ارزیابی نقش سبک رهبری و فرهنگ سازمانی در شکل گیری سکوت سازمانی :پایان نامه ارشد مديريت دولتی

ارزیابی نقش سبک رهبری و فرهنگ سازمانی در شکل گیری سکوت سازمانی :پایان نامه ارشد مديريت دولتی

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته  مديريت دولتی و با عنوان ارزیابی نقش سبک رهبری و فرهنگ سازمانی در شکل گیری سکوت سازمانی در ۱۷۰ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده ارزیابی نقش سبک رهبری و فرهنگ سازمانی در شکل گیری سکوت سازمانی:

سکوت سازمان را خودداری کارکنان از بیان ارزیابی های رفتاری، شناختی و اثر بخش در مورد موقعیت های سازمان تعریف میکنند. سکوت توسط بسیاری از ویژگی های سازمانی تحت تأثیر قرار می‌گیرد که شامل فرایندهای تصمیم گیری، فرایندهای مدیریت فرهنگ و ادراکات کارکنان از عوامل مؤثر برسکوت است.از عوامل موثر در پیدایش سکوت سازمانی می توان به متغییرهای محیطی و سازمانی و تعدادی متغییرهای فردی اشاره کرد. حاکمیت سکوت سازمانی در سازمان موجب عدم مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها می باشد، دو عاملی که از نظر سازمان دارای حائز اهمیت می باشد و بر ایجاد سکوت سازمانی نقش به سزایی دارد و بدان توجه ویژه ای شده سبک رهبری و فرهنگ سازمانی است.

سازمان ها بر آن هستند تا با شناسایی تاثیرات آنها، تصمیمات لازم را برای دفع سکوت سازمانی و تغییر آنها به عوامل مثبت سازمانی موجب بهبود عملکرد سازمان گردند. هدف این پژوهش ارزیابی نقش سبک رهبری و فرهنگ سازمانی در شکل گیری سکوت سازمانی است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته می باشد که دربین ۱۲۰نفر از کارکنان و کارشناسان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب که به  صورت تصادفی انتخاب شده است توزیع گردید.

تحیلیل آزمون پس از تحلیل دموگرافیک، با آزمون اسپرمن انجام پذیرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که سبک رهبری و فرهنگ سازمانی در شکل گیری سکوت سازمانی تاثیر گذار است و رابطه بین سبک رهبری و فرهنگ سازمانی با انواع مختلف سکوت سازمانی ( تدافعی، دیگر خواهی و سکوت مطیع تایید شد. در پایان پیشنهادات بر اساس نتایج به دست آمده تدوین شد.

اهمیت موضوع

امروزه مدیریت در شمار موضوعات کاربردی و ضروری هر جامعه است، در دنیای به شدت متغییر کسب و کار امروز به طور فزاینده ای رهبری به عنوان کلید توسعه عملکرد تلقی می شود( نکوئیان ، ۱۳۸۴: ۲۶). رهبری نه صرفاً برای مدیریت ارشد بلکه در تمامی سطوح سازمان مورد نیاز است. اگر مدیران به شکلی هدفمند از مهارتهای رهبری استفاده نمایند، و بر روی توسعه سبکهای مناسب رهبری و هماهنگ ساختن سبک رهبری با موقعیت ها و افراد گوناگون کار کنند، قادر خواهند بود تا حداکثر بهره را از تیم های خود ببرند. با اندکی توجه به جوامع بشری به وضوخ روشن می گردد، کشورهایی که از نظر اقتصادی پیشرفتهایی داشته اند از نظر توجه به مدیریت و آموزش های مخصوص به آن نیز در سطح بالاتری قرار گرفته اند. و به دلیل اهمیت رهبری می باشد که از دورانهای دور  دانشمندان سعی کرده اند تا رهبری را مورد توجه قرار دهند. ( نکوئیان ، ۲۷:۱۳۸۴).

بررسي فرهنگ سازمان به عنوان يك ابزار جمع آوري اطلاعات عمل مي كند و مديران را قادر مي سازد تا از اين طريق اولاً بخش‌ها و يا گروه هاي كاري را با يكديگر مقايسه نمايند. ثانياً مسايل را اولويت بندي كنند ثالثاً ادراكات و انتظارات كاركنان را شناسايي نمايند تا بدين وسيله بتوانند شكاف بين وضع موجود و مطلوب را بهبود بخشند ( منوريان،۳۵:۱۳۸۷).

پژوهشگران معتقدند رویه های سازمانی که به کارکنان اجازه ابراز عقیده می دهند، از نظر آن ها مثبت قلمداد می شود چرا که باعث می شود کارکنان به عنوان اعضای ارزشمند سازمان تلقی شوند براساس نظر لایند و تایلر  کارکنان زمانی احساس بی ارزشی می کنند که مشاهده کنند خود و همکارانشان نمی توانند آزادانه دیدگاه هایشان را بیان کنند.پژوهشها نشان می دهند که این احساسات سبب کاهش تعهد و اعتماد اعضا نسبت به سازمان میگردد. اگر کارکنان احساس کنند که سازمان ارزشی برای آنها قایل نیست آنها نیز ارزش کمتری برای سازمان قایل خواهند بود و اعتماد کمتری به سازمان خواهند داشت، پیامدهایی که می توانند برگرفته از تضعیف تعهد و اعتماد باشند عبارتند از کاهش انگیزه و رضایت فردی، انزوای روانی و حتی خروج کارکنان از سازمان  و کاهش عملکرد می باشد(خنیفر، ۱۳۸۹: ۱۲).

با توجه به تعاریف بالا با توجه به آنکه تحولاتی اخیری که در  شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در حوزه منابع انسانی و استراتژی انجام گرفته ،  یکی از عواملی که باعث شکست این تحولات و توسعه و کارایی آنها می شود، حاکمیت سکوت سازمانی در سازمان و عدم مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها می باشد، بنابراین دو عاملی که از نظر سازمان دارای حائز اهمیت می باشد و بدان توجه ویژه ای شده سبک رهبری و فرهتگ سازمانی است که سازمان بر آن است با شناسایی تاثیرات آنها، تصمیمات لازم را برای دفع آنها و تغییر آنها به عوامل مثبت سازمانی  را اتخاذ نماید. از لحاظ کاربردی این تحقیق کمک فراوانی در تدوین اساسنامه های سازمانی جاری در سازمان های خدماتی و از لحاظ کاربردی التزام عملی و علاقه کارکنان در بازدهی شغلی و برایند کاری آنها را افزایش می دهد. بهسازي سازمان………. فرآیندي بسیاري گسترده است که در آن عواملی از جمله فرهنگ سازمانی، سبک مدیریت از اهمیت زیادی برخوردار است.

 

اهداف تحقيق

هدف کلی

 • شناسایی رابطه سبک رهبری و اثرات آن بر سکوت تدافعی  در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
 • شناسایی رابطه سبک رهبری و اثرات آن بر سکوت مطیع  در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
 • شناسایی رابطه سبک رهبری و اثرات آن بر سکوت دیگر خواهی در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
 • شناسایی رابطه فرهنگ سازمانی و اثرات آن بر سکوت تدافعی در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
 • شناسایی رابطه فرهنگ سازمانی و اثرات آن بر سکوت مطیع در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
 • شناسایی رابطه فرهنگ سازمانی و اثرات آن بر سکوت دیگر خواهی در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

 

فرضيهها و فرضيه اهم

 • سبک رهبری بر شکل گیری سکوت تدافعی  در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب تاثیر گذار است.
 • سبک رهبری بر شکل گیری سکوت مطیع  در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب تاثیر گذار است.
 • سبک رهبری بر شکل گیری سکوت دیگر خواهی در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب تاثیر گذار است.
 • فرهنگ سازمانی بر شکل گیری سکوت تدافعی در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب تاثیر گذار است.
 • فرهنگ سازمانی بر شکل گیری سکوت مطیع در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب تاثیر گذار است.
 • فرهنگ سازمانی بر شکل گیری سکوت دیگر خواهی در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب تاثیر گذار است.

 

فهرست مطالب

چکیده ۱
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه ۳
۱-۲  اهمیت موضوع ۶
۱-۳ بیان مسئله ۷
۱-۴  اهداف تحقيق ۹
۱-۴-۱ هدف کلی ۹
۱-۵   فرضيه‎ها و فرضيه اهم ۱۰
۱-۶ قلمرو تحقیق ۱۰
۱-۷ پرسشنامه و جامعه آماری ۱۰
۱-۸   تعاریف مفهومی و عملیاتی ۱۱
۱-۸-۱ مفهومی ۱۱
۱-۸-۲ عملیاتی ۱۳
۱-۹  خلاصه فصل اول ۱۴
فصل دوم
مرور ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱ مقدمه ۱۶
۲-۲ تعریف سکوت سازمانی ۱۷
۲-۳ سکوت و آواي سازمانی ۱۸
۲-۴ انواع سکوت سازمانی ۱۹
۲-۴-۱ سکوت مطیع ۱۹
۲-۴-۲ سکوت تدافعی ۲۰
۲-۴-۳ سکوت نوع‌دوستانه ۲۰
۲-۵  عوامل مؤثر بر رفتار سكوت كاركنان ۲۲
۲-۶  عوامل مؤثر در پیدایش سکوت سازمانی؛ متغییرهای سازمانی و مدیریتی ۲۴
۲-۷ پیامدهای سکوت بر تصمیم گیری سازمانی و فرایندهای تغییر ۲۵
۲-۸ رابطة رفتار سكوت كاركنان با نگرش هاي شغلي و عملکرد ۲۶
۲-۹ پیامدهای سکوت سازمانی بر احساسات واکنش های رفتاری کارکنان ۲۸
۲-۱۰ فرهنگ سازمانی ۲۹
۲-۱۰-۱ مفاهــیــم فــــرهنگ سازمانی ۲۹
۲-۱۰-۲تعاریف فرهنگ سازمانی ۳۰
۲-۱۰-۳ الگوهاي شناخت و تحليل فرهنگ سازماني ۳۲
۲-۱۰-۴ الگوى فرهنگ سازماني پارسونز ۳۲
۲-۱۰-۵ الگوي مبتني بر هفتS شركت مكينزي ۳۳
۲-۱۰-۶ الگوي اوچي ۳۳
۲-۱۰-۷ الگوي ليت وين و استرينگر ۳۴
۲-۱۰-۸ الگوي كرت لوين ۳۴
۲-۱۰-۹ الگوي استيفن رابينز ۳۵
۲-۱۱ مدل های تحقیقات انجام گرفته فرهنگ سازمانی ۳۵
۲-۱۱-۱ دنیسون ۳۷
۲-۱۱-۲ مدل کویین و گارت ۴۰
۲-۱۱-۳ الگوی گرت هافستد ۴۱
۲-۱۲  رهبري و سبک رهبري تحول گرا و تعامل گرا ۴۳
۲-۱۲-۱ تعریف رهبري ۴۳
۲-۱۲-۲  ماهیت رهبري ۴۶
۲-۱۲-۳ تمایز مدیریت و رهبري ۴۷
۲-۱۲-۴ وظایف رهبري ۴۸
۲-۱۳ تعریف سبک رهبري ۴۹
۲-۱۴ سیستم چهارگانه مدیریت توسط لیکرت ۵۱
۲-۱۵ شبکه مدیریت ۵۲
۲-۱۶نظریه اقتضایی فیدلر ۵۳
۲-۱۷ تئوري مسیر – هدف ۵۴
۲-۱۸ نظریه رهبري وضعیتی هرسی و بلانچارد ۵۷
۲-۱۹ نظریه رهبري تحول گرا و تعامل گرا ۵۹
۲-۲۰ تعریف رهبري تحول گرا ۶۱
۲-۲۱ هفت ویژگی رفتاري رهبران تحول آفرین ۶۳
  ۲-۲۲ پنج ویژگی رهبران تحول گرا از نظر جیمز کوزئز و پاستر ۶۵
۲-۲۳ اهمیت و ضرورت رهبري تحول آفرین ۶۷
۲-۲۴ دیدگاه هاي مختلف رهبري تحول آفرین ۶۷
۲-۲۵ رهبري تحول آفرین و عملکرد سازمان ۷۴
۲-۲۶  توسعه رهبري تحول گرا : محدوده و فرایند ۷۵
۲-۲۶-۱  اجزاي رهبري تحول گرا ۷۶
۲-۲۷ رهبري تبادلی یا تعامل گرا یا مبادله اي ۸۰
۲-۲۸ تفاوت رهبري تحول آفرین و تبادلی ۸۱
۲-۲۹ تحقیقات پیشین ۸۶
۲-۳۰ نتیجه گیری ۹۴
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
۳-۱ مقدمه ۹۷
۳-۲ روش گرد آوری داده های تحقیق ۹۸
۳- ۳ متغیرهای تحقیق ۹۹
۳-۴ ابزار اندازه گیری تحقیق (پرسشنامه): ۹۹
۳-۴-۱ مراحل طراحی پرسشنامه ۹۹
۳-۴-۲ محتوای پرسشنامه ۱۰۰
۳-۴-۳روایی پرسشنامه (اعتبار) ۱۰۱
۳-۴-۴ پایایی پرسشنامه (اعتماد) ۱۰۲
۳-۵ جامعه آماری تحقیق ۱۰۴
۳-۵-۱ نمونه و روش نمونه گیری ۱۰۴
۳-۵-۲ روش تعیین حجم نمونه ۱۰۴
۳-۵-۳ آزمونهای مورد استفاده ۱۰۱
۳ -۶ خلاصه فصل ۱۰۵
فصل چهارم
تجزيه و تحليل داده ها
۴-۱ مقدمه ۱۰۷
۴ – ۲  نرخ برگشت پرسشنامه ۱۰۷
۴ – ۳  تحليلهاي توصیفي ۱۰۸
۴-۴ بررسی های جمعیت شناختی پژوهش ۱۰۸
۴-۴-۱ متغییر تحصیلات ۱۰۸
۴-۴-۲جنسیت ۱۰۹
۴-۴-۳ واحد سازمانی ۱۱۰
۴-۴-۴ سابقه کار ۱۱۱
۴-۵ آزمون نرمالیته ۱۱۳
۴-۶ آزمون فرضیه هاي تحقيق ۱۱۵
۴-۷ تحليل عاملي ۱۲۲
۴-۸ تخمین مدل ۱۲۸
۴- ۹تفسير و تعبير مدل ۱۳۰
۴-۱۰خلاصه فصل چهارم ۱۳۳
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
 ۵-۱ مقدمه ۱۳۵
۵-۲  خلاصه تحقيق ۱۳۶
۵-۳ يافته‌هاي پژوهش ۱۳۶
۵-۳-۱ بررسی های جمعیت شناختی پژوهش ۱۳۶
۵-۴ بررسي فرضيه هاي تحقيق ۱۳۸
۵-۵  بررسی نتایج فرضیات و پیشنهادات ۱۳۹
۵-۶ پیشنهادات آتی ۱۴۱
۵-۷  محدوديت‌هاي پژوهش ۱۴۲
Abstract ۱۴۳
منابع ۱۴۴

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0