ارزیابی عملکرد آموزش حین کار (ojt) بر میزان کیفیت خودروی سواری در سالن رنگ شرکت پارس خودرو براساس مدل اچیو(achieve) : پایان نامه ارشد مديريت صنعتی

ارزیابی عملکرد آموزش حین کار (ojt) بر میزان کیفیت خودروی سواری در سالن رنگ شرکت پارس خودرو براساس مدل اچیو(achieve) : پایان نامه ارشد مديريت صنعتی

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته  مديريت صنعتی    و با عنوان ارزیابی عملکرد آموزش حین کار(ojt) بر میزان کیفیت خودروی سواری در سالن رنگ شرکت پارس خودرو براساس مدل اچیو(achieve)   در ۲۱۰ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده پایان نامه ارزیابی عملکرد آموزش حین کار(ojt) بر میزان کیفیت خودروی سواری در سالن رنگ شرکت پارس خودرو براساس مدل اچیو(achieve) :

هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی عملکرد آموزش حین کار (ojt) بر میزان کیفیت خودروی سواری در سالن رنگ شرکت پارس خودرو براساس مدل اچیو(achieve) مي‌باشد. روش پژوهش به صورت پیمایشی است. برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای – میدانی و به صورت پرسشنامه استفاده شده است. ابزار گردآوری این مطالعه پرسشنامه پژوهشگر  ساخته و اچیو بود که حاصل مبانی نظری پژوهش است. جامعه آماري اين پژوهش را کلیه مدیران،  کارشناسان و سرپرستان سالن رنگ شرکت پارس خودرو تشكيل مي­دهد،  که تعداد آنها ۴۳۷ نفر می باشد و از فرمول کوکران ۲۰۵ نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. برای توزیع پرسشنامه از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شد.

برای تعيين روايي پرسشنامه‌ها از روش روايي محتوايي توسط ۱۰ نفر از خبرگان و اساتید دانشگاه استفاده گرديده است و همچنین براي تعيين پايايي پرسشنامه‌ها از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شده است و ضریب .۹ آلفای کرونباخ برای کل گویه های پرسشنامه نشان داد که ابزار جمع آوری داده ها از پايايي بالایی لازم برخوردار مي‌باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و lisrel استفاده گردیده است. در نهایت  با توجه به ضرایب مسیر(b) و آماره ی t در سطح اطمینان .۹۹ تمامی فرضیه ها مورد تأیید قرار گرفه است.و در نهایت پيشنهادها و راهکارهايي براي بهبود و ارتقاي عملکرد آموزش حین کار (ojt) و کیفیت خودروی سواری ارائه گرديده است.

كليد واژه:عملکرد،  آموزش حین کار ،  کیفیت،  پارس خودرو

 

ضرورت انجام پژوهش

عملیات آموزش و بهسازی از فعالیت های ضروری و مستمر برای انسانی با شرایط متغیر سازمان و محیط می باشد و آموزش،  ابزاری است که به وسیله فنون و روش های مختلف،  مدیران را در اداره سازمان ها یاری می رساند. ایجاد یک نظام اداری مطلوب و مناسب،  تا اندازه زیادی به کمک آموزش و ارتقای توانمندی های نیروی انسانی امکان پذیر است. تسلط روزافزون انسان بر طبیعت وشناخت و آگاهی از ناشناخته ها و پژوهش برای یافتن تکنیکها و ابزاری جدید به منظور حل مسائل و مشکلات جامعه به ویژه در کشورهای در حال توسعه،  مسأله آموزش نیروی انسانی را بیش از پیش مهم و مؤثر نموده است. با توجه به اینکه ایران نیز سالهاست برای نیل به رشد و توسعه مطلوب در تکاپوست،  یکی از اهداف استراتژیک و بلند مدت مدیران بلند پایه آن رها نمودن اقتصاد کشور از درآمدهای نفتی و اتکا به درآمدهای غیرنفتی به عنوان مهمترین منابع درآمد و مؤثرترین ابزار توسعه می باشد. در این راستا آموزش نیروی انسانی و ارزیابی آثار آن بر افزایش عملکرد آنان،  فوق العاده حایز اهمیت است.

آموزش صحیح نیروی انسانی،  ضمن اینکه در سطح سازمان های دولتی باعث ارتقای عملکرد کارکنان و سازمان می گردد،  زمینه های برخورد مناسبتر کارکنان با مراجعان را نیز فراهم می نماید. با عنایت به اینکه در این زمینه تا کنون پژوهش های کاربردی قابل توجهی انجام نگرفته است،  اهمیت و ضرورت انجام این پژوهش و ارایه نتایج آن در بررسی حاضر آشکار می گردد.

در سالن رنگ شرکت پارس خودرو با توجه به این که برنامه های آموزشی در یک دپارتمان مستقل برنامه ریزی و اجرا می گردند،  ولی با این وجود هنوز آن طور که شایسته باشد پرسنل این سالن رنگ از فواید برنامه های آموزش های حین کار اطلاعی ندارند و رغبت زیادی برای فعالیت در این برنامه ها از خود نشان نمی دهند. بنابراین ضرورت بررسی تأثیر آموزش های حین کار بر عملکرد کارکنان سالن رنگ شرکت پارس خودرو احساس می گردد تا هم به رابطه آموزش حین کار بر عملکرد کارکنان سالن رنگ پی ببریم و هم ارزش آموزش برای پرسنل سالن رنگ و مدیران ارشد مشخص گردد. با توجه به مطالب ذکر شده ضرورت آموزش حین کار پرسنل شرکت پارس خودرو بیش از پیش احساس می شود.

فهرست مطالب

چکیده ۱

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱ مقدمه  ۳

۱-۲ بيان مسأله پژوهش    ۳

۱-۳ ضرورت انجام پژوهش    ۶

۱-۴ اهداف پژوهش    ۷

۱-۴-۱ هدف اصلي  ۷

۱-۴-۲ اهداف فرعي  ۸

۱-۵ فرضیه های پژوهش    ۸

۱-۵-۱ فرضیه اصلی  ۹

۱-۵-۲ فرضیه های فرعی  ۹

۱-۶ تعاريف نظری (مفهومی) و عملياتي واژگان   ۱۰

فصل دوم: ادبیات پژوهش

۲-۱ مقدمه  ۱۴

۲-۲ بخش اول: ادبيات نظری پژوهش    ۱۴

۲-۲-۱ مفهوم آموزش   ۱۴

۲-۲-۲ تعریف آموزش   ۱۵

۲-۲-۳ مدل های گوناگون از مراحل و فرآیندهای آموزش   ۱۵

۲-۲-۳-۱ مدل های ساده و خطی  ۱۵

۲-۲-۳-۲ مدل (training and development lead body) T.D.L.B  ۱۶

۲-۲-۳-۳ مدل رویکرد سیستمی به آموزش   ۱۷

۲-۲-۴ آموزش حین کار ۱۸

۲-۲-۴-۱ تعاریف آموزش حین کار در ایران  ۱۸

۲-۲-۵ تفاوت آموزش حین کار و ضمن خدمت   ۲۲

۲-۲-۶ آموزش ضمن خدمت   ۲۲

۲-۲-۶-۱ مفهوم آموزش ضمن خدمت   ۲۲

۲-۲-۶-۲ تعاریف آموزش ضمن خدمت   ۲۳

۲-۲-۶-۳ تاریخچه آموزش ضمن خدمت   ۲۴

۲-۲-۶-۴ ماهیت آموزش ضمن خدمت   ۲۵

۲-۲-۶-۵ اهمیت و ضرورت آموزش ضمن خدمت کارکنان  ۲۶

۲-۲-۶-۶ ارزشیابی برنامه های آموزش ضمن خدمت   ۲۷

۲-۲-۶- ۷ ویژگی ها و اصول اساسی آموزش ضمن خدمت در سازمان  ۲۸

۲-۲-۶-۸ مزایای آموزش ضمن خدمت کارکنان  ۳۱

۲-۲-۶-۹ اهداف آموزش ضمن خدمت کارکنان  ۳۳

۲-۲-۷ عملکرد سازمانی  ۳۴

۲-۲-۷-۱ تعریف عملکرد و عملکرد سازمانی  ۳۴

۲-۲-۸ عوامل مؤثر بر عملکرد فردی  ۳۵

۲-۲-۹ معیارهای ارزشیابی عملکرد ۳۵

۲-۲-۹ نظریه های ارزشیابی عملکرد ۳۶

۲-۲-۹-۱ نظریه اول  ۳۶

۲-۲-۹-۲ نظریه دوم ۳۷

۲-۳ بخش دوم: تجارب ایران و کشورهای منتخب برگزار کننده دوره های آموزش حین کار  ۳۹

۲-۳-۱ تجارب ایران در برگزاری دوره های آموزش حین کار ۳۹

۲-۳-۱-۱ دلایل برگزاری آموزش های حین کار در ایران  ۳۹

۲-۳-۱-۱-۱ دلایل برگزاری آموزش های حین کار غیر خاص (عام) ۳۹

۲-۳-۱-۱-۲ دلایل برگزاری آموزش های حین کار خاص (تخصصی و موردی) ۴۰

۲-۳-۱-۲ نتایج اولیه پیرامون چگونگی برگزاری آموزش حین کار (توسط وزارت صنایع و معادن) ۴۱

۲-۳-۲ تجارب کشورهای منتخب برگزار کننده دوره های آموزش حین کار ۴۳

۲-۳-۲-۱آموزش حین کار در مالزی  ۴۳

۲-۳-۲-۲آموزش حین کار در سنگاپور ۴۴

۲-۳-۲-۳ آموزش حین کار در هنگ کنگ   ۴۶

۲-۳-۲-۴آموزش حین کار در ژاپن  ۴۶

۲-۳-۳ انجمن آموزش شغلی (VTC) 47

۲-۳-۴پیش بینی نیازهای آینده نیروی انسانی  ۴۷

۲-۳-۵ نقش دولت در آموزش های شغلی  ۴۸

۲-۳-۶ مدل اچیو  ۴۸

۲-۳-۶-۱ مراحل تدوین مدل اچیو  ۴۸

۲-۳-۷ مدل های بیانگر عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی  ۵۵

۲-۳-۷-۱ مدل هرسی و گلد اسمیت   ۵۵

۲-۳-۷-۲ مدل اینسورث و اسمیت   ۵۶

۲-۴ بخش سوم: معرفي شركت پارس خودرو  ۵۶

۲-۴-۱توليدات شركت پارس خودرو از بدو تأسیس    ۵۷

۲-۴-۲ اهداف استراتژيك شركت پارس خودرو  ۵۷

۲-۴-۳ تولیدات و تحولات شرکت در سال‌های مختلف   ۵۸

۲-۴-۴ محصولات فعلی شرکت   ۶۰

۲-۴-۵ مشخصات سالن رنگ متمركز  ۶۱

۲-۵ جمع بندی مبانی نظری   ۶۱

۲-۶ بخش چهارم: پژوهشها و بررسي هاي پيشين   ۶۲

۲-۶-۱ پیشینه پژوهش در ایران  ۶۲

۲-۶-۲ پیشینه پژوهش در خارج  ۶۷

۲-۶-۳ جمع بندی پیشینه پژوهش    ۷۵

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

۳-۱ مقدمه  ۷۷

۳-۲روش پژوهش    ۷۸

۳-۳ مدل پژوهش    ۸۱

۳-۴ جامعه آماری ، روش نمونه گیری و حجم نمونه  ۸۲

۳-۵ ابزار گردآوری داده ها و چگونگی تهیه آن   ۸۴

۳-۶ روایی ابزار سنجش    ۸۸

۳-۷ پایایی ابزار سنجش    ۹۱

۳-۸ تحلیل عاملی تأییدی   ۹۴

۳-۸-۱ نرم افزار ليزرل  ۹۶

۳-۸-۲ تجزيه و تحليل عاملي تأييدي  ۹۸

۳-۸-۳ نيکويي برازش مدل  ۹۸

۳-۹ مدل معادلات ساختاری   ۱۰۰

۳-۹-۱ شاخص بنتلر- بونت   ۱۰۰

۳-۹-۲ شاخص تاکر- لویز  ۱۰۱

۳-۹-۳ شاخص ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب(RMSEA): 101

۳-۹-۴ شاخص نیکویی برازش(GFI) 101

۳-۹-۵ شاخص ریشه میانگین مجذورات باقیمانده(RMR): 101

۳-۹-۶ روش کمترین مربعات جزئی  ۱۰۱

۳-۹-۷ آزمون همبستگی  ۱۰۲

۳-۹-۸ آزمون کولموگروف- اسمیرنوف   ۱۰۳

۳-۹-۹ آزمون فرض ضریب همبستگی  ۱۰۳

۳-۱۰ ملاحظات اخلاقی   ۱۰۴

فصل چهارم: ارائه و تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱مقدمه  ۱۰۶

۴-۲ روش های توصیفی و تحلیل آن   ۱۰۶

۴-۲-۱ جمعیت شناختی پاسخ دهندگان  ۱۰۶

۴-۳ تحلیل پرسش های مربوط به پاسخ دهندگان   ۱۰۹

۴-۴ داده های توصیفی پرسشنامه  ۱۰۹

۴-۵ تحليل آماري داده هاي جمع آوري شده ۱۱۲

۴-۵-۱ آزمون فرض تصادفي بودن نمونه هاي انتخاب شده ۱۱۲

۴-۶ تأیید ساختار مدل پژوهش با استفاده از تحلیل عاملی تأییدي   ۱۱۳

۴-۶-۱تحلیل استنباطی یافته‌ها ۱۱۳

۴-۶-۲ مدل معادلات ساختاري  ۱۱۴

۴-۷ آزمون نرمال بودن مؤلفه های الگو  ۱۱۵

۴-۸ تحلیل عاملی تأییدی   ۱۱۶

۴-۸-۱ مدل اندازه گیری متغیر ارزیابی عملکرد ۱۱۶

۴-۸-۱-۱ تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول متغیر ارزیابی عملکرد ۱۱۶

۴-۸-۱-۲ تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم متغیر ارزیابی عملکرد ۱۲۰

۴-۸-۲ مدل اندازه گیری متغیر کیفیت   ۱۲۳

۴-۸-۲-۱ تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول متغیر کیفیت   ۱۲۳

۴-۸-۲-۲ تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم متغیر کیفیت   ۱۲۶

۴-۸-۳ مدل اندازه گیری متغیر آموزش حین کار ۱۲۸

۴-۹ مدل سازی معادلات ساختاری   ۱۳۰

۴-۹-۱ آزمون فرضیه های پژوهش    ۱۳۲

۴-۹-۱-۱ آزمون فرضیه های اصلی پژوهش    ۱۳۲

۴-۹-۱-۲ آزمون فرضیه های فرعی پژوهش    ۱۳۳

۴-۱۰رتبه بندی مؤلفه های پژوهش    ۱۳۹

فصل پنجم: بحث و تفسیر یافته ها

۵-۱ مقدمه  ۱۴۱

۵-۲ خلاصه پژوهش    ۱۴۱

۵-۳ یافته های پژوهش    ۱۴۱

۵-۴ تفسیر فرضیات پژوهش    ۱۴۳

۵-۵ محدودیت های پژوهش    ۱۵۳

۵-۵-۱ محدودیت های خارج از کنترل پژوهشگر  ۱۵۳

۵-۵-۲ محدودیت های در اختیار پژوهشگر  ۱۵۳

۵-۶ پیشنهادهای کاربردی   ۱۵۳

۵-۷ پیشنهادها برای پژوهش های آتی   ۱۵۵

پیوست ها (پرسشنامه و خروجی های نرم افزار لیزرل)  ۱۵۶

فهرست منابع فارسی و لاتین   ۱۸۳

چکیده انگلیسی   ۱۸۸

 

 

فهرست اشکال

شکل (۲-۱) مدل اچیو  ۴۸

شكل (۳-۱) فرايند انجام پژوهش    ۷۸

شکل (۳-۲)مدل مفهومی پژوهش    ۸۱

شکل ۴-۱ مدل همبستگی بین مؤلفه ها و شاخص های متغیر ارزیابی عملکرد در حالت استاندارد  ۱۱۷

شکل ۴-۲ مدل همبستگی بین مؤلفه ها و شاخص های متغیر ارزیابی عملکرد در حالت معناداری   ۱۱۹

شکل ۴-۳ مدل همبستگی بین متغیر و مؤلفه های ارزیابی عملکرد در حالت استاندارد  ۱۲۱

شکل ۴-۴ مدل همبستگی بین متغیر و مؤلفه های ارزیابی عملکرد در حالت معناداری   ۱۲۲

شکل ۴-۵ مدل همبستگی بین مؤلفه ها و شاخص های متغیر کیفیت در حالت استاندارد  ۱۲۳

شکل ۴-۶ مدل همبستگی بین مؤلفه ها و شاخص های متغیر کیفیت در حالت معناداری   ۱۲۵

شکل ۴-۷ مدل همبستگی بین متغیر و مؤلفه های کیفیت در حالت استاندارد  ۱۲۶

شکل ۴-۸ مدل همبستگی بین متغیر و مؤلفه های کیفیت در حالت معناداری   ۱۲۷

شکل ۴-۹ مدل همبستگی بین مؤلفه ها و شاخص های متغیر آموزش حین کار در حالت استاندارد  ۱۲۸

شکل ۴-۱۰ مدل همبستگی بین مؤلفه ها و شاخص های متغیر آموزش حین کار در حالت معناداری   ۱۲۹

شکل ۴-۱۱ مدل در حالت استاندارد  ۱۳۰

شکل ۴-۱۲ مدل اعداد معناداري   ۱۳۱

 

 فهرست جداول

جدول ۲-۱ تمایز آموزش کارکنان از آموزش و پرورش عمومی   ۳۰

جدول ۲-۲ نتایج حاصله از پژوهش هاپکینز  ۶۹

جدول ۲-۳ خلاصه نتایج حاصله از پژوهش در حوزه آموزش حین کار  ۷۲

جدول ۳-۱ تركيب سؤالات پرسشنامه  ۸۶

جدول ۳-۲ طیف لیکرت         ۸۸

جدول ۳-۳ متغیرها، تعداد سؤال ها و ضریب پایانی     ۹۲

جدول ۴-۱ توزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به تفکیک سن   ۱۰۶

جدول ۴-۲ توزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به تفکیک مدرک تحصیلی   ۱۰۷

جدول ۴-۳ توزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به تفکیک سابقه خدمت    ۱۰۸

جدول ۴-۴ توزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به تفکیک نوع استخدام  ۱۰۸

جدول ۴-۵ داده های توصیفی پرسشنامه  ۱۱۰

جدول ۴-۶ خروجي۱ آزمون ران   ۱۱۲

جدول ۴-۷ خروجي۲ آزمون ران   ۱۱۲

جدول ۴-۸ نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای پژوهش    ۱۱۵

جدول ۴-۹ میزان برازش مدل   ۱۳۲

جدول ۴-۱۰ ضرایب مسیر،  آماره‌ی  t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: میزان کیفیت)  ۱۳۲

جدول ۴-۱۱ ضرایب مسیر،  آماره‌ی  t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: کاهش نمرات منفی استاندارد خودرو)  ۱۳۳

جدول ۴-۱۲ ضرایب مسیر،  آماره‌ی  t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: کاهش نمرات منفی استاندارد خودرو (AVES))  ۱۳۴

جدول ۴-۱۳ ضرایب مسیر،  آماره‌ی  t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: کاهش دوباره کاری)  ۱۳۴

جدول ۴-۱۴ ضرایب مسیر،  آماره‌ی  t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: توانایی آنان (در انجام وظایف محوله)  ۱۳۵

جدول ۴-۱۵ ضرایب مسیر،  آماره‌ی  t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: توانایی آنان (وضوح نقش برای آنان)  ۱۳۵

جدول ۴-۱۶ ضرایب مسیر،  آماره‌ی  t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: حمایت سازمانی پرسنل)  ۱۳۶

جدول ۴-۱۷ ضرایب مسیر،  آماره‌ی  t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: انگیزه آنان (در انجام وظایف محوله)  ۱۳۷

جدول ۴-۱۸ ضرایب مسیر،  آماره‌ی  t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: میزان بازخور آنان (از خود))  ۱۳۷

جدول ۴-۱۹ ضرایب مسیر،  آماره‌ی  t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: بازخورد اعتبار در مورد آنان)  ۱۳۸

جدول ۴-۲۰ ضرایب مسیر،  آماره‌ی  t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: تناسب محیطی)  ۱۳۸

جدول۴-۲۱ رتبه بندی مؤلفه های پژوهش     ۱۳۹

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0