بررسي تطبيقي اعتراض نسبت به برات ، سفته و چك در حقوق تجارت ايران با كنوانسيون ژنو : پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

بررسي تطبيقي اعتراض نسبت به برات ، سفته و چك در حقوق تجارت ايران با كنوانسيون ژنو : پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع “بررسي تطبيقي اعتراض نسبت به برات ، سفته و چك در حقوق تجارت ايران با كنوانسيون ژنو” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم دیجی لود گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.

 

چکیده پایان نامه بررسي تطبيقي اعتراض نسبت به برات ، سفته و چك در حقوق تجارت ايران با كنوانسيون ژنو :

اسناد تجاری ( برات ، سفته و چک)  دارای امتیازات خاصی می باشند که مورد توجه و استقبال اشخاص  قرار گرفته است. قانون گذار نیز برای حمایت از حقوق دارندگان این اسناد در برخور داری از این امتیازات، تکالیفی را برای دارنده یا دارندگان این اسناد  مقرر نموده است که آن ها برای حفظ حقوق خود مکلف به انجام این تکالیف می باشند . از جمله این تکالیف انجا م اعتراض می باشد که قانون گذار احکام و شرایط اعتراض را در قانون تجارت احصاء نموده و با توجه به آمرانه بودن این احکام توافق خلاف آن در حقوق تجارت ایران ممکن نبوده به طوری که عدم انجام این تکالیف از سوی دارنده موجب از دست دادن امتیازات مقرره خواهد شد.

اعتراض با توجه به نوع هر کدام از این اسناد ( برات ، سفته و چک)  می تواند متفاوت از یکدیگر چه در نحوه انجام اعتراض و چه در آثار آن باشد که لازم است دارنده یا دارندگان این اسناد با این امر آشنایی کامل داشته باشند و از آثار اعتراض و عدم انجام آن وفق قانون اطلاعات لازمه  را داشته باشند. لذا در این پایان نامه ضمن شناسایی  انواع اعتراض نسبت به برات، سفته و چک  مقررات مربوطه به نحوه اعتراض و آثار آن در حقوق تجارت ایران با کنوانسیون های ژنو ۱۹۳۰( كنوانسيون راجع ‌به قانون متحد الشكل در خصوص بروات و سفته‌ها ) و ۱۹۳۱(كنوانسيون راجع ‌به قانون متحد الشكل در خصوص چک) مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته و سعی بر این شده است که در این بررسی انجام شده نقاط قوت و ضعف هر کدام از این مقررات نسبت به اعتراض مورد شناسایی قرار گیرد .

کلید واژه : چک، سفته، برات، اعتراض، کنوانسیون ژنو.

 

Abstract

Comparative study the protest to draft, promissory note cheque in Iranian Law with Geneva Convention

Commercial documents (bills of exchange, promissory note and check) have particular advantages which have been welcomed and paid attention to by different people. In order to protect the rights of those who have such documents for being benefited from these advantages, the lawmakers have stipulated obligations for the holder or holders of these documents and they’re bond to stick to these obligations to preserve their rights. One of these obligations is the right to protest and the lawmakers have specified the rules and circumstances of protest in the law of commerce and given the straightforwardness of these rules, agreeing upon something opposite to it is not possible in Iran’s commerce law in such a way that non-commitment to these obligations by the holder will cause his losing the stipulated advantages.

Protest may vary according to the type of the documents (bills of exchange, promissory note and check) whether in the way of protesting or in its consequences and it’s necessary that the holder or holders of these documents be completely familiar with the issue, and have enough information especially with regards to the consequences of protest and failing to present it according to the law. Therefore, in the present dissertation, we identify different types of protest against bills of exchange, promissory notes and checks and comparatively study the regulations related to the types of protest and its impacts in the Iran commercial law, the 1930 Geneva Convention (Geneva Convention on the Unification of the Law Relating to Bills of Exchange and Promissory Notes) and 1931 Geneva Convention (Geneva Convention on the Unification of the Law Relating to Cheques). We have also tried to identify the pros and cons of each of these regulations with regards to the protest.

Protest – promissory note – cheque – draft – Gevena convention

اهداف پژوهش بررسي تطبيقي اعتراض نسبت به برات ، سفته و چك در حقوق تجارت ايران با كنوانسيون ژنو :

۱-چگونگی انجام اعتراض در صورت عدم وصول وجه سفته، چک و برات توسط دارنده آن.

۲-آشنایی با آثار اعتراض نکول و اعتراض عدم تأدیه برای دارندگان اسناد تجاری خاص.

 

فرضیات مبنایی پژوهش بررسي تطبيقي اعتراض نسبت به برات ، سفته و چك در حقوق تجارت ايران با كنوانسيون ژنو :

۱- با توجه به تشریفات قانونی مربوط به اسناد تجاری در قانون تجارت که برای معترضی که اعتراض خود را در موعد مقرر انجام می دهد امتیازاتی را در نظر گرفته، اعتراض الزامی می باشد.

۲- اعتراض يك عمل حقوقي بوده و هر عمل حقوقي براي طرفين آن عمل داراي آثاري مي باشد. در مورد آثار  اعتراض مي توان گفت كه اين آثار در قانون تجارت به صورت تصريحي بيان و قانون گذار سعي براين داشته است كه دارنده سند را از حقوق خود به عنوان دارنده يك سند تجاري خاص آگاه ساخته است.

۳- چون وضع مقررات داخلي در هر كشور براي حفظ نظم جامعه بوده ودر عرصه بين المللي هدف از وضع قوانين يكسان سازي قواعد حقوقي در ارتباط اشخاص و كشورها با يكديگر مي باشد لذا اعتراض نسبت به اين اسناد در حقوق ايران با كنوانسيون ژنو يكسان نيست.

 

فهرست پایان نامه بررسي تطبيقي اعتراض نسبت به برات ، سفته و چك در حقوق تجارت ايران با كنوانسيون ژنو :

عنوان صفحه
علائم اختصاری
چکیده
مقدمه ۱
۱-کلیات            ۳
۱-۱-پیشینه ۳
۱-۲- تعاریف ۵
۱-۲-۱- تعریف برات ۵
۱-۲-۲-تعریف سفته ۷
۱-۲-۳-تعریف چک ۹
۱-۳-تعريف اعتراض ۱۰
۱-۳-۱- تعریف اعتراض در برات ۱۱
۱-۳-۲-  تعریف اعتراض در سفته ۱۳
۱-۳-۳- تعریف اعتراض در چک ۱۵
۱-۴-ویژگی اسناد تجاری ۱۷
۱-۴-۱- وصف تجريدي ۱۹
۱-۴-۲-وصف تنجیزی ۲۱
۱-۴-۳-  وصف شکلی ۲۲
۱-۴-۴- قابلیت انتقال پذیری ۲۵
۱-۴-۵-مسئولیت  تضامنی ۲۸
۱-۵-سر رسید ۳۰
۱-۵-۱- سر رسید در برات و سفته ۳۰
۱-۵-۱-۱-به رؤیت(عند المطالبه ) ۳۰
۱-۵-۱-۲-به وعده از رؤیت ۳۲
۱-۵-۱-۳-به وعده از تاریخ برات ۳۳
۱-۵-۱-۴ روز معین به عنوان سررسید ۳۳
۱-۵-۲-سر رسید در چک ۳۵
۱-۵-۲-۱- عند المطالبه(تاریخ صدور) ۳۵
۱-۵-۲-۲- روز معین ۳۶
۲-انواع اعتراض وشرايط آن     ۳۷
۲-۱- انواع اعتراض ۳۷
۲-۱-۱-انواع اعتراض در برات ۳۷
۲-۱-۱-۱- اعتراض نكول ۳۸
۲-۱-۱-۱-۱-امتناع از قبولي نكول ۳۹
۲-۱-۱-۱-۲-عدم قبولی ۴۱
۲-۱-۱-۱-۳-قبولي مشروط ۴۳
۲-۱-۱-۱-۴ -ورشكستگي-فوت ۴۴
۲-۱-۱-۲-اعتراض عدم تاديه(عدم پرداخت) ۴۶
۲-۱-۲-اعتراض درسفته ۴۹
۲-۱-۳- اعتراض در چك ۵۱
۲-۲-شرايط اعتراض ۵۳
۲-۲-۱-شرایط دارنده حق اعتراض ۵۴
۲-۲-۱-۱-دارنده حق اعتراض دربرات ۵۴
۲-۲-۱-۲-دارنده حق اعتراض در سفته ۵۹
۲-۲-۱-۳-دارنده حق اعتراض در چك ۶۰
۲-۲-۲-شكل اعتراض ۶۲
۲-۲-۲-۱- شكل اعتراض در برات ۶۲
۲-۲-۲-۲-شكل اعتراض در سفته ۶۵
۲-۲-۲-۳- شكل اعتراض درچك ۶۷
۲-۲-۳-مكان اعتراض ۶۹
۲-۲-۳-۱-مكان اعتراض در برات ۶۹
۲-۲-۳-۲- مكان اعتراض در سفته ۷۱
۲ -۲-۳-۳-مكان اعتراض در چك ۷۱
۲-۲-۴-مهلت اعتراض ۷۲
۲-۲-۴-۱- مهلت اعتراض دربرات ۷۲
۲-۲-۴-۲-مهلت اعتراض درسفته ۷۴
۲-۲-۴-۳-مهلت اعتراض درچك ۷۵
۲-۲-۵- نسخ اعتراض نامه ۷۸
۲-۲-۵-۱-نسخ اعتراض نامه در برات ۷۸
۲-۲-۵-۲-نسخ اعتراض در سفته ۷۹
۲-۲-۵-۳-نسخ اعتراض در چك ۷۹
۲-۲-۶-تشريفات ثبت اعتراض ۸۰
۲-۲-۶-۱- تشريفات ثبت اعتراض در برات ۸۰
۲-۲-۶-۲- تشريفات ثبت اعتراض در سفته ۸۱
۲-۲-۶-۳- تشريفات ثبت اعتراض درچك ۸۱
۲-۲-۷-ابلاغ اعتراض ۸۲
۲-۲-۷-۱-ابلاغ اعتراض در برات ۸۲
۲-۲-۷-۲-ابلاغ اعتراض درسفته ۸۲
۲-۲-۷-۳-ابلاغ اعتراض درچك ۸۳
۳-آثار اعتراض ۸۵
۳-۱-آثار اعتراض نكول در برات ۸۵
۳-۱-۱-دادن ضامن توسط مسئولين برات بعد از تقاضای دارنده برات ۸۶
۳-۱-۲-حال شدن وجه برات وعده دار          در صورت ندادن ضامن ۸۹
۳-۱-۳-مسئوليت تضامني مسئولين برات کش ، ظهر نویس و ضامن در پرداخت وجه برات و مخارج اعتراض نامه و برات رجوعي ۹۰
۳-۲-آثار عدم تأديه در برات،سفته و چك ۹۲
۳-۲-۱-مسئوليت تضامني امضاءكنندگان ۹۲
۳-۲-۱-۱-مسئوليت صادر كنندگان ۹۳
۳-۲-۱-۱-۱-مسئوليت صادر كننده یا صادرکنندگان برات ۹۳
۳-۲-۱-۱-۲-مسئوليت صادر كننده یا صادرکنندگان سفته ۹۶
۳-۲-۱-۱-۳-مسئوليت صادر كننده یا صادرکنندگان چك ۹۸
۳-۲-۱-۲-مسئوليت ظهرنويس یا ظهرنويسان ۱۰۰
۳-۲-۱-۳-مسئوليت ضامن یا ضامنین ۱۰۴
۳-۲-۲-رجوع به مسئولين اسناد تجاری ۱۰۶
۳-۲-۲-۱-رجوع به مسئولين بدون طرح دعوا ۱۰۶
۳-۲-۲-۲- رجوع به مسئولين از طريق اقامه دعوا ۱۰۹
۳-۲-۳-پرداخت وجه سند از طرف شخص ثالث ۱۱۷
نتيجه گيري ۱۲۱
پيشنهاد ۱۲۴
منابع ۱۲۵
ضمائم ۱۲۸

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0