ارزیابی پایداری درزنجیره تأمین در صنعت تولید فرآورده های لبنی استان مازندران :پایان نامه ارشد مدیریت صنعتی

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته  مدیریت صنعتی و با عنوان ارزیابی پایداری درزنجیره تأمین در صنعت تولید فرآورده های لبنی استان مازندران در ۳۴۲ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده ارزیابی پایداری درزنجیره تأمین در صنعت تولید فرآورده های لبنی استان مازندران:

از جمله زنجیره های تأمین پیچیده با خصوصیات ویژه که به سختی می توان آن ها را با سیستم های ارزیابی عمومی تطابق داد، زنجیره تأمین مواد غذایی است. از طرفی، پایداری در زنجیره تأمین به عنوان بحثی جدید و بسیار تأثیر گذار چندی است که توجه محققین حوزه مدیریت زنجیره تأمین[۱] (SCM)را به خود معطوف ساخته است. ارزیابی که شامل جنبه های پایداری[۲] است، متفاوت از ارزیابی عملکرد سنتی و تجارت محور می باشد. هنگامی که ابعاد پایداری در نظر گرفته می شوند، دامنه ارزیابی باید توسعه داده شود. یکپارچه سازی عملکرد زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی برای دستیابی به توسعه پایدار، یک چالش اصلی برای تجارت در قرن حاضر محسوب می شود.

در این پژوهش سعی شده است به ارزیابی پایداری در زنجیره تأمین صنعت لبنیات استان مازندران پرداخته شود. برای رسیدن به این هدف سه مرحله برای این پژوهش در نظر گرفته شد. در مرحله اول به بومی سازی مدل مفهومی (سیستم ارزیابی پایداری سازمان خواروبار کشاورزی (فائو ۲۰۱۲) دارای ۴ بعد، ۲۰ معیار و ۶۳ زیرمعیار) در صنعت لبنیات استان مازندران پرداخته شد. در این مرحله از تحقیق از خبرگان خواسته شد تا درجه اهمیت زیرمعیارهای چارچوب را در صنعت تولید فرآورده های لبنی استان مازندران مشخص نمایند. پس از طی این مرحله ۱۶ زیر معیار( از ۶۳ زیر معیار) از چارچوب حذف گردید. در مرحله دوم، به تعیین روابط تأثیر گذاری و تأثیر پذیری میان زیرمعیارها، معیارها و ابعاد پایداری بومی شده و همچنین درجه تأثیر هریک از عوامل در صنعت لبنیات استان مازندران پرداخته شد. برای رسیدن به اهداف در این مرحله ، از تکنیک دیمتل[۳] استفاده شد. به این ترتیب که با استفاده از این روش، زیرمعیارها، معیارها و ابعاد تأثیرگذار و تأثیرپذیر شناسایی شده و روابط تأثیر گذاری بین عوامل و همچنین درجه تأثیر هر عامل تعیین گردید.

 

پس از مشخص شدن روابط در مرحله دوم، مرحله سوم تحقیق، به ارزیابی پایداری در زنجیره تأمین ۴ شرکت کاله، صالح، دوشه و گلا که بیش از ۳۰ درصد واحدهای تولیدی فرآورده های لبنی استان مازندران را به خود اختصاص داده و بیشتر از ۸۰ درصد بازار  استان را پوشش داده اند اختصاص داده شد. به این صورت که روابط به دست آمده در مرحله قبل، با استفاده از روش تئوری گراف و رویکرد ماتریسی[۴](GTMA) به ماتریس تبدیل شده و درنهایت با استفاده از روابط ریاضی، ثابت ماتریس محاسبه شده و شرکت ها مورد ارزیابی قرار گرفته و رتبه بندی شدند. لازم به ذکر است که ضمن مطالعه و بررسی ادبیّات موضوع، جمع آوری داده ها طی سه مرحله و از طریق سه نوع پرسشنامه و نظرخواهی از خبرگان و کارشناسان شامل، خبرگان دانشگاهی فعال در حوزه توسعه پایدار و خبرگانی از شرکت های منتخب فرآورده های لبنی استان مازندران صورت پذیرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که شرکت کاله از منظر پایداری زنجیره تأمین در بین چهار شرکت انتخاب شده، بهترین عملکرد را دارا بوده و شرکت های صالح، گلا و دوشه در رتبه های بعدی قرار گرفتند.

اهمیت موضوع:

پایداری در زنجیره تأمین به عنوان بحثی جدید و بسیار تأثیرگذار چندی است که توجه محققین حوزه مدیریت زنجیره تأمین را به خود معطوف ساخته است.(اشرفی و چهارسوقی،۱۳۹۰). ارزیابی که شامل جنبه های پایداری است،متفاوت از ارزیابی عملکرد سنتی و تجارت محور می باشد. هنگامی که ابعاد پایداری در نظر گرفته می شوند، دامنه ارزیابی باید توسعه داده شود. توسعه پایدار نه تنها شامل ابعاد اقتصادی است، بلکه ابعاد زیست محیطی و اجتماعی را نیز در بر می گیرد.(سنتیکایا،۵۹:۲۰۱۱).

 

ترکیب فعالیت محیطی با فعالیت ها در مدیریت زنجیره تأمین، به سازمان در کسب مزیت های فراوانی کمک می کند. بسیاری از محققان عقیده دارند که بکارگیری SSCM، به سازمان ها در کاهش ریسک های محیطی، آلودگی و بهبود عملکرد محیطی کمک خواهد نمود. همچنین با بکارگیری مدیریت زنجیره تأمین پایدار سازمان ها به مزیت های بازاریابی، بهبود تصویر و شهرت شرکت دست خواهند یافت. کاهش هزینه و بهبود رابطه با مشتریان یکی دیگر از مزیت های بکارگیری مدیریت زنجیره تأمین پایدار خواهد بود.(آل اوده [۱]و همکاران، ۲۰۱۲)

زنجیره تأمین مواد غذایی یکی از پیچیده ترین و بزرگترین بخش های صنعت در جهان می باشد. تضمین ایمنی و کیفیت مواد غذایی همیشه یک اولویت بوده است. (اسمیس[۲]،۲۰۰۸).در سالهای اخیر، صنعت مواد غذایی ایران به یکی از صنایع پیشرو در کشور مبدل شده و جایگاه ویژه ای در توسعه و رشد کشور داشته است. این صنعت در مقایسه با سایر صنایع کشور از موقعیت رقابتی بهتری برخوردار می باشد(حسینی و شیخی،۱۳۹۱).

 

پرسش های تحقیق :

سوالات این پژوهش به شرح زیر می باشند:

۱- چارچوب ارزیابی پایداری زنجیره تأمین فرآورده های لبنی استان مازندران شامل چه ابعاد، معیارها و زیرمعیار هایی می باشد؟

۲- ابعاد، معیارها و زیرمعیارهای تأثیرگذار و تأثیر پذیر در این چارچوب کدامند و روابط بین هریک از عوامل بر روی یکدیگر و همچنین درجه تأثیرشان چگونه است؟

۳- عملکرد زنجیره تأمین شرکت ها با توجه به ابعاد، معیارها و زیرمعیارهای پایداری به چه میزان بوده و رتبه بندی آنها  به چه صورت است؟

اهداف اصلی و فرعی تحقیق :

هدف اصلی این تحقیق ارزیابی پایداری زنجیره تأمین صنعت لبنیات استان مازندران و رتبه بندی زنجیره تأمین شرکت ها از نظر میزان پایداریشان است.

از اهدف فرعی این پژوهش نیز می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  1. طراحی چارچوب بومی سازی شده برای ارزیابی پایداری زنجیره تأمین فرآورده های لبنی
  2. تعیین روابط تأثیر گذاری و تأثیر پذیری میان زیرمعیارها، معیارها و ابعاد پایداری و همچنین درجه تأثیر هریک از عوامل

 

فهرست مندرجات تحقیق ارزیابی پایداری درزنجیره تأمین

فصل اول: کلیات طرح تحقیق ۱
۱-۱ – مقدمه ۲
۲-۱- بیان مسأله ۳
۳-۱- اهمیت موضوع ۴
۴-۱- گزاره های تحقیق ۶
۱-۴-۱- پرسش های تحقیق ۶
۲-۴-۱- اهداف اصلی و فرعی تحقیق ۶
۵-۱ روش شناسی تحقیق ۷
۶-۱- چارچوب مفهومی تحقیق ۸
۷-۱- تعریف واژگان کلیدی تحقیق ۱۱
۱-۷-۱- تعاریف مفهومی ۱۱
۲-۷-۱- تعاریف عملیاتی ۱۳
فصل دوم : ادبیّات و مبانی نظری تحقیق                                            ۱۷
۱-۲- مقدمه ۱۸
۲-۲- مدیریت زنجیره تأمین ۱۹
۳-۲- زنجیره تأمین پایدار ۲۰
۱-۳-۲- توسعه پایدار ۲۰
۱-۱-۳-۲- ابعاد و جنبه های پایداری ۲۴
۲-۳-۲- توسعه پایدار صنعتی ۲۷
۳-۳-۲- تعریف زنجیره تأمین پایدار ۲۷
۴-۳-۲- سیر تکاملی زنجیره تأمین پایدار ۲۹
۵-۳-۲- مراحل پیاده سازی زنجیره تأمین پایدار ۳۱
۶-۳-۲- فرآیندهای مدیریت زنجیره تأمین پایدار ۳۴
۷-۳-۲- مقایسه زنجیره تأمین پایدار، حلقه-بسته، سبز ۳۶
۱-۷-۳-۲- مدیریت زنجیره تأمین حلقه بسته (CLSCM) ۳۷
۲-۷-۳-۲- زنجیره تأمین سبز ۳۹
۴-۲- ارزیابی عملکرد پایداری زنجیره های تأمین ۴۰
۵-۲- پایداری در زنجیره های تأمین مواد غذایی ۴۳
۶-۲- ارزیابی عملکرد پایداری زنجیره تأمین مواد غذایی ۴۶
۷-۲- مدل های نظری زنجیره تأمین پایدار ۴۷
۸-۲- سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد و پایداری ۷۷
۱-۸-۲- تاریخچه کوتاه SAFA ۷۹
۲-۸-۲- ابعاد مدل ارزیابی پایداری سیستم های مواد غذایی و کشاورزی ۸۱
۹-۲- خلاصه فصل دوم ۱۱۰

 

 

فصل سوم: روش شناسی تحقیق ۱۱۱
۱-۳- مقدمه ۱۱۲
۲-۳- قلمرو تحقیق ۱۱۳
۱-۲-۳- قلمرو موضوعی ۱۱۳
۲-۳-۳- قلمرو مکانی ۱۱۳
۳-۲-۳- قلمرو زمانی ۱۱۳
۳-۳- روش شناسی تحقیق ۱۱۳
۴-۳- مراحل تحقیق ۱۱۴
۱-۴-۳- مرحله اول: بومی سازی مدل مفهومی و حذف برخی از معیارها و زیرمعیارهای مدل با توجه به زنجیره تأمین تولید فرآورده های لبنی استان مازندران ۱۱۴
۲-۴-۳-مرحله دوم : تعیین روابط تأثیر گذاری و تأثیر پذیری میان زیرمعیارها، معیارها و ابعاد پایداری و همچنین درجه تأثیر هریک از عوامل در صنعت لبنیات استان مازندران ۱۱۸
۱-۲-۴-۳-معرفی و تشریح تکنيک ديمتل (ابزار تجزیه و تحلیل داده ها) ۱۱۹
۲-۲-۴-۳- مراحل تکنیک دی متل ۱۲۱
۳-۴-۳-مرحله سوم: ارزیابی پایداری در زنجیره تأمین ۴ شرکت با توجه به ابعاد، معیارها و زیرمعیارهای پایداری و رتبه بندی آنها ۱۲۵
۱-۳-۴-۳- معرفی  روش تئوری گراف و رویکرد ماتریسی ۱۲۶
۲-۳-۴-۳- گام های روش GTMA ۱۲۷
۳-۳-۴-۳- مطالعه توصیفی جامعه مورد مطالعه با توجه به جنسیت ۱۳۲
۴-۳-۴-۳- مطالعه توصیفی جامعه مورد مطالعه با توجه به جنسیت ۱۳۳
۵-۳-۴-۳- مطالعه توصیفی جامعه مورد مطالعه با توجه به جنسیت ۱۳۴
۶-۳-۴-۳- مطالعه توصیفی جامعه مورد مطالعه با توجه به جنسیت ۱۳۴
خلاصه فصل سوم ۱۳۶
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ۱۳۸
۱-۴- مقدمه ۱۳۹
۲-۴- مرحله اول: بومی سازی مدل مفهومی و حذف برخی از معیارها و زیرمعیارهای مدل با توجه به زنجیره تأمین تولید فرآورده های لبنی استان مازندران ۱۳۹
۳-۴-مرحله دوم : تعیین روابط تأثیر گذاری و تأثیر پذیری میان زیرمعیارها، معیارها و ابعاد پایداری و همچنین درجه تأثیر هریک از عوامل در صنعت لبنیات استان مازندران ۱۴۴
۱-۳-۴- گام یافتن ماتریس متوسط(ماتریس مستقیم اولیه) ۱۴۴
۲-۳-۴- گام محاسبه ماتریس روابط مستقیم اولیه نرمال شده ۱۴۵
۳-۳-۴- گام محاسبهماتريسروابطكلي ۱۴۶
۴-۳-۴- تشکیل نمودار علّی ۱۴۷
۵-۳-۴- گام طبقه بندی و تعیین حد آستانه و تعیین روابط بین ابعاد، معیارها و زیرمعیارها و ترسیم نقشه روابط شبکه ۱۴۸
۴-۴-مرحله سوم: ارزیابی پایداری در زنجیره تأمین ۴ شرکت با توجه به ابعاد، معیارها و زیرمعیارهای پایداری و رتبه بندی آنها ۱۷۴
۱-۴-۴- گامنمايشماتريسگراف ۱۷۴

 

 

 

 

 

 

۲-۴-۴- نمايش ماتريس متغيرنهايي (VPM) و محاسبه ثابت ماتریس ۱۷۵
۳-۴-۴- محاسبه مقدارثابت ماتریس وتعيين مقدارعددي ۱۷۶
۵-۴- خلاصه فصل چهارم ۱۹۷
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۹۸
۱-۵- مقدمه ۱۹۹
۲-۵- مرور مختصر مسئله، اهداف و چگونگی اجرای تحقیق ۱۹۹
۳-۵- یافته ها و نتایج تحقیق ۲۰۰
۱-۳-۵- چارچوب ارزیابی پایداری زنجیره تأمین فرآورده های لبنی شامل چه ابعاد،معیارها و مؤلفه هایی می باشد؟ ۲۰۱
۲-۳-۵- ابعاد، معیارها و زیرمعیارهای تأثیرگذار و تأثیر پذیر در این چارچوب کدامند و روابط بین هریک از عوامل بر روی یکدیگر و همچنین درجه تأثیرشان چگونه است؟ ۲۰۱
۳-۳-۵- عملکرد زنجیره تأمین هر یک از شرکت ها با توجه به ابعاد و معیارهای پایداری چه مقدار بوده و  رتبه بندی آنها  به چه صورت است؟ ۲۰۶
۴-۵- بحث و نتیجه گیری ۲۰۸
۵-۵- پیشنهادات اجرایی ۲۱۶
۶-۵- پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده ۲۱۸
۷-۵- محدودیت های پژوهش ۲۱۸
منابع                                                                                                                                             ۲۱۹
پیوست ها ۲۳۵

 

فهرست اشکال

شکل ۱-۱- چارچوب ارزیابی پایداری سازمان خواروبار کشاورزی ملل متحد  (فائو، ۲۰۱۲) ۸
شکل ۱-۲- مدیریت زنجیره تأمین پایدار(منبع : کارتر و راجرز ، ۲۰۰۸) ۵۳
شکل ۲-۲- مدیریت زنجیره تأمین پایدار (داکو و ناوکو،۲۰۰۸) ۵۸
شکل ۳-۲- مدل خانه مدیریت زنجیره تأمین پایدار (توتبرگ و ویتستراک،۲۰۱۰) ۵۹
شکل ۴-۲- معیارهای مورد استفاده در تجزیه و تحلیل (ارول و همکاران،۲۰۱۱) ۶۱
شکل ۵-۲- دسته بندی شاخص های گروه اقتصادی ۷۴
شکل ۶-۲- دسته بندی شاخص های گروه زیست محیطی ۷۵
شکل ۷-۲- دسته بندی شاخص های گروه اجتماعی ۷۶
شکل ۸-۲- چارچوب ارزیابی پایداری سیستم های مواد غذایی و کشاورزی(فائو، ۲۰۱۲) ۱۰۸
شکل ۱-۳- ارزیابی پایداری سیستم های مواد غذایی و کشاورزی(فائو، ۲۰۱۲) ۱۱۵
نمودار ۲-۳- توزیع فراوانی جامعه مورد مطالعه از نظر جنسیت ۱۳۲
نمودار ۳-۳- توزیع فراوانی جامعه مورد مطالعه از نظر تحصیلات ۱۳۲
نمودار ۴-۳- توزیع فراوانی جامعه مورد مطالعه از نظر خبرگان ۱۳۳
نمودار ۵-۳- توزیع فراوانی جامعه مورد مطالعه از نظر جنسیت ۱۳۳
شکل ۲-۳- نمای کلی تحقیق ۱۳۷
شکل ۱-۴- چارچوب بومی شده تحقیق ۱۴۳
نمودار ۲-۴- نقشه روابط شبکه برای معیار ساختار حکمرانی از بعد حکمرانی خوب ۱۴۹
نمودار ۳-۴- نقشه روابط شبکه برای معیار مشارکت از بعد حکمرانی خوب ۱۵۰
نمودار ۴-۴- نقشه روابط شبکه برای معیار حاکمیت قانون از بعد حکمرانی خوب ۱۵۱
نمودار ۵-۴- نقشه روابط شبکه برای معیار مدیریت جامع از بعد حکمرانی خوب ۱۵۲
نمودار ۶-۴- نقشه روابط شبکه برای معیار جو از بعد تمامیت زیست محیطی ۱۵۳
نمودار ۷-۴- نقشه روابط شبکه برای معیار مواد و انرژی از بعد تمامیت زیست محیطی ۱۵۴
نمودار ۸-۴- نقشه روابط شبکه برای معیار رفاه حیوانات از بعد تمامیت زیست محیطی ۱۵۵
نمودار ۹-۴- نقشه روابط شبکه برای معیار تنوع زیستی از بعد تمامیت زیست محیطی ۱۵۶
نمودار ۱۰-۴- نقشه روابط شبکه برای معیار سرمایه گذاری از بعد انعطاف پذیری اقتصادی ۱۵۷
نمودار ۱۱-۴- نقشه روابط شبکه برای معیار آسیب پذیری از بعد انعطاف پذیری اقتصادی ۱۵۸
نمودار ۱۲-۴- نقشه روابط شبکه برای معیار ایمنی و کیفیت از بعد انعطاف پذیری اقتصادی ۱۵۹
نمودار ۱۳-۴- نقشه روابط شبکه برای معیار تأمین کننده محلی از بعد انعطاف پذیری اقتصادی ۱۶۰
نمودار ۱۴-۴- نقشه روابط شبکه برای معیار معیشت شایسته از بعد رفاه اجتماعی ۱۶۱
نمودار ۱۵-۴- نقشه روابط شبکه برای معیار حقوق نیروی کار از بعد رفاه اجتماعی ۱۶۲
نمودار ۱۶-۴- نقشه روابط شبکه برای معیار تساوی حقوق انسان از بعد رفاه اجتماعی ۱۶۳

 

 

 

 

نمودار ۱۷-۴- نقشه روابط شبکه برای معیار سلامت و ایمنی انسان از بعد رفاه اجتماعی ۱۶۴
نمودار ۱۸-۴- نقشه روابط شبکه برای بعد حکمرانی خوب ۱۶۵
نمودار ۱۹-۴- نقشه روابط شبکه برای بعد تمامیت زیست محیطی ۱۶۶
نمودار ۲۰-۴- نقشه روابط شبکه برای بعد انعطاف پذیری اقتصادی ۱۶۷
نمودار ۲۱-۴- نقشه روابط شبکه برای بعد رفاه اجتماعی ۱۶۸
نمودار ۲۲-۴- نقشه روابط شبکه برای پایداری ۱۶۹

 

فهرست جداول

جدول ۱-۱- جدول چارچوب مفهومی بومی سازی شده تحقیق ۹
جدول ۱-۲- روش ها و تئوری های کسب و کار پایداری در زنجیره تأمین ۳۰
جدول ۲-۲-  تفاوت های کلیدی بین زنجیره تأمین پایدار و سنتی ۴۶
جدول ۳-۲- DRs مورد استفاده در مطالعه (بویوکوزکان و برکول،۲۰۱۱) ۶۴
جدول ۴-۲- مقیاس های اجتماعی در انتخاب تأمین کنندگان (گویدان و همکاران،۲۰۱۲) ۶۸
جدول ۵-۲- معیار انتخاب تأمین کننده سبز(گویدان و همکاران،۲۰۱۲) ۶۸
جدول ۶-۲- معیارهای انتخاب تأمین کننده اقتصادی(گویدان و همکاران،۲۰۱۲) ۶۹
جدول ۷-۲- تحلیل عاملی برای عملکرد زنجیره تأمین پایدار ۷۰
جدول ۸-۲- ابعاد و معیارهای پایداری SAFA ۸۱
جدول ۹-۲- معیارها و زیرمعیارهای حکمرانی خوب ۸۸
جدول ۱۰ -۲- معیارها و زیرمعیارهای تمامیت زیست محیطی ۹۶
جدول ۱۱-۲- معیارها و زیرمعیارهای انعطاف پذیری اقتصادی ۱۰۱
جدول ۱۲-۲- معیارها و زیرمعیارهای رفاه اجتماعی ۱۰۷
جدول ۱۳-۲- خلاصه ای از مرور ادبیات پژوهش ۱۰۹
جدول ۱-۳- مشخصات پاسخ دهندگان ۱۱۶
جدول ۲-۳- نمونه ای پرسشنامه بومی سازی ۱۱۷
جدول ۳-۳ – طیف پرسشنامه دی متل ۱۲۴
جدول ۴-۳- جدول مقایسات زوجی ابعاد پایداری ۱۲۴
جدول۵-۳-کابردتئوريگرافورویکردماتریسیدرادبیات ۱۲۶
جدول ۶-۳- توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان ۱۳۲
جدول ۷-۳- توزیع فراوانی سطوح تحصیلات پاسخ دهندگان ۱۳۲
جدول ۸-۳- توزیع فراوانی تجربه کاری ۱۳۳
جدول ۹-۳- توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان ۱۳۳
جدول ۱۰-۳- مقادیر تعریف شده برای تعیین اندازه عوامل پایداری در سازمان ۱۳۴
جدول ۱۱-۳- نمونه پرسشنامه GTMA برای تعیین اندازه عوامل پایداری در سازمان ۱۳۵
جدول ۱۲-۳-  نمونه ماتریس ارزیابی GTMA ۱۳۵
جدول ۱۳-۳-مقادیر تعریف شده برای تعیین اندازه عناصر غیرقطری ۱۳۶
جدول ۱-۴- میانگین نظرات خبرگان در خصوص مرتبط بودن زیرمعیارهای بعد حکمرانی خوب ۱۴۰
جدول ۲-۴- میانگین نظرات خبرگان در خصوص مرتبط بودن زیرمعیارهای تمامیت زیست محیطی ۱۴۱
جدول ۳-۴- میانگین نظرات خبرگان در خصوص مرتبط بودن زیرمعیارهای انعطاف پذیری اقتصادی ۱۴۲
جدول ۴-۴- میانگین نظرات خبرگان در خصوص مرتبط بودن زیرمعیارهای رفاه اجتماعی ۱۴۲
جدول ۵-۴- تشکیل ماتریس مستقیم اولیه برای معیار ساختار حکمرانی در بعد حکمرانی خوب ۱۴۵
جدول ۶-۴- ماتریس روابط مستقیم اولیه نرمال شده برای معیار ساختار حکمرانی در بعد حکمرانی خوب ۱۴۶
جدول ۷-۴- محاسبه ماتریس روابط کلی برای معیار ساختار حکمرانی در بعد حکمرانی خوب ۱۴۶
جدول ۸-۴- ماتریس روابط کلی برای معیار ساختار حکمرانی در بعد حکمرانی خوب ۱۴۸
جدول ۹-۴- ماتریس روابط کلی برای معیار مشارکت در بعد حکمرانی خوب ۱۵۰
جدول ۱۰-۴- ماتریس روابط کلی برای معیار حاکمیت قانون در بعد حکمرانی خوب ۱۵۱
جدول۱۱-۴- ماتریس روابط کلی برای معیار مدیریت جامع در بعد حکمرانی خوب ۱۵۲
جدول ۱۲-۴- ماتریس روابط کلی برای معیار جو در بعد تمامیت زیست محیطی ۱۵۳
جدول ۱۳-۴- ماتریس روابط کلی برای معیار مواد و انرژی در بعد تمامیت زیست محیطی ۱۵۴
جدول۱۴-۴- ماتریس روابط کلی برای معیار رفاه حیوانات در بعد تمامیت زیست محیطی ۱۵۵
جدول ۱۵-۴- ماتریس روابط کلی برای معیار تنوع زیستی در بعد تمامیت زیست محیطی ۱۵۶
جدول ۱۶-۴- ماتریس روابط کلی برای معیار سرمایه گذاری در بعد انعطاف پذیری اقتصادی ۱۵۷
جدول ۱۶-۴- ماتریس روابط کلی برای معیار آسیب پذیری در بعد انعطاف پذیری اقتصادی ۱۵۸
جدول ۱۷-۴- ماتریس روابط کلی برای معیار ایمنی و کیفیت در بعد انعطاف پذیری اقتصادی ۱۵۹
جدول ۱۸-۴- ماتریس روابط کلی برای معیار اقتصاد محلی در بعد انعطاف پذیری اقتصادی ۱۶۰
جدول ۱۹-۴- ماتریس روابط کلی برای معیار معیشت شایسته در بعد رفاه اجتماعی ۱۶۱
جدول ۲۰-۴- ماتریس روابط کلی برای معیار حقوق نیروی کار در بعد رفاه اجتماعی ۱۶۲
جدول ۲۱-۴- ماتریس روابط کلی برای معیار تساوی حقوق در بعد رفاه اجتماعی ۱۶۳
جدول ۲۲-۴- ماتریس روابط کلی برای معیار سلامت و ایمنی انسان در بعد رفاه اجتماعی ۱۶۴
جدول ۲۳-۴- ماتریس روابط کلی برای بعد حکمرانی خوب ۱۶۵
جدول ۲۴-۴- ماتریس روابط کلی برای بعد تمامیت زیست محیطی ۱۶۶
جدول ۲۵-۴- ماتریس روابط کلی برای بعد انعطاف پذیری اقتصادی ۱۶۷
جدول ۲۶-۴- ماتریس روابط کلی برای بعدرفاه اجتماعی ۱۶۸
جدول ۲۷-۴- ماتریس روابط کلی برای پایداری ۱۶۹
جدول ۲۸-۴- بررسی روابط بین هر یک از عوامل، تأثیر و میزان تأثیر هر یک از زیرمعیارهای بعد حکمرانی خوب ۱۷۰
جدول ۲۹-۴- بررسی روابط بین هر یک از عوامل، تأثیر و میزان تأثیر هر یک اززیرمعیارهای بعد تمامیت زیست محیطی ۱۷۰
جدول ۳۰-۴- بررسی روابط بین هر یک از عوامل، تأثیر و میزان تأثیر هر یک از زیرمعیارهای بعد انعطاف پذیری اقتصادی ۱۷۱
جدول ۳۱-۴- بررسی روابط بین هر یک از عوامل، تأثیر و میزان تأثیر هر یک اززیرمعیارهای بعد رفاه اجتماعی ۱۷۱
جدول ۳۲-۴- بررسی روابط بین هر یک از عوامل، تأثیر و میزان تأثیر هر یک از معیارهایبعد حکمرانی خوب ۱۷۲
جدول ۳۳-۴- بررسی روابط بین هر یک از عوامل، تأثیر و میزان تأثیر هر یک ازمعیارهای بعد تمامیت زیست محیطی ۱۷۲
جدول ۳۴-۴- بررسی روابط بین هر یک از عوامل، تأثیر و میزان تأثیر هر یک از معیارهای بعد انعطاف پذیری اقتصادی ۱۷۲
جدول ۳۵-۴- بررسی روابط بین هر یک از عوامل، تأثیر و میزان تأثیر هر یک ازمعیارهای بعد رفاه اجتماعی ۱۷۳
جدول ۳۶-۴- بررسی روابط بین هر یک از عوامل، تأثیر و میزان تأثیر هر یک از ابعادپایداری ۱۷۳
جدول ۲۸-۴- نمایش ماتریس گراف برای معیار ساختار حکمرانی در بعد حکمرانی خوب ۱۷۵
جدول ۲۹-۴- محاسبه ثابت ماتریس معیار ساختار حکمرانی در شرکت های منتخب ۱۷۸
جدول ۳۰-۴- محاسبه ثابت ماتریس معیار مشارکت در شرکت های منتخب ۱۷۹
جدول ۳۱-۴- محاسبه ثابت ماتریس معیار حاکمیت قانون در شرکت های منتخب ۱۸۰
جدول ۳۲-۴- محاسبه ثابت ماتریس معیار مدیریت جامع در شرکت های منتخب ۱۸۱
جدول ۳۳-۴- محاسبه ثابت ماتریس معیار جو در شرکت های منتخب ۱۸۱

 

 

 

 

جدول ۳۴-۴- محاسبه ثابت ماتریس معیار مواد و انرژی در شرکت های منتخب ۱۸۲
جدول ۳۵-۴- محاسبه ثابت ماتریس معیار رفاه حیوانات در شرکت های منتخب ۱۸۳
جدول ۳۶-۴- محاسبه ثابت ماتریس معیار تنوع زیست در شرکت های منتخب ۱۸۳
جدول ۳۷-۴- محاسبه ثابت ماتریس معیار سرمایه گذاری در شرکت های منتخب ۱۸۴
جدول ۳۸-۴- محاسبه ثابت ماتریس معیار آسیب پذیری در شرکت های منتخب ۱۸۴
جدول ۳۹-۴- محاسبه ثابت ماتریس معیار ایمنی محصول و کیفیت در شرکت های منتخب ۱۸۵
جدول ۴۰-۴- محاسبه ثابت ماتریس معیار اقتصاد محلی ر شرکت های منتخب ۱۸۶
جدول ۴۱-۴- محاسبه ثابت ماتریس معیار معیشت شایسته در شرکت های منتخب ۱۸۷
جدول ۴۲-۴- محاسبه ثابت ماتریس معیار ایمنی حقوق نیروی کار در شرکت های منتخب ۱۸۷
جدول ۴۳-۴- محاسبه ثابت ماتریس معیار تساوی حقوق در شرکت های منتخب ۱۸۸
جدول ۴۴-۴- محاسبه ثابت ماتریس معیار سلامت و ایمنی انسان در شرکت های منتخب ۱۸۹
جدول ۴۵-۴- محاسبه ثابت ماتریس بعد حکمرانی خوب در شرکت های منتخب ۱۸۹
جدول ۴۶-۴- محاسبه ثابت ماتریس بعد تمامیت زیست محیطی در شرکت های منتخب ۱۹۰
جدول ۴۷-۴- محاسبه ثابت ماتریس بعد انعطاف پذیری اقتصادی در شرکت های منتخب ۱۹۱
جدول ۴۸-۴- محاسبه ثابت ماتریس بعد رفاه اجتماعی در شرکت های منتخب ۱۹۱
جدول ۴۹-۴- محاسبه ثابت ماتریس پایداری در شرکت های منتخب ۱۹۲
جدول ۵۰-۴- بررسی عملکرد و رتبه بندی شرکت ها با توجه به چارچوب ارائه شده و محدوده تعریف شده ۱۹۳

 

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0