استان بوشهر : دانلود رایگان مقاله تحقیقاتی

استان بوشهر : دانلود رایگان مقاله تحقیقاتی

این تحقیق با فرمت WORD و در ۱۸ صفحه با موضوع استان بوشهر نگارش شده است. در ادامه قسمت هایی از این تحقیق ارزشمند آمده است:

موقعیت کلی استان بوشهر

استان بوشهر درجنوب غربي ايران ودرمركز خليج فارس حدفاصل ۲۷ درجه و۱۴ دقيقه تا ۳۰ درجه و۱۶ دقيقه عرض جغرافيايي و۵۰ درجه و۶دقيقه تا ۵۲ درجه و۵۸ دقيقه طول جغرافيايي واقع گرديده است .از شمال به استان خوزستان وقسمتي از استان كهگيلويه وبويراحمدازجنوب به خليج فارس وقسمتي از استان هرمزگان از مشرق به استان فارس واز مغرب به خليج فارس محدوداست.اين استان با دارا بودن حدود ۶۲۵ كيلومتر طول مرزآبي به نحوي درسواحل خليج فارس قرار گرفته كه كليه نه شهرستان آن سهمي از اين سواحل ارزشمند را به خود اختصاص داده اند.

براساس آخرين تقسيمات كشوري استان بوشهر داراي ۹ شهرستان به نامهاي بوشهر – تنگستان  – دشتستان – دشتي  – دير – ديلم -گناوه– كنگان وجم می باشد ومجموعاً ۲۲ بخش ،۲۹ شهر،۴۳دهستان و۸۷۸ آبادي دراين استان قراردارد .استان بوشهر با ۷/۲۳۱۶۷كيلومترمربع وسعت حدود ۴۲/۱ درصد ازمساحت كل كشور را دارا است وازنظر وسعت هفدهمين استان كشور است .آب وهواي استان از نوع گرم وصحرايي است بنحوي كه درمجاورت دريا،هوا گرم ومرطوب ودرمناطق دور از دريا ،گرم وخشك است . ريزش باران كم ومتوسط آن در ده ساله اخير ۲۰۰  الي ۲۵۰ ميليمتر بوده است.اين استان داراي ۳ رود دائمي و ۵ رود فصلي است كه از مهمترين آنها مي توان از رودخانه هاي موند،دالكي ،شاپور، حله اهرم ورودخانه شور نام برد .

جنگل ومراتع استان دريك نگاه   :

۲۳۱۶هزار هكتار عرصه استان را مي توان دريك نگاه به صورت زير طبقه بندي نمود.

الف) منابع طبيعي تجديدشونده ۸۱% از كل خاك استان به شرح زير:

۱- جنگلها با مساحتي درحدود ۵۵/۱۸۷ هزارهكتار ۰۹/۸ درصد سطح استان را   مي پوشاند.

۲- مراتع كه با مساحتي درحدود ۷/۱۳۰۰ هزار هکتار ۱/۵۶ درصد مساحت استان را تحت پوشش دارند.

۳- اراضي بياباني با سطحي درحدود ۶۸۲/۳۳۱ هزارهكتار۳۱/۱۴ درصد مساحت استان را قلمرو خود دارند.

گرچه منابع طبيعي تجديدشونده به صورت يك پيكره واحداست اما به لحاظ بهره برداري ونظامهاي مديريتي دركشور درچهار بخش متفاوت مورد توجه وارزيابي قرار مي گيرند .

 اين بخش عبارتنداز:

الف :   جنگل

ب:      مرتع

ج:       بيابان

د:        آبخیزداری

 جنگلهاي استان  :

جنگلهاي استان با سطحي بالغ بر ۱۸۷۵۵۰ هكتار معادل ۰۹/۸ درصد مساحت استان و۳۲/۱ درصد از سطح جنگلهاي كشور مي باشد وهمچنين از لحاظ نوع گونه وتنوع آن حائز اهميت خاصي است .وجود گونه هايي نظير آكاسيا آلبیدا كه يك گونه منحصر به فرد بمساحت ۲۷ هکتارمي باشد وبيانگر اهميت پوشش جنگلي استان است جنگلهاي موجود بيشتر جنبه حفاظتي دارند ولي چوب بعضي از درختان نظير بابل(كرت) ، كنار وكهورايراني درصنعت لنج سازي مصرف ميگردد .همچنين در زمينه استحصال محصولات فرعي جنگلي مانند زدو ،بخورك ،سقز ،صمغ عربي و… كم وبيش بهره برداري انجام مي گيرد ودرصورت تأمين اعتبار لازم مي توان درقالب طرحهاي مديريت منابع جنگلي تعداد زيادي فرصت شغلي ايجاد نمود.

جوامع جنگلي استان:

  • جوامع بادام وبنه :  

اين جوامع در مناطق كوهستاني وارتفاعات به صورت جنگلهاي يك دست ديده  مي شود ودربعضي از نقاط به علت قطع بي رويه وچراي سنگين دامها از بين رفته است وبه صورت تك درخت مشاهده مي گردد وجزء ذخاير جنگلي محسوب مي شود.

  • جامعه رويشگاه خليج عماني :  

اين جامعه غالباً در اراضي هموار ونزديك به دريا مشاهده مي شود.

عمده ترين درختان آن عبارتند از:

كنار ، كهور ،انجير معابد ،انار شيطان ،بابل  (كرت ) واستبرق

  • جامعه گز    Tamarix  Sp

اين جامعه گياهي به علت شور پسند وشن دوست بودن تقريباً درسراسر استان مشاهده مي گردد .

  •  ذخیره گاههای استان  

مراتع استان :

مراتع استان ۱۳۰۰۷۰۰ هكتار مي باشد كه ۵۶ % درصد از سطح استان را مي پوشاند ودرواقع به عنوان منبع اصلي تأمين كننده علوفه دامهاي استان ودرنتيجه گوشت قرمز ومواد لبني به حساب مي آيد ونقش بسيار ارزنده اي دركنترل فرسايش خاك،جلوگيري از به هدر رفتن روان آبهاي حاصل از نزولات آسماني وافزايش آبهاي زيرزميني وهمچنين بستر تشكيل دهنده گياهان دارويي دارد.

از مراتع استان درحال حاضر ۱۲۵۰۰۰۰ واحد دامي عشايري مدت شش ماه و ۱۲۰۰۰۰۰ واحددامي روستايي براي مدت ۱۲ ماه ازسال تعليف مي نمايد.

علوفه خشك توليدشده درمراتع با احتساب هرهكتار علوفه مجاز قابل برداشت مراتع متوسط (۸۳۹۱۵۰ هكتار) ۱۰۰ كيلوگرم ومراتع فقير (۷۶۰۸۵۰ هكتار) ۵۰ كيلوگرم مجموعاً ۱۲۱۰۰۰ تن خواهدبود كه چنانچه علوفه مجاز قابل برداشت از جنگلهاي استان واراضي بياباني به ترتيب ۱۵۰ كيلوگرم محاسبه وبه آن اضافه شود كل علوفه توليدي از عرصه هاي منابع استان ۱۸۱۹۵۳ تن خواهدبود وبا احتساب ارزش علوفه توليدي حداقل كيلويي ۷۰۰ ريال محاسبه گردد.مراتع استان درآمدي معادل ۱۲۷ميليارد منحصراً از علوفه دارد ازطرفي ميزان علوفه خشك توليدشده درمرتع قادر به توليد ۱۴۲۹۶ تن گوشت قرمز مي باشد كه اگر هر كيلوي گوشت ۶۰۰۰۰ ريال محاسبه گردد درامدي بالغ بر ۸۵۷ ميليارد ريال خواهدداشت.

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

0