امت و امامت در اندیشه فارابی :پایان نامه ارشد رشته علوم سیاسی

امت و امامت در اندیشه فارابی :پایان نامه ارشد رشته علوم سیاسی

علوم سیاسی را میتوان از جمله رشته های بسیار حساس و تعیین کننده برای رشد و شکوفایی هر جامعه ای برشمرد ، واضح است که این سیاست که سرنوشت یک جامعه رو رقم میزند و هرچه قدر بتوان رجال سیاس زبده و کارآمدی در طول تحصیل تربیت و معرفی کرد آن جامعه به شکل بهتری رهنمود خواهد شد. مسترداک در ادامه به معرفی پایان نامه های آماده کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی میپردازد .این  پایان نامه با عنوان “ امت و امامت در اندیشه فارابی ” با فرمت WOrd (قابل ویرایش) در ۱۶۶ صفحه تقدیم کاربران میگردد.

چکیده امت و امامت در اندیشه فارابی :

واکاوی اندیشه سیاسی معلم ثانی  فارابی–  از جهات گوناگونی اهمیت داشته و مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، بررسی مسئله امت و امامت و جایگاه و نقش هریک از این دو عنصر در نظام سیاسی فارابی از اهمیت بسیار برخوردار می باشد. به گونه ای که بدون شناخت این دو، نمی توان ابعاد گسترده ی نظام سیاسی مد نظر فارابی را تشریح کرد. با توجه به این اهمیت، پژوهش حاضرتلاش دارد تا با نگاهی تفسیری و تحلیلی به اندیشه سیاسی فارابی در حوزه نظام سیاسی و دولت، به این پرسش اساس پاسخ دهد که امت و امامت چه جایگاهی در تفکر سیاسی معلم ثانی داشته اند؟ در پاسخ با عنایت به ابعاد مختلف اندیشه سیاسی فارابی توضیح داده خواهد شد که امت و امامت دو رکن کلیدی و اساسی نظام سیاسی و دولت مد نظر فارابی بوده و معلم ثانی با نگاهی بلند و عالمانه و با توجه به مسایل پیش روی جامعه اسلامی به تبیین حقوق و مسئولیت های آنها پرداخته است.

همچنین در  راستای تبیین هر چه بیشتر اهمیت مسئله امت و امامت در اندیشه سیاسی فارابی،  پژوهش حاضر با بهره گیری از  ابعاد مختلف نظام سیاسی و دولت مد نظر معلم ثانی،  بر این باور است که –  به رغم برخی نگاه ها مبنی بر کم توجهی فارابی به جایگاه مردم و شهروندان به عنوان امت در دولت و نظام سیاسی –  وی در اثنای مباحث خود توجه جدی به این موضوع معطوف داشته است.

 

سوالات تحقیق

سوال اصلی مدنظر نویسنده در پژوهش حاضر این می باشد که:

–  امت و امامت چه جایگاهی در اندیشه سیاسی فارابی دارند؟

سوالات فرعی:

–  نقش، حقوق و وظایف امت در اندیشه سیاسی فارابی چیست؟

–  نقش، حقوق و وظایف امامت در اندیشه سیاسی فارابی چیست؟

– نظام سیاسی چه تاثیری بر امت و امامت بر جای می گذارد؟

فرضیه تحقیق

فرضیه اصلی ما در این پژوهش عبارت است :

–  امت و امامت با داشتن حقوق و مسئولیت های متقابل، از ارکان اصلی اندیشه سیاسی فارابی می باشند.

سایر فرضیات :

–  امت و امامت از مسایل متفرقه و کم اهمیت در اندیشه سیاسی فارابی می باشند.

– امت و امامت وجه اختصاصی اندیشه سیاسی فارابی می باشد.

چارچوب نظری  و  روش پژوهش

چارچوب نظری پژوهش حاضر تفسیر گرایی خواهد بود. چرا که فارابی یک متفکر فرهنگی و تفسیر گرا است که پدیده های فرهنگی نقش مهم و اصلی را در رخدادهای سیاسی مد نظر او ایفا می کنند. هر چند که معلم ثانی علاوه بر مولفه های فرهنگی به موارد مختلفی نیز عنایت دارد.

روش پژوهش ما نیز کتابخانه ای و توصیفی- تحلیلی می باشد. به گونه ای که ابتدا منابع مد نظر به دقت مطالعه و فیش برداری شده و سپس با تحلیل و تفسیر داده های جمع آوری شده، مطالب مختلف استخراج و نگارش شده است.

 

فهرست مطالب:

 • پیشگفتار  ۱
 • فصل اول : کلیات تحقیق
 • طرح موضوع   ۳
 • پیشینه تحقیق   ۴
 • منابع  مورد استفاده : ۴
 • مفاهیم تحقیق   ۶
 • سوالات تحقیق   ۶
 • فرضیه تحقیق   ۷
 • چارچوب نظری  و  روش پژوهش    ۷
 • سازمان دهی تحقیق   ۸
 • فصل دوم : مروری بر اندیشه سیاسی فارابی
 • بخش اول: آشنایی با  شخصیت و دوران فارابی   ۱۰
 • مقدمه  ۱۰
 • زندگی نامه فارابی   ۱۱
 • برجستگی علمی فارابی   ۱۴
 • اوضاع و احوال دوران فارابی   ۱۶
 • بخش دوم: مبانی اندیشه سیاسی فارابی   ۱۹
 • الف) فلسفه سیاسی   ۱۹
 • ب) علم سیاست    ۲۲
 • ج) سیاست    ۲۲
 • د) علم مدنی   ۲۳
 • ه) سیاست مدنی   ۲۴
 • بخش سوم:  نظام سیاسی در اندیشه  فارابی   ۲۵
 • خاستگاه حكومت    ۲۸
 • ب) ساختار نظام سیاسی   ۳۱
 • ۱٫رهبری   ۳۱
 • نوع اول رهبرى: رئيس اول   ۳۳
 • نوع دوم رهبرى: رياست تابعه مماثل   ۳۴
 • نوع سوم رهبرى: رياست سنت (ولايت فقيه)  ۳۵
 • ۲٫نهادهای حکومتی   ۳۷
 • ۳٫گروه های مخالف    ۳۷
 • اول)گروه های ده گانه نوابت: ۳۷
 • دوم)گروه های غیرمدنی(بهیمیون): ۴۲
 • ج) انواع نظام سیاسی   ۴۳
 • بخش چهارم: نوآوری های فارابی در اندیشه سیاسی   ۴۷
 • الف) بازسازی رابطه دین و فلسفه  ۴۷
 • ب) منطق صوری   ۴۷
 • ج) ممکن الوجود و واجب الوجود  ۴۸
 • د) علت فاعلی   ۴۸
 • ه) نظریه تطور عقول  ۴۸
 • و) نظام رهبری   ۴۸
 • بخش پنجم: دیانت و اندیشه سیاسی فارابی   ۴۹
 • بخش ششم: مقایسه اندیشه سیاسی فارابی با دیگران   ۵۲
 • فصل سوم : جایگاه امت در اندیشه سیاسی فارابی=
 • بخش هفتم : فرد و جامعه  ۵۸
 • الف) دیدگاه ضرورت و اظطرار  ۵۸
 • ب) دیدگاه طبعی غریزی   ۵۸
 • ج) دیدگاه طبیعی عقلانی   ۵۹
 • د) دیدگاه طبیعی روانی   ۵۹
 1. دیدگاه فرد گرایانه: ۶۱
 2. دیدگاه ضرورت اجتماع: ۶۱
 3. دیدگاه استخدام و استعباد: ۶۲
 4. دیدگاه طبیعی و غریزی: ۶۲
 5. دیدگاه فارابی درباره فرد و جامعه: ۶۴
 • سطح اول: تقسیم مادی اجتماعات    ۷۰
 • سطح دوم: تقسیم ارزشی اجتماعات    ۷۱
 • الف) اجتماع فاضل: ۷۱
 • ب) نظام سياسى مدينه: ۷۲
 • ج) نظام سیاسی امت: ۷۴
 • د) نظام سیاسی معموره(جهانی): ۷۴
 • بخش هشتم: امت و نظام سیاسی   ۷۵
 • الف) تعریف نظام سیاسی از منظر عناصر آن: ۷۷
 • ب) تعریف نظام سیاسی از منظر سیاست فاضله: ۷۷
 • ج) تعریف نظام سیاسی از منظر ریاست و رهبری: ۷۸
 • د) تعریف نظام سیاسی از منظر غایت: ۷۸
 • بخش نهم: امت در مدینه فارابی   ۸۵
 1. مردم تاثیر گذار در بخش فضایل و علوم ۸۶
 2. مردم تاثیر گذار در بخش کارگزاران(مقدوران) ۸۸
 3. مردم تاثیر گذار در بخش فرهنگ ۸۹
 4. مردم تاثیر گذار در بخش اقتصاد ۹۱
 5. مردم تاثیر گذار در بخش نظامی و دفاعی ۹۳
 • بخش دهم: حقوق و تکالیف امت    ۹۴
 1. حقوق امت در نظام سیاسی ۹۴
 • الف) حقوق اقتصادی و مالی   ۹۴
 • ب) حقوق بهزیستی و برخورداری از سلامت روحی و جسمانی   ۹۶
 • ج) حقوق مربوط به شخصیت و کرامت انسانی   ۹۶
 • د) حقوق مربوط به جایگاه و مرتبه اجتماعی و امنیت شغلی   ۹۷
 1. تکالیف امت در نظام سیاسی ۹۸
 • الف) آگاه شدن از حقوق شهروندی   ۹۸
 • ب) اطاعت از امامت و رهبری جامعه جهت نیل به کمال و سعادت    ۹۹
 • ج)شناخت اوضاع و احوال جامعه  ۹۹
 • د) طلب و شناخت عدالت    ۱۰۰
 • ه)دستیابی به فضایل جهادی   ۱۰۱
 • فصل چهارم : جایگاه امامت در اندیشه سیاسی فارابی
 • بخش یازدهم: اهمیت و اوصاف امام  ۱۰۴
 • نوع اول رهبری: رییس اول   ۱۰۷
 • نوع دوم رهبری: ریاست تابعه مماثل   ۱۱۱
 • نوع سوم رهبری: ریاست سنت(ولایت فقیه)  ۱۱۲
 • نوع چهارم رهبری: روئسای سنت    ۱۱۸
 • نوع پنجم رهبری: روئسای افاضل   ۱۱۸
 • بخش دوازدهم: امام و گروه های مخالف    ۱۱۹
 • بخش سیزدهم: کارکرد امام در نظام سیاسی   ۱۲۲
 1. حقوق امام در نظام سیاسی ۱۲۴
 • الف) اطاعت و فرمان برداری امت    ۱۲۴
 • ب) اعتماد  کردن و بخشیدن مشروعیت اجتماعی   ۱۲۵
 • ج) گوشزد کردن خطاها و اشتباهات    ۱۲۵
 1. تکالیف امام در نظام سیاسی ۱۲۵
 • الف) هدایت جامعه به سمت سعادت و کمال  ۱۲۵
 • ب) اجرای عدالت    ۱۲۶
 • ج) دفاع از جان و مال و آبروی امت    ۱۲۶
 • د) فراهم کردن فضای اقتصادی سالم  ۱۲۶
 • ه) توجه به کرامت انسانی و مرتبه اجتماعی   ۱۲۶
 • و) توجه با مسایل فرهنگی – اجتماعی   ۱۲۷
 • ز) کسب  و استمرار مهارت ها و ویژگی های زعامت جامعه  ۱۲۷
 • بخش پانزدهم: علل فروپاشی نظام امت و امامت    ۱۲۸
 • – ناکارآمدی دولت: ۱۲۹
 • – استحاله ارزش ها ۱۳۲
 • – بحران رهبری   ۱۳۴
 • – فساد در زمین   ۱۳۶
 • فصل پنجم : نتیجه گیری پژوهش
 • بخش شانزدهم : نتیجه گیری پژوهش    ۱۳۸
 • نوع اول رهبرى: رئيس اول  ۱۴۱
 • نوع دوم رهبرى: رياست تابعه مماثل   ۱۴۱
 • نوع سوم رهبرى: رياست سنت (ولايت فقيه)  ۱۴۲
 • نوع چهارم رهبرى: رؤساى سنت    ۱۴۲
 • نوع پنجم رهبرى: رؤساى افاضل   ۱۴۳
 • منابع  و مآخذ : ۱۴۷

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0