تحلیل لایحه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت با توجه به اقتضائات اسلامی پیشرفت در حوزه علم و فناوری :پایان نامه ارشد مدیریت تکنولوژی

تحلیل لایحه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت با توجه به اقتضائات اسلامی پیشرفت در حوزه علم و فناوری :پایان نامه ارشد مدیریت تکنولوژی

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری  پایان نامه های جدید رشته مدیریت تکنولوژی  گرایش انتقال تکنولوژی و با عنوان تحلیل لایحه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت با توجه به اقتضائات اسلامی پیشرفت در حوزه علم و فناوری  در ۱۷۰ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده پایان نامه تحلیل لایحه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت با توجه به اقتضائات اسلامی پیشرفت در حوزه علم و فناوری:

هدف پژوهش حاضر، تحلیل لایحۀ الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، با توجه به اقتضائات اسلامی پیشرفت در حوزۀ علم و فناوری می‌باشد. به این منظور لایحۀ مذکور، با روش تحلیل محتوا در دو بعد نظری و عملی(اجرایی) مورد بررسی قرار گرفت. روش جمع‌آوری اطلاعات کتابخانه‌ای و پیمایشی(پرسشنامه) می‌باشد و پایایی پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ ۹۲% محاسبه شد. جامعه آماری پژوهش، اساتید و صاحب‌نظران حوزه‌های فلسفۀ علم و فناوری، سیاست‌گذاری علم و فناوری، فلسفۀ اسلامی و دین‌پژوهی بوده که ۳۰ نفر از آن‌ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش نیز از آمار توصیفی و همچنین تحلیل کیفی استفاده شد.

نتایج بدست‌آمده حاکی از آن بود که در بعد نظری، لایحۀ مذکور ۸۵% از اقتضائات اسلامی پیشرفت را  که همان مبانی بینشی و ارزشی اسلامی در حوزۀ علم و فناوری می‌باشد را پوشش داده است ولی در اغلب موارد مقوله‌ها به صورت جملاتی تیتر‌وار و انتزاعی عنوان شده است. ولی در بعد اجرایی و عملیاتی، متـأسفانه ۵/۸۱% از مقوله‌ها مبنای تدوین لایحه نبوده است.

در انتها پژوهش‌گر با بسط نتایج بدست آمده از داده‌های پژوهش به بحث دربارۀ آن‌ها پرداخته و به این نتیجۀ کلی می‌رسد که با آن که لایحه بیشتر مبانی بینشی و ارزشی اسلامی در عرصۀ علم و فناوری را درون خود جای داده است ولی درک صحیحی از مقصد یعنی تحقّق نظام علم و فناوری براساس این مبانی و همچنین راهبردهای عملیاتی حرکت به سمت مقصد نداشته است و آن‌هم به جهت نبود الگوی نظری دقیق و مشخص، فراسوی لایحه بوده است.

واژگان کلیدی: لایحۀ الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، اقتضائات اسلامی پیشرفت، علم و فناوری

 

بیان مسأله

موضوع پیشرفت و تدوین الگویی اسلامی ـ ایرانی برای آن، ­چند سالی است که در کشور مطرح شده است. طراحی، ­­تدوین و تولید الگوی اسلامی ـ ایرانی­پیشرفت، ­یک گام جهشی در مسیر تعالی ایران اسلامی است؛ ­ ­طراحی الگویی متفاوت با الگوهای رایج پیشرفت و توسعه بر اساس مبانی و ارزش‌های اسلامی و متناسب با شرایط و امکانات و نیازهای بومی با ابتکار و تفکر ایرانی زیر بنایی‌ترین و بزرگترین ایده‌ای­است که به ابتکار رهبر فرزانه و دور‌اندیش انقلاب‌اسلامی مطرح شده است. ­

آنچه به عنوان الگوی اسلامی ـ ایرانی­ پیشرفت باید تولید و تدوین شود، ­در نهایت یک سند است. ­ولی این سند، ­تنها دارای ارزش و جنبۀ قانونی نیست بلکه دارای ارزش و جایگاه فکری هم هست، ­یعنی حاوی یک نظریه، ­اندیشه، ­فکر و منطق نو در باب پیشرفت است و ثانیا برترین سند فرادستی نظام تلقّی می شود که حتی بر اساس آن ممکن است مهندسی نظام و ساختارها و فرآیند‌ها­ی پیش بینی شده در قانون اساسی هم اصلاح و تکمیل شود. ­

خاستگاه و مبدا فکری و نظری این سندمبانی و ارزش‌های دین مبین اسلام است که از مبانی دینی، ­­ یعنی عقل و نقل و با فرآیندی اجتهادی و روش‌مند استنباط و استخراج می‌شود و مؤلفه‌ها و شاخص‌های پیشرفت را در سطوح و لایه‌های مختلف تبیین می‌کند و دلالت‌ها­ی راهنما و راهگشا برای الگو را در همه مراحل تحلیل طراحی و معماری، ­اجرا و تحقق و همچنین ارزیابی و داوری، ­ارائه می دهد (ذوعلم، ­۱۳۹۱).

بر اساس ماده یک قانون برنامه پنجم توسعه دولت موظف بوده است که با همکاری سایر قوا الگوی توسعه اسلامی ـ ایرانی ­را تا پایان سال سوم برنامه، ­تدوین و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. ­ این الگو پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی مبنای تهیه برنامه ششم و برنامه‌ها­ی بعدی قرار می گیرد. ­ در این راستا دولت اقدام به تشکیل دبیرخانه‌ای ­درمعاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی نمود و دبیرخانۀ مزبور پس از مطالعات و هم‌اندیشی‌ها­ و در یافت نظرات مراکز فکری، ­اعم از حوزوی و دانشگاهی و قوای مختلف اقدام به تدوین پیش‌نویس لایحه الگوی اسلامی ـ ایرانی­ پیشرفت نمود. ­ این لایحه برای تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاده شده است. ­ این لایحه که جدید‌ترین سند الگوی اسلامی ـ ایرانی­پیشرفت است، ­می‌بایستی دارای هماهنگی و انطباق قابل قبولی با اقتضائات­ اسلامی پیشرفت هم در بعد نظری و هم در بعد عملی یا اجرایی باشد. ­ از آن جایی که یکی از ابعاد این الگو، ­پیشرفت در حوزه علم و فناوری می باشد، ­این پژوهش بر آن است تا با تحلیل این لایحه، ­ به بررسی میزان هماهنگی آن با اقتضائات­ اسلامی پیشرفت در حوزه علم و فناوری بپردازد.

فهرست پایان نامه تحلیل لایحه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت

فصل اوّل   ۱

کلیّات تحقیق    ۱

۱ـ۱ـ مقدمه  ۲

۱ـ۲ـ بیان مسأله  ۲

۱ـ۳ـ اهمیت و ضرورت موضوع   ۳

۱ـ۴ـ اهداف تحقیق    ۸

۱ـ۴ـ۱ـ هدف اصلی تحقیق    ۸

۱ـ۴ـ۲ـ اهداف فرعی تحقیق    ۸

۱ـ۵ـ سؤالات تحقیق    ۸

۱-۵-۱ سؤال اصلی    ۸

۱-۵-۲ سؤالات فرعی    ۹

۱-۶- روش‌شناسی پژوهش      ۹

۱-۶-۱ نوع پژوهش      ۹

۱-۶-۲ جامعۀ آماری    ۹

۱-۶-۳ نمونۀ پژوهش و روش نمونه‌گیری    ۹

۱-۶-۴ روش گرد‌آوری اطلاعات و داده‌ها  ۹

۱-۶-۵ روش تجزیه و تحلیل داده‌ها  ۱۰

۱ـ۶ـ تعریف مفاهیم و واژه‌های اختصاصی پژوهش      ۱۰

فصل دوم  ۱۲

ادبیات موضوع و مبانی نظری پژوهش      ۱۲

۲-۱ مقدمه  ۱۳

۲-۲ مفاهیم و اصطلاحات: ۱۳

۲-۲-۱ لایحه  ۱۳

۲-۲-۲ الگو   ۱۴

۲-۲-۳ اسلامی و ایرانی بودن الگو   ۱۵

۲-۲-۴ پیشرفت     ۱۵

۲-۲-۴ چارچوب شناختی ‌هنجاری    ۱۶

۲-۲-۵ الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت     ۱۶

۲-۲-۶ علم   ۱۷

۲-۲-۷ فناوری    ۱۸

۲-۲-۷-۱ فناوری به عنوان ابزار  ۱۸

۲-۲-۷-۲ فناوری به عنوان به‌کار‌گیری ابزار  ۱۸

۲-۳ علم جدید، شاخصه‌ها و ویژگی‌ها  ۱۹

۲-۳-۱ شاخصه‌ها و ویژگی‌های نگرشی علم جدید   ۱۹

۲-۳-۱-۱ نگرش طبیعت‌گرایانه در تحلیل هستی    ۱۹

۲-۳-۱-۲ جایگزینی علل فاعلی مادّی به جای علل غایی    ۱۹

۲-۳-۲ شاخصه‌ها و ویژگی‌های روشی    ۲۱

۲-۳-۲-۱ روش تجربی مبتنی بر تجربۀ مستقیم حسّی    ۲۱

۲-۳-۲-۲ سیالیّت و دگرگون‌پذیری علم   ۲۱

۲-۳-۲-۳ تخصص‌گرایی و جزئی‌نگری    ۲۲

۲-۳-۳ شاخصه‌ها و ویژگی‌های کارکردی    ۲۳

۲-۳-۳-۱ کاربردی بودن علم و آمیختگی با تکنولوژی    ۲۳

۲-۳-۳-۳ ارتقای سرعت بهره‌‌برداری از طبیعت و افزایش بهره‌وری    ۲۴

۲-۴ علم جدید، چالش‌ها و پیامد‌ها  ۲۵

۲-۴-۱ چالش‌های هستی‌‌شناسی علم جدید   ۲۵

۲-۴-۲ چالش و بن‌بست در عقلانیت علم جدید   ۳۰

۲-۴-۲-۱ فقدان معرفت حقیقی در علم مدرن   ۳۰

۲-۴-۲-۲ بحران نسبیت‌گرایی در علم مدرن   ۳۰

۲-۴-۳ پی‌آمدهای اجتماعی علم جدید   ۳۱

۲-۵ ضرورت حرکت به سوی علم و فناوری‌ دینی    ۳۱

۲-۶ تعریف دین    ۳۳

۲-۶-۱ معناي لغوي و اصطلاحي دين    ۳۳

۲-۶-۱-۱ دين در قرآن   ۳۳

۲-۶-۱-۲ دين در روايات     ۳۴

۲-۶-۱-۳ تعاريف اصطلاحي دين    ۳۴

۲-۶-۲ جمع بندی از تعاریف دین    ۳۵

۲-۷ تعریف علم‌دینی    ۳۵

۲-۸ فناوری دینی    ۳۶

۲-۹ جمع‌بندی و نتیجه‌گیری: ۳۹

۲-۱۰ مبانی بینشی و ارزشی علم و فناوری (از نگاه اسلام)  ۴۰

۲-۱۰-۱ مبانی بینشی    ۴۰

۲-۱۰-۱-۱ مبنای مبدأ شناختی    ۴۰

۲-۱۰-۱-۲ مبنای جهان‌شناختی    ۴۱

۲-۱۰-۱-۳ مبنای فرجام شناختی    ۴۲

۲-۱۰-۱-۴ مبنای معرفت‌شناسی    ۴۳

۲-۱۰-۱-۵ مبنای انسان‌شناختی    ۴۵

۲-۱۰-۲ مبانی ارزشی    ۴۹

۲-۱۰-۲-۱ مبانی ارزشی عمومی    ۴۹

۲-۱۰-۲-۲ مبانی اختصاصی نظام علم و فناوری    ۵۰

۲-۱۱ پیشینۀ پژوهش      ۵۹

فصل سوم  ۶۲

روش‌شناسی تحقیق    ۶۲

۳-۱ مقدمه  ۶۳

۳-۲ نوع تحقیق    ۶۳

۳-۳ جامعۀ آماری    ۶۴

۳-۴ نمونۀ پژوهش و روش نمونه‌گیری    ۶۴

۳-۴ روش گرد‌آوری اطلاعات و داده‌ها  ۶۴

۳-۵ ابزار پژوهش      ۶۵

۳-۵-۱ پرسشنامه  ۶۵

۳-۵-۲ چک‌لیست تحلیل‌محتوا ۶۵

۳-۶ روش تجزیه و تحلیل داده‌ها  ۶۶

۳- ۷ مراحل تحلیل‌محتوا ۶۷

۳-۷-۱ مطالعه مبانی علمی واسلامی درباره پیشرفت و اقتضائات آن در حوزه علم وفناوری    ۶۸

۳-۷-۲ مشخص کردن اهداف و سولات پژوهشی    ۶۸

۳-۷-۳ انتخاب سندی برای تحلیل    ۶۸

۳-۷-۴ تدوین روش مقوله بندی    ۶۸

۳-۷-۵ تعیین واحدهای محتوا: ۶۹

۳-۷-۵-۱ واحد تجزیه و تحلیل یا واحد ثبت: ۶۹

۳-۷-۵-۲ واحد‌های زمینه  ۷۰

۳-۷-۶ ساخت فرم یا چک‌لیست تحلیل‌محتوا ۷۱

۳-۷-۶-۱ کد‌گذاری یا رمز‌گذاری اطلاعات     ۷۱

۳-۷-۷ استخراج و تحلیل داده‌ها  ۷۱

۳-۷-۷-۱ قواعد شمارش     ۷۱

۳-۷-۷-۲ ارزیابی اعتبار پژوهش      ۷۲

۳-۶-۷-۳ تحلیل داده‌ها  ۷۳

فصل چهارم  ۷۴

تجزیه و تحلیل داده‌ها  ۷۴

۴-۱ مقدمه  ۷۵

۴-۲ تحلیل لایحۀ الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت با توجه به اقتضائات اسلامی پیشرفت در عرصۀ علم و فناوری در بعد نظری    ۷۵

۴-۲-۱ کدگذاری مقوله‌های تحلیل‌محتوا (مبانی بینشی و ارزشی اسلامی در حوزۀ علم و فناوری)  ۷۵

۴-۲-۲ تحلیل محتوای لایحۀ الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت از جهت حضور یا عدم حضور مقوله‌های تحلیل‌محتوا (مبانی بینشی و ارزشی)  ۸۰

۴-۲-۳ جمع‌بندی اطلاعات در بخش نخست     ۸۵

۴-۲-۴ قابلیت اطمینان براساس فرمول اسکات     ۸۸

۴-۳ تحلیل لایحۀ الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت با توجه به اقتضائات اسلامی پیشرفت در حوزۀ علم و فناوری در بعد عملی    ۸۸

۴-۳-۱ اطلاعات جمعیت‌شناختی مشارکت‌کنندگان   ۸۸

۴-۳-۱-۱ زمینۀ تخصص       ۸۹

۴-۳-۱-۲ میزان تحصیلات     ۹۰

۴-۳-۲ کدگذاری مقوله‌های تحلیل‌محتوا (راهبردهای حرکت به سمت الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت)  ۹۰

۴-۳-۳ تحلیل اطلاعات بدست‌ آمده از پرسش‌نامه‌ها  ۹۴

۴-۳-۴ تحلیل محتوای لایحۀ الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت از جهت حضور یا عدم حضور مقوله‌های تحلیل‌محتوا (راهبردها)  ۹۹

۴-۳-۵ ۴ قابلیت اطمینان براساس فرمول اسکات     ۱۰۳

فصل پنجم   ۱۰۵

نتیجه‌گیری و پیشنهادها  ۱۰۵

۵-۱ مقدمه  ۱۰۶

۵-۲ خلاصۀ یافته‌های پژوهش      ۱۰۷

۵-۲-۱ خلاصۀ یافته‌های پژوهش در مرحلۀ اول   ۱۰۷

۵-۲-۲ خلاصۀ یافته‌های پزوهش در مرحلۀ دوم  ۱۰۸

۵-۳ بحث دربارۀ یافته‌های پژوهش      ۱۰۹

۵-۴ پیشنهادها  ۱۱۱

۵-۴-۱ پیشنهادهای کاربردی    ۱۱۱

۵-۴-۲ پیشنهادهای پژوهشی    ۱۱۲

فهرست منابع   I

منابع فارسی    II

پیوست (پرسشنامه)  VI

 

فهرست نمودار و جداول

جدول ۱-۳: قضاوت دربارة ضریب قابلیت اطمینان   ۷۳

جدول ۴-۱: بررسی لایحۀ الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت از جهت حضور و عدم حضور مقوله‌های بینشی «کد الف» ۸۰

جدول ۴-۲: بررسی لایحۀ الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت از جهت حضور و عدم حضور مقوله‌های عمومی ارزشی «کد ب» ۸۱

جدول ۴-۳: بررسی لایحۀ الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت از جهت حضور و عدم حضور مقوله‌های ارزشی اختصاصی نظام علم و فناوری   ۸۲

جدول ۴-۴: بررسی کلی لایحه از جهت حضور یا عدم حضور مقوله‌های نظری براساس شاخص‌های توصیفی فراوانی و درصد فراوانی نسبی   ۸۵

نمودار ۴-۱: توزیع درصد فراوانی نسبی حضور و عدم حضور مبانی بینشی و ارزشی (مقوله‌ها) در لایحۀ الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت    ۸۶

جدول ۴-۵: توزیع فراوانی و درصد فراوانی نسبی شیوۀ ارائۀ مقوله‌های نظری حضور داشته در لایحه  ۸۷

نمودار ۴-۲: توزیع درصد فراوانی نسبی شیوۀ ارائۀ مقوله‌های نظری حضور داشته در لایحه  ۸۷

جدول ۴-۶: بررسی قابلیت اطمینان تحلیل‌محتوای لایحه در بخش نخست    ۸۸

جدول ۴-۷: توزیع فراوانی و درصد فراوانی نسبی تخصص‌های گروه  ۸۹

نمودار ۴-۳: توزیع فراوانی و درصد فراوانی نسبی تخصص‌های گروه  ۸۹

جدول ۴-۸: توزیع فراوانی سطح تحصیلات گروه  ۹۰

نمودار ۴-۴: توزیع فراوانی سطح تحصیلات گروه  ۹۰

جدول ۴-۹: کدهای مقوله‌های تحلیل‌محتوا (راهبردها)  ۹۳

جدول ۴-۱۰: وضعیت توصیفی مقوله‌ها یا به عبارتی راهبردها براساس فراوانی، درصدفراوانی نسبی و میانگین   ۹۴

نمودار ۴-۵: توزیع درصد فراوانی نسبی مطلوبیت کلی مقوله‌ها (راهبردها) از دیدگاه متخصصان   ۹۶

نمودار ۴-۶: مقایسۀ میانگین نمرات مقولۀ اصلی کد ۱ و مقوله‌های فرعی آن از نگاه متخصصان   ۹۶

نمودار ۴-۷: مقایسۀ میانگین نمرات مقولۀ اصلی کد ۹ و مقوله‌های فرعی آن از نگاه متخصصان   ۹۷

نمودار ۴-۸: مقایسۀ میانگین نمرات مقولۀ اصلی کد ۲۲ و مقوله‌های فرعی آن از نگاه متخصصان   ۹۷

نمودار ۴-۹: مقایسۀ میانگین نمرات مقولۀ اصلی کد ۲۲ و مقوله‌های فرعی آن از نگاه متخصصان   ۹۸

جدول ۴-۱۱: رتبه‌بندی مقوله‌ها (راهبردها) براساس میانگین نمرات در نگاه متخصصان   ۹۸

جدول ۴-۱۲: بررسی لایحۀ الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت از جهت حضور و عدم حضور مقوله‌های عملی (راهبردها)  ۹۹

جدول ۴-۱۳: بررسی کلی لایحه از جهت حضور یا عدم حضور مقوله‌های نظری براساس شاخص‌های فراوانی و درصد فراوانی نسبی   ۱۰۲

نمودار ۴-۱۰: توزیع درصد فراوانی نسبی حضور و عدم حضور راهبردها (مقوله‌ها) در لایحۀ الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت    ۱۰۳

جدول ۴-۱۴: بررسی قابلیت اطمینان تحلیل‌محتوای لایحه در بخش نخست    ۱۰۴

 

 

| آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0