مطالعه تجربی امکان اتصال آفلاتوکسین M1 به استرپتوکوکوس ترموفیلوس : پایان نامه ارشد صنایع غذایی

مطالعه تجربی امکان اتصال آفلاتوکسین M1 به استرپتوکوکوس ترموفیلوس : پایان نامه ارشد صنایع غذایی

استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود در تولیدات غذایی ،امری بسیار حیاتی و ضروری برای هر جامعه ای میباشد و این امر لزوم تربیت کارشناسان نخبه در صنایع غذایی را بیان مینماید. گرایش علوم و صنایع غذایی از مهمترین شاخه های فنی مهندسی میباشد که اتفاقا علاقه مندان بسیاری در کشورمان دارد . مسترداک با معرفی پایان نامه های بسیار جدیدی از رشته مهندسی صنایع غذایی در مقطع کارشناسی ارشد در خدمت کاربران گرامی خود می باشد. پایان نامه حاضر با عنوان ” مطالعه تجربی امکان اتصال آفلاتوکسین M1 به استرپتوکوکوس ترموفیلوس و لاکتوباسیلوس دلبروکی زیرگونه بولگاریکوس در دوغ بدون چربی ” با فرمت WORD (قابل ویرایش) به حضور شما عزیزان معرفی میگردد.

 

چکیده مطالعه تجربی امکان اتصال آفلاتوکسین M1 به استرپتوکوکوس ترموفیلوس و لاکتوباسیلوس دلبروکی زیرگونه بولگاریکوس در دوغ بدون چربی:

در این پژوهش اثر آغازگرهای لاکتیکی، لاکتوباسیلوس دلبروکی زیر گونه بولگاریکوس و استرپتوکوکوس ترموفیلوس بر روی تغییرات غلظت آفلاتوکسین M1  که در دو غلظت ۰۵/۰و۱/۰ مایکروگرم بر لیتر که به طور مصنوعی به شیر بازساخته در دمای ۴۲ درجه سانتی گراد اضافه شده بود و در طی زمان تخمیر ماست و ۲۱  روز نگهداری دوغ در یخچال، بررسی شد.محاسبه غلظت آفلاتوکسین M1 به وسیله کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا مورد بررسی قرار گرفت. شاخص های pH ، اسیدیته قابل تیتر، غلظت آفلاتوکسین وتعداد باکتری ها اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که آغازگرهای ماست تاثیر بسزایی در کاهش غلظت آفلاتوکسین داشتند. در صد کاهش غلظت آفلاتوکسین M1 در دوغ۰۵/۰ مایکروگرم بر لیتر در انتهای زمان تخمیر۲۱% و در انتهای ۲۱ روز نگهداری دوغ ۳۲%  بود و در دوغ ۱/۰ مایکروگرم بر لیتر درانتهای زمان تخمیر۲۳% و در انتهای ۲۱ روزنگهداری دوغ ۵/۳۴% بود. در نمونه های که دارای غلظت آفلاتوکسین بیشتری بودند کاهش رشد استرپتوکوکوس ترموفیلوس را به طور معنی داری(۰۱/۰ p< )شاهد بودیم.

 

ارائه مسأله پژوهش و بیان هدف:

مسأله پژوهش:

آیا امکان اتصال آفلاتوکسین ۱M به باکتری های لاکتیکی در دوغ بدون چربی وجود دارد؟

 

هدف کلی تحقیق:

دستیابی به روشی سالم و بدون ضرر جهت حذف سم آفلاتوکسین در فرآورده تخمیری شیر كه از نظر تغذیه(انسان) هيچگونه خطري نداشته باشد.

 

فرضیه ها:

فرضیه های این تحقیق شامل موارد زیر است:

الف. باکتری های لاکتیکی می‌توانند در مقادیرمختلف آفلاتوکسین تأثیر بگذارند.

ب. میزان مقادیرمختلف آفلاتوکسین می‌تواند بر باکتری های لاکتیکی تأثیر بگذارد.

پ. زمان های مختلف نگهداری در مقادیر مختلف آفلاتوکسین تأثیر معنی دار دارد.

 

فهرست مطالب

چکیده  ۱

فصل اول: کلیات

۱-۱- مقدمه  ۳

۱-۲- ارائه مسأله پژوهش و بیان هدف  ۴

۱-۲-۱- مسأله پژوهش ۴

۱-۳- اهداف تحقیق  ۴

۱-۳-۱- هدف کلی تحقیق  ۴

۱-۴- فرضیه ها ۴

۱-۵- فاکتورهای مؤثر بر فعالیت ضدقارچی باکتری های اسید لاکتیک ۴

۱-۵-۱- درجه حرارت و زمان گرمخانه گذاری ۴

۱-۵-۲- اثر محیط رشد ۵

۱-۵-۳- اثر فاکتورهای تغذیه ای ۵

۱-۵-۴- اثر pH 5

۱-۶- شرایط عمومی و رشد لاکتوباسیل ها ۵

۱-۶- اثرات پروبیوتیک باکتریها در محصولات لبنی ۶

۱-۶-۲-. ویژگی های سویه های پروبیوتیکی ۶

۱-۶-۳- مواد مورد نیاز لاکتوباسیل ها  ۷

۱-۷- قارچ آسپرژیلوس ۷

۱-۸-  آفلاتوکسین ها  ۸

۱-۸-۱- آفلاتوکسین M1 8

۱-۸-۲- ساختمان شیمیایی آفلاتوکسین ها  ۱۰

۱-۸-۳-  فاکتورهای مؤثر در تولید آفلاتوکسین ها ۱۰

۱-۹- روش های سنجش آفلاتوکسین ها ۱۱

۱-۱۰- روش های حذف آفلاتوکسین ها  ۱۱

۱-۱۰-۱- روش های بیولوژیکی ۱۲

۱-۱۱- ماست ۱۴

۱-۱۱-۱- خاصیت ضدمیکروبی ماست ۱۴

۱-۱۲- دوغ ۱۵

فصل دوم : سابقه و پیشینه تحقیق

۲-۱- مروری بر تحقیقات پیشین ۱۸

فصل سوم:    مواد و روش ها

۳-۱- مواد و تجهیزات مورد نیاز  ۲۸

۳-۱-۱- تجهیزات و دستگاه ها ۲۸

۳-۱-۲-مواد مصرفی ۲۹

۳-۲- محلول سازی ۲۹

۳-۲-۱- ملاحظه­های ایمنی واحتیاطات ۳۰

۳-۳-شاخص های اصلی طرح ۳۰

۳-۴-شمای کلی انجام طرح ۳۱

۳-۴-۱- انجام مرحله اول پژوهش ۳۱

۳-۴-۱-استخراج ۳۳

۳-۴-۲-۱- آماده سازی ستون ایمونوافینیتی ۳۴

۳-۴-۱-۳- تخلیص ۳۴

۳-۴-۱-۴- اسپایک گذاری ۳۴

۳-۴-۱-۵  تفسیر  ۳۵

۳-۴-۱-۶- مواد و تجهیزات آزمایش‌های انجام شده در این مرحله از پژوهش ۳۵

۳-۴-۱-۷-محاسبات ۳۶

۳-۴-۲-اندازه گیری آفلاتوکسین M1 در ماست ۳۶

۳-۴-۲-۱- آماده سازی و تهیه نمونه ۳۶

۳-۴-۳- انجام مرحله سوم پژوهش ۳۶

۳-۴-۳-۱- آماده سازی و فرایند طراحی نمونه‌ها ۳۶

۳-۴-۳-۲- فراوری نمونه ها ۳۷

۳-۴-۴-آنالیزهای مورد استفاده در این فاز پژوهش ۳۷

۳-۴-۴-۱-. اندازه گیری pH 37

۳-۴-۴-۲- آزمون اسیدیته ۳۷

۳-۴-۴-۳- شمارش میکروبی ۳۷

۳-۴-۵- انجام مرحله چهارم پژوهش ۳۸

۳-۴-۵-۱- آنالیزهای این مرحله از پژوهش ۳۸

فصل چهارم:   بحث و نتیجه گیری

۴-۱- غلظت آفلاتوکسین ۴۰

۴-۱-۱- مقایسه غلظت آفلاتوکسین در غلظت های۰۵/۰و۱/۰مایکرولیتر ۴۰

۴-۲- اثر تیمار های آزمایش بر تعداد باکتری لاکتوباسیلوس بولگاریکوس و استرپتوکوکوس ترموفیلوس ۴۱

۴-۲-۱- مقایسه تعداد باکتری لاکتو باسیلوس بولگاریکوس در زمان های تخمیر ۴۱

۴-۲-۲- مقایسه تعداد باکتری استرپتوکوکوس ترموفیلوس درزمان های تخمیر ۴۱

۴–۲-۳- مقایسه تعداد باکتری های لاکتو باسیلوس بویگاریکوس در هفته های مختلف نگهداری دوغ ۴۲

۴-۲-۴-  مقایسه تعداد باکتری های استرپتو کوکوس ترموفیلوس در هفته های مختلف نگهداری دوغ ۴۳

۴-۳- اثر تیمار های آزمایش بر پی اچ و اسیدیته  ۴۳

۴-۳-۱- مقایسه میانگین تیمار در ساعت های مختلف تخمیر برای پی اچ و اسیدیته ۴۳

۴-۳-۲- مقایسه اثر تیمار بر پی اچ در هفته های مختلف نگهداری دوغ ۴۴

۴-۳-۴ مقایسه اثر تیمارهای مختلف در هفته های مختلف نگهداری دوغ  برای پی اچ و اسیدیته ۴۶

۴-۴ بررسی تغییرات آفلاتوکسین در طی زمان تخمیر تا انتهای زمان نگهداری دوغ ۴۸

۴-۵ بررسی اثر آفلاتوکسین بر روی باکتری های لاکتوباسیلوس بولگاریکوس واسترپتوسوکوس ترموفیلوس……………. ۴۹

۴-۵-۱بررسی اثر آفلاتوکسین بر روی باکتری های لاکتو باسیلوس بولگاریکوس ۴۹

۴-۵-۲بررسی اثر آفلاتوکسین بر روی باکتری های استرپتوکوکوس ترموفیلوس ۵۰

۴-۶ اثر آفلا توکسین بر روی پی اچ ۵۱

۴-۷ اثر آفلاتوکسین بر روی اسیدیته ۵۱

۴-۸ نتیجه گیری ۵۲

۴-۹ پیشنهادات ۵۲

 

فهرست جداول

۳-۱ – تجهیزات و دستگاه های مورد استفاده ۲۸

۳-۲- مواد مصرفی و تجهیزات مورد نیاز جهت آزمون های میکروبی ۲۹

۳-۳- مقادیر مورد نیاز از محلول های استاندارد کاری جهت تهیه منحنی کالیبراسیون ۳۲

۴-۱- جدول مقایسه غلظت آفلاتوکسین ۴۰

۴-۲- جدول مقایسه میانگین های pH واسیدیته طی زمان تخمیرساعت تخمیر ۴۴

۴-۳- جدول مقایسه میانگین pH درطی ۲۱ روز نگهداری دوغ ۴۵

۴-۴- جدول مقایسه میانگین های اسیدیته درطی۲۱ روز نگهداری دوغ ۴۶

۴-۵- جدول مقایسه میانگین های pH واسیدیته طی ۲۱ روز نگهداری دوغ ۴۷

 

فهرست نمودارها

نمودار۳-۱-منحنی کالیبراسیون ۳۳

نمودار۴-۱- مقایسه تعداد باکتری های لاکتوباسیلوس بولگاریکوس در زمان ها ی تخمیر ۴۱

نمودار۴-۲- مقایسه تعداد باکتری ها استر پتوکوکوس ترموفیلوس در زمان های  تخمیر ۴۲

نمودار۴-۳- مقایسه میانگین تعدادباکتریهای لاکتوباسیلوس بولگاریکوس در ۲۱ روز زمان نگهداری دوغ.. ۴۲

نمودار۴-۴- مقایسه میانگین تعدادباکتریها ی استرپتوکوکوس ترموفیلوس درطی ۲۱ روز نگهداری دوغ…. ۴۳

 

 

 

 

 

| آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0