بررسي تطبيقي رابطه استراتژی های نگهداری نیروی انسانی با عملکرد کارکنان بيمارستانهاي دولتي و خصوصي استان سمنان :پایان نامه ارشد مديريت دولتی

بررسي تطبيقي رابطه استراتژی های نگهداری نیروی انسانی با عملکرد کارکنان بيمارستانهاي دولتي و خصوصي استان سمنان :پایان نامه ارشد مديريت دولتی

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته  مديريت دولتی و با عنوان بررسي تطبيقي رابطه استراتژی های نگهداری نیروی انسانی با عملکرد کارکنان بيمارستانهاي دولتي و خصوصي استان سمنان در ۱۳۴ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده بررسي تطبيقي رابطه استراتژی های نگهداری نیروی انسانی با عملکرد کارکنان بيمارستانهاي دولتي و خصوصي استان سمنان:

با توجه به موضوع تحقیق تحت عنوان بررسی تطبیقی رابطه استراتژی های حفظ و نگهداری نیروی انسانی با عملکرد کارکنان بیمارستانهای خصوصی و دولتی استان سمنان تلاش شده است که استراتژی های حفظ و نگهداری که شامل خدمات رفاهی ،بیمه و بازنشستگی و تندرستی کارکنان می باشد در هر یک از بیمارستانهای دولتی و خصوصی استان سمنان تعیین و مقایسه شود .جامعه آماري شامل كاركنان بيمارستانهاي دولتي(۶۵۰نفر)و خصوصي (۲۵۰نفر)استان سمنان می باشد ،با استفاده ازروش نمونه گيري تصادفي ساده وتصادفی طبقه بندي حجم نمونه کارکنان بیمارستان دولتی۲۵۰نفرو  حجم نمونه کارکنان بیمارستان خصوصی به منظور همسان سازی به صورت تمام شماری(۲۵۰نفر) در نظر گرفته شده است.این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی، و پیمایشی می باشد.روش های تجزیه و تحلیل آماری این تحقیق در دوسطح توصیفی و استنباطی صورت گرفته است.در سطح توصیفی از شاخص های آماری،جداول و نمودار استفاده گردید.و در سطح آمار استنباطی از آزمون های ضریب همبستگی اسپیرمن۱،کندال۲ ،آزمون کلموگروف اسمیرنو۳ف که از نرم افزار spssوexcelجهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است پس از آزمون همبستگی نتایج زیر بدست آمد.

بکار گیری استراتژی های خدمات رفاهی و تندرستی تاثیری بر عملکرد کارکنان بیمارستانهای دولتی و خصوصی ندارد،بکارگیری استراتژی های بیمه و بازنشستگی تاثیری برعملکرد کارکنان بیمارستانهای دولتی ندارداما دربیمارستانهای خصوصی تاثیر مثبت داردو با افزایش خدمات مربوط به بیمه و بازنشستگی کارکنان در بیمارستانهای خصوصی عملکرد کارکنان اضافه می شود.

 

 هدف تحقیق

هدف اصلی:

تعیین و مقایسه رابطه بين استراتژی های حفظ و نگهداری نیروی انسانی با عملکرد کارکنان در بيمارستانهاي دولتي و خصوصي استان سمنان

اهداف فرعی پژوهش:

  1. تعیین و مقایسه رابطه بين استراتژی های خدمات رفاهی و عملکرد کارکنان بيمارستانهاي دولتي و خصوصي استان سمنان
  2. تعیین و مقایسه رابطه بين استراتژی های بیمه وبازنشستگی و عملکرد کارکنان بيمارستانهاي دولتي و خصوصي استان سمنان

۳ .تعیین و مقایسه رابطه بين استراتژی های تندرستی کارکنان و عملکرد کارکنان بيمارستانهاي دولتي و خصوصي استان سمنان

 

پرسش های تحقیق

پرسش اصلي تحقيق:

آيا بين استراتژي هاي حفظ و نگهداري نيروي انساني با عملكرد كاركنان بيمارستانهاي دولتي و خصوصي استان سمنان رابطه معني داري وجود دارد؟

پرسش های فرعی پژوهش:

  • آیابين استراتژی های خدمات رفاهی و عملکرد کارکنان بيمارستانهاي دولتي و خصوصي استان سمنان رابطه معنی داری وجود دارد ؟
  • آیا بين استراتژی های بیمه وبازنشستگی و عملکرد کارکنان بيمارستانهاي دولتي و خصوصي استان سمنان رابطه معنی داری وجود دارد؟
  • آیا بين استراتژی های تندرستی کارکنان و عملکرد کارکنان بيمارستانهاي دولتي و خصوصي استان سمنان رابطه معنی داری وجود دارد؟

 

فرضیه های تحقیق

 فرضیه عبارت است ازآنچه که محقق به دنبال آن میگردد، و یا حدس  و گمان اولیه و زیرکانه و علمی محقق است. بدون آنکه آنرا تأئید یا رد نماید.به عبارتی دیگر پیشنهادی است که در محک آزمایش علمی سنجیده می شود. (عاصمی پور،۲۱:۱۳۸۵)

فرضیه اصلی پژوهش:

بين استراتژی های حفظ ونگهداری نیروی انسانی با عملکرد کارکنان بيمارستانهاي دولتي و خصوصي استان سمنان رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه های فرعی پژوهش:

فرضيه اول: بين استراتژی های خدمات رفاهی نیروی انسانی باعملکرد کارکنان بيمارستانهاي دولتي و خصوصي استان سمنان رابطه معني داري وجود دارد.

فرضيه دوم: بين استراتژی های بیمه و بازنشستگی نیروی انسانی باعملکرد کارکنان بيمارستانهاي دولتي و خصوصي استان سمنان رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضيه سوم: بين استراتژی های نظام تندرستی کارکنان با عملکرد کارکنان بيمارستانهاي دولتي و خصوصي استان سمنان رابطه معنی داری وجود دارد

 

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق (۱۴-۳)

۱-.۱ مقدمه ۳

۱-۲٫ بیان مساله ۴

۱-۳٫ اهمیت موضوع ۶

۱-۴٫ اهداف تحقیق  ۸

۱-۵٫سوالات  تحقیق ۸

۱-۶ .فرضیات تحقیق ۹

۱-۷٫ روش تحقیق ۱۰

۱-۸ .جامعه آماری ۱۰

۱-۹٫ حجم نمونه و روش نمونه گیری ۱۱

۱-۱۰ . قلمرو زمانی و مکانی تحقیق ۱۰

۱-۱۱٫ ابزار و شیوه های گرد آوری اطلاعات ۱۱

۱-۱۳ .متغيرهاي تحقيق ۱۱

۱-۱۴ .روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات ۱۲

۱-۱۵ تعاريف مفهومي و عملياتي متغير هاي تحقيق ۱۲

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق     (۶۸-۱۶)

بخش اول: مفاهیم و جایگاه استراتژی های حفظ و نگهداری نیروی انسانی

۲-۱٫مقدمه ۱۷

۲-۱-۱٫مدیریت چیست ۱۷

۲-۱-۲٫ تعریف مدیریت ۱۸

۲-۱-۳ .ابعاد مدیریت منابع انسانی ۱۸

۲-۱-۴ .سیر تکامل مدیریت منابع  انسانی ۱۹

۲-۱-۵ .اهداف سیستم مدیریت منابع انسانی…..(۲۴-۲۰)

۲-۱-۶ .چرخه مدیریت منابع نسانی ۲۴

۲-۱-۷ .فرایند جذب (کارمند یابی ۲۵

۲-۱-۸ .فرایند بهسازی (آموزش) منابع انسانی ۲۶

۲-۱-۹ .نظام حفظ و نگهداشت منابع انسانی (۲۹-۲۶)

۲-۱-۱۰ .با چه فرمولی می‌توان نیرو‌های یک سازمان را حفظ و ابقاء کرد ۲۹

۲-۱-۱۱٫علت مشارکت و کناره گیری مردم از برخی فعالیت‌ها چیست ؟۳۰

۲-۱-۱۲٫مدیر یک سازمان باید جهت حفظ استعداد‌های ‌شرکت خود ۱۰ ویژگی زیر را داشته باشد ۳۰

۲-۱-۱۳٫اهمیت حفظ و نگهداشت کارکنان  ۳۱

۲-۱-۱۴٫خدمات رفاهی ۳۱

۲-۱-۱۵٫ایجاد شرکت های تعاونی مصرف ۳۲

۲-۱-۱۶٫مهد کودک در جوار محیط کار ۳۳

۲-۱-۱۷٫پرداخت کمک های نقدی و غیر نقدی ۳۳

۲-۱-۱۸٫برقراری سرویس رفت آمد ۳۳

۲-۱-۱۹٫بازدید های رفاهی ۳۴

(الف) عیادت بیمار ۳۴

(ب) شرکت در مراسم عزاداری ۳۴

۲-۱-۲۰٫فعالیت های فرهنگی ۳۴

۲-۱-۲۱٫ایجاد اماکن رفاهی- ورزشی برای کارکنان و خانواده های آنان ۳۵

۲-۱-۲۲٫ایجاد غذاخوری در محیط کار ۳۵

۲-۱-۲۳٫ایجاد تعاونی های مسکن و تهیه ی مسکن ارزان قیمت برای کارکنان  ۳۶

۲-۱-۲۴٫بیمه وبازنشستگی  ۳۷

۲-۱-۲۵٫بازنشستگی  ۳۷

۲-۱-۲۶٫هدف طرح های بازنشستگی ۳۹

۲-۱-۲۷٫ مزایای بازنشستگی ۳۹

الف)بیمه  ۴۰

ب)بیمه عمر ۴۱

ج)بیمه خدمات درمانی ۴۱

د) بیمه بیکاری ۳۹

۲-۱-۲۸٫بهداشت و ایمنی ۴۱

الف)ویژگیهای مشترک بهداشت و ایمنی ۴۲

ب)سلامت ایمنی و رفاه کارکنان ۴۲

ج)برنامه های آموزشی و انگیزشی ۴۳

۲-۱-۲۹بهداشت و درمان ۴۴

الف)معاینات پزشکی ۴۵

ب)خدمات درمانی ۴۶

۲-۱-۳۰٫مبارزه با مصرف الکل و مواد  مخدر ۴۶

۲-۱-۳۱٫مهندسی عوامل انسانی انسانی ( ارگونومی)……….۴۷

الف)خدمات مشاوره ای ۴۷

ب)کمک های فکری و روانپزشکی ۴۸

ج)اهمیت مشارکت کارمندان در عملکردهای مربوط به حفظ استعدادها ۴۸

بخش دوم: عملكرد

۲-۲-۱ .ارزیای عملکرد و عوامل موثر در عملكرد فردي ۵۰

۲-۲-۲٫مفهوم ارزشیابی  ۵۱

۲-۲-۳ .تاریخچه ارزشیابی  ۵۲

۲-۲-۴ .تاریخچه ارزشیابی عملکرد در ایران  ۵۳

۲-۲-۵ .اهداف ارزيابي عملكرد ۵۳

۲-۲-۶ .چرا نیازمند ارزشیابی عملکرد هستیم  ۵۵

۲-۲-۷٫ نقش و جايگاه ارزیابی عملكرد….(۵۸-۵۶)

۲-۲-۸٫  مراحل ارزیابی عملکرد …۵۸

۲-۲-۹٫ ویژگی های سیتم ارزیابی عملکرد ۵۹

۲-۲-۱۰٫عناصر یک سیستم ارزیابی عملکرد موفق  ۶۰

۲-۲-۱۱ .ملاکهای ارزشیابی عملکرد  ۶۱

۲-۲-۱۲٫ نظریه های ارزیابی عملکرد ۶۱

۲-۲-۱۳ .روشهای ارزیابی عملکرد شغلی ۶۳

۲-۲-۱۴ .بهترین روش ارزشیابی کدام است ۶۳

۲-۲-۱۵٫مقیاسهای عملکرد  ۶۴

۲-۲-۱۶٫چارچوب نظری تحقیق ۶۵

۲-۲-۱۷٫خلاصه تحقیقات انجام شده….(۶۹-۶۶)

بخش سوم: آشنایی با ساختار بیمارستانهای دولتی و خصوصی و وجوه افتراق آنها

۲-۳-۱٫تعریف بیمارستان ۶۹

۲-۳-۲٫وظایف بیمارستان  ۶۹

۲-۳-۴٫ساختار بیمارستانها ۶۹

۲-۳-۵٫تفاوت  بیمارستانهای دولتی و خصوصی ۷۰

فصل سوم : روش تحقیق  (۸۰-۷۲)

۳-۱ .مقدمه  ۷۲

۳-۲ .روش تحقیق ۷۲

۳-۳ .جامعه اماری ۷۲

۳-۴ .حجم و اندازه نمونه و روش نمونه گیری  ۷۳

۳-۵٫روش جمع اوری اطلاعات…..(۷۷-۷۵)

۳-۶ .متغیرهای تحقیق ۷۸

۳-۷ .پایایی وروایی ابزار پرسشنامه ۷۷-۷۹)

۳-۷-۱٫پایایی ۷۸

۳-۷-۲٫روایی ۷۹

۳-۸ .روش تجزیه و تحلیل داده ها ۷۹

فصل چهارم : تجزیه وتحلیل اطلاعات   (۱۱۳-۸۱)

۴-۱ .مقدمه  ۸۲

۴-۲ .تجزيه و تحلیل توصیفی داده ها و اطلاعات  ۹۳-۸۳)

۴-۳٫جدول مقایسه ارتباط متغییرهای تحقیق براساس توصیف داده ها ۹۴

۴-۴ .تحلیل استنباطی  یافته های تحقیق …..(۱۰۲-۹۵)

۴-۵ .مقایسه رابطه متغییر ها با استفاده از جدول همبستگی اسپیرمن:……..(۱۰۶-۱۰۲)

۴-۶٫مقایسه کلی رابطه متغییر ها با استفاده از جدول همبستگی اسپیرمن………..(۱۱۱-۱۰۶)

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات  (۱۱۸-۱۱۴)

۵-۱ .مقدمه ۱۱۴

۵-۲ .نتایج  بدست آمده در ارتباط با فرضیات و اهداف تحقیق ۱۱۴

۵-۲-۱ .یافته هاو نتایج تحقیق در مورد فرضیه اصلی ۱۱۶

۵-۲-۳٫یافته ها و نتایج تحقیق در مورد فرضیه فرعی اول ۱۱۶

۵-۲-۴ .یافته و نتایج تحقیق در مورد فرضیه فرعی دوم ۱۱۶

۵-۲-۵ .یافته و نتایج تحقیق در مورد فرضیه فرعی سوم ۶۵

۳-۵ .پیشنهادات ۱۱۷

۵-۳-۱ .پیشنهادات با توجه به یافته های بدست آمده از تحقیق ۱۱۷

۵-۳-۲ .پیشنهادات برای تحقیقات آینده ۱۱۷

۵-۴٫محدودیتهای تحقیق ۱۱۸

پیوست ها

پیوست شماره۱-پرسشنامه تحقیق

۱-۱پرسشنامه بیمارستانهای دولتی

۱-۲پرسشنامه بیمارستان خصوصی

پیوست شماره۲-آلفای کرونباخ

پیوست شماره۳- روایی تحقیق

فهرست منابع داخلی

فهرست منابع خارجی

چکیده انگلیسی

 

 

 

| آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0