعه ايران  ۲۱

۲-۷ ضرورت تغيير برخي نگرش‌ها جهت از بين بردن سقف شيشه‌اي در ايران  ۲۳

۲-۸ نگاهي به وضعيت زنان در ايران  ۲۵

۲-۹ نظریه های مطرح شده در خصوص پژوهش    ۳۷

۲-۱۰ چارچوب نظري   ۴۱

۲-۱۱ پیشینه پژوهش    ۴۹

۲-۱۱-۱ پیشینه داخلی پژوهش    ۴۹

۲-۱۱-۲ پژوهش های خارجی  ۵۱

فصل سوم: روش شناسی تحقیق  ۵۴

۳-۱ مقدمه  ۵۵

۳-۲ روش تحقیق  ۵۷

۳-۳ جامعه آماري   ۵۷

۳-۴ روش تعین حجم نمونه  ۵۷

۳-۵ نمونة آماري و روش نمونه گیری   ۵۸

۳-۶ ابزار تحقيق  ۵۹

۳-۶-۱   پرسشنامه محقق ساخته  ۵۹

۳-۶-۲  نحوه محاسبه روايي و پايايي ابزار سنجش    ۵۹

۳-۶-۲-۱ روایی  ۶۱

۳-۶-۲-۲ پایایی  ۶۱

۳-۷ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات   ۶۳

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها ۶۴

۴-۱  مقدمه  ۶۵

۴-۲ بخش دوم : تحليل داده ها ۶۶

۴-۲-۱ بررسي آزمون نرمال بودن داده ها ۶۶

۴-۲-۲ آزمون فرضیه ها ۶۷

تحلیل عاملی تاییدی   ۷۳

شاخص های برازش مدل  ۷۷

۴-۳-۳ فرضیه های فرعی  ۷۸

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری  ۸۹

۵-۱ خلاصه پژوهش    ۹۰

۵-۲ نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها ۹۱

۵-۳ بحث و نتيجه‌گيري   ۹۴

۵-۴ پيشنهادها ۹۶

۵-۴-۱پيشنهادهاي حاصل از نتایج پژوهش    ۹۶

۵-۴-۲ به  طور خلاصه  از نتایج فرضیات میتوان پیشنهادات ذیل  را به صورت کلی ارائه  داد : ۹۷

۵-۴-۳ پیشنهادات برای پژوهشگران آینده ۹۸

منابع فارسی  ۱۰۰

منابع انگلیسی  ۱۰۵

پیوست ها ۱۰۸

پرسشنامه و خروجی spss  ۱۰۸

خروجی spss  ۱۱۱

 

 

فهرست اشکال

شکل (۲-۱) مدل مفهومی پژوهش       ۸

شکل (۴-۱) دیاگرام مسیر تحلیل عاملی تاییدی با چهار متغیر نهفته(عامل)       ۷۷

شکل (۲-۴) عواجل اجتماعی موثر در عدم ارتقا زنان در پست مدیریتی          ۸۰

شکل (۳-۴) عوامل فرهنگی موثر در عدم ارتقا زنان در پست های مدیرتی      ۸۲

شکل (۴-۴) تبعیض و نابرابری جنسی موثر در عدم ارتقاء زنان در پست های مدیریتی    ۸۴

شکل (۵-۴) تضاد کار و خانواده موثر در عدم ارتقاء زنان در پست های مدیریت            ۸۶

شکل (۶-۴) ویژگی شخصیتی و روانی موثر در عدم ارتقاء زنان در پست های مدیریتی   ۸۸

 

 

فهرست  جداول

جدول ۲-۱ مقايسه‌ي درآمد اكتسابي زنان و مردان در كشورهاي مختلف           ۲۶

جدول۲-۲ مقايسه‌ي نسبت‌هاي مربوط به شاخص‌هاي درآمدي ايران و نروژ      ۲۷

جدول ۲-۳ حضور زنان در پست‌هاي سياسي و مديريتي     ۲۷

جدول ۲-۴ مقايسه‌ي نرخ سواد زنان در كشورهاي مختلف   ۳۰

جدول ۲-۵  رتبه‌بندي عامل‌هاي شخصي           ۴۰

جدول ۲-۶ رتبه‌بندي عامل‌هاي سازماني            ۴۰

جدول ۲-۷ رتبه‌بندي عامل‌هاي فرهنگي            ۴۱

جدول ۲-۸ رتبه‌بندي عامل‌هاي اجتماعي            ۴۱

جدول ۳-۱ : مربوط به تعداد افراد نمونه بر حسب روش تصادفی طبقه ای        ۵۸

جدول ۳-۲ :  شکل کلی و امتیازبندی پرسشنامه براساس طیف لیکرت ۵۹

جدول۳-۳: مربوط به نمایش ميزان آلفاي كرونباخ گويه های پرسشنامه            ۶۲

جدول۴-۱: آمار توصيفي مربوط به بررسی نرمال بودن داده ها         ۶۶

جدول ۴-۲:  مربوط به آمار توصيفي متغير ها     ۶۷

جدول۴-۳: کرویت بارتلت(KMO)      ۶۸

جدول ۴-۴: اشتراكات واريانس           ۶۹

جدول ۴-۵: نتايج نهايي تحليل عاملي    ۷۰

جدول ۴-۶ مربوط به بار های عاملی پس از چرخش وایمکس           ۷۲

جدول (۴- ۷) تحلیل عامل تائیدی برای بررسی شاخص های  عوامل فرهنگی   ۷۳

جدول (۴- ۸) تحلیل عامل تائیدی برای بررسی شاخص های عوامل اجتماعی    ۷۴

جدول (۴- ۹) تحلیل عامل تائیدی برای بررسی مولفه های تبعیض و نابرابری جنسی      ۷۵

جدول (۴- ۱۰) تحلیل عامل تائیدی برای بررسی شاخص های تضاد کار  و خانواده         ۷۶

جدول (۴-۱۱) شاخص‌های برازش مدل ۷۷

جدول ۴-۱۲: مربوط به آمار توصیفی مولفه‌ها     ۷۹

جدول ۴-۱۳: مربوط به آزمون t         ۷۹

جدول۴-۱۴: مربوط به آزمون فریدمن   ۸۰

جدول ۴-۱۵: مربوط به آمار توصیفی مولفه‌ها     ۸۱

جدول ۴-۱۶: مربوط به آزمون t         ۸۱

جدول ۴-۱۷: مربوط به آزمون فریدمن  ۸۲

جدول ۴-۱۸: مربوط به آمار توصیفی مولفه‌ها     ۸۳

جدول ۴-۱۹: مربوط به آزمون t         ۸۳

جدول۴-۲۰: مربوط به آزمون فریدمن   ۸۴

جدول ۴-۲۱: مربوط به آمار توصیفی مولفه‌ها     ۸۵

جدول ۴-۲۲: مربوط به آزمون t         ۸۵

جدول ۴-۲۳: مربوط به آزمون فریدمن  ۸۶

جدول ۴-۲۴: مربوط به آمار توصیفی مولفه‌ها     ۸۷

جدول ۴-۲۵: مربوط به آزمون t         ۸۷

جدول۴-۲۶: مربوط به آزمون فریدمن   ۸۷

 

 

فهرست نمودارها

نمودار (۳-۱) طرح تحقیق    ۵۶

نمودار (۳-۲) مشخصات پژوهش         ۶۳

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0