ارزیابی وضعیت موجود و مطلوب مهارت های تربیت شهروندی در برنامه درسی از دیدگاه معلمان دوره راهنمایی تحصیلی : دانلود پایان نامه ارشد علوم تربیتی

بسیاری از رشته های علوم انسانی بعلت تاثیر مستقیم در شکل گیری و پرورش جامعه به سمت اهداف والای تربیتی از اهمیت فوق العاده بالایی برخوردار هستند. یکی از این رشته های مهم علوم تربیتی میباشد. هرچه دانش آموختگان این رشته تحصیلی به مدارج بالاتری برسند و کمال گرایی در این رشته را تجربه کنند مطمئنا جامعه تربیتی و پرورشی کامل تری خواهیم داشت. چنانچه بسیاری از کشورهای پیشرفته این هدف را دنبال میکنند و بالاترین اهمیت را برای نظام تربیتی و پرورشی خود قائل هستند. سایت مسترداک در ادامه معرفی سری  پایان نامه های جدید مقطع ارشد به سراغ رشته مهم و تاثیر گذار علوم تربیتی رفته و در ادامه پایان نامه ای با عنوان ارزیابی وضعیت موجود و مطلوب مهارت های تربیت شهروندی در برنامه درسی از دیدگاه معلمان دوره راهنمایی تحصیلی در  ۱۱۸ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم مینماید

 

چکیده ارزیابی وضعیت موجود و مطلوب مهارت های تربیت شهروندی در برنامه درسی از دیدگاه معلمان دوره راهنمایی تحصیلی:

هدف از پژوهش حاضر ارزیابی وضعیت موجود و مطلوب مهارت های تربیت شهروندی در برنامه درسی از دیدگاه معلمان  دوره راهنمایی تحصیلی (متوسطه اول) شهر تهران می باشد. که در راستای ۶ سوال پژوهشی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی ـ پیمایشی بوده و جامعه آماری این پژوهش کلیه معلمان دورۀ راهنمایی تحصیلی شهر تهران می باشند که در سال تحصیلی ۹۲-۹۱ مشغول به تدریس  بوده اند و نمونه پژوهش حاضر شامل ۳۰۶ نفر از معلمان (۱۸۹ مرد و ۱۱۷ زن) دوره راهنمایی تحصیلی شهر تهران می باشند که به شیوه خوشه­ای مرحله ای انتخاب شدند. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه معلمان رسمی ، پیمانی و قراردادی مرد وزن دوره راهنمایی (متوسطه اول )مناطق آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱ بود که بیش از ۱۲ ساعت در هفته به تدریس اشتغال داشتند. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان برابر ۲۹۱ نفر تعیین شد . که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. بدین ترتیب که ابتدا از بین مناطق آموزش و پرورش شهر تهران ، ۵ منطقه انتخاب شد ، سپس درهر منطقه ۴ مدرسه راهنمائی ( ۲ پسرانه و ۲ دخترانه) تصادفی انتخاب شدند و در مراجعه به هر مدرسه همه معلمانی که ۱۲ ساعت یا بیشتر در هفته در آن مدرسه یا مدارس دیگر تدریس داشتند ,بعنوان نمونه انتخاب شدند.ودر نتیجه تعداد نمونه های انتخاب شده ۳۰۶ نفر بود.

ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته ۵۶ سوالی می باشد که براساس طیف لیکرت تهیه شده است. ضریب اعتبار آن ۹۹% محاسبه گردید، داده های جمع آوری شده باروشهای آماری توصیفی شامل فراوانی، میانگین و… و روش آمار استنباطی (آزمون t همبسته وt مستقل)  تحلیل شدند.

یافته ها:نتایج تحلیل نشان داد که معلمین دورۀ راهنمایی تحصیلی(متوسطه اول)  وضعیت مهارت­های تربیت شهروندی اجتماعی (۲۱/۶۴-)، فردی(۳۱/۶۸-)، فرهنگی(۷۱/۶۴-)، اقتصادی (۷۴/۶۶-) و سیاسی (۷۳/۶۵-) را در برنامه درسی پایین تر از وضعیت مطلوب ارزیابی کرده ­اند(p<0.001) و این تفاوت در وضعیت موجود معلمین رشته های مختلف (علوم انسانی و غیر علوم انسانی) مشهود است .

نتیجه­ گیری:نتیجه آنکه از نظر معلمین بین وضعیت موجود و مطلوب مهارت های تربیت شهروندی در برنامه درسی تفاوت وجود دارد و در طراحی برنامه درسی دوره راهنمایی باید این امر مورد بازبینی قرار گیرد.

 

 

 

اهمیت موضوع تحقیق ارزیابی وضعیت موجود و مطلوب مهارت های تربیت شهروندی در برنامه درسی از دیدگاه معلمان دوره راهنمایی تحصیلی

و انگيزه انتخاب آن:

نهاد آموزش وپرورش بعنوان موثرترین نهاد دراجتماعی کردن افراد نقش مهمی را ایفا می کند که عملکرد اشتباه این نهاد تأثیر مستقیم بر روی سایر نهادهای جامعه خواهد داشت. اگر مدارس کارکرد اجتماعی کردن افراد را به درستی انجام ندهد ، افرادی به جامعه تحویل می دهند که نه تنها یک شهروند وظیفه شناس برای جامعه نخواهند بود بلکه به وظایف خود درآینده بعنوان پدر و مادر آگاه نیستند و موجبات نابسامانی اجتماعی را فراهم می سازند. نظام تعلیم وتربیت کشور در اشکال رسمی وغیر رسمی بیگمان با تربیت شهروندی بعنوان محوری ترین وبنیادی ترین رسالت خویش مواجه است. درحقیقت منظور از تشکیل نظام آموزش وپرورش کشور آماده سازی شهروندان برای ورود به زندگی اجتماعی، اقتصادی(حرفه ای)، سیاسی وفرهنگی است ازاینرو میتوان نتیجه گرفت که جامعه مدنی اساساً به شهروندان فعال و متناسب با ویژگی های فرهنگی وارزشی خود نیاز دارد و هم ازاینرو امکانات وتوجیه لازم رابرای شکل گیری وتوسعه نظام آموزش وپرورش فراهم می آورد واز سوی دیگر نظام تربیتی آیینۀ تمام نمای ارزشهای اجتماعی و فرهنگی جامعه است و وظیفه تربیت شهروندان را برای زیست در جامعه و فعالیت موثر بر عهده دارد.( فتحی، ۱۳۸۲ )

اتزیونی[۱] (۱۹۹۸) نشان داد که آموزش شهروندی از اهمیت والایی برخوردار است و اظهار می دارد کودکان را باید به گونه ای تربیت کرد که در اجتماع شرکت کنند، افرادی که نه تنها ارزش های مورد ستایش جامعه را دارا باشند بلکه بتوانند در راستای بهسازی و ارتقای فرهنگ جامعه تلاش موثری را به نمایش بگذارند. در سایه چنین برداشتی است که از نظر مربیان بزرگ تعلیم و تربیت، مدرسه نه تنها یک مکان جهت آماده شدن برای زندگی است، بلکه در حقیقت جایی برای تمرین زندگی و تجربه عرصه های مختلف آن است، مدرسه مکانی برای یادگیری حقوق و مسئولیت های شهروندی است. از این رو آنچه می تواند رسالت و فلسفه اصلی شکل گیری و توسعه مدارس را در دوران کنونی توجیه کند، تربیت شهروندی و به عبارت دیگر عمل کردن به عنوان  “مدرسه زندگی” است. بی توجهی به این امر و سوق دادن برنامه های درسی مدارس به سوی موضوعات و مباحث نظری و حاکمیت و سیطره نظام مبتنی بر آزمون های استاندارد مثل کنکور برای ورود به مقاطع تحصیلی دیگر، تأثیر مخربی بر نظام آموزش و پرورش داشته است و سبب گشته است تا آموزش مهارت های زندگی و تربیت شهروندی برای زیست موثر دانش آموزان آنطور که باید مورد توجه و امعان نظر قرار نگیرد و عملا بخش عمده ای از منابع نظام آموزشی صرف توسعه رشد شناختی دانش آموزان و در نتیجه فروگذاری سایر ابعاد رشد گردد.

این نگاه تک بعدی و بیمارگونه به فرآیند تربیت در مدارس، همانطور که منتقدان برجسته ای چون پائولو فریره از آن یاد می کنند، مدارس را تبدیل به مکان های ویژه ای چون بانک ها نموده است که در آن معلمان در نقش سپرده گذار و دانش آموزان به عنوان سپرده گیر عمل می کنند. به همان سان که سپرده گذاران به تدریج سپرده ها را در حساب خود در نزد سپرده گیرها (بانک ها) ذخیره می کنند، معلمان نیز در طول سال تحصیلی، مطالب آموزشی را در نزد دانش آموزان به تدریج به امانت می سپارند و در پایان در یک زمان معین (جلسه امتحان) تمام آن اندوخته ها را یکجا مطالبه می کنند. نتیجه نهایی این فرآیند، یعنی نظام بانکداری تعلیم و تربیت، یادگیری حفظی، طوطی وار بی ارتباط با نیازهای واقعی زندگی و البته سطحی و گذرا می باشد.و به قول آلبایر[۲] (۱۹۹۸)دانش آموزان در مدارس باید یاد بگیرند که یادگیری برای زندگی کردن است و این امر مهم از طریق آموزش شهروندی اتقاق خواهد افتاد. با توجه به اهمیت دوره راهنمایی که زمان ورود به دوره نوجوانی است ضرورت ایجاب می نماید به بررسی برنامه درسی این دوره در زمینه تربیت شهروندی پرداخته شود که این پژوهش در پی دست یابی به این امر است.

 

هدفهاي تحقیق ارزیابی وضعیت موجود و مطلوب مهارت های تربیت شهروندی در برنامه درسی از دیدگاه معلمان دوره راهنمایی تحصیلی:

هدف کلی

 • بررسی وضعیت موجود و مطلوب مهارت های تربیت شهروندی در برنامه درسی دوره راهنمایی(متوسطه اول) از دیدگاه معلمان

هدف جزئی

 • بررسی وضعیت موجود و مطلوب مهارت ­های مورد نیاز بعد اجتماعی تربیت شهروندی در برنامه درسی از دید معلمان
 • بررسی وضعیت موجود و مطلوب مهارت ­های مورد نیاز بعد فردی تربیت شهروندی در برنامه درسی از دید معلمان
 • بررسی وضعیت موجود و مطلوب مهارت ­های مورد نیاز بعد فرهنگی تربیت شهروندی در برنامه درسی از دید معلمان
 • بررسی وضعیت موجود و مطلوب مهارت ­های مورد نیاز بعد اقتصادی تربیت شهروندی در برنامه درسی از دید معلمان
 • بررسی وضعیت موجود و مطلوب مهارت ­های مورد نیاز بعد سیاسی تربیت شهروندی در برنامه درسی از دید معلمان.
 • بررسی وضعیت موجود و مطلوب مهارتهای تربیت شهروندی در برنامه درسی از دید معلمان با توجه به رشته تحصیلی آنها

سوالات يافرضيه هاي تحقيق(بیان روابط بین متغیرهای موردمطالعه)

 1. آیا بین وضعیت موجود و مطلوب مهارت های مورد نیاز بعد اجتماعی تربیت شهروندی در برنامه درسی دوره راهنمایی(متوسطه اول) از دید معلمان تفاوتی وجود دارد؟
 2. آیا بین وضعیت موجود و مطلوب مهارت های مورد نیاز بعد فردی تربیت شهروندی در برنامه درسی دوره راهنمایی(متو سطه اول )از دید معلمان تفاوتی وجود دارد؟
 3. آیا بین وضعیت موجود و مطلوب مهارت های مورد نیاز بعد فرهنگی تربیت شهروندی در برنامه درسی دوره راهنمایی(متوسطه اول) از دید معلمان تفاوتی وجود دارد؟
 4. آیا بین وضعیت موجود و مطلوب مهارت های مورد نیاز بعد اقتصادی تربیت شهروندی در برنامه درسی دوره راهنمایی (متوسطه اول)از دید معلمان تفاوتی وجود دارد؟
 5. آیا بین وضعیت موجود و مطلوب مهارت های مورد نیاز بعد سیاسی تربیت شهروندی در برنامه درسی دوره راهنمایی(متوسطه اول) از دید معلمان تفاوتی وجود دارد؟
 6. آیا بین وضعیت موجود و مطلوب مهارتهای پنج گانه تربیت شهروندی در برنامه درسی دوره راهنمایی(متوسطه اول) از دید معلمان با توجه به رشته تحصیلی آنها تفاوت وجود دارد؟

 

فهرست مطالب ارزیابی وضعیت موجود و مطلوب مهارت های تربیت شهروندی در برنامه درسی از دیدگاه معلمان دوره راهنمایی تحصیلی:

چکیده ۲

فصل اول:کلیات پژوهش

۱-۱ بیان مساله ۴

۱-۲- اهمیت موضوع تحقیق و انگيزه انتخاب آن. ۶

۱-۳- هدف هاي تحقیق (کلی و جزئی) ۸

۱-۳-۱- هدف کلی. ۸

۱-۳-۲- اهداف جزئی. ۸

۱-۴- سوالات يافرضيه هاي تحقيق(بیان روابط بین متغیرهای موردمطالعه) ۹

۱-۵- متغیرها (تعاریف مفهومی و عملیاتی) ۱۰

۱-۵-۱-تعاریف نظری. ۱۰

۱-۵-۲- تعاریف عملیاتی. ۱۱

فصل دوم:پیشینه نظری و پژوهشی

۲-۱- مبانی نظری و پژوهشی. ۱۳

۲-۱-۱- مقدمه ۱۳

۲-۲- مفهوم شهروند و شهروندی. ۱۴

۲-۳- آموزش شهروندی به عنوان واقعیت اجتماعی. ۱۸

۲-۴- آموزش شهروندی به عنوان واقعیتی سیاسی. ۲۱

۲-۵- آموزش شهروندی به عنوان واقعیتی فرهنگی. ۲۳

۲-۶-  آموزش شهروندی به عنوان واقعیتی تربیتی. ۲۴

۲-۸- تعلیم و تربیت شهروندی. ۳۲

۲-۹- دلالت های پرداختن به تربیت شهروندی. ۳۶

۲-۱۰- عناصر تشکیل دهنده برنامه درسی تربیت شهروندی. ۳۸

۲-۱۱- سطوح و ابعاد شهروندی. ۴۰

۲-۱۱-۱- بعد شخصی. ۴۱

۲-۱۱-۲-بعد اجتماعی. ۴۲

۲-۱۱-۳-بعد مکانی. ۴۲

۲-۱۱-۴-بعد زمانی. ۴۳

۲-۱۲- نهاد آموزش و پرورش و تربیت شهروندی. ۴۶

۲-۱۳- اهداف تربیت شهروندی. ۴۹

۲-۱۴- رویکردهای سازماندهی محتوای برنامه درسی تربیت شهروندی. ۵۲

۲-۱۵- روشهای یاددهی ـ یادگیری متناسب با تربیت شهروندی. ۵۴

۲-۱۶- سیر تحول در برنامه درسی دوره راهنمایی تحصیلی ایران. ۵۶

۲-۱۷- اهداف دوره راهنمایی تحصیلی. ۵۸

۲-۱۸- پژوهشهای داخلی و خارجی. ۵۹

۲-۱۹- نتیجه گیری. ۶۴

فصل سوم:روش شناسی

۳-۱- مقدمه ۶۸

۳-۲- روش (جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری) ۶۸

۳-۳- ابزار گردآوری اطلاعات.. ۶۹

۳-۴-شیوه نمره گذاری پرسش نامه ۷۰

۳-۵- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۷۱

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

۴- مقدمه ۷۳

۴-۱- یافته های توصیفی. ۷۳

۴-۲- یافته های استنباطی. ۷۸

۴-۲-۱- آیا بین وضعیت موجود و مطلوب مهارت های مورد نیاز بعد اجتماعی تربیت شهروندی در برنامه درسی دوره راهنمایی(متوسطه اول) از دید معلمان تفاوتی وجود دارد؟ ۷۸

۴-۲-۲- آیا بین وضعیت موجود و مطلوب مهارت های مورد نیاز بعد فردی تربیت شهروندی در برنامه درسی دوره راهنمایی (متوسطه اول )از دید معلمان تفاوتی وجود دارد؟ ۷۹

۴-۲-۳- آیا بین وضعیت موجود و مطلوب مهارت های مورد نیاز بعد فرهنگی تربیت شهروندی در برنامه درسی دوره راهنمایی(متوسطه اول) از دید معلمان تفاوتی وجود دارد؟ ۸۰

۴-۲-۴- آیا بین وضعیت موجود و مطلوب مهارت های مورد نیاز بعد اقتصادی تربیت شهروندی در برنامه درسی دوره راهنمایی (متوسطه اول )از دید معلمان تفاوتی وجود دارد؟ ۸۱

۴-۲-۵- آیا بین وضعیت موجود و مطلوب مهارت های مورد نیاز بعد سیاسی تربیت شهروندی در برنامه درسی دوره راهنمایی (متوسطه اول )از دید معلمان تفاوتی وجود دارد؟ ۸۲

۴-۲-۶ آیا بین وضعیت موجود و مطلوب مهارت های پنج گانه مورد نیاز تربیت شهروندی دربرنامه درسی دوره راهنمایی(متوسطه اول) از دید معلمان رشته های مختلف(علوم انسانی و غیر علوم انسانی) تفاوت معناداری وجود دارد؟ ۸۳

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری

۵-۱:مقدمه ۸۵

۵-۲: بررسی توصیفی پژوهش… ۸۵

۵-۳: بررسی سوال های پژوهش… ۸۵

۵-۳-۱: آیا بین وضعیت موجود و مطلوب مهارت های مورد نیاز بعد اجتماعی تربیت شهروندی در برنامه درسی دوره راهنمایی (متوسطه اول )از دید معلمان تفاوتی وجود دارد؟ ۸۵

۵-۳-۲:آیا بین وضعیت موجود و مطلوب مهارت های مورد نیاز بعد فردی تربیت شهروندی در برنامه درسی دوره راهنمایی(متوسطه اول )از دید معلمان تفاوتی وجود دارد؟ ۸۶

۵-۳-۳:آیا بین وضعیت موجود و مطلوب مهارت های مورد نیاز بعد فرهنگی تربیت شهروندی در برنامه درسی دوره راهنمایی (متوسطه اول )از دید معلمان تفاوتی وجود دارد؟ ۸۷

۵-۳-۴:آیا بین وضعیت موجود و مطلوب مهارت های مورد نیاز بعد اقتصادی تربیت شهروندی در برنامه درسی دوره راهنمایی(متوسطه اول) از دید معلمان تفاوتی وجود دارد؟ ۸۷

۵-۳-۵:آیا بین وضعیت موجود و مطلوب مهارت های مورد نیاز بعد سیاسی تربیت شهروندی در برنامه درسی دوره راهنمایی(متوسطه اول) از دید معلمان تفاوتی وجود دارد؟ ۸۸

۵-۳-۶:آیا بین وضعیت موجود و مطلوب مهارتهای پنج گانه تربیت شهروندی در برنامه درسی دوره راهنمایی(متوسطه اول) از دید معلمان با توجه به رشته تحصیلی آنها تفاوت وجود دارد؟ ۸۹

۵-۴: محدودیت ها و پیشنهادهای پژوهش (پژوهشی و کاربردی) ۹۱

۵-۴-۱: محدودیت ها ۹۱

۵-۴-۲: پیشنهادهای پژوهشی. ۹۱

۵-۴-۳: پیشنهادهای کاربردی. ۹۲

ضمائم : جداول پرسشنامه ۹۳

منابع فارسی. ۹۶

 

فهرست جداول

جدول (۱-۲) مولفه ها و عناصر تربیت شهروندی. ۳۹

جدول (۲-۲) : ابعاد مختلف شهروندی. ۴۳

جدول ۳-۱: آلفای کرونباخ هر یک از مولفه های تربیت شهروندی. ۶۹

جدول ۳-۲: آلفای کرونباخ هر یک از مولفه های تربیت شهروندی. ۶۹

جدول ۳-۳: زیر مقیاس ها و گویه های مربوط به آن. ۷۰

جدول ۳-۴: نحوه نمره گذاری گویه های پرسشنامه ۷۰

جدول (۴-۱) توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب جنسیت.. ۷۳

جدول ۴-۲:توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب مدرک تحصیلی. ۷۴

جدول ۴-۳: توزیع فراوانیآزمودنی ها بر حسب رشته تحصیلی. ۷۵

جدول ۴-۴: توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب سابقه تدریس… ۷۵

جدول ۴-۵: توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب وضعیت استخدامی. ۷۶

جدول ۴-۶:: توزیع فراوانی آزمودنی ها ۷۷

جدول (۴-۷): آزمون کولموگروف ـ سیمرنف (KST) 78

جدول ( ۴-۸) :آمار نمونه های جفت شده ۷۸

جدول(۴-۹): مقايسه ميانگين نمرات وضعيت موجود و مطلوب برخورداري از مهارت هاي اجتماعی. ۷۸

جدول ( ۴-۱۰) آمار نمونه های جفت شده ۷۹

جدول(۴-۱۱): مقايسه ميانگين نمرات وضعيت موجود و مطلوب برخورداري از مهارت هاي بعد فردی  ۷۹

جدول (۴-۱۲) آمار نمونه های جفت شده ۸۰

جدول(۴-۱۳): مقايسه ميانگين نمرات وضعيت موجود و مطلوب برخورداري از مهارت هاي بعد فرهنگی  ۸۰

جدول ( ۴-۱۴) آمار نمونه های جفت شده: ۸۱

جدول(۴-۱۵): مقايسه ميانگين نمرات وضعيت موجود و مطلوب برخورداري از مهارت هاي بعد اقتصادی  ۸۱

جدول ( ۴-۱۶) آمار نمونه های جفت شده: ۸۲

جدول(۴-۱۷): مقايسه ميانگين نمرات وضعيت موجود و مطلوب برخورداري از مهارت هاي بعد سیاسی  ۸۲

جدول(۴- ۱۸) : مقایسه میانگین نمرات وضعیت موجود مهارت های شهروندی معلمان رشته های مختلف   ۸۳

جدول (۴-۱۹) : مقایسه میانگین نمرات وضعیت مطلوب مهارتهای شهروندی معلمان رشته های مختلف   ۸۳

 

فهرست نمودارها

نمودار ۴-۱: توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب جنسیت.. ۷۳

نمودار ۴-۲: توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب مدرک تحصیلی. ۷۴

نمودار ۴-۳: توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب سابقه تدریس… ۷۵

نمودار ۴-۴: توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب وضعیت استخدامی. ۷۶

نمودار۴-۵:توزیع فراوانی شرکت کنندگان. ۷۷

 

فهرست اشکال

شکل (۱-۲) انواع سطوح شهروندی. ۳۱

شکل (۲-۲) پیوستار برداشت های دوگانه از مفهوم تربیت شهروندی. ۳۴

شکل (۲-۳) ابعاد مکانی و زمانی برنامه درسی شهروندی. ۴۱

شکل ۲-۴ اهداف چندگانه تربیت شهروندی را به نمایش میگذارد. ۵۱

شکل (۲-۴) اهداف چندگانه تربیت شهروندی..۵۱

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0