ارزیابی سامانه حسابداری وگزارشگری مالی گمرک شیرازبه بخش حسابداری دولتی وتامین اعتبار و خزانه : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

ارزیابی سامانه حسابداری وگزارشگری مالی گمرک شیرازبه بخش حسابداری دولتی وتامین اعتبار و خزانه : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

سلام به دانشجویان عزیزی که در مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری مشغول تحصیل هستند. این بار تیم مسترداک پایان نامه ای با موضوع ” ارزیابی سامانه حسابداری وگزارشگری مالی گمرک شیرازبه بخش حسابداری دولتی وتامین اعتبار و خزانه ” به شما عزیزان ارائه کرده است. شما می توانید با بررسی چکیده و فهرست پایان نامه که در ادامه آمده است بیشتر با آن آشنا شوید و با اطمینان خاطر آن را تهیه کنید و بهره ببرید. تیم مسترداک همواره برای شما دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری آرزوی موفقیت روزافزون دارد.

 

چکیده پایان نامه ارزیابی سامانه حسابداری وگزارشگری مالی گمرک شیرازبه بخش حسابداری دولتی وتامین اعتبار و خزانه:

اين پژوهش در مورد ارزيابي قابليت گزارشگري مطلوب سامانه اطلاعات حسابداري گمرک شیرازاست که هدف از انجام اين پژوهش بررسي ميزان پاسخ گويي گزارشگري مالي از ديدگاه استفاده کنندگان بود تا ميزان رضايت آنان از موجود يک گزارشگري مالي شفاف در گمرک را بيان کند. چون استفاده کنندگان از راه گزارشگري شفاف مالي قادر خواهند بود که از چگونگي ارائه خدمات جمعي و نحوه مصارف منابع آگاه شوند مسئوليت پاسخگویي دولتها را ملزم مي کند براي مواردي نظير تهيه منابع مالي ، افزايش منابع مالي ، هدفهاي که اين منابع مالي براي تحقق آنها مصرف مي شود دلايل منطقي ارائه نمايند.اين پژوهش با توجه به هدف آن با طرح فرضيه هايي که پژوهشگر به شرح زير مطرح نمود:

۱-سامانه تامين اعتباردر گمرک شیراز از توانايي لازم برای کنترل هزينه هاي برنامه ، طرحها و پروژه هاي مصوب سالانه رادارامي باشد.

۲- سامانه حسابداري دولتي مورداستفاده درگزارشگري مالي  گمرک شیراز دارای توانايي گزارش دهي صورت هاي مالي به نحو مطلوب است.

۳- سامانه خزانه داري  گمرک شیراز دارای  قابليت لازم مورد انتظار يک سامانه دريافت و پرداخت مطلوب وجوه است. به همین جهت گمرک شیراز را به عنوان مرکزیت گرمکات که شامل شش بخش مي باشد مورد مطالعه قرار گرفت البته در اين پژوهش از انجائيکه  بخش مالي گمرک شیراز مدنظر بود به همين خاطر براي شخص کردن حجم نمونه از نمونه گيري خوشه اي (طبقه بندي شده)استفاده شد براي آزمون فرضيات اطلاعات لازم از راه پرسشنامه و با استفاده از نرم افزار SPSS براي آزمون فرضيات استفاده ودرنهايت هرسه فرضيه مورد آزمون تاييد نشد. در اين پژوهش مشخص شدکه گمرک شیراز قادر به کنترل،گزارش دهي،سامانه دريافت وپرداخت مطلوب برخوردار نبود.

کلید واژه: گزارشگر مالی ، حسابداری دولتی ،تامین اعتبار ،خزانه،گمرک شیراز

 

اهميت و ضرورت انجام پژوهش ارزیابی سامانه حسابداری وگزارشگری مالی گمرک شیرازبه بخش حسابداری دولتی وتامین اعتبار و خزانه:

مديريت دولت در امور اقتصادي از آن براي تاثير اساسي در سرنوشت ملت دارد که اقتصاد ما اقتصاد دولتي است ، شکوفايي اقتصاد دولتي نتايج پر بار براي تمام شئون کشور و رکود اقتصادي بحرانهاي مهيبي براي آن به دنبال دارد . پس امور اقتصادي دولت مهم و پاسخگويي در زمينه امور اقتصادي مهمتر است . مسئولين بايد به آنچه که حق مردم ايجاب مي کند در زمينه مسائل اقتصادي و دخل و خرج هاي دولتي به آنها گزارش دهند . مطالعه در زمينه هاي بالاو مقايسه وضع موجود در ايران و تشخيص نارسايي هاي اساسي گزارشگري مالي دولتي ، به منظور دستيابي به نظام هاي مناسب و قابل اجرا با در نظر گرفتن شرايط ، امکانات و مقررات کشور ، يک ضرورت اساسي است.

براي پاسخ به اين ضرورت بايد برنامه هاي مطالعاتي کوتاه مدت و بلند مدتي به منظور فراهم نمودن زمينه هاي لازم براي تدوين چهارچوب نظري و استانداردهاي حسابداري و گزارشگري مالي دولتي صورت پذيرد . با توجه به يکي از ارکان اساسي نظام هاي مردم سالار پاسخگويي است و يکي از اين ابزارهاي اصلي براي پاسخگويي برقراري نظام گزارشگري مالي است.

 

اهداف پژوهش:

هدف هاي کلي پژوهش شامل موارد زير است:

 • ارزيابي دقيق گزارشگري مالي موجود در گمرک شیرازو مقايسه آن با نحوه گزارشگري مالي مطلوب با توجه به عوامل تعيين شده.
 • تعيين عوامل اصلي موثر درسامانه گزارشگري مالي گمرک شیرازبا استفاده از سامانه گزارش مطلوب
 • ارزيابي عملکردسامانه هاي اطلاعاتي درحسابداري مالي و تامين اعتبار و سامانه خزانه داري باتوجه به شاخص موثر در گزارشگري مالی گمرک شیراز

 

 فهرست ارزیابی سامانه حسابداری وگزارشگری مالی گمرک شیرازبه بخش حسابداری دولتی وتامین اعتبار و خزانه

 • چكيده ۱
 • فصل اول : كليات پژوهش
 • ۱ـ۱ـ ديباچه ۳
 • ۱ـ۲ـ بيان مسئله وانگيزه برگزيدن موضوع پژوهش۴
 • ۱ـ۳ـ اهميت و ضرورت انجام پژوهش۵
 • ۱ـ۴ـ اهداف پژوهش ۶
 • ۱ـ۵ـ فرضيه هاي پژوهش۷
 • ۱ـ۶ـ روش پزوهش ۷
 • ۱ـ۷ـروش جمع آوري اطلاعات.۸
 • ۱ـ۸ـ قلمرو پژوهش.۸
 • ۱ـ۹ـ متغير هاي پژوهش.۱۰
 • ۱ـ۱۰ـ محدوديت هاي پژوهش۱۰
 • ۱ـ۱۱ـ تعريف واژگان واصطلاحات كليدي۱۰
 • ۱ـ۱۲ـ ساختار پژوهش ۱۳
 • فصل دوم : چارچوب نظري و پيشينه پژوهش
 • گفتار اول : مفاهيم حسابداري و گزارشگري مالي و دولتي
 • ۲ـ۱ـ۱ـ ديباچه۱۵
 • ۲ـ۱ـ۲ـ تعريف حسابداري و حسابداري دولتي۱۷
 • ۲ـ۱ـ۳ـ تعريف گزارشگري مالي۱۹
 • ۲ـ۱ـ۴ـ اهداف گزارشگري مالي۱۹
 • ۲ـ۱ـ۵ـ گزارشگري مالي در ايران ۲۱
 • ۲ـ۱ـ۶ـ گزارشگري مالي در عصر تجارت الكترونيك۲۳
 • ۲ـ۱ـ۷ـ استفاده كنندگان از گزارشگري مالي۲۴
 • ۲ـ۱ـ۸ـ امكان ارتقا گزارشگري مالي در ايران ۲۵
 • ۲ـ۱ـ۹ـ تحولات اساسي در گزارشگري ۲۷
 • ۲ـ۱ـ۱۰ـ واحد گزارشگري مالي ۲۹
 • ۲ـ۱ـ۱۱ـ جايگاه تئوري وجوه مستقل ۳۰
 • ۲ـ۱ـ۱۲ـ جريان اطلاعاتي گزارشگري مالي۳۱
 • ۲ـ۱ـ۱۳ـ محدوديت هاي گزارشگري مالي.۳۲
 • ۲ـ۱ـ۱۴ـ گزارشگري مالي دولتي۳۴
 • ۲ـ۱ـ۱۵ـ اهداف گزارشگري مالي دولتي۳۶
 • ۲ـ۱ـ۱۶ـ مفهوم مسئوليت پاسخگويي۳۶
 • ۲ـ۱ـ۱۷ـ اصول حسابداري و گزارشگري مالي دولتي ۳۹
 • ۲ـ۱ـ۱۸ـ مباني حسابداري دولتي ۳۹
 • ۲ـ۱ـ۱۹ـ مباني تعهدي در حسابداري دولتي ۳۹
 • ۲ـ۱ـ۲۰ـسامانه حسابداري حساب مستقل۴۱
 • ۲ـ۱ـ۲۱ـ انواع حسابهاي مستقل۴۲
 • ۲ـ۱ـ۲۲ـ ارزيابي عملكردسامانه گزارشگري مالي و ارتباط آن با مديريت دولتي۴۴
 • گفتار دوم : گمرک و گزارشگري مالي درگمرکات
 • ۲ـ۲ـ۱ـ بحث نظري۴۶
 • ۲ـ۲ـ۲ـ پيشينه ، رشد و تحول گمرک در ايران.۴۸
 • ۲ـ۲ـ۳ـ مسائل مربوط به گزارشگري مالي مطلوب در گمرک و ارتباط آن با سامانه مالي.۵۱
 • ۲ـ۲ـ۴ـ استفاده كنندگان گزارش هاي مالي و نيازهاي اطلاعاتي آنها۵۲
 • ۲ـ۲ـ۵ـ خصوصيات ، محسنات و كاربرد حسابداري گمرک ۵۴
 • ۲ـ۲ـ۶ـ اصول و موازين حسابداري گمرک ۵۶
 • ۲ـ۲ـ۷ـ اصول حسابداري در گمرک ها و مفهوم بودجه.۵۹
 • ۲ـ۲ـ۸ـ خلاصه دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه گمرک  ۶۶
 • ۲ـ۲ـ۹ـ حسابداري بودجه .۶۸
 • گفتار سوم : پيشينه پژوهش
 • ۲ـ۳ـ۱ـ موانع اجراي حسابرسي صورتهاي مالي موسسات غير انتفايي (گمرکات
 • استان هرمزگان و زاهدان۶۹
 • ۲ـ۳ـ۲ـ ارزيابي ميزان پاسخگويي نظام مالي دولت جمهوري اسلامي ايران۷۰
 • ۲ـ۳ـ۳ـ بررسي موانع توسعه حسابداري دولتي و اثرات آن بر گزارشگري مالي دولتي۷۱
 • ۲ـ۳ـ۴ـ گزارش ارزيابي مديريت از كنترل داخلي و بررسي فايده مندي برون سازماني
 • آن در ايران.۷۲
 • فصل سوم : روش شناسي پژوهش
 • ۳ـ۱ـ ديباچه ۷۵
 • ۳ـ۲ـ جامعه آماري .۷۵
 • ۳ـ۳ـ تعيين حجم نمونه.۷۷
 • ۳ـ۴ـ متغيرهاي پژوهش۸۰
 • ۳ـ۵ـ فرضيه هاي پژوهش با تعداد پرسشها در هر فرضيه۸۰
 • ۳ـ۶ـ روش پژوهش۸۱
 • ۳ـ۷ـ روش گردآوري اطلاعات۸۳
 • ۳ـ۸ ـ ابزار اندازه گيري اطلاعات۸۴
 • ۳ـ۹ـ روايي و پايايي ابزار پژوهش۸۴
 • ۳ـ۹ـ۱ـ روايي پرسشنامه۸۴
 • ۳ـ۹ـ۲ـ پايايي ابزار پژوهش۸۶
 • ۳ـ۱۰ـ آماره آزمون۸۷
 • فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها
 • ۴ـ۱ـ ديباچه۹۰
 • ۴ـ۲ـ توصيف نمونه آماري.۹۱
 • ۴ـ۲ـ۱ـ جنسيت۹۲
 • ۴ـ۲ـ۲ـ ميزان تحصيلات  ۹۳
 • ۴ـ۲ـ۳ـ رشته تحصيلي۹۳
 • ۴ـ۲ـ۴ـ سابقه خدمت۹۴
 • ۴ـ۲ـ۵ـ سمت سازماني. .۹۴
 • ۴ـ۳ـ آزمون فرضيه ۹۵
 • ۴ـ۳ـ۱ـ آزمون فرضيه اول۹۵
 • ۴ـ۳ـ۲ـ آزمون فرضيه دوم. .۹۸
 • ۴ـ۳ـ۳ـ آزمون فرضيه سوم.۱۰۱
 • ۴ـ۴ـ فرضيه اصلي ۱۰۴
 • ۴ـ۵ـ نتيجه گيري.۱۰۶
 • فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادهاي پژوهش
 • ۵ـ۱ـ ديباچه.۱۰۸
 • ۵ـ۲ـ نتيجه گيري.۱۰۹
 • ۵ـ۳ـ پيشنهادها.۱۱۱
 • ۵ـ۳ـ۱ـ پيشنهادها مبتني بر يافته هاي پژوهش.۱۱۱
 • ۵ـ۳ـ۲ـ پيشنهادها براي پژوهش هاي بعدي.۱۱۳

 

فهرست جداول

 • ۱-۱ مقايسه گزارشگري سنتي و گزارشگري نوين       ۲۸
 • ۱-۳ تعداد كاركنان مورد نظر   ۷۶
 • ۲-۳ پرسشنامه، توزيع شده      ۷۸
 • ۱-۴ جنسيت    ۹۲
 • ۲-۴ توزيع فراوان نمونه برحسب ميزان تحصيلات      ۹۳
 • ۳-۴ توزيع فراواني رشته تحصيلي      ۹۳
 • ۴-۴ توزيع فراوان نمونه بر اساس سابقه خدمت          ۹۴
 • ۵-۴ توزيع فراواني بر اساس سمت سازماني    ۹۴
 • ۶-۴ نتايج آزمون فرضيه اول   ۹۷
 • ۷-۴ نتايج آزمون فرضيه دوم   ۱۰۰
 • ۸-۴ نتايج آزمون فرضيه سوم   ۱۰۳
 • ۹-۴ جمع بندي يافته‌هاي پژوهش        ۱۰۶

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0