پایان نامه استراتژی های رد کردن در زبان فارسی در جامعه زبانی شیراز بر مبنای جنسيت گویشوران

پایان نامه استراتژی های رد کردن در زبان فارسی در جامعه زبانی شیراز بر مبنای جنسيت گویشوران

پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته‌ی زبان شناسی با عنوان استراتژی های رد کردن در زبان فارسی در جامعه زبانی شیراز بر مبنای جنسيت گویشوران در ۱۲۳ صفحه با فرمت word نگارش شده است.

 

چکیده پایان نامه استراتژی های رد کردن در زبان فارسی در جامعه زبانی شیراز:

استراتژی‌های رد کردن در زبان فارسی در جامعه زبانی شیراز بر مبنای جنسيت گویشوران

رد کردن تقاضا، دعوت، پیشنهاد یا تعارف، از کنش‌های به مخاطره اندازی وجهه می‌باشد، بنابراین در عمل ردکردن، گویشوران هر زبان از راهبردهای برخورد با آن آگاهی دارند و سعی دارند تا سرحد امکان تهدید را کاهش دهند و یک تعامل ملایم داشته باشند. انتخاب استراتژی های ردکردن به عواملی چون نوع کنش گفتار ( تقاضا، دعوت، پیشنهاد و تعارف) و عواملی چون جنسیت، سن، وجهه و فاصله اجتماعی بستگی دارد. پژوهش حاضر، به بررسی استراتژی‌های ردکردن در زبان فارسی در جامعه زبانی شیراز بر مبنای جنسيت گویشوران پرداخته‌است. بدین منظور، ابتدا پرسش‌نامه‌ای با سوالات باز طراحی و در میان اقشار مختلف توزیع گردیده‌است. سپس بر اساس نتایج به دست آمده، پرسش نامه‌ای چندگزینه‌ای طراحی و در دو گروه زنان و مردان به منظور تعیین تاثیر جنسیت توزیع و داده های بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته‌است. نتایج نشان می‌دهد که استراتژی‌های ردکردن در جامعه زبانی شیراز، از دودسته مستقیم و غیرمستقیم تشکیل شده‌است. مردان بیشتر از زنان استراتژی‌های مستقیم استفاده کرده‌اند و در خصوص استراتژی‌های غیرمستقیم ردکردن، زنان نسبت به مردان بیشتر از استراتژی‌های تشکروقدردانی و معذرت‌خواهی استفاده کرده‌اند. از آن سو مردان بیشتر از زنان، دلیل و بهانه را بر دیگر استراتژی‌ها مقدم کرده‌اند.

کلمات کلیدی: استراتژی‌های ردکردن، جنسیت، نظریه ادب، کاربردشناسی زبان، استراتژی های رد کردن در زبان فارسی

 

اهميت و ضرورت تحقيق

کشف و استخراج استراتژی‌های ردکردن می‌تواند به جهات مختلفی مؤثر باشد. یکی از این موارد کاربرد آن در آموزش فارسی به غیر فارسی‌زبانان است. با آموزش استراتژی‌های ردکردن می‌توان این زبان‌آموزان را در جلوگیری از سوءتفاهم‌هایی که بر اثرعدم آگاهی از این استراتژی‌ها موجب می‌شود یاری کرد. هم‌چنین کشف استراتژی‌های ردکردن خصوصاًً با توجه به جنسیت‌های متفاوت می‌تواند ایرانیان را در تعاملات اجتماعی یاری کند. این پژوهش با توجه به اینکه در شهر شیراز صورت می‌گیرد، می‌تواند مبنایی برای مقایسه این استراتژی‌ها در این شهر، با سایر پژوهش‌هایی از این دست که در تهران و سایر شهرستان‌ها صورت می‌گیرد، باشد.

از آن‌جا که تاکنون پژوهش نظام‌مندی در رابطه با استراتژی‌های ردکردن در زبان فارسی بر مبنای جنسيت گويشوران صورت نگرفته است، اهمیت این تحقیق در بررسی این امر را نشان می‌دهد. علاوه بر کشف استراتژی‌های ردکردن در این پژوهش، می‌توان اهمیت توجه به این مهم در تعاملات اجتماعی را بیش از پیش نشان داد.

 

هدف تحقيق

پژوهش‌گر بر آن است تا روش‌هايي که سخن‌وران فارسی زبان، یک تقاضا، دعوت، پیشنهاد و یا تعارف را رد می‌کنند، بررسی کند. وی با در نظر گرفتن عامل اجتماعی جنسيت، نقش جنسيت در انتخاب استراتژي‌هاي مورد نظر را بررسي مي‌كند. هدف از این پژوهش در مجموع بررسی لایه دیگری از زبان فارسی که کشف و استخراج یکی ازعوامل کاربرد شناختی زبان است، می‌باشد.

 

 روش تحقیق

این پژوهش از نوع پژوهش‌های پرسش‌نامه‌ای است. در این پژوهش ابتدا پرسش‌نامه‌ای با سوالات باز طراحی و در میان اقشار مختلف توزیع گردیده‌است. سپس بر اساس نتایج به دست آمده، پرسش نامه‌ای چندگزینه‌ای طراحی و در دو گروه زنان و مردان به منظور تعیین تاثیر جنسیت توزیع و داده‌های بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته‌است. برای نیل به این منظور، ۱۲ موقعیت متفاوت در خصوص موقعیت‌هایی که فرد لازم است در خصوص تقاضا، دعوت، پیشنهاد و یا تعارف تصمیم گیری و اظهار نظر کند، در چهار دسته‌ی تقاضا، دعوت، پیشنهاد و تعارف، طراحی شد و به صورت پرسش‌نامه باز در اختیار ۱۰۰ نفر اقشار مختلف مردم قرار گرفت. پس از جمع آوری پرسش‌نامه‌‌ها و بررسی پاسخ‌های تشریحی، استراتژی‌های ردکردن مربوط به هر موقعیت، کشف و استخراج شد و سپس پرسش‌نامه چندگزینه‌ای برمبنای آن‌ها برای توزیع در میان دوگروه ۵۰ نفری زن و مرد تهیه شد. نتایج پاسخ‌های بدست آمده در جداول مستقل برای هر موقعیت نشان داده شده و میزان استفاده از استراتژی‌ها در میان زنان و مردان، به طور مفصل مقایسه و بررسی شده‌است.

 

سؤالات تحقيق

 1. استراتژی‌های ردکردن موجود در زبان فارسی، با توجه به جامعه زبانی شیراز کدام ها هستند؟
 2. میزان و نسبت استفاده هریک از استراتژی‌های ردکردن در زنان به چه صورت است؟
 3. میزان و نسبت استفاده هریک از استراتژی‌های ردکردن در مردان به چه صورت است؟
 4. آیا عامل جنسیت در به کار بردن نوع و میزان هریک از استراتژی‌‌ها مؤثر است؟

 

 

فهرست مطالب و صفحات پایان نامه استراتژی های رد کردن در زبان فارسی در جامعه زبانی شیراز :

 • فصل اول : مقدمه
 • ۱-۱- طرح موضوع تحقیق…………….. ۲
 • ۱-۲-اهميت و ضرورت تحقيق……………. ۴
 • ۱-۳-هدف تحقيق………………. ۵
 • ۱-۴- روش تحقیق……………………… ۵
 • ۱-۵-سؤالات تحقيق …………………. ۶

 

 • فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
 • ۲-۱- مقدمه………………….. ۸
 • ۲-۲- نظریه ادب………………… ۸
 •  ۲-۳ نظریه کنش‌های گفتاری………………… ۱۲
 • ۲-۴ جفت‌های مجاور ………………. ۱۴
 • ۲-۵-  تاثیر عوامل اجتماعی فرهنگی بر عمل رد کردن…………. ۱۷
 • ۲-۶- بررسی تاثیر جنسیت بر عمل رد کردن……………. ۱۸
 • ۲-۷- خلاصه مطالب و نتیجه‌گیری……………. ۲۱

 

 • فصل سوم : پیشینه تحقیق
 • ۳-۱- مقدمه…………………………… ۲۴
 •  ۳-۲- محققان غیر ایرانی……………………….. ۲۴
 • ۳-۳- محققان ایرانی………………….. ۲۹
 • ۳-۴ تاثیر جنسیت بر زبان…………………… ۳۳
 • ۳-۵ – خلاصه ی مطالب و نتیجه گیری………………… ۳۵

 

 • فصل چهارم : بحث و بررسی داده‌ها
 •   ۴-۱- مقدمه…………….. ۳۹
 • ۴-۲- استراتژی‌های رد کردن در شرایط و موقعیت‌های مختلف………… ۴۰
 • ۴-۲-۱- ردکردن تقاضا……………………. ۴۰
 • ۴-۲-۲- رد کردن دعوت……………. ۴۷
 •  ۴-۲-۳- ردکردن پیشنهاد…………………… ۵۳
 • ۴-۲-۴- ردکردن تعارف……………………. ۵۹
 • ۴-۳ تاثیر جنسیت بر استراتژی‌های ردکردن……………… ۶۳
 • ۴-۳-۱ مقدمه………………….. ۶۳
 • ۴-۳-۲- ردکردن تقاضا………………… ۶۴
 • ۴-۳-۳- رد کردن دعوت……………… ۷۳
 •  ۴-۳-۴- ردکردن پیشنهاد…………….. ۸۲
 • ۴-۳-۵- ردکردن تعارف…………………. ۹۱

 

 • فصل پنجم : نتیجه‌گیری و پیشنهادات    
 • ۵-۱ مقدمه…………………. ۱۰۱
 •  ۵-۲- خلاصه مطالب…………… ۱۰۱
 • ۵-۳ پاسخ به پرسش‌های تحقیق …………………. ۱۰۲
 • ۵-۴ پیشنهاداتی برای پژوهش‌های بعدی……………. ۱۰۵
 • فهرست منابع و ماخذ
 • منابع فارسی………………. ۱۰۶
 • منابع انگلیسی …………….. ۱۰۷

 

 • فهرست جدول ها
 • جدول (۱) استرتـژی های رد‌کردن در موقیعت شماره یک………….. ۶۵
 • جدول (۲) استراتـژی های رد‌کردن در موقیعت شماره دو………………. ۶۸
 • جدول (۳) استراتـژی های رد‌کردن در موقیعت شماره سه………………. ۷۱
 • جدول (۴) استراتـژی های رد‌کردن در موقیعت شماره چهار…………….. ۷۴
 • جدول (۵) استراتـژی های رد‌کردن در موقیعت شماره پنج…………. ۷۷
 • جدول (۶) استراتـژی های رد‌کردن در موقیعت شماره شش………. ۸۰
 • جدول (۷) استرتـژی های رد‌کردن در موقیعت شماره هفت………………. ۸۳
 • جدول (۸) استراتـژی های رد‌کردن در موقیعت شماره هشت…………… ۸۶
 • جدول (۹) استراتـژی های رد‌کردن در موقیعت شماره نه………….. ۸۹
 • جدول (۱۰) استرتـژی های رد‌کردن در موقیعت شماره ده………….. ۹۲
 • جدول (۱۱) استرتـژی های رد‌کردن در موقیعت شماره یازده………… ۹۵
 • جدول (۱۲) استرتـژی های رد‌کردن در موقیعت شماره دوازده…………. ۹۸

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0