بررسی اعمال اصل ممنوعيت توسل به زور در قلمرو فضا : پایان نامه ارشد حقوق بیت الملل

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع “ بررسی اعمال اصل ممنوعيت توسل به زور در قلمرو فضا ” برای شما عزیزان فراهم شده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که  گرداوری شده ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد Word بوده و کاملا قابل ویرایش است.

 

چکیده پایان نامه بررسی اعمال اصل ممنوعيت توسل به زور در قلمرو فضا :

کنجکاوی بشر برای دستیابی به دنیای ناشناخته اطراف خود باعث شد تا بتواند به فضا و فضای ماورای جو دسترسی پیدا کند.  قلمرو فضا و فضای حاکم برماورای جو عبارت است از فضایی که از آخرین نقطه محدوده هوایی فوقانی قلمرو هر کشور شروع می شود و شامل ماه و دیگر اجرام آسمانی می گردد این عرصه به لحاظ اهمیتی که در زندگی بشر امروز داشته نیازمند یک نظام حقوقی می باشد و حقوق فضای ماورای جو نیز عبارت است از مقرات حاکم بر اکتشافات و بهره برداری از قلمرو فضا که از زمان اولین پرتاب ماهواره به فضا در سال 1957 توسط انسان شروع به رشد و توسعه کرد بطوریکه معاهدات ، کنفرانس ها ، اعلامیه ها و قطعنامه های متعددی توسط سازمان های بین المللی علی الخصوص مجمع عمومی و همچنین ارکان فرعی این رکن و … صادر گردید که از جمله این معاهدات می توان معاهده فضا 1967 ، معاهدات نجات 1968 ، معاهده مسئولیت 1972، معاهده ثبت 1975 و موافقت نامه ماه 1984 را نام برد که همگی نظام حقوقی این عرصه را تشکیل می دهند .

یکی از اصول مهم حقوق بین الملل نیز که شکل قاعده آمره پیدا کرده است ، قاعده ممنوعيت توسل به زور  می باشد . بر اساس این قاعده کشور ها از توسط به  زور در روابط خودشان ممنوع هستند یکی از خواستگاه های تجلی روابط میان کشور ها می تواند قلمرو فضا و فضای ماورای جو باشد . در نتیجه این مسئله مطرح می شود که آیا این قاعده در قلمرو فضا نیز حاکم است یا خیر و در صورت قابلیت اجرایی آیا با استثنائاتی همانند عرصه زمین روبرو می باشد ؟ که باید گفت با بررسی نظام حقوقی حاکم  بر قلمرو فضا همانند عرصه زمین این قاعده آمره ، قابلیت اجرایی دارد و همچنین با استثنائاتی همچون دفاع مشروع و اقدامات دسته جمعی توسط شورای امنیت در چهارچوب نظام حقوقی حاکم بر این عرصه مواجه می باشد.

کلید واژگان :  قلمرو فضا ، فضای ماورای جو ، رژیم حقوقی فضا ، عدم توسل به زور ، قاعده آمره

 

اهميت و ضرورت انجام پژوهش

یکی از اصول مهم حقوق بین الملل که شکل قاعده امره پیدا کرده است، قاعده ممنوعیت توسل به زور می باشد. بر اساس این قاعده کشور ها از توسل به  زور در روابط خودشان ممنوع هستند یکی از خواستگاه های تجلی روابط میان کشورها می تواند فضای ماورای جو باشد در نتیجه این مسئله  مهم مطرح می شود  که آیا این قاعده در فضای ماورای جو نیز حاکم است یا خیر و در صورت قابلیت اجرایی آیا با استثناتی همراه هست . اهمیت این موضوع  از این جهت است که بررسی  نظام حقوقی حاکم بر فضای ماورای جو در عرصه فضای ماورای جو نیز همانند عرصه زمین این قاعده آمره قابلیت اجرایی دارد و همچنین با استثنائاتی همچون دفاع مشروع و اقدامات دست جمعی شورای امنیت در چهار چوب نظام حقوقی حاکم بر این عرصه مواجه می باشد.

 

فهرست مطالب

مقدمه  1

1- بيان مسئله  1

2- اهميت وضرورت انجام پژوهش     2

3- اهداف اساسي از انجام پژوهش: 3

4- اهداف فرعی ازانجام پژوهش: 3

5- سابقه پژوهش ها ومطالعات انجام گرفته: 3

6- سوالات تحقيق:‌ 3

7- فرضیات تحقیق: 4

8- متغيرهاي پژوهش : 4

9- نوآوري پژوهش: 4

10- روش انجام پژوهش : 4

9- قلمروپژوهش (زمان،مکان،موضوع): 5

10- ابزارگردآوري اطلاعات: 5

11- روشهاي تجزيه وتحليل داده ها: 5

12- دستاوردهاي پژوهش: 5

فصل اول: کلیات ؛ تاریخچه ، مفاهیم و مبانی قلمرو فضا 6

بخشاول: کلیات قلمروفضا 7

مبحثاول :  تعریف فضای ماورای جوونظامی کردن وتوسعه رژیم حقوقی   8

گفتاراول :  مفهوم فضای ماورای جو  9

گفتاردوم : نظامی کردن فضای ماورای جو،منابع وتکامل تدریجی   12

گفتارسوم:  توسعه رژیم حقوقی حاکم براستفاده نظامی ازفضای ماورای جوّ  16

مبحث دوم :حقوق بین الملل قابل اعمال برفعالیتهای نظامی درفضا 24

گفتاراول : برنامه های رایج نظامی درفضا 27

گفتاردوم: مذاکرات مربوطبه جلوگیری ازمسابقه تسلیحاتی درفضا 32

گفتارسوم :جایگاه،مفهوم ودامنه روبه بالای حاکمیت حاکمیت    46

بخش دوم: نظام حقوقی بین المللی حاکم برفضای ماورای جو  52

مبحث اول: حقوق حاکمه درفضاوممنوعیت آن واستقرارآن درفضا 53

گفتاراول: ممنوعیت اختصاص ملی ( ممنوعیت اختصاص فضابه ملیت ویژه ) 55

گفتاردوم:  استقراردرفضای آزادوجنبه های حقوقی مربوط به استفاده ازفناوری فضایی   58

مبحث دوم : حق براستفاده صلح آمیزدرفضای ماورای جو  64

گفتاراول :  ماهواره های پخش مستقیم   65

گفتاردوم: سامانه جستوجوونجات ماهوارهای   71

گفتارسوم : منابع نیروی هسته ای درفضا 74

فصل دوم: مفهوم و ماهیت تعیین منع توسل به زور و بررسی نظریات مخالف و موافق 79

بخشاول :  مفهوم وماهیت تبیین قاعده منع توسل به زور یا تهدید  80

مبحث اول : مفهوم قاعده منع توسل به زور  81

مبحث دوم: ماهیت قاعده منع توسل به زور  83

مبحث سوم: تحلیل علمی یاسیستماتیک اصل عدم توسل به زور  87

گفتاراول :تحلیل محتوای نورم بلاشرط   89

گفتاردوم: حدارزشی نورم بلاشرط   92

بخش دوم: مقررات ممنوعیت استفاده از زور وسازوکارهاورابطه آن بابرخی ازاصول قواعد ماورای جو  100

مبحث اول :  حاکمیت وحقوق حاکمه درقلمروفضا (اعلامیه بوگوتاونظریات مطرح درسازمان ملل متحد) 101

مبحث دوم: مقررات ممنوعیت استفاده از زور  104

گفتاراول:  مقررات ممنوعیت استفاده اززور درحقوق بین الملل عرفی   104

گفتاردوم: مقررات ممنوعیت استفاده اززوردرحقوق معاهدات    108

مبحث سوم : سازوکارهای بین المللی وچند جانبه  112

گفتاراول: سازوکارهای بین المللی درفضای ماورای جو  113

گفتاردوم : سازوکارهای دوجانبه ای وچندجانبه ای منطقه ای   114

بنداول : شورای همکاری بین المللی درمطلعه واستفاده ازفضای ماورای جو  115

بنددوم: آژانس تحقیقات فضایی اروپایی   115

مبحث چهارم : رابطه قاعده ی منع توسل به زوریا تهدیدبه آن بابرخی اصول حاکم برفضای ماورای جو  117

گفتاراول: اصل غیرنظامی کردن فضای ماورای جو  117

گفتاردوم: اصل استفاده مسالمت آمیزازفضای ماورای جو  124

بخش سوم : نقدنظریات توسل به زوردرقلمروفضا 127

مبحث اول: بررسی نظریات مخالفین   127

مبحث دوم: بررسی نظریات موافقین   129

مبحث سوم: نتایج به دست آمده درزمینه ی توسل به زوردرقلمروی فضا 135

نتیجه گیری   138

منابع ومآخذ  140

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فایل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0