استفاده از پلی وینیل پلی پیرولیدون حامل بوران تری فلوئورید برای سنتز ۸،۱-دی اکسو اکتاهیدروزانتن ها و ۸،۱-دی اکسو دکاهیدروآکریدین ها : پایان نامه ارشد شیمی آلی

استفاده از پلی وینیل پلی پیرولیدون حامل بوران تری فلوئورید برای سنتز ۸،۱-دی اکسو اکتاهیدروزانتن ها و ۸،۱-دی اکسو دکاهیدروآکریدین ها : پایان نامه ارشد شیمی آلی

سری جدیدی از پایان نامه های رشته شیمی در گرایش های مختلف آن را برای دانلود کاربران و دانشجویان دانشکده های علوم پایه قرار میدهیم . پایان نامه حاضر با عنوان استفاده از پلی وینیل پلی پیرولیدون حامل بوران تری فلوئورید برای سنتز ۸،۱-دی اکسو اکتاهیدروزانتن ها و ۸،۱-دی اکسو دکاهیدروآکریدین ها  در گرایش آلی  با فرمت ورد (قابل ویرایش) معرفی میگردد.

چکیده تحقیق استفاده از پلی وینیل پلی پیرولیدون حامل بوران تری فلوئورید :

کارایی کاتالیزگر پلی­ وینیل ­پلی ­پیرولیدون حامل بوران تری­فلوئورید برای سنتز مشتقات   ۸،۱-دی­اکسو-اکتاهیدروزانتن و ۸،۱-دی­اکسو-دکاهیدروآکریدین مورد مطالعه قرار گرفت. این واکنش با تراکم الف: آلدهید آروماتیک و ۵،۵-دی­متیل-۳،۱-سیکلوهگزان­دی­اون در حلال استونیتریل در دمای محیط،       ب: آلدهید آروماتیک، ۵،۵-دی­متیل-۳،۱-سیکلوهگزان­دی­اون و آنیلین در حلال استونیتریل در دمای رفلاکس به­ترتیب برای سنتز ۸،۱-دی­اکسو-اکتاهیدروزانتن­ها و ۸،۱-دی­اکسو-دکاهیدروآکریدین­ها انجام­ شد.

ساده بودن روش­ کار، ارزان بودن و قابلیت بازیافت کاتالیزگر، بازده بالا، جداسازی آسان محصول از کاتالیزگر، مهم­ترین مزایای این روش است.

فهرست تحقیق استفاده از پلی وینیل پلی پیرولیدون حامل بوران تری فلوئورید :

۱          ‌ فصل اول: مقدمه  ۱

۱‌.۱‌      واکنش­های چندجزیی  ۲

۱‌.۲‌      زانتن­ها وآکریدین­ها ۳

۱‌.۲‌.۱‌   خواص بیولوژیکی زانتن­ها ۳

۱‌.۲‌.۲‌   خواص بیولوژیکی آکریدین­ها ۵

۱‌.۳‌      سنتز زانتن­ها ۷

۱‌.۳‌.۱‌   سنتز زانتن­های ۹-استخلافی از فنول با استفاده از کاتالیزگر کلرید آهن و تابش­ دهی ریزموج  ۷

۱‌.۳‌.۲‌   سنتز مشتقات بنزوزانتن با واکنش β-نفتول و آلدهیدهای آروماتیک و یک ترکیب ۱،۳-دی­کربونیل  ۷

۱‌.۳‌.۳‌   سنتز مشتقات ۱۴-آریل-H14دی­بنزوزانتن  ۸

۱‌.۳‌.۴‌   سنتز مشتقات ۹-آریل-۶-هیدروکسی-H3-زانتن-۳-اون  ۹

۱‌.۴‌      سنتز آکریدین­ها ۹

۱‌.۴‌.۱‌   سنتز اولمن  ۹

۱‌.۴‌.۲‌   سنتز برنتسن  ۱۰

۱‌.۴‌.۳‌   سنتز فردلاندر ۱۱

۱‌.۵‌      سنتز ۱،۸-دی­اکسو-اکتاهیدروزانتن­ها و ۱،۸-دی­اکسو-دکاهیدروآکریدین­ها ۱۱

۱‌.۵‌.۱‌   سنتز مشتقات ۱،۸-دی­اکسو-اکتاهیدروزانتن و ۱،۸-دی­اکسو-دکاهیدروآکریدین با استفاده از آمبرلیست–۱۵  ۱۱

۱‌.۵‌.۲‌   سنتز مشتقات ۱،۸-دی­اکسو-اکتاهیدروزانتن و ۱،۸-دی­اکسو-دکاهیدرواکریدین در مایع یونی ([Hmim]TFA) 12

۱‌.۶‌      بسترهاي کاتاليزگري  ۱۳

۱‌.۷‌      بسترهای پلیمری  ۱۳

۱‌.۷‌.۱‌   خواص و ویژه‌گی‌های مورد انتظار بسترهای پلیمری  ۱۴

۱‌.۷‌.۲‌   مزایای واکنشگرهای تثبیت شده بر روی بسترهای پلیمری  ۱۴

۱‌.۷‌.۳‌   انتخاب بسترهای پلیمری  ۱۵

۱‌.۷‌.۴‌   انواع واکنش‌های انجام شده با بسترهای پلیمری  ۱۵

۱‌.۷‌.۴‌.۱‌         ماده اولیه متصل به پلیمر ۱۵

۱‌.۷‌.۴‌.۲‌         واکنشگرهای متصل به پلیمر ۱۶

۱‌.۷‌.۴‌.۳‌         کاتالیزگرهای متصل به پلیمر ۱۸

۱‌.۸‌      پلي­وينيل‌پيروليدون  ۱۹

۱‌.۹‌      کوليدون نامحلول (کراس­پوويدون) ۲۰

۱‌.۱۰‌    بوران تری­فلوئورید  ۲۰

۲          فصل دوم: بحث و نتیجه­گیری  ۲۲

۲‌.۱‌      مقدمه  ۲۳

۲‌.۲‌      ویژگی­های بوران تری­فلوئورید  ۲۴

۲‌.۳‌      ویژگی­های کاتالیزگر پلی­وینیل‌پلی‌پیرولیدون حامل بوران تری‌فلوئورید  ۲۵

۲‌.۴‌      بررسی امکان انجام واکنش    ۲۷

۲‌.۵‌      بررسی طیف IR، HNMR1 مشتقات a3 و a5  ۲۸

۲‌.۶‌      تعیین شرایط بهینه  ۳۴

۲‌.۷‌      مکانیسم پیشنهادی  ۳۶

۲‌.۸‌      سنتز مشتقات دیگر ۳۸

۲‌.۹‌      مقایسه ­ی روش­های سنتز مشتقات ۱،۸-دی­اکسو-اکتاهیدروزانتن و ۱،۸-دی­اکسو-دکاهیدروآکریدین  ۴۲

۲‌.۱۰‌    نتیجه ­گیری  ۴۳

۲‌.۱۱‌    پیشنهاد برای کارهای آینده ۴۴

۳          فصل سوم: کارهای تجربی  ۴۵

۳‌.۱‌      دستگاه ­ها و مواد مورد استفاده ۴۶

۳‌.۲‌      روش تهیه کمپلکس پلی‌وینیل‌پلی‌پیرولیدون-بوران ‌تری­فلوئورید  ۴۶

۳‌.۳‌      روش عمومی سنتز مشتقات ۱،۸-دی­اکسو-اکتاهیدروزانتن  ۴۷

۳‌.۳‌.۱‌   سنتز مشتق ۹-فنیل-۳،۳،۶،۶-تترامتیل-۳،۴،۵،۶،۷،۹-هگزاهیدرو-H1-زانتن-۱،۸(H2)-دی­اون (a3) 48

۳‌.۳‌.۲‌   سنتز مشتق ۹-(۴-برموفنیل)-۳،۳،۶،۶-تترامتیل-۳،۴،۵،۶،۷،۹-هگزاهیدرو-H1-زانتن-۱،۸(H2)-دی­اون (b3) 49

۳‌.۳‌.۳‌   سنتز مشتق ۹-(۴-کلروفنیل)-۳،۳،۶،۶-تترامتیل-۳،۴،۵،۶،۷،۹-هگزاهیدرو-H1-زانتن-۱،۸(H2)-دی­اون (c3) 50

۳‌.۳‌.۴‌   سنتز مشتق ۹-(۴-هیدروکسی­فنیل)-۳،۳،۶،۶-تترامتیل-۳،۴،۵،۶،۷،۹-هگزاهیدرو-H1-زانتن-۱،۸(H2)-دی­اون (d3) 51

۳‌.۳‌.۵‌   سنتز مشتق ۹-(۴-متیل­فنیل)-۳،۳،۶،۶-تترامتیل-۳،۴،۵،۶،۷،۹-هگزاهیدرو-H1-زانتن-۱،۸(H2)-دی­اون (e3) 52

۳‌.۳‌.۶‌   سنتز مشتق ۹-(۳-نیتروفنیل)-۳،۳،۶،۶-تترامتیل-۳،۴،۵،۶،۷،۹-هگزاهیدرو-H1-زانتن-۱،۸(H2)-دی­اون (f3) 53

۳‌.۴‌      روش عمومی سنتز مشتقات ۱،۸-دی­اکسو-دکاهیدروآکریدین­ها ۵۴

۳‌.۴‌.۱‌   سنتز مشتق ۳،۳،۶،۶-تترامتیل-۹،۱۰-دی­فنیل-۳،۴،۶،۷،۹،۱۰-هگزاهیدروآکریدین-۱،۸(HH5)-دی­اون (a5) 55

۳‌.۴‌.۲‌   سنتز مشتق ۹-(۴-برموفنیل)-۳،۳،۶،۶-تترامتیل-۱۰-فنیل-۳،۴،۶،۷،۹،۱۰-هگزاهیدروآکریدین-۱،۸(HH5)-دی­اون (b5) 56

۳‌.۴‌.۳‌   سنتز مشتق ۹-(۳-هیدروکسی­فنیل)-۳،۳،۶،۶-تترامتیل-۱۰-فنیل-۳،۴،۶،۷،۹،۱۰-هگزاهیدروآکریدین-۱،۸(HH5)-دی­اون (c5) 57

۳‌.۴‌.۴‌   سنتز مشتق ۹-(۲-متوکسی­فنیل)-۳،۳،۶،۶-تترامتیل-۱۰-فنیل-۳،۴،۶،۷،۹،۱۰-هگزاهیدروآکریدین-۱،۸(HH5)-دی­اون (d5) 58

۳‌.۴‌.۵‌   سنتز مشتق ۹-(۳-متوکسی­فنیل)-۳،۳،۶،۶-تترامتیل-۱۰-فنیل-۳،۴،۶،۷،۹،۱۰-هگزاهیدروآکریدین-۱،۸(HH5)-دی­اون (e5) 59

۳‌.۴‌.۶‌   سنتز مشتق ۹-(۴-متوکسی­فنیل)-۳،۳،۶،۶-تترامتیل-۱۰-فنیل-۳،۴،۶،۷،۹،۱۰-هگزاهیدروآکریدین-۱،۸(HH5)-دی­اون (f5) 60

۴          فصل چهارم: طیف­ها ۶۱

 

فهرست جداول

صفحه

جدول ‏۲‌.‌۱  بررسی اثر حلال برای تهیه ترکیب نمونه ­ی a3 و a5   ۳۵

جدول ‏۲‌.‌۲   تاثیر مقدار کاتالیزگر PVPP-BF3 در تهیه ترکیب نمونه ­ی a3 و a5   ۳۵

جدول ‏۲‌.‌۳  اثر دما در تهیه ترکیب نمونه­ ی a3 و a5   ۳۶

جدول ‏۲‌.‌۴  مشتقات تهیه شده ۱،۸-دی­اکسو-اکتاهیدروزانتن   ۳۸

جدول ‏۲‌.‌۵  مشتقات تهیه­ شده ۱،۸-دی­اکسو-دکاهیدروآکریدین   ۴۰

جدول ‏۲‌.‌۶  کاتالیزگرهای گزارش ­شده برای سنتز مشتقات ۱،۸-دی­اکسو-اکتاهیدروزانتن   ۴۲

جدول ‏۲‌.‌۷  کاتالیزگرهای گزارش ­شده برای سنتز مشتقات ۱،۸-دی­اکسو-دکاهیدروآکریدین   ۴۳

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0