اثر تبلیغات شفاهی بر انتخاب ایران به عنوان مقصد گردشگری :پایان نامه ارشد مدیریت گردشگری

اثر تبلیغات شفاهی بر انتخاب ایران به عنوان مقصد گردشگری دانلود پایان نامه ارشد مدیریت گردشگری

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته  مدیریت گردشگری و با عنوان اثر تبلیغات شفاهی بر انتخاب ایران به عنوان مقصد گردشگری در ۱۲۱ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده اثر تبلیغات شفاهی بر انتخاب ایران به عنوان مقصد گردشگری:

گردشگران براي انتخاب مقاصد گردشگري نيازمند اطلاعاتي در خصوص مقصد ميباشند. آنها پيوسته اطلاعاتي را از رسانه هاي گروهي شامل تلويزيون،ماهواره، اينترنت و… جمع آوري ميكنند. اگر چه منابع مذكور اطلاعات ارزشمندي را در اختيار گردشگر قرار ميدهد، اما گردشگران ترجيح ميدهند بخش قابل توجهي از اطلاعات مورد نياز خود را از منابع غيررسمي ازجمله بستگان، دوستان، آشنايان و ديگر افراد دريافت كنند. با توجه به اينكه اين افراد خود ذينفع نيستند، به همين دليل بيشتر مورد توجه خاص گردشگران ميباشند.از اين رو هدف اصلي اين تحقيق بررسي تاثير تبيليغات شفاهي بر انتخاب ايران به عنوان يك مقصد گردشگري است.

با استفاده از چارچوب نظري و مطالعات محقق مدلي پيشنهاد گرديد كه تاثير تبليغات شفاهي را بر چهار عامل سنجيد.متغيرهاي تحقيق تبليغات شفاهي ، ارزش ادراك شده ، ريسك ادراك شده ، رضايت و تمايلات رفتاري مي باشد. تحقيق از نوع هدف كاربردي است ، و ابزار سنجش پرسش نامه است كه چون جامعه نامحدود بود نمونه تحقيق ۳۸۴ نفر از گردشگران اروپايي كه به ايران سفر كردند بودند. در تجزيه و تحليل پرسشنامه از مباحث استنباطي و توصيفي آماري استفاده شده است. آماره‌هاي توصيفي شامل جداول فراواني و ميانگين می باشد و در سطح استنباطي نيز از مدل معادلات ساختاری شامل تحليل عاملی تائيدی و تحليل مسير استفاده شده است. نرم افزار های مورد استفاده جهت تجزيه و تحليل داده ها بسته نرم افزاری SPSS نسخه ۱۹ و بسته نرم افزاری LISREL نسخه ۷۲/۸  و SMARTPLS‌ نسخه ۲ تحت ويندوز می باشنديافته هاي تحقيق نشان داد كه تبليغات شفاهي بر ارزش ادراك شده و ريسك ادراك شده تاثير معناداري دارد اما بر رضايت و تمايلات رفتاري تاثيري نمي گذارد.

 

اهميت و ضرورت تحقيق

اهمیت تبلیغات شفاهی در رابطه با شکل گیری نگرش ها ، در رمینه تصمیم گیری انتخاب مقصد و نیز کاهش ریسک های مرتبط با تصمیمات انتخاب مقصد در تحقیقات متعددی مورد توجه قرار گرفته است.ارتباط شفاهی در بخش خدمات از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. در مقایسه با بازار کالاها ، مصرف کنندگان در بخش های خدماتی بیشتر بر منابع اطلاعات شخصی اطمینان داشته و نسبت به بخش کالاها ، ارتباط دهان به دهان تاثیر بیشتری بر تصمیم افراد خواهد داشت. زیرا خدمات بر خلاف کالاها ، ناملموس و تجربی بوده و مصرف کننده با تکیه بر ارتباط شفاهي در تلاش است تا سطح ریسک ادراکی و عدم اطمینانی که اغلب در خرید در بخش خدماتی وجود دارد را کاهش دهد (مانگولد[۱] ۱۹۹۹).تحقیقات پیشین نیز بیان گر آن است که ارتباط شفاهي تاثیر بسزایی در انتخاب مقصد گردشگری و وفاداری به آن مقصد بازی خواهد کرد.همچنین این ارتباطات نقش مهمی را در شکل دهی رفتار و نگرش مصرف کننده بازی می کند.

با توجه به اینکه ارتباطات میان فردی  مدت طولانی است که در صنعت گردشگری نفوذ کرده  و به رسمیت شناخته شده است. تئوری های مختلف گردشگری از جمله تئوری کوهن (۱۹۷۲) ، گونه شناسی پلاگ (۱۹۷۴) و چرخه حیات محصول باتلر (۱۹۸۰) بر پایه بازدید ماجراجویانه و نوآورانه ایی بود که رهبران پس از بازدید تجربیات خود را به دیگران انتقال می دهند و بیان این مطلب اهمیت انتقال اطلاعات را حتی از زمان های پیشین نشان می دهند  . در مورد اهمیت ارتباط شفاهي سیلورمن معتقد است که بواسطه تغییر محیط بازاریابی به نظر می رسد یافتن راه های جایگزین برای ایجاد صدای قابل شنیدن بسیار ضروری می باشد و ارتباط شفاهي پدیده ای است که مدت ها است شناخته شده و ثابت شده و روش بسیار قدرتمندی در مطرح شدن یک مقصد گردشگری می باشد.پس در نهایت با در نظر گرفتن اهمیت تبلیغات شفاهی در بخش خدمات و توجه به این نکته که تاکنون تحقیقات اندکی در سطح کشور در این زمینه صورت نگرفته است ، انجام پژوهشی در زمینه امور خدماتی امری ضروری به نظر می رسد.

 

گزاره هاي تحقيق

پرسش  اصلی:

تبلیغات شفاهی چه تاثیری بر انتخاب ایران به عنوان مقصد گردشگری دارد؟

 

پرسش هاي فرعی:

۱- چه عواملی بر تبلیغات شفاهی اثر می گذارند؟

۲- تبلیغات شفاهی موجب ایجاد چه پیامدهایی می شود؟

 

فرضیه های تحقیق

H1: : تبلیغات شفاهی تاثیر مستقیمی بر ارزش ادراک شده دارد.

H2: تبلیغات شفاهی تاثیر مستقیمی بر رضایت گردشگران دارد.

H3: تبلیغات شفاهی تاثیر مستقیمی بر تمایلات رفتاری دارد

H4  تبلیغات شفاهی تاثیر مستقیمی بر ریسک ادراک شده دارد.      

 

هدف های تحقیق یا نتایج مورد انتظار

هدف از مطالعه  حاضر ، بررسی تاثیرات تبلیغات شفاهی بر انتخاب ایران به عنوان یک مقصد گردشگری است. این تحیق در پی آن است که نشان دهد تبلیغات شفاهی مطلوب احتمال انتخاب ایران به عنوان یک مقصد گردشگری را افزایش خواهد داد.نتیجه مورد انتظار از این تحقیق این است که نشان دهد تبلیغات شفاهی نه تنها ارزش استنباط شده مقصد، ریسک ادراک شده و رضایت را تحت قرار می دهد  بلکه وفاداری ( تمایلات رفتاری) را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. هم چنین این تحقیق به دنبال این است که نشان دهد تبلیغات شفاهی به ویژه برای تامین کنندگان خدماتی مانند گردشگری که خدمات بسیار ناملموس و مبتنی بر تجربه را ارائه می دهند بسیار حائز اهمیت است.زیرا در صنعت گردشگری ، گردشگران عمدتا متکی به توصیه و سفارش سایر افرادی هستند که خدمات را تجربه کرده اند

 

 

فهرست مطالب

۱ – بيان مسئله. ۲

۱-۲- اهميت و ضرورت تحقيق.. ۲

۱-۳- گزاره هاي تحقيق.. ۳

۱-۴- فرضیه های تحقیق.. ۴

۱-۵- هدف های تحقیق یا نتایج مورد انتظار. ۴

۱-۶- روش كلي تحقيق.. ۴

۱-۷- قلمرو مکانی-جامعه تحقیق.. ۵

۱-۸- قلمرو زمانی تحقیق.. ۵

۱-۹- روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه. ۵

۱-۱۰- روش گردآوری اطلاعات وداده ها ۵

۱-۱۱- روش تحليل داده ها ۵

۱-۱۲- موانع ومحدودیتهای تحقیق.. ۶

۱-۱۳- چارچوب كلان نظري تحقيق.. ۶

۱-۱۴- نقشه راه. ۱۰

۱-۱۵- پیشینه تحقیق.. ۱۱

۱-۱۶- شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق.. ۱۲

۲-۱- مقدمه. ۱۴

۲-۲- ارتباطات شفاهی.. ۱۵

۲-۲-۱- ارتباطات.. ۱۵

۲-۲-۲- مهارت ارتباطی.. ۱۵

۲-۳- تبلیغات شفاهی و ابزار آن. ۲۰

۲-۳-۱- اهمیت تبلیغات شفاهي.. ۲۳

۲-۳-۲- متغیرهای تبلیغات شفاهی.. ۲۵

۲-۳-۳- ارتباطات.. ۲۵

۲-۴- تمایل رفتاری.. ۲۸

۲-۴-۱- تکرار بازدید. ۲۸

۲-۴-۲-تبلیغات شفاهی و تمایلات رفتاری مصرف کننده. ۲۹

۲-۵- ارزش ادراک شده. ۳۰

۲-۵-۱- ارزش ادراک شده و تبلیغات شفاهی.. ۳۱

۲-۶- ریسک ادراک شده. ۳۳

۲-۷- رضایت.. ۳۶

۲-۸- مدل های مختلف در زمینه تبلیغات شفاهی.. ۴۰

۲-۸-۱- مدل توسعه وفاداری و تبلیغات شفاهی مثبت فلاویان و همکاران. ۴۰

۲-۸-۲- مدل توسعه تبلیغات شفاهی مثبت مولیناری.. ۴۰

۲-۸-۳- مدل ارزش ادراک شده توسط مصرف کنندگان گیل و همکاران. ۴۱

۲-۹- مروری بر تحقیقات پیشین.. ۴۲

۲-۱۰- مدل پيشنهادي تحقيق.. ۴۵

۳-۱- مقدمه. ۴۶

۳-۲- روش تحقيق.. ۴۶

۳-۳- متغيرهاي تحقيق.. ۴۷

۳-۴- روشهاي جمع‌آوري اطلاعات.. ۴۷

۳-۵- روايي و پايايي پرسشنامه. ۴۹

۳-۵-۱- تعيين پايايي (قابليت اعتماد) پرسشنامه. ۴۹

۳-۵-۲- تعيين اعتبار (روايي) پرسشنامه. ۵۰

۳-۶- جامعه و نمونه آماري.. ۵۱

۳-۷- قلمرو مکاني تحقيق.. ۵۱

۳-۸- قلمرو زماني تحقيق.. ۵۱

۳-۹- روش تجزيه و تحليل اطلاعات.. ۵۱

۳-۹-۱- مدل معادلات ساختاري.. ۵۲

۳-۱۰- ضرورت مدل معادلات ساختاري در پژوهش حاضر. ۵۳

۳-۱۱- مراحل مدل معادلات ساختاري.. ۵۳

۳-۱۲- جمع بندی.. ۵۸

۴-۱- مقدمه. ۵۹

۴-۲- بررسي توصیفی مشاهدات.. ۶۰

۴-۳- بررسي توصیفی متغیرها ۶۶

۴-۴- تحلیل اسنباطی یافته‌ها ۶۷

۴-۵- بررسي شرايط لازم براي تحليل عاملي.. ۶۸

۴-۶- اعتبار سنجی مدل تحقيق با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری.. ۶۹

۴-۷-تفسير و تعبير مدل. ۷۲

۴-۸- بررسی ضرایب روایی، پایایی و همبستگی.. ۷۵

۴-۹- نتایج تحلیل عاملی تاییدی (مدل اندازه گیری متغیرهای تحقیق) ۷۷

۴-۱۰- تحلیل فرضیه‌های تحقیق.. ۷۹

۴-۱۱- فرضیه های تحقیق.. ۸۰

۵-۱- مقدمه. ۸۵

۵-۲- فرايند تحقيق.. ۸۵

۵-۳- نتيجه گيري.. ۸۶

۵-۴- نتيجه گيري كلي.. ۸۸

۵-۵- پيشنهادهاي كاربردي.. ۸۸

۵-۶- پيشنهادهاي پژوهشي.. ۹۰

۵-۷- محدوديت هاي تحقيق : ۹۱

منابع فارسي.. ۹۲

پیوست ها ۱۰۰

 

فهرست شکل­ها

شکل ۲-۱- مدل توسعه وفاداری و تبلیغات شفاهی فلاویان و همکاران ۴۰

شکل ۲-۲- مدل توسعه تبلیغات ششفاهی مثبت مولیناری و همکاران ۴۱

شکل ۲-۳- مدل ارزش ادراک شده توسط مصرف کنندگان گیل و همکاران  ۴۲

شکل ۲-۴- مدل مفهومی تحقیق  ۴۵

 

فهرست جداول

جدول ۲-۱- تعاریف ارتباط شفاهی ۱۸

جدول ۲-۲- ابعاد ریسک ادراک شده ۳۴

جدول ۳-۱- ترکیب سؤالات پرسشنامه ۴۸

جدول ۴-۱- نتایج توصیفی ویژگی های دموگرافیک ۶۰

جدول ۴-۲- شاخص های توصیفی برای همه متغیرهای تحقیق ۶۶

جدول ۴-۳- نتایج آزمون لوگموگروف اسمیرتوف برای متغیرهای پژوهش ۶۹

جدول ۴-۴- مقادیر قبول شاخص های برازش ۷۳

جدول ۴-۵- شاخص های برازش مدل ۷۴

جدول ۴-۶- ضرایب همبستگی پیرسون و ضرایب روایی مدل ۷۵

جدول ۴-۷- نتایج عاملی تأییدی  ۷۷

جدول ۴-۸- ضرایب مسیره آماره t و نتیجه زمینه تحقیق ۸۰

 

فهرست نمودار

نمودار ۲-۱- ساختار اجتماعی مشتریان ۲۲

نمودار ۴-۱- وضعیت دموگرافیکی جنسیت پاسخ دهندگان ۶۲

نمودار ۴-۲- وضعیت گرافیکی سن پاسخ دهندگان ۶۲

نمودار ۴-۳- وضعیت گرافیکی تحصیلات پاسخ دهندگان ۶۳

نمودار ۴-۴- دفعات سفر به ایران ۶۳

نمودار ۴-۵- شکل پاسخ دهندگان ۶۴

نمودار ۴-۶- تأهل پاسخ دهندگان  ۶۴

نمودار ۴-۷- درآمد مصرف کنندگان ۶۵

نمودار ۴-۸- هدف از سفر ……… ۶۵

نمودار ۴-۹- وضعیت های متغیرهای تحقیق ۶۷

نمودار ۴-۱۰- مدل تحقیق در حالت تخمین ضرایب استاندارد ۷۰

نمودار ۴-۱۱- مدل تحقیق در حالت معناداری       ۷۱

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0