استقلال آموزشی مالی واداری دانشگاهها : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

استقلال آموزشی مالی واداری دانشگاهها : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” استقلال آموزشی مالی واداری دانشگاهها ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. مسترداک آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده پایان نامه استقلال آموزشی مالی واداری دانشگاهها:

درتحقیق حاضر پس از بیان مفاهیم وتعاریف، اصول ومبانی دانشگاه واستقلال، وسیرتاریخی استقلال دانشگاهها درایران وآموزه های نظری مختلف در این زمینه بیان ودر نهایت با تصویب ماده ۴۹ قانون برنامه برنامه چهارم وماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه ودادن استقلال وخودمختاری به دانشگاهها در سه فصل جداگانه به مسئله استقلال در زمینه آموزشی ومالی واداری دانشگاهها پرداخته  شده وقلمرو استقلال محتوایی واستقلال ساختاری(سازمانی)ومالی واداری درایران  ورابطه هرسه با هم بررسی شده است…ودرانتها سعی شده است به دوپرسش اصلی در این زمینه پاسخ داده شود.

نخست: اینکه اصلی ترین مسائل ومشکلات درمسیرتحقق مفاد ماده ۲۰قانون برنامه پنجم توسعه چیست؟دوم اینکه چ راهکارهایی برای غلبه بر این مسائل ومشکلات وجوددارد؟یافته های این تحقیق با مطالعه توصیفی تحلیلی بوده  وروش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای واینترنت حاصل شده است. دراین بین مشکلاتی چون وجود مراجع قانونگذاری متعدد درزمینه آموزش عالی ونقش محسوس دستگاههای فرا وزارتی درامرآموزش وهمینطور تغییرات پی در پی ووسیع را در بسیاری از مواد اصلی آیین نامه ها بوجود اورده است تا آنجا که حجم تغییرات و ملحقات به آیین نامه ها به چند برابر حجم آیین نامه اصلی رسیده است.نبودبانک اطلاعاتی قوانین آموزش عالی به این مشکل بیشتردامن زده وکسانی که در این زمینه تحقیق می کنندبا این مشکل بیشترروبروهستنن که مدام باید درپی ناسخ ومنسوخ باشند،ویکی دیگرازمشکلات،کمبودمنابع داخلی وتعدادکتابهایی که دراین زمینه وجودداردبسیارکم است، در آخرسر راهکارهایی پیشنهادی  برای رفع یا کاهش آن ارائه شده است

 

ضرورت موضوع

با توجه به تحقیقات پیشین که بیشتراگرتحقیقی صورت گرفته ازنگاه اساتید وهیات علمی به مسئله استقلال وهمینطورمسائل ساختاری دانشگاه بوده ودرباب مسائل ومشکلات این دواعضای جامعه علمی تحقیقات صورت گرفته وکمترکسی به مسئله استقلال درجهت منافع دانشجوبه عنوان یکی ازاعضای جامعه علمی توجه داشته واینکه دانشجودرجهت اهداف این قانون چه حقوقی را میتواند برای خودبخواهدوخلائ چه حقوقی احساس می شود چه مشکلاتی درمرحله اجرا شاهدآن هستیم،لذا در این تحقیق سعی شده تا حدودی این مسائل را پوشش دهد. واین موضوع جزو آن دسته ازموضوعاتی هست که جای مطالعه وتحقیق بسیار داردوبه دوستانی که مایل به تحقیق در این زمینه هستند باید این نویدروبدم که وزارت علوم در پی تدوین منشورحقوق دانشجو است که به تبع تحقیقاتی گسترده در این زمینه را می طلبد

 

فهرست مطالب

 • چکیده ۱
 • طرح مسئله  ۲
 • اهمیت موضوع  ۳
 • فرضیه تحقیق  ۴
 • روش جمع آوری اطلاعات   ۵
 • روش تحقیق  ۵
 • پیشینه تحقیق: ۶
 • پایان نامه های مشابه  ۶
 • ضرورت موضوع  ۷
 • بخش اول: بایسته ها ۸
 • فصل اول: مفاهیم وتعریف موضوع  ۸
 • مبحث اول: مفاهیم  ۸
 • الف:دانشگاه ۸
 • ب: واژه استقلال  ۸
 • ج :استقلال دانشگاهی   ۸
 • د:استقلال سازمانی   ۱۰
 • مبحث دوم:تعریف موضوع  ۱۰
 • الف:استقلال (اتونومی) ۱۰
 • ب: اصل بنيادی استقلال دانشگاه ۱۱
 • ج:آزادی آموزشی   ۱۱
 • فصل دوم: جایگاه استقلال در اسناد قانونی   ۱۳
 • مبحث اول:اصول  ۱۳
 • بنداول :استقلال علمی   ۱۳
 • بند دوم:استخدام اعضای هئيت های علمی بر پايه معياری های آکادميک: ۱۳
 • بند سوم:آزادی آکادمیک    ۱۴
 • مبحث دوم:مبانی استقلال  ۱۵
 • بنداول:قانون اساسی   ۱۵
 • بنددوم: سندچشم انداز  ۱۶
 • الف:بندالف ماده ۴۹ قانون  برنامه چهارم توسعه  ۱۷
 • ب:بندب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه  ۱۷
 • فصل سوم : وضعیت ایران  ۱۸
 • مبحث اول:سیرتاریخی   ۱۸
 • مبحث دوم:پیشینه موضوع  ۲۰
 • بخش دوم:استقلال سازمانی،استقلال محتوایی،استقلال مالی واداری   ۲۱
 • فصل اول:قلمرو استقلال سازمانی(Institutional Autonomy) 21
 • گفتاراول:تعریف وتبیین موضوع  ۲۲
 • بنداول:تعریف    ۲۲
 • گفتاردوم: قلمرو استقلال سازمانی   ۲۳
 • گفتارسوم: سطوح آموزش در كشورهاي مختلف    ۲۴
 • مبحث اول:هیات امنا ۲۴
 • بنداول:تعریف وتبیین  ۲۴
 • بنددوم:وظایف واختیارات هیات امنا قبل وبعداز تصویب ماده ۴۹قانون برنامه چهارم توسعه  ۲۵
 • الف)وظایف واختیارات هیات امنا تا قبل از تصویب ماده ۴۹قانون برنامه چهارم  ۲۵
 • ب) وظايف و اختيارات هيئت هاي امنا در برنامه چهارم توسعه  ۲۵
 • بند سوم:جایگاه تطبیقی استقلال  ۲۷
 • الف)آمریکا ۲۷
 • ب)کانادا ۲۷
 • ج)استرالیا ۲۸
 • گفتارچهارم:مسائل ساختاری درسطح وزارت   ۲۹
 • مبحث اول: شورای انقلاب فرهنگی   ۳۰
 • مبحث دوم:رفع موانع ساختاری درسطح فراوزارتی   ۳۳
 • فصل دوم:قلمرواستقلال محتوایی   ۳۴
 • گفتار اول:تعریف وتبیین وتاریخچه  ۳۴
 • مبحث اول:تعریف استقلال  ۳۴
 • بند اول:استقلال محتوايي   ۳۴
 • مبحث دوم:سیرتاریخی( مروری بر مفاهیم و مبانی استقلال و آزادی علمی دانشگاه) ۳۶
 • مبحث سوم:آزادی علمی   ۳۷
 • مبحث سوم:قلمرواستقلال محتوایی   ۳۸
 • الف)هیات امنا وآزادی علمی   ۳۸
 • ب)دانشجو وآزادی علمی   ۳۸
 • ج)هیات علمی وآزادی علمی   ۳۹
 • د) حق دسترسي آزاد به اطلاعات و دانش    ۳۹
 • ه) استقلال دانشگاه ها در گزينش استاد و دانشجو  ۴۰
 • ط) امكان تعامل آزاد علمي با محيط جهاني   ۴۰
 • ظ) تقويت بخشي غير دولتي آموزش عالي و انجمن هاي علمي   ۴۰
 • مبحث چهارم:پي آمدهاي نفی استقلال  ۴۱
 • گفتاردوم:حدود آزادی آکادمیک    ۴۲
 • بند اول : حدود آزادی آکادمیک در موسسات آموزشی و پژوهشی   ۴۴
 • مبحث دوم:گزینش و استخدام اساتید  ۴۸
 • گفتارسوم:اعضای جامعه علمی   ۴۹
 • مبحث اول:اساتید  ۴۹
 • اولین دی نفع ازادی آکادمیک اساتید هستند برای دانستن چگونگی این آزادی وکم وکیف آن وروشن تر شدن بحث پرسش های ذیل مطرح شده.. ۵۰
 • الف: موسسات آموزشی   ۵۵
 • ب: دانشجویان  ۵۵
 • فصل سوم:قلمرواستقلال اداری ومالی   ۵۷
 • گفتاراول:تعریف وتبیین مفاهیم وسیرتاریخی قوانین ومقررات مالی واداری دانشگاهها ۵۷
 • مبحث اول:تعریف وتبیین مفاهیم  ۵۷
 • مبحث دوم:سیرتاریخی قوانین ومقررات مالی واداری   ۵۸
 • گفتاردوم:وظایف واختیارات هیات امنا درزمینه مسائل اداری ومالی   ۶۰
 • گفتار سوم:فرصت ها ۶۲
 • گفتارچهارم :چالش ها ۶۶
 • چالش های عمده در اجرای بند الف ماده ۴۹  ۶۶
 • گفتارچهارم:رویکرداصل۴۴وبحث خصوصی سازی آموزش عالی   ۶۷
 • مبحث اول:استقلال دانشگاهی و رابطه آن با خصوصی سازی   ۶۸
 • مبحث دوم: عواقب و پیامدهای خصوصی سازی   ۶۹
 • نتیجه: ۷۱
 • منابع: ۷۶
 • کتاب: ۷۶
 • الف) فارسی: ۷۶
 • ب)انگلیسی: ۷۶
 • پایان نامه : ۷۷
 • مقالات: ۷۷
 • مقالات انگلیسی: ۸۰
 • قوانین: ۸۱
 • متفرقه: ۸۳

 

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0