امکانسنجی استقرار سیستم مدیریت اطلاعات در مدارس راهنمایی تهران از دیدگاه مدیران و معلمان :دانلود پایان نامه رشته علوم تربیتی گرایش تکنولوژی آموزشی

امکانسنجی استقرار سیستم مدیریت اطلاعات در مدارس راهنمایی تهران از دیدگاه مدیران و معلمان :دانلود پایان نامه رشته علوم تربیتی گرایش تکنولوژی آموزشی

بسیاری از رشته های علوم انسانی بعلت تاثیر مستقیم در شکل گیری و پرورش جامعه به سمت اهداف والای تربیتی از اهمیت فوق العاده بالایی برخوردار هستند. یکی از این رشته های مهم علوم تربیتی میباشد. هرچه دانش آموختگان این رشته تحصیلی به مدارج بالاتری برسند و کمال گرایی در این رشته را تجربه کنند مطمئنا جامعه تربیتی و پرورشی کامل تری خواهیم داشت. چنانچه بسیاری از کشورهای پیشرفته این هدف را دنبال میکنند و بالاترین اهمیت را برای نظام تربیتی و پرورشی خود قائل هستند. سایت مسترداک در ادامه معرفی سری  پایان نامه های جدید مقطع ارشد به سراغ رشته مهم و تاثیر گذار علوم تربیتی رفته و در ادامه پایان نامه ای با عنوان امکانسنجی استقرار سیستم مدیریت اطلاعات در مدارس راهنمایی تهران از دیدگاه مدیران و معلمان گرایش تکنولوژی آموزشی در  ۱۷۱ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم مینماید.

 

چکیده پایان نامه امکانسنجی استقرار سیستم مدیریت اطلاعات در مدارس راهنمایی تهران از دیدگاه مدیران و معلمان:

امروزه انفجار اطلاعات در بخش هاي مختلف مدیریت منجر به تحولات گستردة استفاده از فنآوری اطلاعات گردیده است. تخصصي شدن اطلاعات را مي توان از دلايل استفاده اين تکنولوژي در سازمان ها دانست. سيستم مديريت اطلاعات با گذر از مراحل مختلف تغييرات تكنولوژيکی، تكيه گاه اصلي مدیریت اطلاعات در توسعة بخش هاي مختلف جوامع محسوب مي شود، بطوريكه اطلاعات ضروري و بهنگام را براي تسهيل فرايند تصميم گيري مديران در سازمان ها فراهم مي سازد.

تحقيق حاضر امکان سنجی استقرار سيستم مديريت اطلاعات در مدارس راهنمایی آموزش و پرورش شهر تهران از دیدگاه مدیران و معلمان را مورد بررسي قرار داده است. در اين بررسي، عوامل مختلف امکان سنجي در ابعاد مختلف اقتصادي، فني و عملياتي مورد مطالعه قرار گرفته است. اين تحقيق از آن جا که به بررسي و امکان سنجي استقرار سيستم مديريت اطلاعات مي پردازد يک تحقيق توصيفي اکتشافي مي باشد.

ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه استاندارد و جامعه آماری مدیران و معلمان مقطع راهنمایی آموزش و پرورش منطقه سه شهر تهران بوده است که از مجموع ۱۵۴۱ نفر از معلمان و مدیران، بر اساس جدول دی مورگان ۱۰۰ نفر از معلمان و ۵۰ نفر از مدیران به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. در اين تحقيق ضمن پاسخ دادن به سوالهاي تحقيق، مشخص گردید که امکان استقرار سيستم اطلاعات مديريت از بُعد اقتصادی و عملیاتی وجود دارد اما از بعد فنی وجود ندارد. همچنین از لحاظ رتبه بندی و اولویت نسبت به مؤلفه های امکانسنجی، رتبه اول به مولفه عملیاتی، رتبه دوم به مولفه اقتصادی و رتبه سوم به مولفه فنی (تکنیکی) اختصاص یافت.

کلید واژه ها: آموزش و پرورش، اطلاعات، امکانسنجی، سیستم، مدیریت

هدف پژوهش

هدف کلی امکانسنجی استقرار سیستم مدیریت اطلاعات (MIS) در مدارس راهنمایی شهر تهران از دیدگاه مدیران و معلمان می باشد.

اهداف اختصاصي

۱- امکان سنجي استقرار سيستم مديريت اطلاعات در مدارس راهنمایی آموزش و پرورش منطقه ۳ شهر تهران با توجه به مؤلفه هاي متغير اقتصادي امکان سنجي.

۲- امکان سنجي استقرار سيستم مديريت اطلاعات در مدارس راهنمایی آموزش و پرورش منطقه ۳ شهر تهران با توجه به مؤلفه هاي متغير فني (تکنیکی) امکان سنجي.

۳- امکان سنجي استقرار سيستم مديريت اطلاعات در مدارس راهنمایی آموزش و پرورش منطقه ۳ شهر تهران با توجه به مؤلفه هاي متغير عملیاتی (سازمانی) امکان سنجي.

۴- تعین اولویت هر یک از متغیر های امکان سنجی.

سؤالات پژوهش

۱) آيا امکان استقرار سيستم مديريت اطلاعات از بُعد اقتصادي امکان سنجي در مدارس راهنمایی آموزش و پرورش منطقه ۳ شهر تهران وجود دارد؟

۲) آيا امکان استقرار سيستم مديريت اطلاعات از بُعد متغير فني (تکنیکی) امکان سنجي در مدارس راهنمایی آموزش و پرورش منطقه ۳ شهر تهران وجود دارد؟

۳) آيا امکان استقرار سيستم مديريت اطلاعات از بُعد متغير عملياتي (سازمانی) امکان سنجي در مدارس راهنمایی آموزش و پرورش منطقه ۳ شهر تهران وجود دارد؟

۴) هر يک از متغير هاي اقتصادي، فني و عملياتي امکان سنجي از لحاظ رتبه بندي در چه جایگاهی قرار دارند؟

 

فهرست مطالب

 • چکیده  .۱
 • فصل اول (کلیات طرح تحقیق) .۳
 • ۱-۱٫ مقدمه      .۴
 • ۲-۱٫ بیان مسئله         .۶
 • ۳-۱٫ اهمیت و ضرورت پژوهش        .۹
 • ۴-۱٫ اهداف پژوهش    ۱۱
 • ۵-۱٫ سؤالات پژوهش  ۱۱
 • ۶-۱٫ فرضیه پژوهش   ۱۲
 • ۷-۱٫ واژگان و مفاهیم تحقیق    ۱۳
 • فصل دوم (مبانی نظری و پیشینه تحقیق)         ۱۶
 • ۱-۲٫مقدمه……..۱۷
 • ۱-۲٫ تعریف سیستم     ۱۸
 • ۲-۲٫ انواع سیستم ها………… ۱۹
 • ۳-۲٫ سیستم حلقه باز و حلقه بسته        ۲۰
 • ۴-۲٫ دیدگاه سیستمی    ۲۲
 • ۵-۲٫ نگرش سیستمی در آموزش        ۲۳
 • ۶-۲٫ روش سیستمی    ۲۴
 • ۷-۲٫ الگوهای سیستم   ۲۵
 • ۸-۲٫ چرخه حیات سیستم        ۲۶
 • ۹-۲٫ منحنی عمومی سیستم ها  ۲۷
 • ۱۰-۲٫ مفهوم اطلاعات ۲۷
 • ۱۱-۲٫ مفهوم مدیریت   ۲۹
 • ۱۲-۲٫ مدیریت اطلاعات        ۳۰
 • ۱۳-۲٫تعریف سازمان…….۳۵
 • ۱۴-۲٫ نقش فناوری اطلاعات در سازمان        ۳۶
 • ۱۵-۲٫ سیستم های اطلاعاتی    .۳۶
 • ۱۶-۲٫ اجزای سیستم اطلاعات سازمانی          ۳۷
 • ۱-۱۶-۲٫ منابع ورودی ۳۷
 • ۲-۱۶-۲٫ عملیات        ۳۸
 • ۳-۱۶-۲٫ منابع خروجی         ۳۸
 • ۱۷-۲٫ نقش سیستم اطلاعات مدیریت در سازمان         ۳۹
 • ۱۸-۲٫ سیستم اطلاعات و مدیریت اطلاعات     ۴۱
 • ۱۹-۲٫ سیستم های اطلاعاتی و رایانه ها         ۴۲
 • ۲۰-۲٫ نقش افراد در سیستم ها (متخصصان اطلاعات)  ۴۴
 • ۱-۲۰-۲٫ تحلیل گر سیستم       ۴۵
 • ۲-۲۰-۲٫ مدیر پایگاه داده        ۴۵
 • ۳-۲۰-۲٫ متخصص شبکه       ۴۷
 • ۴-۲۰-۲٫ برنامه نویس ۴۸
 • ۵-۲۰-۲٫ اپراتور(کاربر)        ۴۸
 • ۲۱-۲٫ سیستم اطلاعات مدیریت(MIS) 49
 • ۲۲-۲٫ ضرورت سیستم اطلاعات مدیریت(MIS)       ۵۰
 • ۲۳-۲٫ مشخصات و مزایای سیستم اطلاعات مدیریت(MIS)    ۵۱
 • ۲۴-۲٫ زیر مجموعه های سیستم اطلاعات مدیریت(MIS)       ۵۳
 • ۲۵-۲٫ عناصر سیستم های اطلاعاتی مدیریت   ۵۵
 • ۱-۲۵-۲٫ سیستم پردازش داده ها         ۵۵
 • ۲-۲۵-۲٫ سیستم پشتیبانی        ۵۶
 • ۳-۲۵-۲٫ سیستم پشتیبانی تصمیم(DDS)        ۵۸
 • ۴-۲۵-۲٫ سیستم اطلاعات مدیریت ارشد         ۵۹
 • ۵-۲۵-۲٫ سیستم خبره  ۶۰
 • ۱-۵-۲۵-۲٫ مدل سیستم خبره   ۶۱
 • ۲-۵-۲۵-۲٫ محدودیت سیستم خبره      ۶۲
 • ۲۶-۲٫ ادارة مجازی     ۶۲
 • عنوان مطلب    شماره صفحه
 • ۱-۲۶-۲٫ ملزومات ادارة مجازی         ۶۳
 • ۲-۲۶-۲٫ بسته های نرم افزاری          ۶۴
 • ۳-۲۶-۲٫ جزایر اطلاعاتی      ۶۴
 • ۴-۲۶-۲٫ پروژه های خاص     ۶۴
 • ۲۷-۲٫ ملزومات اجرایی سیستم مدیریت اطلاعات        ۶۵
 • ۱-۲۷-۲٫ نرم افزار متناسب و کارآمد   ۶۵
 • ۲-۲۷-۲٫ حمایت مدیران ارشد ۶۵
 • ۳-۲۷-۲٫ سازماندهی مناسب    ۶۶
 • ۴-۲۷-۲٫ بسته های سخت افزاری و نرم افزاری         ۶۶
 • ۵-۲۷-۲٫ ارجاعات سیستم ها به یکدیگر         ۶۶
 • ۶-۲۷-۲٫ موتور پایگاه داده      ۶۶
 • ۷-۲۷-۲٫ پرهیز از بلند پروازی         ۶۷
 • ۸-۲۷-۲٫ امنیت سیستم .۶۷-۲۸-۲٫ مطالعه امکانسنجی ۶۸
 • ۲۹-۲٫ موارد تبیینی توسط امکانسنجی  ۷۰
 • ۳۰-۲٫ ساختار امکانسنجی       ۷۱
 • ۳۱-۲٫ آمادگی برای امکانسنجی ۷۲
 • ۳۲-۲٫ تعیین مشکلات امکانسنجی       ۷۳
 • ۳۳-۲٫ انتخاب گزینه امکانسنجی         ۷۳
 • ۳۴-۲٫ جمع بندی و گزارش امکانسنجی ۷۳
 • ۳۵-۲٫ تکنیک TELOS        ۷۴
 • ۳۶-۲٫ ابعاد امکانسنجی پیشنهادی پروژه         ۷۷
 • ۱-۳۶-۲٫ امکانسنجی اقتصادی ۷۷
 • ۱-۱-۳۶-۲٫ بررسی متغییر اقتصادی در استقرار سیستم ۷۷
 • ۲-۱-۳۶-۲٫ تجزیه وتحلیل منفعت       ۷۸
 • ۳-۱-۳۶-۲٫ هزینه های مستقیم ۷۷
 • ۴-۱-۳۶-۲٫ انواع منافع سیستم ۷۹
 • ۵-۱-۳۶-۲٫ هزینه آنالیز و طراحی سیستم       ۷۹
 • ۶-۱-۳۶-۲٫ امکانپذیری کاهش هزینه ها         ۸۰
 • ۷-۱-۳۶-۲٫ صرفه پذیر بودن دستیابی به نرم افزار و سخت افزار       ۸۱
 • ۸-۱-۳۶-۲٫ هزینه های آموزش          ۸۲
 • ۹-۱-۳۶-۲٫ هزینه های نصب  ۸۲
 • ۱۰-۱-۳۶-۲٫ هزینه های تبدیل و تغییرات      ۸۲
 • ۱۱-۱-۳۶-۲٫ هزینه های مازاد ۸۲
 • ۱۲-۱-۳۶-۲٫ هزینه های عملیاتی       ۸۲
 • ۱۳-۱-۳۶-۲٫ مزایای اقتصادی ۸۳
 • ۱۴-۱-۳۶-۲٫ مقایسه هزینه ها و منافع  ۸۴
 • ۱۵-۱-۳۶-۲٫ کاهش فساد اداری و مالی ۸۶
 • ۲-۳۶-۲٫ امکانسنجی عملیاتی   ۸۶
 • ۱-۲-۳۶-۲٫ ابعاد امکانسنجی عملیاتی   ۸۸
 • ۳-۳۶-۲٫ امکانسنجی فنی…………     ۸۹
 • ۱-۳-۳۶-۲٫ ابعاد امکانسنجی فنی        ۸۹
 • ۳۷-۲٫ گزارش امکانسنجی      ۹۰
 • ۱-۳۷-۲٫ گزارش کلی  ۹۰
 • ۲-۳۷-۲٫ گزارش تفصیلی       ۹۱
 • ۳-۳۷-۲٫ اجزاء گزارش نمونه ای امکانسنجی  ۹۲
 • ۳۸-۲٫ هدف تجهیز سازمان با سیستم MIS      ۹۳
 • ۳۹-۲٫ تاریخچه آموزش و پرورش در ایران    ۹۴
 • ۴۰-۲٫ سیرتحول آموزش و پرورش در ایران   ۹۵
 • ۴۱-۲٫ مدارس و مراکز آموزشی در ایران       ۹۶
 • ۴۲-۲٫ تاریخچه مدارس جدید در ایران  ۹۶
 • ۴۳-۲٫ وظایف آموزش و پرورش در ایران      ۹۷
 • ۴۴-۲٫ آموزش و پرورش منطقه ۳ تهران        ۹۸
 • ۴۵-۲٫ پیشینه پژوهش  ۹۹
 • ۱-۴۵-۲٫ تحقیقات داخلی        ….۹۹
 • ۲-۴۵-۲٫ تحقیقات خارجی۱۰۷
 • -فصل سوم (روش تحقیق)………..۱۱۰
 • ۱-۳٫ مقدمه…….۱۱۱
 • ۲-۳٫ روش تحقیق       ۱۱۲
 • ۳-۳٫ جامعه آماری      ۱۱۳
 • ۴-۳٫ نمونه آماری       ۱۱۳
 • ۵-۳٫ روش نمونه گیری          ۱۱۴
 • ۶-۳٫ متغیرهای تحقیق  ۱۱۴
 • ۷-۳٫ ابزار گردآوری اطلاعات ۱۱۴
 • ۸-۳٫ ویژگی روانسنجی ابزار تحقیق    ۱۱۵
 • ۹-۳٫ محدوده مکانی و زمانی پژوهش   ۱۱۶
 • ۱۰-۳٫ روش جمع آوری داده ها          ۱۱۷
 • ۱۱-۳٫ روشهای آماری ۱۱۸
 • فصل چهارم (تجزیه تحلیل داده ها)      ۱۲۱
 • ۱-۴٫ مقدمه      ۱۲۲
 • ۲-۴٫ آمار(داده های) توصیفی   ۱۲۴
 • ۳-۴٫ آمار استنباطی و آزمون فرضیه ها         ۱۲۸
 • فصل پنجم (نتیجه گیری و پیشنهادات)   ۱۳۴
 • ۱-۵٫ مقدمه      ۱۳۵
 • ۲-۵٫ خلاصه تحقیق     ۱۳۵
 • ۳-۵٫ یافته های تحقیق  ۱۳۸
 • ۴-۵٫ بحث و نتیجه گیری        ۱۳۸
 • ۵-۵٫ جمع بندی نتایج تحقیق    ۱۴۱
 • ۶-۵٫ پيشنهادهاي مبتني بر يافته هاي تحقیق     ۱۴۳
 • ۷-۵٫ محدودیتهای تحقیق         ۱۴۵
 • ۸-۵٫ پيشنهاد برای تحقیقات بعدی        ۱۴۷

 

فهرست جدول ها

 • جدول ۱-۲٫ نگرش مديران به فناوري اطلاعات…….۳۳
 • جدول ۲-۲٫ تأثير فناوري اطلاعات در ارتقاء نقش هاي يك مدير موفق……۳۴
 • جدول ۱-۴٫ مولفه هاي متغير اقتصادي امکان سنجي….۱۱۹
 • جدول ۲-۴٫ مولفه هاي متغير فني (تکنيکي) امکان سنجي……۱۲۰
 • جدول ۳-۴٫ مولفه هاي متغير عملياتي امکانسنجي……..۱۲۲و۱۲۱
 • جدول ۴-۴٫ تست نرمال بودن نمونه هاي انتخاب شده از جامعه آماري…….۱۲۳
 • جدول ۵-۴٫ امکان سنجي استقرار سيستم اطلاعات مديريت از بعد اقتصادي………۱۲۴
 • جدول ۶-۴٫ امکان سنجي استقرار سيستم اطلاعات مديريت از بعد فني…………..۱۲۵
 • جدول ۷-۴٫ امکان سنجي استقرار سيستم اطلاعات مديريت از بعد عملياتي……….۱۲۵
 • جدول ۸-۴٫ رتبه بندي متغيرها ي امکان سنجي و مولفه ها (آزمون فرید من)………..۱۲۷و۱۲۶
 • جدول ۹-۴٫ آزمون فريدمن براي متغيرهاي اقتصادي، تکنيکي، عملياتي…….۱۲۷

 

فهرست شکل ها و نمودارها

 • شكل ۱-۲٫ جريان كامل يك سيستم اطلاعات مديريت…………۲۲
 • شكل ۲-۲٫ نياز هاي اطلاعاتي مديران در سه ردة مديريتي……۳۱
 • شكل ۳-۲٫ گام هاي امكان سنجي……۷۱
 • شكل ۴-۲٫ مقايسه هزينه- مزايا……۸۴
 • نمودار ۱-۴٫ رتبه بندي متغيرهاي اقتصادي، فني و عملياتي امکان سنجي…….۱۳۲
 • نمودار ۲-۴٫ رتبه بندي تحلیل پرسشنامة عمومی مکان سنجي……۱۳۳
مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0