free porno shemale porn on our porn site
the bangbus in colombia fucking a big booty latina milf Indian Aunty porn thief's sister punished with tag team threesome pounding

پایان نامه دکترای دندانپزشکی : ارزیابی مشکلات پریودنتال مولردوم ماگزیلاری پس از برداشتن پیونداستخوان از ناحیه توبروزیته

پایان نامه دکترای دندانپزشکی : ارزیابی مشکلات پریودنتال مولردوم ماگزیلاری پس از برداشتن پیونداستخوان از ناحیه توبروزیته

سایت مسترداک سری جدیدی از پایان نامه های رشته های پزشکی در مقطع دکترای حرفه ای را برای دانلود کاربران عزیز قرار میدهد. توجه نمایید برای راحتی شما کاربران گرامی تمامی رساله ها در فرمت  Word و قابل ویرایش هستند. در ادامه پایان نامه دکترای حرفه ای ”  ارزیابی مشکلات پریودنتال مولردوم ماگزیلاری پس از برداشتن پیونداستخوان از ناحیه توبروزیته ”  رشته دندانپزشکی  با فرمت Word  و در ۱۰۲ صفحه تقدیم کاربران میگردد.

چکیده پایان نامه ارزیابی مشکلات پریودنتال مولردوم ماگزیلاری پس از برداشتن پیونداستخوان از ناحیه توبروزیته :

مقدمه:یکی از بهترین روش ها برای بازسازی نواقص استخوانی در ناحیه دهان ودندان بیماران٬استفاده از پیوند اتوژن است که هنوز به عنوان استاندارد طلایی جهت آگمنتاسیون نواحی دچار کمبود استخوان٬در نظر گرفته می شود.مناطق داخل دهانی متعددی برای برداشت این گرفت استخوانی وجود دارد که توبروزیته ماگزیلا به دلیل دسترسی راحت تر و عوارض جراحی کمتر٬محل مناسبی جهت برداشت مقادیر محدود استخوان می باشد.

هدف از انجام این مطالعه٬ارزیابی مشکلات پریودنتال مولر دوم ماگزیلاری پس از برداشتن پیوند استخوان از ناحیه توبروزیته می باشد.

مواد وروش ها:۱۵ بیمار مراجعه کننده به بخش جراحی و ایمپلنت دانشکده دندانپزشکی مشهد٬با محدوده سنی ۲۰ تا ۴۰ سال٬پس از بررسی شرایط ورود و خروج٬وارد مطالعه شدند.

برای هر بیمار شاخص های عمق پاکت٬از دست دادن چسبندگی لثه٬شاخص پلاک٬شاخص لثه و خونریزی بعد از پروب کردن٬در سه ناحیه شامل میددیستال٬دیستو باکال و دیستولینگوال از هر دندان٬در دو زمان قبل و ۶ ماه بعد از جراحی٬اندازه گیری و ثبت شدند.

نتایج:طبق نتایج به دست آمده از مقایسه میانگین عمق پاکت در دیستال مولر دوم ماگزیلا٬در دو زمان قبل و ۶ ماه بعد از عمل٬مشاهده می گردد که این شاخص به میزان ۴/۱۵٪ کاهش یافته است که این میزان کاهش٬معنی دار بوده است.( ۰۰۲/۰P=)

سه شاخص پلاک ٬از دست دادن چسبندگی لثه و شاخص لثه به صورت رتبه ای ارزیابی شدند که هر سه با گذشت زمان به طور معنی داری کاهش یافته اند.(شاخص پلاک۰۰٢/۰=P)(از دست دادن چسبندگی لثه۰۲۵/۰=P) (شاخص لثه۰۷۷/۰=P)

میزان خونریزی مشاهده شده در ۶ ماه پس از جراحی ۴/٢۱٪کاهش داشته است اما این میزان کاهش معنی دار نبوده است.(۲۵۰/۰ P=)

نتیجه گیری:برداشتن گرفت استخوانی از ناحیه توبروزیته٬منجر به ایجاد مشکلات پریودنتال برای مولر دوم ماگزیلاری مجاور این ناحیه٬نخواهد شد و استخوان ساپورت کننده در دیستال آن٬چنانچه در طی جراحی دچار صدمه شده باشد٬دوباره بازسازی شده به طوری که عمق پاکت و عرض بیولوژیک نرمالی خواهیم داشت.

واژگان کلیدی:توبروزیته ی ماگزیلا-مولر دوم فک بالا-پریودنتیت-پیوند استخوان

 

مندرجات

چکیده. ۱

فصل اول:کلیات و مروری بر متون و مقالات

(۱-۱)مقدمه: ۴

(٢-۱)کلیات: ۶

(۱-٢-۱)تعریف پریودنتیت: ۶

(٢-٢-۱) نحوه پراکندگي بيماري: ۷

(۳-٢-۱)انواع پریودنتیت: ۹

(۴-٢-۱)عوامل خطرساز بيماري: ۱۰

(۵-٢-۱)تشخیص پریودنتیت: ۱۲

(۶-٢-۱)عوامل مرتبط بانقص پریودنتال در دیستال مولردوم: ۱۳

(۷-٢-۱)اصول طراحی فلپ: ۱۴

(۸-٢-۱)مروری بر آناتومی ماگزیلا: ۱۶

(۹-٢-۱)سطح خلفی یا سطح زیرگیجگاهی ماگزیلا: ۱۷

(۱۰-٢-۱)مواد پیوند استخوانی: ۱۹

(۱۱-٢-۱)تهيه استخوان از منابع داخل دهاني: ۲۵

(۳-۱)مروری برمطالعات انجام شده: ۲۸

(۴-۱)بیان مسئله و ضرورت انجام تحقيق: ۳۷

(۵-۱)اهداف و فرضيات: ۴۱

فصل دوم: مواد وروش ها

(۱-٢)جمعيت مورد مطالعه: ۴۴

(٢-٢)روش نمونه گیری: ۴۴

(۳-٢)حجم نمونه: ۴۴

(۴-٢)روش اجرای طرح: ۴۴

(۵-٢)معیارهای ورود و خروج مطالعه: ۴۵

(۶-٢)شیوه و ابزار گردآوری اطلاعات: ۴۵

(۷-٢)شاخص پلاک ایندکس Silness & Leo (PI): 46

(۸-٢)شاخص ضریب لثه ای (GI): 47

(۹-٢) شاخص عمق پاکت (PD): 47

(۱۰-٢)شاخص ازدست دادن چسبندگی لثه (AL): 48

(۱۱-٢)شاخص خونریزی هنگام پروب کردن (BOP): 48

(۱٢-٢)عملیات جراحی: ۴۹

(۱۳-٢)اندازه گیری های پس از جراحی: ۵۳

(۱۴-٢)جدول متغيرها: ۵۴

(۱۵-٢)روش تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی آماري: ۵۵

 

فصل سوم: یافته ها و نتایج

(۱-۳)عمق پاکت: ۵۶

(٢-۳)شاخص پلاک: ۵۹

(۳-۳)ازدست دادن چسبندگی لثه: ۶۱

(۴-۳)شاخص لثه: ۶۳

(۵-۳)شاخص خونریزی: ۶۵

فصل چهارم: بحث

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

(۱-۵)نتیجه گیری: ۷۸

(٢-۵)نقاط قوت ومحدودیت های مطالعه: ۷۸

(۳-۵)پیشنهادات: ۸۰

فصل ششم: منابع

Reference. 75

چکیده انگلیسی.. ۸۰

ضمائم   ……  I-II

 

فهرست جداول

جدول(۱-۳). مقایسه میانگین عمق پاکت در دو زمان قبل و شش ماه بعد عمل.. ۵۷

جدول(۲-۳).میانگین،انحراف معیار،میانه،کمترین و بیشترین.. ۵۹

جدول(۳-۳). میانگین،انحراف معیار،میانه،کمترین و بیشترین مقدار شاخص از دست دادن چسبندگی لثه در دو زمان اندازه گیری شده. ۶۱

جدول(۴-۳). میانگین،انحراف معیار،میانه،کمترین و بیشترین مقدار شاخص لثه در دو زمان اندازه گیری شده. ۶۳

جدول (۵-۳). فراوانی خونریزی مشاهده شده در دو زمان اندازه گیری شده. ۶۵

 

فهرست نمودار ها

نمودار (۱-۳). توزیع نمرات عمق پاکت در دو زمان اندازه گیری شده. ۵۸

نمودار(۲-۳).میانگین شاخص پلاک در قبل و شش ماه بعد عمل.. ۶۰

نمودار(۳-۳).میانگین چسبندگی لثه در قبل و شش ماه بعد عمل.. ۶۲

نمودار(۴-۳).میانگین شاخص لثه در قبل و شش ماه بعد عمل.. ۶۴

 

فهرست تصاویر

(۱-۱)آناتومی سطح خارجی استخوان ماگزیلاری.. ۱۷

(٢-۱)آناتومی سطح داخلی استخوان ماگزیلاری.. ۱۸

(۳-۱)نمایی از اعصاب ناحیه ی استخوان ماگزیلاری.. ۱۹

(۴-۱)نوعیBlock graft 21

(۵-۱)پیوند اتوژن برداشته شده از استخوان کورتیکال مندیبل.. ۲۱

(۶-۱)مناطق قابل استفاده جهت تهیه بلوک اتوژن از استخوان مندیبل.. ۲۲

(٧-۱)پارتیکل های استخوانی آلوژن. ۲۳

(۸-۱)نمای شماتیک قراردادن گرفت استخوانی به همراه ممبران در یک ساکت دندانی جهت حفظ استخوان. ۳۸

(۹-۱)نمای شماتیک قراردادن پیوند استخوان در مجاورت ایمپلنت در یک ریج آتروفیک…. ۳۹

(۱-٢)بررسی میزان استخوان موجود در دیستال مولر دوم براساس رادیوگرافی PA.. 50

(٢-٢) فرز Trephine به قطر mm  ۵. ۵۰

(۳-٢)محل برداشت پیوند استخوان در ناحیه ی توبروزیته. ۵۱

(۴-٢)گرفت برداشته شده از ناحیه ی توبروزیته. ۵۲

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0