اطلاعات سنواتي سود و واکنش بازار به تغییرات سود خالص در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان:
اطلاعات سنواتي سود و واکنش بازار به تغییرات سود خالص در بورس اوراق بهادار تهران

چكيده: ۱
مقدمه: ۲
فصل اول: كليات تحقیق
۱-۱ مقدمه ۴
۲-۱ تاریخچه مطالعاتی ۵
۳-۱ بیان مسئله ۵
۴-۱ فرضیه های پژوهش ۷
۵-۱ اهداف پژوهش ۸
۶-۱ اهمیت و ضرورت پژوهش ۸
۷-۱ حدود مطالعاتی ۹
۸-۱ روش پژوهش ۹
۹-۱ متغیر های پژوهش ۱۰
۱۰-۱ گرد آوری اطلاعات ۱۰
۱۱-۱ واژگان کلیدی و اصطلاحات ۱۰
فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
۱-۲ مقدمه ۱۴
۲-۲ گفتار نخست : مفاهیم سود ۱۴
۱-۲-۲سود سهام ۱۴
۲-۲-۲ مفهوم سود و تعاریف ۱۵
۳-۲-۲ حساب سود واقعی یا صوری ۱۷
۴-۲-۲ ویژگی های سود حسابداری ۱۸
۵-۲-۲ نقاط ضعف سود حسابداری ۱۸
۶-۲-۲ نقاط قوت سود حسابداری ۱۹
۷-۲-۲هزینه سرمایه سهام عادی و كیفیت سود : ۲۰
۱-۷-۲-۲ پایداری سود ۲۰
۲-۷-۲-۲ قابلیت پیش بینی ۲۰
۳-۷-۲-۲ مربوط بودن سود به ارزش سهام : ۲۱
۴-۷-۲-۲ به موقع بودن سود : ۲۱
۵-۷-۲-۲ محافظه كارانه بودن سود : ۲۲
۸-۲-۲ سود مستمر و غیر مستمر/عملیاتی و غیر عملیاتی ۲۳
۳-۲ گفتار دوم :خطای پیش بینی سود و انواع روشهای پیش بینی سود ۲۳
۱-۳-۲ پیش بینی سودهای حسابداری آینده ۲۳
۲-۳-۲ پیش بینی یک رویداد اقتصادی ۲۴
۳-۳-۲ تخمین سود ۲۴
۴-۳-۲ خطای پیش بینی سود ۲۵
۵-۳-۲ مدلهای مختلف پیش بینی ۲۶
۶-۳-۲ اهداف پیش بینی ۲۶
۱-۶-۳-۲ موارد ضروری قابل تامل در پیش بینی مالی ۲۶
۷-۳-۲ عوامل موثر در انتخاب مدل مناسب پیش بینی ۲۶
۸-۳-۲ انواع شیوه های پیش بینی ۲۸
۱-۸-۳-۲ پیش بینی های قضاوتی ۲۸
۲-۸-۳-۲ روش های پیش بینی چند متغیره (پیش بینی علت و معلولی ) ۳۱
۳-۸-۳-۲ پیش بینی به وسیله تجزیه و تحلیل سری های زمانی ۳۲
۴-۲ گفتار سوم : سیاست ها ی سود ۳۳
۱-۴-۲سیاست تقسیم سود ۳۳
۲-۴-۲ اهداف سیاست تقسیم سود ۳۴
۳-۴-۲مشکل تعیین ترجیحات سرمایه گذاران در مورد سیاست تقسیم سود ۳۴
۱-۳-۴-۲ نظریه عدم ارتباط تقسیم سود ۳۵
۴-۴-۲ تئوری انتظارات ۳۶
۵-۴-۲ تئوری های تقسیم سود ۳۷
۶-۴-۲ تئوری درآمد باقی مانده ۳۷
۵-۲ گفتار چهارم :تعریف شاخص و انواع آن ۳۸
۱-۵-۲ شاخص و تعریف آن ۳۸
۲-۵-۲ تاریخچه شاخص قیمت سهام ۳۹
۳-۵-۲ شاخص‌های بورس تهران ۳۹
۱-۳-۵-۲ شاخص کل قیمت ۳۹
۲-۳-۵-۲ شاخص صنایع ۴۰
۳-۳-۵-۲ شاخص پنجاه شرکت فعال‌تر ۴۰
۴-۳-۵-۲ شاخص قیمت و بازد نقدی ۴۱
۵-۳-۵-۲ شاخص بازده نقدی ۴۳
۶-۳-۵-۲ شاخص سهام شناور آزاد ۴۳
۱-۶-۳-۵-۲ تعدیل ضریب سهام شناور آزاد ۴۵
۲-۶-۳-۵-۲ تعدیل ضریب سهام شناور آزاد ۴۵
۶-۲ گفتار پنجم : بازده و انواع آن ۴۷
۱-۶-۲بازده ۴۷
۱-۱-۶-۲ انواع بازده ۴۸
۲-۱-۶-۲بازده کمی ۴۸
۳-۱-۶-۲بازده کیفی ۵۱
۲-۶-۲نرخ بازده مورد انتظار و نرخ بازده واقعی ۵۲
۱-۲-۶-۲ نرخ بازده مورد انتظار ۵۳
۲-۲-۶-۲ نرخ بازده واقعی سهام (روش اول) ۵۴
۳-۲-۶-۲ نرخ بازده واقعی سهام (روش دوم) ۵۶
۳-۶-۲ بازده و ریسک مجموعه اوراق بهادار (پرتفوی) ۵۶
۴-۶-۲ارزش اطلاعات حسابداری از دیدگاه سرمایه گذاران ۵۷
۷-۶-۲الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و بازده مورد انتظار ۵۷
۱-۷-۶-۲استفاده از الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و بازده های غیرعادی ۵۸
۷-۲ گفتارششم : تئوری گام تصادفی وتئوری كارآیی بازار ۵۹
۱-۷-۲ تئوری گام تصادفی ۵۹
۲-۷-۲ تئوری بازار کارآ ۶۰
۱-۲-۷-۲ نظریه بازار کارآی سرمایه ۶۰
۲-۲-۷-۲گونه های سه گانه کارآیی اطلاعاتی بازار سرمایه ۶۲
۳-۲-۷-۲ انواع الگوهای کارایی بازار ۶۴
۸-۲ گفتار هفتم : درصد پوشش سود ۶۵
۱-۸-۲درصد پوشش سود ۶۵
۲-۸-۲ صورتهای مالی استاندارد شده ۶۶
۳-۸-۲ صورتهای مالی با مقیاس مشترک ۶۷
۱-۳-۸-۲ ترازنامه هم مقیاس (با مقیاس مشترک) ۶۷
۲-۳-۸-۲ صورت سود و زیان هم مقیاس ۶۷
۹-۲ گفتار هشتم :پیشینه پژوهش ۶۸
۱-۹-۲ پژوهشهای انجام گرفته در زمینه پژوهش حاضر ۶۸
۱-۱-۹-۲ پژوهشهای انجام شدهبرون از کشور ۶۸
۲-۱-۹-۲ پژوهشهای انجام شده دردرون کشور ۷۲
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
۱-۳ مقدمه ۸۲
۲-۳ جامعه آماری ۸۲
۳-۳ مدل تحلیلی تحقیق ۸۳
۴-۳ تعیین حجم نمونه ۸۳
۵-۳ فرضیه های پژوهش ۸۳
۶-۳ روش پژوهش ۸۴
۷-۳ گرد آوری اطلاعات ۸۴
۸-۳ متغیر های پژوهش و شیوه محاسبه آنها ۸۴
۹-۳ تابع آماره ۸۷
۱-۹-۳ تابع آماره مورد استفاده برای فرضیه های یک و دو ۸۷
۲-۹-۳ تابع آماره مورد استفاده برای فرضیه های سه ،چهار و پنج ۸۷
۳-۹-۳ آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (K-S) 87
۴-۹-۳ آزمون دوربین – واتسون (DW) 88
۵-۹-۳ تحلیل رگرسیون چند گانه و منطق آزمون فرضیه ۸۹
۶-۹-۳ دیاگرام پراکنش و معادله خط ۹۰
۷-۹-۳ تحلیل رگرسیون ۹۱
۸-۹-۳ ضریب همبستگی پیرسون ۹۱
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
۱-۴ مقدمه‏ ۹۳
۲-۴ شاخص توصیفی متغیرها ۹۳
۱-۲-۴ بررسي فرض نرمال بودن متغيرها: ۹۴
۳-۴ آزمون فرضیه ها ۹۶
۱-۳-۴ آزمون فرضیه اول ۹۶
۴-۴ آزمون فرضیه یک پژوهش ۹۶
۱-۴-۴ فرض صفر و فرض مقابل آن به صورت زیر تعریف می شوند: ۹۶
۵-۴ آزمون فرضیه دوم : ۱۰۱
۱-۵-۴ آزمون فرضیه دو پژوهش ۱۰۱
۱-۱-۵-۴ فرض صفر و فرض مقابل آن به صورت زیر تعریف می شوند: ۱۰۲
۶-۴ آزمون فرضیه سوم ۱۰۶
۷-۴ آزمون فرضیه چهارم ۱۱۲
۸-۴ آزمون فرضیه پنجم ۱۱۷
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
۱-۵ مقدمه ۱۲۵
۲-۵ ارزیابی و تشریح نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها ۱۲۵
۱-۲-۵ نتیجه آزمون فرضیه اول ۱۲۵
۲-۲-۵ نتیجه آزمون فرضیه دوم ۱۲۶
۳-۲-۵ نتیجه آزمون فرضیه سوم ۱۲۶
۴-۲-۵ نتیجه آزمون فرضیه چهارم ۱۲۷
۵-۲-۵ نتیجه آزمون فرضیه پنجم ۱۲۷
۳-۵ ارزیابی کلی از نتایج آزمون فرضیه ها ۱۲۷
۴-۵ پیشنهاد ها ۱۲۸
۱-۴-۵ پیشنهادهایی در راستای یافته های پژوهش ۱۲۸
۲-۳-۵ پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی ۱۲۹
۴-۵ محدودیت های پژوهش ۱۲۹
پیوست ها
پیوست شماره (۱) کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا پایان سال ۱۳۸۸ ۱۳۲
پیوست شماره (۲) جامعه مورد مطالعه و تاریخ مجامع ۱۳۹
پیوست شماره (۳) درصد سهام شناور آزاد و محاسبات متغیرهای مستقل و وابسته ۱۴۴
پیوست شماره (۴) جدول روش های آماری ۱۶۹
منابع و ماخذ
منابع فارسي: ۱۸۱
منابع لاتین: ۱۸۴
چکیده لاتین ۱۸۷

جدول (۱-۱) متغیر های پژوهش ۱۰
جدول شماره (۱-۲):خلاصه پژوهش های انجام شده در زمینه پژوهش حاضر ۷۷
جدول شماره (۱-۴):شاخص های توصیف کننده متغیرها ۹۴
جدول شماره (۲-۴):آزمون کولموگروف – اسمیرنوف ۹۵
جدول شماره (۳-۴):آزمون کولموگروف- اسمیرنوف (مقادیر تبدیل شده) ۹۵
جدول (۴-۴) : متغیرهای مستقل وارد شده / متغیرهای حذف شده ۹۷
جدول (۵-۴) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته ۹۷
جدول (۶-۴) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) متغیرهای مستقل و متغیر وابسته ۹۸
جدول (۷-۴) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیرهای مستقل و متغیر وابسته ۹۹
جدول (۸-۴) : متغیرهای مستقل وارد شده / متغیرهای حذف شده ۱۰۲
جدول (۹-۴) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته ۱۰۲
جدول (۱۰-۴) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) متغیرهای مستقل و متغیر وابسته ۱۰۳
جدول (۱۱-۴) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیرهای مستقل و متغیر وابسته ۱۰۴
جدول (۱۲-۴) : متغیرهای مستقل وارد شده / متغیرهای حذف شده ۱۰۷
جدول (۱۳-۴) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین متغیر مستقل و متغیر وابسته ۱۰۷
جدول (۱۴-۴) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) متغیر مستقل و متغیر وابسته ۱۰۸
جدول (۱۵-۴) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیر مستقل و متغیر وابسته ۱۰۹
جدول شماره (۱۶-۴) ضریب همبستگی پیرسون بین خطای پیش بینی سود استاندارد شده و ۱۱۱
واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها ۱۱۱
جدول (۱۷-۴) : متغیرهای مستقل وارد شده / متغیرهای حذف شده ۱۱۲
جدول (۱۸-۴) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین متغیر مستقل و متغیر وابسته ۱۱۲
جدول (۱۹-۴) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) متغیر مستقل و متغیر وابسته ۱۱۳
جدول (۲۰-۴) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیر مستقل و متغیر وابسته ۱۱۴
جدول شماره (۲۱-۴) ضریب همبستگی پیرسون بین درصد پوشش سود خالص و ۱۱۶
واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها ۱۱۶
جدول (۲۲-۴) : متغیرهای مستقل وارد شده / متغیرهای حذف شده ۱۱۷
جدول (۲۳-۴) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین متغیر مستقل و متغیر وابسته ۱۱۷
جدول (۲۴-۴) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) متغیر مستقل و متغیر وابسته ۱۱۸
جدول (۲۵-۴) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیر مستقل و متغیر وابسته ۱۱۹
جدول شماره (۲۶-۴) :ضریب همبستگی پیرسون بین درصد سهام شناور آزاد و ۱۲۱
واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها ۱۲۱
جدول شماره (۳۵-۴):خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها ۱۲۲
جدول شماره (۳۶-۴) :ادامه خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها ۱۲۳

نموار(۱-۳) نشان دهنده ، چارچوب تحلیلی پژوهش در یک نگاه ۸۳
نمودار(۱-۴) : نمودار هیستوگرام باقیمانده های استاندارد شده رگرسیون با متغیر وابسته بازده های غیر عادی انباشته قبل از مجمع (با نماد Car10) 100
نمودار (۲-۴) پراکنش مقادیر استاندارد شده ۱۰۱
نمودار(۳-۴) : نمودار هیستوگرام باقیمانده های استاندارد شده رگرسیون با متغیر وابسته بازده های غیر عادی انباشته بعد از مجمع (با نماد Car20) 105
نمودار (۴-۴) پراکنش مقادیر استاندارد شده ۱۰۶
نمودار(۵-۴) : نمودار هیستوگرام باقیمانده های استاندارد شده رگرسیون با متغیر وابسته واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها (با نماد Q) 110
نمودار (۶-۴) پراکنش مقادیر استاندارد شده ۱۱۰
نمودار(۷-۴) :دیاگرام پراکنش ۱۱۱
نمودار(۸-۴) : نمودار هیستوگرام باقیمانده های استاندارد شده رگرسیون با متغیر وابسته واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها (با نماد Q) 115
نمودار (۸-۴):پراکنش مقادیر استاندارد شده ۱۱۵
نمودار (۹-۴):دیاگرام پراکنش ۱۱۶
نمودار(۱۱-۴) : نمودار هیستوگرام باقیمانده های استاندارد شده رگرسیون با متغیر وابسته واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها (با نماد Q) 120
نمودار (۱۲-۴) پراکنش مقادیر استاندارد شده ۱۲۰
نمودار (۱۳-۴):دیاگرام پراکنش ۱۲۱

چكيده:
سهامداران به عنوان مالکان واحدهای تجاری در پی افزایش ثروت خود هستند و با توجه به اینکه افزایش ثروت ، نتیجه عملکرد مطلوب واحد تجاری است . ارزشیابی واحد تجاری برای مالکان دارای اهمیت فراوان می باشد . برای ارزیابی عملکرد شرکتها معیارهای مختلفی ارائه شده که از جمله جدیدترین این معیارها درصد پوشش سود و خطای پیش بینی سود می باشند .
هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین خطای پیش بینی سود استاندارد شده ، درصد پوشش سود خالص ، درصد سهام شناور آزاد با واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها و بازدهی غیر عادی انباشته بوده است . برای بررسی این موضوع نمونه ای متشکل از ۱۱۷ شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پس از حذف سیستماتیک و به صورت تصادفی گزینش و از رگرسیون چند متغیره و دو متغیره و ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین متغیرها استفاده گردید .
یافته های پژوهش بیانگر آنست که در سطح اطمینان ۹۵% می توان ادعا نمود که بین خطای پیش بینی سود استاندارد شده بابازدهی غیرعادی انباشته حول زمان مجمع هیچ گونه رابطه ای وجود ندارد اما بین خطای پیش بینی سود استاندارد شده با واکنش های متفاوت بازار سهام رابطه ای معنادار به صورت معکوس وجود دارد و در همین سطح از اطمینان می توان ادعا نمود که درصد پوشش سود خالص دارای رابطه ای مثبت و مستقیم با بازده های غیر عادی انباشته می باشد اما دارایرابطه ای معکوس با واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها است ومی توان بیان داشت که درصد سهام شناور آزاد دارای رابطه ایمنفییا معکوس با بازده های غیر عادی انباشته قبل از مجمع می باشد و دارای رابطه ای مثبت و مستقیم با بازده های غیر عادی انباشته بعد از مجمع بوده اما با واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها بدون رابطه است.
واژه های کلیدی: درصد پوشش سود خالص ، درصد سهام شناور آزاد، خطای پیش بینی سود استاندارد شده، واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها، بازده های غیر عادی انباشته

مقدمه:
سود یکی از با اهمیت ترین اقلام صورتهای مالی است که در شرکتها به عنوان یکی از معیارهای تصمیم گیری برای ارزیابی عملکرد و تعیین ارزش بنگاه اقتصادی محسوب مي‌شود. هدف از گزارش سود، تامین و ارايه اطلاعات مفید برای اندازه‌گیری کارایی مدیریت، پیش بینی آینده واحد انتفاعی و توزیع آتی سودسهام، مبنایی برای تشخیص مالیات، بررسی قیمت محصولات و… برای ذینفعان مي‌باشد.
سود حسابداری نقش عمده ای را در تعیین ارزش یک واحد تجاری ایفا می کند . لیکن باید توجه نمود که سود یک واحد تجاری حاصل عملیات آن در گذشته است و لذا شرایط و عوامل موثر در ایجاد سود آتی را می توان در وضعیت گذشته واحد تجاری بررسی نمود . بخش عمده ای از این عوامل در قالب اعداد و ارقام حسابداری در گزارشات حسابداری مالی منعکس می گردد و نشان دهنده آثار تصمیمات مدیریت بر سودهای آتی می باشند و لذا دارای قدرت پیش بینی هستند .

 

 

 

مسترداک | گزارش کارآموزی | مقاله ، تحقیق و جزوات آموزشی | پایان نامه دکترا | رشته های پزشکی | پزشکی | دندانپزشکی | داروسازی | دامپزشکی | زبان و ادبیات فارسی | مدیریت | حسابداری | حقوق | فقه و مبانی حقوق اسلامی | روانشناسی | علوم تربیتی | کشاورزی | تربیت بدنی | زمین شناسی | رشته اقتصاد | تاریخ | جغرافیا | کلام تطبیقی | پایان نامه کارشناسی ارشد | علوم انسانی | تاریخ | باستان شناسی | زبان و ادبیات فارسی | مدیریت | حقوق | فقه و حقوق اسلامی | رشته حسابداری | اقتصاد | روانشناسی | علوم تربیتی | کتابداری و اطلاع رسانی | علوم اجتماعی | علوم سیاسی | جغرافیا | زبان شناسی | زبان و ادبیات عربی | فرهنگ و زبان های باستان | علوم پایه | زیست شناسی | زمین شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | صنایع غذایی | برق | نقشه برداری | معماری | هنر | پرستاری | علوم پزشکی | علوم دارویی | علوم بهداشتی | تربیت بدنی | پایان نامه کارشناسی | ترجمه مقالات ISI | پرسشنامه | پاورپوینت | طرح توجیهی | پروژه آموزشی | بانک اطلاعات | آموزش زبان انگلیسی | فیلم و صوت آموزشی | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | کتاب | اپلیکیشن | نرم افزار | مطالب آموزشی | mr-doc.ir

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0