بررسی واکنش ترکیبات اسیدی آلی با استرهای استیلنی در مجاورت هسته دوستهای فسفردار با استفاده از تکنیکهای آزمایشگاهی: پایان نامه ارشد شیمی آلی

بررسی واکنش ترکیبات اسیدی آلی با استرهای استیلنی در مجاورت هسته دوستهای فسفردار با استفاده از تکنیکهای آزمایشگاهی: پایان نامه ارشد شیمی آلی

سری جدیدی از پایان نامه های رشته شیمی در گرایش های مختلف آن را برای دانلود کاربران و دانشجویان دانشکده های علوم پایه قرار میدهیم . پایان نامه حاضر با عنوان بررسی واکنش ترکیبات اسیدی آلی با استرهای استیلنی در مجاورت هسته دوستهای فسفردار با استفاده از تکنیکهای آزمایشگاهی  در گرایش شیمی آلی  با فرمت ورد (قابل ویرایش) معرفی میگردد.

چکیده تحقیق بررسی واکنش ترکیبات اسیدی آلی با استرهای استیلنی در مجاورت هسته دوستهای فسفردار با استفاده از تکنیکهای آزمایشگاهی :

بطورکلی واکنشهای سه جزئی وتک ظرفی بین ترکیبات آلی مختلف دارای هیدروژن اسیدی با استرهای استیلنی درمجاورت هسته دوستهای فسفردارانجام ومحصولات متنوعی سنتز وشناسایی شدند.

واکنش بین N- آمینو- رودانین ودی آلکیل استیلن دی کربوکسیلات در مجاورت تری فنیل فسفین منجربه توليد آلکیل- (۵- اکسو- ۲- تیوکسو-] ۱, ۳, ۴ [- تیادیازینان- ۶- ایلیدین) استات با راندمان بالا مي شود.

 

 

 

فهرست مطالب تحقیق بررسی واکنش ترکیبات اسیدی آلی با استرهای استیلنی

فصل اول) واکنشهای ترکیبات آلی دارای هیدروژن اسیدی با استرهای استیلنی درمجاورت هسته دوستهای فسفردار…….. ۱

۱ـ۱) بررسی ماهیت ساختار و پیوند ایلیدها……………………………………… ۲

۱ـ۲) ایلیدهای فسفر……………………………………………………………….. ۳

۱ـ۳) انواع ایلیدهای فسفر………………………………………………………… ۴

۱ـ۴) واکنش فسفینهای نوع سوم با آلکین های فعال………………………………. ۷

۱ـ۵) واکنش فسفین های نوع اول و دوم با آلکین ها……………………………… ۸

۱ـ۶) واکنش تری فنیل فسفین با ترکیبات استیلنی کم الکترون ………………….. ۹

۱ـ۷) واکنش فسفینهای نوع سوم با (DMAD) در مجاورت واکنشگر پروتونی… ۱۱

۱ـ۸) واکنش تری آلکیل فسفیت ها با α- دی کتونه………………………………. ۲۹

۱ـ۹) واکنش با آلدهید ها و کتونهای تک عاملی………………………………….. ۳۴

۱ـ۱۰) واکنش فسفیت ها با آلکین های فعال……………………………………… ۳۹

۱ـ۱۱) واکنش تری آلکیل فسفیتها با آلکین های فعا ل در مجاورت حلال پروتونی ۳۹

فصل دوم) بخش تجربی: سنتز و شناسایی ترکیبات آلی جدید…………………… ۴۹

۲ـ۱) مقدمه………………………………………………………………………… ۵۰

۲ـ۲) سنتز هتروسیکلهای جدید با استفاده از N- آمینو رودانین………………….. ۵۰

۲ـ۳) تهیه آلکیل- (۵- اکسو- ۲- تیوکسو-] ۱,۳, ۴ [- تیادیازینان- ۶- ایلیدین) استات     ۵۲

۲ـ۴) اطلاعات طیفی آلکیل- (۵- اکسو- ۲- تیوکسو-] ۱,۳, ۴ [- تیادیازینان- ۶- ایلیدین) استات …….. ۵۲

۲-۵) سنتز پیرازولهای استخلاف شده با استفاده از هیدرازید اسیدها…………….. ۵۴

۲-۶) تهیه دی آلکیل- ۲- بنزوییل- ۵- هیدروکسی- H2-پیرازول- ۳- کربوکسیلات      ۵۷

۲-۷) تهیه دی آلکیل- ۲- (بنزوییل- هیدرازونو) سوکسینات…………………….. ۵۸

۲-۸) اطلاعات طیفی دی آلکیل- ۲- (بنزوییل- هیدرازونو) سوکسینات…………. ۵۸

۲-۹) سنتز ایلیدهای پایدار فسفر با استفاده ازآلدیید بنزوییل هیدرازونها…………. ۶۹

۲-۱۰) تهیه دی متیل ۳- (تری فنیل- λ۵– فسفانیلیدین) ۲- (N- بنزوییل- N- آریل بنزیلیدین- هیدرا زینو) سوکسینات …………. ۷۰

۲-۱۱) اطلاعات طیفی تهیه دی متیل ۳- (تری فنیل- λ۵– فسفانیلیدین) ۲- (N- بنزوییل- N- آریل بنزیلیدین- هیدرا زینو) سوکسینات…………. ۷۰

۲-۱۲) سنتز فسفوناتهای پر استخلاف با استفاده ازN – آریل- هیدروکسی نفتالن- ۲ – کربوکسامید …………… ۷۶

۲-۱۳) تهیه دی آلکیل ۲- (دی متوکسی فسفوریل) ۳- ] ۲- هیدروکسی- ۳- (آریل کربامیل) نفتالن- ۱- ایل [ سوکسینات…… ۷۸

۲-۱۴) اطلاعات طیفی دی آلکیل ۲- (دی متوکسی فسفوریل) ۳- ] ۲- هیدروکسی- ۳- (آریل کربامیل) نفتالن- ۱- ایل [ سوکسینات……… ۷۸

۲-۱۵) سنتز فسفوناتهای پر استخلاف با استفاده از ایندان ۳،۱ – دیون وN’, N دی متیل باربیتوریک اسید…….. ۸۴

۲-۱۶) تهیه دی آلکیل بوتان دی اوآت ها………………………………………… ۸۷

۲-۱۷) اطلاعات طیفی دی آلکیل بوتان دی اوآت ها…………………………….. ۸۸

۲-۱۸) سنتزفسفیت ایلیدهای استخلاف شده با استفاده از آلدهید سمی کاربازونها .. ۹۳

۲-۱۹) تهیه دی آلکیل ۲- (تری آلکو کسی فسفورانیل) – ۳- ] ۵- آریل ۲- اکسو- ۱, ۳, ۴ تری آزاپنت- ۴- ان- ۳- ایل [ سوکسینات………………………………………………………. ۹۵

۲-۲۰) اطلاعات طیفی دی آلکیل ۲- (تری آلکو کسی فسفورانیل) – ۳- ] ۵- آریل ۲- اکسو-۱, ۳, ۴ تری آزاپنت- ۴- ان- ۳- ایل [ سوکسینات………………………………………… ۹۵

فصل سوم) بحث و نتیجه گیری:…………………………………………………. ۱۰۲

۳-۱) تحلیل ساختارمشتقات سنتز شده…………………………………………….. ۱۰۳

۳-۲) نتیجه گیری…………………………………………………………………. ۱۱۲

۳-۳) دستگاه ها و مواد مورد استفاده………………………………………………    ۱۱۲

پیوست­ها………………………………………………………………………..    ۱۱۳

منابع و ماخذ………………………………………………………………………. ۱۵۲

 

 

فهرست پیوست­ها

پیوست ۱ ـ۱ـ طیف IRمربوط به محصول ۴a (بخش ۲-۴) ……………………….. ۱۱۴

پیوست ۱ ـ۲ ـ طیف ۱H NMR مربوط به محصول ۴a (بخش ۲-۴) …………….. ۱۱۵

پیوست ۱ ـ۳ ـ طیف ۱۳C NMRمربوط به محصول ۴a (بخش ۲-۴) …………….. ۱۱۶

پیوست ۱ ـ۴ ـ طیف Mass مربوط به محصول ۴a (بخش ۲-۴) …………………. ۱۱۷

پیوست ۱ ـ۵ ـ طیف IR مربوط به محصول ۴b (بخش ۲-۴) ……………………… ۱۱۸

پیوست ۱ ـ۶ـ طیف ۱H NMR مربوط به محصول ۴b (بخش ۲-۴) ……………… ۱۱۹

پیوست ۱ ـ۷ ـ طیف ۱H NMR مربوط به محصول۴b در D2O (بخش ۲-۴) …… ۱۲۰

پیوست ۱ ـ ۸ ـ طیف ۱۳C NMRمربوط به محصول ۴b (بخش ۲-۴) ……………. ۱۲۱

پیوست ۱ ـ۹ ـ پیوست ۱ ـ۹ـ طیف IR مربوط به محصول ۳c (بخش ۲-۸) ………. ۱۲۲

پیوست ۱ ـ ۱۰ ـ طیف ۱H NMR مربوط به محصول۳c (بخش ۲-۸) …………… ۱۲۳

پیوست ۱ ـ۱۱ ـ طیف ۱۳C NMRمربوط به محصول۳c (بخش ۲-۸) ……………. ۱۲۴

پیوست ۱ ـ۱۲ ـ طیف Mass مربوط به محصول ۳a (بخش ۲-۸) ……………….. ۱۲۵

پیوست ۱ ـ۱۳ ـ طیف IR مربوط به محصول ۴a (بخش ۲-۸) ……………………. ۱۲۶

پیوست ۱ ـ۱۴ ـ طیف ۱H NMR مربوط به محصول۴a (بخش ۲-۸) ……………. ۱۲۷

پیوست ۱ ـ۱۵ ـ طیف ۱۳C NMRمربوط به محصول۴a (بخش ۲-۸) ……………. ۱۲۸

پیوست ۱ ـ۱۶ ـ طیف IR مربوط به محصول ۴e (بخش ۲-۱۱) ………………….. ۱۲۹

پیوست ۱ ـ۱۷ ـ طیف ۱H NMR مربوط به محصول۴e (بخش ۲-۱۱) ………….. ۱۳۰

پیوست ۱ ـ۱۸ ـ طیف ۱۳C NMRمربوط به محصول ۴e (بخش ۲-۱۱) …………. ۱۳۱

پیوست ۱ ـ۱۹ ـ طیف ۳۱P NMRمربوط به محصول ۴e (بخش ۲-۱۱) …………. ۱۳۲

پیوست ۱ ـ۲۰ طیف IR مربوط به محصول ۴a (بخش ۲-۱۴) ……………………. ۱۳۳

پیوست ۱ ـ۲۱ ـ طیف ۱H NMR مربوط به محصول ۴a (بخش ۲-۱۴) …………. ۱۳۴

پیوست ۱ ـ۲۲ ـ طیف ۱۳C NMRمربوط به محصول ۴a (بخش ۲-۱۴) …………. ۱۳۵

پیوست ۱ ـ۲۳ـ طیف ۱H NMR مربوط به محصول ۴f (بخش ۲-۱۴) ………….. ۱۳۶

پیوست ۱ ـ۲۴ ـ طیف ۳۱P NMRمربوط به محصول ۴c (بخش ۲-۱۴) …………. ۱۳۷

پیوست ۱ ـ۲۵ ـ طیف ۱H NMR مربوط به محصول۴a (بخش ۲-۱۷) ………….. ۱۳۸

پیوست ۱ ـ۲۶ ـ طیف ۱۳C NMRمربوط به محصول۴a (بخش ۲-۱۷) ………….. ۱۳۹

پیوست۱ ـ۲۷ ـ طیف IRمربوط به محصول ۴c (بخش ۲-۱۷) ……………………. ۱۴۰

پیوست۱ ـ ۲۸ ـ طیف ۱H NMR مربوط به محصول ۴c (بخش ۲-۱۷) …………. ۱۴۱

پیوست۱ ـ ۲۹ـ طیف ۱۳C NMRمربوط به محصول ۴c (بخش ۲-۱۷) ………….. ۱۴۲

پیوست۱ ـ ۳۰ ـ طیف ۱H NMR مربوط به محصول ۹b (بخش ۲-۱۷) …………. ۱۴۳

پیوست۱ ـ ۳۱ـ طیف ۱۳C NMRمربوط به محصول ۹b (بخش ۲-۱۷) ………….. ۱۴۴

پیوست۱ ـ۳۲ـ طیف IR مربوط به محصول ۴b (بخش ۲-۲۰) ……………………. ۱۴۵

پیوست۱ ـ ۳۳ـ طیف ۱H NMR مربوط به محصول ۴b (بخش ۲-۲۰) ………….. ۱۴۶

پیوست۱ ـ۳۴ ـ طیف ۱۳C NMRمربوط به محصول ۴b (بخش ۲-۲۰) ………….. ۱۴۷

پیوست۱ ـ ۳۵ ـ طیف ۳۱P NMRمربوط به محصول ۴b (بخش ۲-۲۰) …………. ۱۴۸

پیوست۱ ـ ۳۶ ـ طیف Massمربوط به محصول ۴b (بخش ۲-۲۰) ………………. ۱۴۹

پیوست۱ ـ ۳۷ ـ طیف IR مربوط به محصول ۴a (بخش ۲-۲۰) ………………….. ۱۵۰

پیوست۱ ـ ۳۸ ـ طیف ۱H NMR مربوط به محصول ۴a (بخش ۲-۲۰) …………. ۱۵۱

 

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0