ارزیابی عوامل استقرار مدارس هوشمند از دیدگاه مدیران و دانش آموزان مقطع دوم متوسطه کاشان و آران وبیدگل :پایان نامه ارشد مدیریت دولتی

ارزیابی عوامل استقرار مدارس هوشمند از دیدگاه مدیران و دانش آموزان مقطع دوم متوسطه کاشان و آران وبیدگل :پایان نامه ارشد مدیریت دولتی

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته  مدیریت دولتی و با عنوان ارزیابی عوامل استقرار مدارس هوشمند از دیدگاه مدیران و دانش آموزان مقطع دوم متوسطه کاشان و آران وبیدگل در ۱۰۷ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

چکیده ارزیابی عوامل استقرار مدارس هوشمند از دیدگاه مدیران و دانش آموزان مقطع دوم متوسطه کاشان و آران وبیدگل:

مدرسه هوشمند مدرسه‌ای فیزیکی است و کنترل و مدیریت آن، مبتنی بر فناوری کامپیوتر و شبکه انجام می‌گیرد و محتوای اکثر دروس آن الکترونیکی و سیستم ارزشیابی و نظارت آن هوشمند است  ودر آن روند اجرای کلیه فرآیند ها اعم از مدیریت، نظارت، کنترل، یاددهی-یادگیری، منابع کمک آموزشی، ارزشیابی وامور دفتری مبتنی بر فناوری اطلاعات وارتباطات و درجهت بهبود نظام آموزشی و تربیتی پژوهش محور طراحی شده است. هدف از تحقیق حاضر ارزیابی استقرار عوامل مدارس هوشمند ازدیدگاه مدیران ودانش آموزان مقطع دوم متوسطه مدارس کاشان وآران وبیدگل است.هدف دیگر مقایسه این ابعاد از دیدگاه مدیران ودانش آموزان است.روش تحقیق توصیفی-پیمایشی است.نمونه آماری  با استفاده ازروش سرشماری شامل ۲۵ مدیر و۱۳۵ دانش آموز مدارس هوشمند است.ابزار تحقیق پرسشنامه ۲۸ گویه ای با ۵ بعد در طیف لیکرت تنظیم شده است.با استفاده ازنرم افزارspss  در دوبخش آمار توصیفی واستنباطی داده ها مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.یافته ها نشان داد بین دیدگاه مدیران ودانش آموزان در وضعیت مطلوب عوامل استقرار مدارس هوشمند تفاوت معنادار وجود دارد.از نظر مدیران زیرساخت های فناوری اطلاعات و توانمند سازی معلمان مدارس هوشمند دروضعیت مطلوبی قرار ندارد.از دیدگاه مدیران ودانش آموزان مدیریت یکپارچه رایانه ای، ارتباط بادیگر مدارس ومحیط یاددهی-یادگیری مدارس هوشمند دروضعیت مطلوبی قرار دارد.

 

 

ضرورت موضوع

تحقیق و بررسی درزمینه رشد و پرورش همه جانبه دانش آموزان وآگاه به مسائل روز جهان و مبتکر و توانمند در جهت حل مسائل و مشکلات خود و جامعه و ساختن آینده ای مطلوبتر لازم و ضروری است. در همین راستا ایده ی مدارس هوشمند و یا هر گونه نوآوری آموزشی دیگر در آموزش و پرورش در صورتی که بتواند ما را در رسیدن به این هدف یاری نماید ارزشمند خواهد بود. بدین منظور نیاز به توجه خاص نیروی انسانی در آموزش وپرورش است تا آموزش معنا پیدا کند، خلاقیتها بارور گردد، بهره وری نیروی انسانی بالا رود و اهداف و معیارهای بالایی از عملکرد بدست آید، باید تحولی فکری و تعهدی اخلاقی در قبال مأموریت جدید آموزش و پرورش در جهان متحول امروزی و قرن نامطمئن آینده در تک تک آحاد و مسئولان و مجریان آموزش و پرورش کشور به وجود آید(زمانی،۱۳۸۶: ۳۳) .

 

در مدرسه هوشمند به كمك فناوری های نوین وسیستم های آموزشی دیجیتالی هوشمند، سرعت بخشی به فرآیند یاددهی- یادگیری و بهبود مدیریت به صورت كاملاً نظام یافته می باشد. تا دانش آموزان ، قادر به پردازش و دسته بندی و استفاده بهینه از دانش فنی روز با توجه به طیف گسترده آن، برای كشف استعداد خود و بروز خلاقیت ها باشند .کاربرد تکنولوژیهای جدید در سیستم آموزش و پرورش ما امید کارآیی کلاسها را افزایش می دهد و ایجاد شیوه یادگیری مداوم در دانش آموزان و یادگیریهای رسمی و غیررسمی خارج از کلاسهای درس را ممکن می سازد. بنابراین لازم است که با فراهم آوردن هماهنگی های لازم و تمهیدات کافی در این رابطه، زمینه بهره مندی نظام آموزشی کشورمان را از منافع این گونه فناوریهای نوین، ایجاد نماییم.به نظر می رسد ابعاد فکری، عاطفی وانسانی و ارتباطات اجتماعی دانش آموزان دراین مدارس از رشد بیشتری برخوردار است و به عنوان نیروی کار متفکر دارای سواد رایانه ای در همه زمینه ها فعال می باشند.البته این فرضیه از این جهت به ذهن می آید که مدارس هوشمند با استفاده از فناوری اطلاعات ،محیط یاددهی-یادگیری مناسب تر ،معلمان آموزش دیده،ارتباط رایانه ای با دیگر مدارس و سیستم یکپارچه رایانه ای در بین دانش آموزان سطح یادگیری دانش آموزان را بالا می برد(یوسف زاده،۱۳۸۷: ۵۶).

با امید آن که با گسترش و اجرایی شدن طرح اینگونه مدارس در سراسر کشور، شاهد حرکت سریع و پویا به سمت هوشمند شدن واقعی آموزش در ایران عزیزمان باشیم. کیفیت واقعی آموزش زمانی محقق می شود که بتوانیم هر دانش آموز را به آن نسبت که توانایی، استعداد و علاقه دارد به سمت بهترین مسیر و جهت در زندگی هدایت کنیم. آموزش و پرورش ما باید از روزمرگی خارج شود تا دغدغه های والای تربیتی، مجال به عرصه عمل درآمدن پیدا کنند.

مشکلات مدارس هوشمند،گرانی سیستم‌های آموزشی در هر سه بخش زیرساخت، تولید محتوا و نیروی انسانی از مشکلات عمده و جدی آن می‌باشد. در زیرساخت هنوز شبکه پرسرعت اینترنت، آن گونه که در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه هست در کشور ما وجود ندارد در همین حوزه نبود نرم‌افزارهای قوی و سیستم‌های نرم‌افزاری مدیریت آموزشی به وفور به چشم می‌خورد، در بخش تولید محتوا ،فعالیت بسیار محدودی انجام شده که قطعات محتواهای تولید شده پاسخگوی نیازهای حال و آتی این نوع مدارس نیست. مشکل بعدی نبود نیروی انسانی متخصص در این حوزه است که هنوز سیستم آموزشی برای تولید چنین نیروی انسانی در کشور ما تعریف نشده است .دور نمای ایجاد مدارس هوشمند، بیانگر مقصد آرمان گرایا نه ای است که وزارت آموزش وپرورش کشور می کوشد تا با بهره گیری از فناوری اطلاعات بدان دست یابد.در عبارت چشم انداز مدارس هوشمند،آینده به گونه ای ترسیم و تصویر می شود که کاربرد ها و خدمات فناوری اطلا عات و ارتباطات در حد بالایی به کار گرفته شده و مدارس فعلی نیز به عنوان مدارس هزاره سوم با بهره گیری از فناوری های نوین توانمند شده باشند.از این رو،باید به مسایل اصلی و ضرورت ایجاد مدارس هوشمند اشاره نمود.این الزامات به عنوان پیشران های اصلی و به منظور تحقق دور نمای ایجاد مدارس هوشمند معرفی می گردند:

-افزایش سطح کیفی یاددهی- یاد گیری در مدارس کشور همگام با توسعه فاوا در کشور و دنیا

-به روز آوری مستمر دانش در کشور همگام با توسعه علوم در دنیا

-ایجاد بستر فرآیند یادگیری مستمر دانش آموزان در داخل و خارج از مدرسه

-باز گرداندن مرجعیت علمی به معلمین

-تربیت دانش آموزان برای عصر حاضر

-تعامل مستمر اولیا ومربیان

-بهره گیری از فناوری های نوین در امر یاد دهی- یادگیری (ملکی،۱۳۸۹: ۲۸).

از آنجایی که در مدارس هوشمند،مسائلی از قبیل افت تحصیلی، ترك تحصیل، گریز و بیزاری از مدرسه در بین دانش آموزان كمتر به چشم می آید شرایط ایجاد این مدارس در کلیه مقاطع و مدارس دولتی نیاز به مطالعه و بررسی دارد.

اهداف تحقیق

هدف اصلی

ارزیابی استقرار مدارس هوشمند در مدارس مقطع دوم متوسطه کاشان و آران وبیدگل

اهداف فرعی

-بررسی وضعیت زیرساخت های فناوری اطلاعات جهت ایجاد مدارس هوشمند

-بررسی وضعیت موجود محیط یاددهی -یادگیری مبتنی بر محتوای چند رسانه ای جهت ایجاد مدارس هوشمند

-بررسی وضعیت مطلوب و وضعیت موجود مدیریت مدرسه توسط سیستم یکپارچه رایانه ای جهت ایجاد مدارس هوشمند

-بررسی وضعیت مطلوب و وضعیت موجود توانمندسازی معلمان درحوزه فناوری اطلاعات جهت ایجاد مدارس هوشمند

-بررسی وضعیت مطلوب و وضعیت موجود برقراری ارتباط یکپارچه رایانه ای با مدارس دیگر جهت ایجاد مدارس هوشمند

 

سوال های تحقیق

سوال اصلی

آیا استقرار مدارس هوشمند در قلمرو تحقیق ازوضعیت مطلوبی برخوردار است؟

سوال های فرعی

۱-آیا بین وضعیت مطلوب و وضعیت موجود زیرساخت های فناوری اطلاعات جهت ایجاد مدارس هوشمند تفاوت معناداری وجود دارد؟

۲-آیا بین وضعیت مطلوب و وضعیت موجود محیط یاددهی ویادگیری مبتنی بر محتوای چند رسانه ای جهت ایجاد مدارس هوشمند تفاوت معناداری وجود دارد؟

۳-آیا بین وضعیت مطلوب و وضعیت موجود مدیریت مدرسه توسط سیستم یکپارچه رایانه ای جهت ایجاد مدارس هوشمند تفاوت معناداری وجود دارد؟

۴-آیا بین وضعیت مطلوب و وضعیت موجود توانمندسازی معلمان درحوزه فناوری اطلاعات جهت ایجاد مدارس هوشمند تفاوت معناداری وجود دارد؟

۵-آیا بین وضعیت مطلوب و وضعیت موجود برقراری ارتباط یکپارچه رایانه ای با مدارس دیگر جهت ایجاد مدارس هوشمند تفاوت معناداری وجود دارد؟

 

فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی

استقرار مدارس هوشمند درقلمرو تحقیق از وضعیت مطلوبی برخوردار است.

فرضیات فرعی

۱-بین وضعیت مطلوب و وضعیت موجود زیرساخت های فناوری اطلاعات جهت ایجاد مدارس هوشمند تفاوت معناداری وجود دارد.

۲-بین وضعیت مطلوب و وضعیت موجود محیط یاددهی ویادگیری مبتنی بر محتوای چند رسانه ای جهت ایجاد مدارس هوشمند تفاوت معناداری وجود دارد.

۳-بین وضعیت مطلوب و وضعیت موجود مدیریت مدرسه توسط سیستم یکپارچه رایانه ای جهت ایجاد مدارس هوشمند تفاوت معناداری وجود دارد.

۴-بین وضعیت مطلوب و وضعیت موجود توانمندسازی معلمان درحوزه فناوری اطلاعات جهت ایجاد مدارس هوشمند تفاوت معناداری وجود دارد.

۵-بین وضعیت مطلوب و وضعیت موجود برقراری ارتباط یکپارچه رایانه ای با مدارس دیگر جهت ایجاد مدارس هوشمند تفاوت معناداری وجود دارد.

 

فهرست مطالب 

فصل اول: کلیات تحقیق                                                                                                                

مقدمه ۲

۱-۱-بیان مسئله ۳

۱-۲-اهمیت وضرورت موضوع ۵

۱-۳-اهداف تحقیق ۷

۱-۴- سوال های تحقیق ۸

۱-۵- فرضیه های تحقیق ۹

۱-۶-  قلمرو تحقیق ۹

۱-۷-مدل مفهومی تحقیق ۱۰

۱-۸- تعریف عملیاتی اصطلاحات تحقیق ۱۰

فصل دوم:مبانی نظری تحقیق

مقدمه  ۱۴

۲-۱٫  تاریخچه پیدایش مدارس هوشمند   ۱۴

۲-۲  .  تاريخچه آموزش با کمک فناوری در ايران  ۱۶

۲-۳٫ تعريف مدرسه هوشمند                  ۱۷

۲-۴ . اهداف مدرسه هوشمند ۱۸

۲-۵٫ مفهوم هوشمند سازی   ۲۰

۲-۶٫ ویژگی های مدارس هوشمند  ۲۰

۲-۷٫ ضرورت هوشمندسازی مدارس   ۲۱

۲-۸٫ فواید کلاس هوشمند  ۲۴

۲-۹ . ابزار  مدرسه هوشمند ۲۵

۲-۱۰٫ ساختار مدرسه هوشمند  ۲۶

۲-۱۱٫ پیشتازان ایجاد مدرسه هوشمند   ۲۷

۲-۱۲٫ معلمین مدارس هوشمند  ۲۸

۲-۱۳٫  دانش‌آموزان مدارس هوشمند ۲۹

۲-۱۴٫ ابعاد فناوری در مدارس هوشمند  ۳۰

۲-۱۵٫ كاركردهاي عمده مدارس هوشمند  ۳۴

۲-۱۶٫ تئوری ومبانی نظری  ….۳۵

۲-۱۷٫ نقش فناوری اطلاعات در مدارس هوشمند  ….۳۷

۲-۱۸٫ آموزش هوشمند در مدرسه هوشمند  ….۳۹

۲-۱۹٫ مسئوليتها و مهارتهاي حرفه اي در مدارس هوشمند ۴۰

۲-۲۰٫فناوري مدارس هوشمند ۴۴

۲-۲۱٫یادگیری الکترونیکی در مدارس هوشمند ۴۸

۲-۲۲٫دلایل عدم شکل گیری مدارس هوشمند ۵۱

۲-۲۳٫پیشینه تحقیق ۵۳

فصل سوم:روش تحقیق

مقدمه ۵۹

۳-۱٫ روش تحقیق ..۵۹

۳-۲٫جامعه آماری ..۶۰

۳-۳٫حجم نمونه و نمونه گیری ..۶۱

۳-۴٫روش گردآوری اطلاعات ..۶۱

۳-۵٫ابزار گردآوری داده ها ..۶۱

۳-۶٫روایی و پایایی پرسشنامه ..۶۲

۳-۷٫روش تجزیه وتحلیل داده ها ..۶۳

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

مقدمه ..۶۶

۴-۱٫  آمار توصیفی ..۶۷

۴-۱-۱٫توزیع متغیر زیرساخت های فناوری ۶۷

۴-۱-۳٫توزیع متغیر محیط یاددهی-یادگیری ..۶۹

۴-۱-۵٫توزیع متغیرمعلمان آموزش دیده ..۷۰

۴-۱-۷٫توزیع متغیر نظام ارتباطات ..۷۲

۴-۱-۹٫توزیع متغیر مدیریت ..۷۳

۴-۲٫آمار استنباطی ..۷۵

۴-۲-۱٫آزمون نرمال بودن متغیرها ۷۵

۴-۲-۲٫تحلیل عاملی ۷۶

۴-۲-۳٫آزمون فرضیات ۷۷

۴-۲-۴٫آزمون فرضیات فرعی ۷۸

فصل پنجم: نتیجه گیری

مقدمه ۸۳

۵-۱ .نتایج تحقیق ۸۳

۵-۲ .پیشنهادها ۸۷

۵-۲-۱٫پیشنهادات کاربردی ۸۷

۵-۲-۲٫پیشنهادات پژوهشی ۸۹

۵-۳٫محدودیتها ۹۰

پیوست

پرسشنامه .۹۲

spss .94

منابع فارسی ۱۰۵

منابع لاتین ۱۰۸

فهرست جداول

جدول۲-۱٫ارتباط اهداف کلی با نقش مدارس هوشمند ۱۹

جدول۳-۱٫جامعه آماری  ۶۰

جدول۳-۲٫جامعه آماری ۶۰

جدول۳-۳٫ شماره گویه های پرسشنامه  ۶۲

جدول۳-۳٫آلفای کرنباخ ۶۳

جدول۴-۱-۱٫توزیع فراوانی زیرساخت فناوری  ۶۷

جدول ۴-۱-۲٫آمار توصیفی زیرساخت های فناوری ۶۸

جدول۴-۱-۳٫توزیع فراوانی محیط  یاددهی-یادگیری  ۶۹

جدول۴-۱-۴٫آمار توصیفی محیط یاددهی-یادگیری  ۷۰

جدول۴-۱-۵٫توزیع فراوانی معلمان آموزش دیده ۷۰

جدول۴-۱-۶٫آمارتوصیفی معلمان آموزش دیده ۷۱

جدول۴-۱-۷٫توزیع فراوانی نظام ارتباطات  ۷۲

جدول ۴-۱-۸٫آمار توصیفی نظام ارتباطی  ۷۳

جدول۴-۱-۹٫توزیع فراوانی مدیریت ۷۳

جدول۴-۱-۱۰٫آمار توصیفی مدیریت ۷۴

جدول ۴-۲-۱٫آزمون کلموگروف-اسمیرنوف  ۷۵

جدول۴-۲-۲-۱٫آزمون kmo 77

جدول۴-۲-۲-۲ اشتراک استخراجی ۷۷

جدول ۴-۲-۲-۳ عوامل استخراجی ۷۸

جدول۴-۲-۱٫آزمون t 78

جدول۴-۲-۲٫آزمون t 78

جدول۴-۲-۳٫آزمون t 79

جدول۴-۲-۴٫آزمون t  ۷۹

جدول۴-۲-۵٫آزمون t 80

جدول۴-۲-۴٫آزمون t 81

فهرست شکل ها

۱-۱٫مدل مفهومی ۱۰

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0