اثر محلول پاشی و مصرف خاکی منابع مختلف آهن بر رشد، جذب و انتقال آهن به وسیله سورگم و لوبیا دریک خاک آهکی : پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی علوم خاک

اثر محلول پاشی و مصرف خاکی منابع مختلف آهن بر رشد، جذب و انتقال آهن به وسیله سورگم و لوبیا دریک خاک آهکی : پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی علوم خاک

کشور عزیزمان ایران با توجه به تنوع اقلیم ، آب و هوای مطبوع و اراضی وسیعی که در اختیار دارد در صورت مدیریت در عرصه کشاورزی میتواند یکی از قطب های بلامنازع کشاورزی دنیا باشد و با پرورش دانش آموختگان خبره در گرایش های مختلف رشته کشاورزی میتوان به این مهم نایل آمد. مسترداک در ادامه به معرفی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کشاورزی میپردازد. پایان نامه حاضر با عنوان”  اثر محلول پاشی و مصرف خاکی منابع مختلف آهن بر رشد، جذب و انتقال آهن به وسیله سورگم و لوبیا دریک خاک آهکی ” با گرایش  کشاورزی علوم خاک و با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم شما دانشجویان عزیز میگردد.

 

چکیده اثر محلول پاشی و مصرف خاکی منابع مختلف آهن بر رشد، جذب و انتقال آهن به وسیله سورگم و لوبیا دریک خاک آهکی :

آهن یکی از عناصر غذایی کم مصرف ضروری برای گیاهان است. کمبود آهن یک مشکل بسیار گسترده در خاک های آهکی است. هدف از این مطاله ارزیابی گلخانه ای اثر محلول پاشی و کاربرد خاکی منابع مختلف آهن بر رشد، جذب و انتقال آهن به وسیله سورگوم و لوبیا در یک خاک آهکی بود. تیمارها شامل سه سطح کاربرد خاکی آهن ( ۱۳۵/۰ ، ۲۷۰/۰ و ۴۰۵/۰ میلی گرم آهن در کیلوگرم خاک از منبع نانو کود کلات آهن و سکوسترین آهن) و دو سطح کاربرد محلول پاشی آهن ( ۹۰ و ۱۸۰ میلی گرم آهن بر لیتر از منبع نانو کود کلات آهن ، سکوسترین آهن و سولفات آهن) بود. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار و دو گیاه (لوبیا و سورگوم)، در شرایط گلخانه ایاجرا گردید.سورگوم به مدت هشت هفته در خاک لومی سری چیتگر با نام علمیFine-loamy, carbonatic, thermic, Typic Calcixereptsرشد داده شدند و قبل از برداشت، سبزی برگ ها با کلروفیل متر دستی اندازه گیری شد. لوبیا به مدت ۱۷ هفته، تا مرحله خشک شدن غلاف ها نگهداری و سپس برداشت شدند.

نتایج نشان داد در هر دو گیاه مورد بررسی، در کاربرد خاکی و محلول پاشی منابع آهن وزن خشک اندام هوایی در مقایسه با شاهد افزایش پیدا کرد. مقایسه دو روش کاربرد آهن نشان داد وزن خشک اندام هوایی در محلول پاشی در سطح ۱۸۰ میلی گرم آهن بر لیتر از منبع سولفات آهن بیشتر از کاربرد خاکی سطح ۴۰۵/۰ میلی گرم آهن در کیلوگرم خاک از منبع نانو کود کلات آهن بود. وزن خشک ریشه هر دو گیاه نیز با کاربرد خاکی و محلول پاشی آهن افزایش پیدا کرد،  اما بین دو روش مصرف تفاوت معنی داری از نظر وزن خشک ریشه وجود نداشت. عملکرد دانه  نیز در هر دو روش کاربرد آهن با افزایش سطوح آهن افزایش پیدا کرد و در کاربرد خاکی (۴۰۵/۰ میلی گرم آهن در کیلوگرم خاک از منبع نانو کود کلات آهن) وزن دانه بیشتر از کاربرد محلول پاشی (۹۰ میلی گرم آهن بر لیتر از منبع نانو کود کلات آهن) بود. در سورگوم با افزایش سطوح آهن در هر دو روش کاربرد، قرائت کلروفیل متر دستی افزایش معنی داری در مقایسه با شاهد پیدا کرد و قرائت کلروفیل متر دستی در کاربرد خاکی منابع آهن بیشتر از کاربرد محلول پاشی منابع آهن بود. میانگین ارتفاع سورگم نیز با افزایش سطوح آهن در هر دو روش کاربرد (خاکی و محول پاشی)، افزایش معنی داری در مقایسه با شاهد پیدا کرد و در محلول پاشی سولفات آهن ارتفاع گیاه بیشتر از کاربرد خاکی سکوسترین آهن بود. به طور کلی با افزایش سطوح آهن در هر دو گیاه و هر دو روش مصرف، غلظت آهن و جذب آهن اندام هوایی افزایش پیدا کرد و غلظت آهن در محلول پاشی به طور معنی داری بیشتر از کاربرد خاکی بود. در ریشه هر دو گیاه و دانه لوبیا نیز در هر دو روش کاربرد خاکی و محلول پاشی با افزایش سطوح آهن، غلظت آهن و جذب آهن در مقایسه با شاهد افزایش پیدا کرد.

کاربرد خاکی و محلول پاشی آهن، غلظت منگنز اندام هوایی را در هر دو گیاه کاهش داد. کاربرد خاکی و محلول پاشی منابع آهن، غلظت منگنز ریشه سورگوم را در مقایسه با شاهد کاهش ولی بر میزان منگنز ریشه و دانه لوبیا معنی دار نبود. کاربرد خاکی و محلول پاشی آهن، غلظت فسفر اندام هوایی و ریشه را در هر دو گیاه و دانه لوبیا را در مقایسه با شاهد کاهش داد. کاربرد خاکی و محلول پاشی منابع آهن بر غلظت روی و مس اندام هوایی و ریشه هر دو گیاه معنی دار نبود.

 

 

آهن در خاک

غلظت آهن در پوسته زمین به میزان تقریبی ۵ درصد وزنی می­باشد. در خاکهایی با تهویه مناسب که در دامنه پ هاش فیزیولوژیک جا دارند، غلظت کل آهن محلول کمتر از۱۰-۱۰ مولار می­باشد، در حالی که حداقل غلظت لازم برای رشد طبیعی گیاهان باید بیشتر از ۷-۱۰ مولار باشد (لیندسی و شواب، ۱۹۸۲؛ لیندسی، ۱۹۹۱). این عنصر در خاک به شکل اکسیدها، فسفاتها، هیدروکسیدها و همچنین در ساختمان شبکه سیلیکاتهای اولیه و کانیهای رس یافت می­شود. ضریب حلالیت آهن بی شکلFe(OH)3]]، به عنوان یکی از شکل­های مهم آهن در خاکها در حدود ۳۹-۱۰×۳ مولار می­باشد. در پ هاش حدود ۷ بیشترین ضریب حلالیت آهن بی شکل ۱۸-۱۰×۳ مولار است (بایلار و همکاران، ۱۹۹۶) که این مقدار در مقایسه با نیاز گیاهان کافی نمی­باشد.

 

 

هدف­ های پژوهش:

۱-مطالعه اثر کاربرد خاکی سکوسترین آهن ۱۳۸ و نانو کود کلات آهن بر رشد، جذب و انتقال آهن در سورگم و لوبیا چشم بلبلی در یک خاک آهکی.

۲-بررسی اثر محلول پاشی سکوسترین آهن ۱۳۸، نانو کود کلات آهن و سولفات آهن ، بر رشد، جذب و انتقال آهن در سورگم و لوبیا چشم بلبلی در یک خاک آهکی.

۳- مقایسه اثر کاربرد خاکی با محلول پاشی منابع آهن، بر رشد و جذب و انتقال آهن در سورگم و لوبیا چشم بلبلی در یک خاک آهکی

 

فهرست مطالب

فصل اول ۱

مقدمه ۲

۱-۱- آهن در خاک ۲

۱-۲-آهن در گیاه ۳

۱-۳-کمبودآهن ۳

۱-۴-راهحلهایمقابلهباکمبودآهن ۴

۱-۵-فناورینانو ۶

۱-۶- هدفهایپژوهش ۸

 

فصل دوم ۹

مروری بر پژوهش های پیشین  ۱۰

۲-۱- اثر کاربرد خاکی منابع آهن ۱۰

۲-۲- اثر محلول پاشی منابع آهن ۱۳

۲-۳- نانو کودها ۱۵

 

فصل سوم ۱۷

مواد و روش ها ۱۸

۳-۱- تهیه و آماده سازی خاک  ۱۸

۳-۲- معرفیآزمایش گلخانه ای ۲۱

۳-۳- برداشت گیاهان ۲۲

الف)سورگم ۲۲

ب)لوبیا ۲۲

۳-۴- تجزیه و تحلیل آماری ۲۳

 

فصل چهارم ۲۴

نتایج و بحث ۲۵

۴-۱-نتایج اندام هوایی سورگم ۲۵

۴- ۱- ۱- وزن خشک اندام هوایی سورگم ۲۵

الف) کاربرد خاکی منابع آهن ۲۵

ب) محلول پاشی منابع آهن ۲۷

ج) مقایسه کاربرد خاکی و محلول پاشی ۲۷

۴-۱-۲- ارتفاع سورگم ۲۸

الف) کاربرد خاکی منابع آهن ۲۸

ب) محلول پاشی منابع آهن ۳۰

ج) مقایسه کاربرد خاکی و محلول پاشی ۳۰

۴-۱-۳- قرائت کلروفیل متر دستی (SPAD- 502) سورگم ۳۱

الف) کاربرد خاکی منابع آهن ۳۱

ب) محلول پاشی منابع آهن ۳۳

ج) مقایسه کاربرد خاکی و محلول پاشی ۳۳

۴-۱-۴- غلظت آهن اندام هوایی سورگم ۳۴

الف) کاربرد خاکی منابع آهن  ۳۴

ب) محلول پاشی منابع آهن ۳۶

ج) مقایسه کاربرد خاکی و محلول پاشی ۳۶

۴-۱-۵- جذب آهن اندام هوایی سورگم ۳۷

الف) کاربرد خاکی منابع آهن ۳۷

ب) محلول پاشی منابع آهن ۳۷

ج) مقایسه کاربرد خاکی و محلول پاشی ۳۹

۴-۱-۶- غلظت منگنز اندام هوایی سورگم ۳۹

الف) کاربرد خاکی منابع آهن ۳۹

ب) محلول پاشی منابع آهن ۴۱

ج) مقایسه کاربرد خاکی و محلول پاشی ۴۲

۴-۱-۷- غلظت روی اندام هوایی سورگم  ۴۲

۴-۱-۸- غلظت مس اندام هوایی سورگم ۴۳

۴-۱-۹- غلظت فسفر اندام هوایی سورگم ۴۳

الف) کاربرد خاکی منابع آهن ۴۳

ب) محلول پاشی منابع آهن ۴۵

ج) مقایسه کاربرد خاکی و محلول پاشی ۴۵

۴-۲- نتایج ریشه سورگم ۴۷

۴-۲-۱-  وزن خشک ریشه سورگم ۴۷

الف) کاربرد خاکی منابع آهن ۴۷

ب) محلول پاشی منابع آهن ۴۷

ج) مقایسه کاربرد خاکی و محلول پاشی ۴۹

۴-۲-۲- غلظت آهن ریشه سورگم  ۴۹

الف) کاربرد خاکی منابع آهن ۴۹

ب) محلول پاشی منابع آهن ۵۰

ج) مقایسه کاربرد خاکی و محلول پاشی ۵۰

۴-۲-۳- جذب آهن ریشه سورگم  ۵۲

الف) کاربرد خاکی منابع آهن ۵۲

ب) محلول پاشی منابع آهن ۵۴

ج) مقایسه کاربرد خاکی و محلول پاشی ۵۴

۴-۲-۴- فاکتور انتقال آهن از ریشه به اندام هوایی سورگم در کاربرد خاکی ۵۴

۴-۲-۵- غلظت منگنز ریشه سورگم  ۵۵

الف) کاربرد خاکی منابع آهن ۵۵

ب) محلول پاشی منابع آهن ۵۷

ج) مقایسه کاربرد خاکی و محلول پاشی ۵۹

۴-۲-۶- غلظت روی ریشه سورگم  ۵۹

۴-۲-۷- غلظت مس ریشه سورگم ۵۹

۴-۲-۸- غلظت فسفر ریشه سورگم ۶۰

الف) کاربرد خاکی منابع آهن ۶۰

ب) محلول پاشی منابع آهن ۶۰

ج) مقایسه کاربرد خاکی و محلول پاشی ۶۲

۴-۳- نتایج اندام هوایی لوبیا ۶۳

۴-۳-۱- وزن خشک اندام هوایی لوبیا  ۶۳

الف) کاربرد خاکی منابع آهن ۶۳

ب) محلول پاشی منابع آهن ۶۵

ج) مقایسه کاربرد خاکی و محلول پاشی ۶۵

۴-۳-۲- غلظت آهن اندام هوایی لوبیا ۶۶

الف) کاربرد خاکی منابع آهن ۶۶

ب) محلول پاشی منابع آهن  ۶۶

ج) مقایسه کاربرد خاکی و محلول پاشی ۶۸

۴-۳-۳- جذب آهن اندام هوایی لوبیا ۶۹

الف) کاربرد خاکی منابع آهن ۶۹

ب) محلول پاشی منابع آهن ۷۱

ج) مقایسه کاربرد خاکی و محلول پاشی ۷۱

۴-۳-۴- غلظت منگنز اندام هوایی لوبیا ۷۲

الف) کاربرد خاکی منابع آهن ۷۲

ب) محلول پاشی منابع آهن ۷۴

ج) مقایسه کاربرد خاکی و محلول پاشی ۷۴

۴-۳-۵- غلظت روی اندام هوایی ۷۵

۴-۳- ۶- غلظت مس اندام هوایی لوبیا ۷۵

۴-۳-۷- غلظت فسفر اندام هوایی لوبیا ۷۵

الف) کاربرد خاکی منابع آهن ۷۵

ب) محلول پاشی منابع آهن ۷۶

ج) مقایسه کاربرد خاکی و محلول پاشی ۷۸

۴-۴- نتایج ریشه لوبیا ۷۹

۴-۴-۱- وزن خشک ریشه لوبیا ۷۹

الف) کاربرد خاکی منابع آهن ۷۹

ب) محلول پاشی منابع آهن ۸۱

ج) مقایسه کاربرد خاکی و محلول پاشی ۸۱

۴-۴-۲- غلظت آهن ریشه لوبیا ۸۲

الف) کاربرد خاکی منابع آهن ۸۲

ب) محلول پاشی منابع آهن ۸۲

ج) مقایسه کاربرد خاکی و محلول پاشی ۸۴

۴-۴-۳- جذب آهن ریشه لوبیا ۸۴

الف) کاربرد خاکی منابع آهن ۸۴

ب) محلول پاشی منابع آهن ۸۵

ج) مقایسه کاربرد خاکی و محلول پاشی ۸۵

۴-۴-۴- فاکتور انتقال آهن از ریشه به اندام هوایی لوبیا در کاربرد خاکی ۸۷

۴-۴-۵- غلظت منگنز ریشه لوبیا ۸۷

۴-۴-۶- غلظت روی ریشه لوبیا ۸۹

۴-۴-۷- غلظت مس ریشه لوبیا ۸۹

۴-۴-۸- غلظت فسفر ریشه لوبیا ۸۹

الف) کاربرد خاکی منابع آهن ۸۹

ب) محلول پاشی منابع آهن ۹۰

ج) مقایسه کاربرد خاکی و محلول پاشی ۹۲

۴-۵- نتایج دانه لوبیا ۹۳

۴-۵-۱- وزن دانه در گلدان ۹۳

الف) کاربرد خاکی منابع آهن ۹۳

ب) محلول پاشی منابع آهن ۹۵

ج) مقایسه کاربرد خاکی و محلول پاشی ۹۵

۴-۵-۲- غلظت آهن دانه لوبیا ۹۶

الف) کاربرد خاکی منابع آهن ۹۶

ب) محلول پاشی منابع آهن ۹۶

ج) مقایسه کاربرد خاکی و محلول پاشی ۹۸

۴-۵-۳- جذب آهن دانه لوبیا ۹۹

الف) کاربرد خاکی منابع آهن ۹۹

ب) محلول پاشی منابع آهن ۹۹

ج) مقایسه کاربرد خاکی و محلول پاشی ۱۰۱

۴-۵-۴- غلظت منگنز دانه لوبیا ۱۰۱

۴-۵-۵- غلظت روی دانه لوبیا ۱۰۲

۴-۵-۶- غلظت مس دانه لوبیا ۱۰۲

۴-۵-۷- غلظت فسفر دانه لوبیا  ۱۰۲

الف) کاربرد خاکی منابع آهن ۱۰۲

ب) محلول پاشی منابع آهن ۱۰۳

ج) مقایسه کاربرد خاکی و محلول پاشی ۱۰۵

نتیجه گیری ۱۰۶

 پیشنهادات ۱۱۵

فهرست منابع ۱۱۶

پیوست ها ۱۳۳

 

فهرست جدول ها

جدول ۱- برخی ویژگی­های فیزیکی و شیمیایی خاک چیتگر ۲۰

جدول ۲-  اثر کاربرد خاکی و محلول پاشی منابع آهن بر وزن خشک اندام هوایی سورگم…..۲۶

جدول ۳-  اثر کاربرد خاکی و محلول پاشی منابع آهن بر ارتفاع سورگم ۲۹

جدول ۴-  اثر کاربرد خاکی و محلول پاشی منابع آهن بر قرائت کلروفیل متر دستیSPAD-502سورگم ۳۲

جدول ۵- اثر کاربرد خاکی و محلول پاشی منابع آهن بر غلظت آهن اندام هوایی سورگم…….۳۵

جدول ۶- اثر کاربرد خاکی و محلول پاشی منابع آهن بر جذب آهن اندام هوایی سورگم …….۳۸

جدول ۷- اثر کاربرد خاکی و محلول پاشی منابع آهن بر غلظت منگنز اندام هوایی سورگم….۴۰

جدول ۸- اثر کاربرد خاکی و محلول پاشی منابع آهن بر غلظت فسفر اندام هوایی سورگم…..۴۴

جدول ۹- اثر کاربرد خاکی و محلول پاشی منابع آهن بر وزن خشک ریشه سورگم………………۴۸

جدول ۱۰- اثر کاربرد خاکی و محلول پاشی منابع آهن بر غلظت آهن ریشه سورگم……………۵۱

جدول ۱۱- اثر کاربرد خاکی و محلول پاشی منابع آهن بر جذب آهن ریشه سورگم…………….۵۳

جدول ۱۲- فاکتور انتقال آهن از ریشه به اندام هوایی سورگم………………………………………………..۵۶

جدول ۱۳- اثر کاربرد خاکی و محلول پاشی منابع آهن بر غلظت منگنز ریشه سورگم…………۵۸

جدول ۱۴- اثر کاربرد خاکی و محلول پاشی منابع آهن بر غلظت فسفر ریشه سورگم………….۶۱

جدول ۱۵-اثر کاربرد خاکی و محلول پاشی منابع آهن بر وزن خشک اندام هوایی لوبیا………۶۴

جدول ۱۶- اثر کاربرد خاکی و محلول پاشی منابع آهن بر غلظت آهن اندام هوایی لوبیا………۶۷

جدول ۱۷- اثر کاربرد خاکی و محلول پاشی منابع آهن بر جذب آهن اندام هوایی لوبیا……….۷۰

جدول ۱۸-اثر کاربرد خاکی و محلول پاشی منابع آهن بر غلظت منگنز اندام هوایی لوبیا……۷۳

جدول۱۹- اثر کاربرد خاکی و محلول پاشی منابع آهن بر غلظت فسفر اندام هوایی لوبیا………۷۷

جدول۲۰-اثر کاربرد خاکی و محلول پاشی منابع آهن بر وزن خشک ریشه لوبیا………………….۸۰

جدول۲۱- اثر کاربرد خاکی و محلول پاشی منابع آهن بر غلظت آهن ریشه لوبیا………………….۸۳

جدول۲۲- اثر کاربرد خاکی و محلول پاشی منابع آهن بر جذب آهن ریشه لوبیا…………………..۸۶

جدول۲۳- فاکتور انتقال آهن از ریشه به اندام هوایی لوبیا ۸۸

جدول ۲۴- اثر کاربرد خاکی و محلول پاشی منابع آهن بر غلظت فسفر ریشه لوبیا………………۹۱

جدول ۲۵- اثر کاربرد خاکی و محلول پاشی منابع آهن بر وزن دانه در گلدان………………………۹۴

جدول ۲۶- اثر کاربرد خاکی و محلول پاشی منابع آهن بر غلظت آهن دانه لوبیا…………………..۹۷

جدول۲۷- اثر کاربرد خاکی و محلول پاشی منابع آهن بر جذب آهن دانه لوبیا…………………..۱۰۰

جدول ۲۸- اثر کاربرد خاکی و محلول پاشی منابع آهن بر غلظت فسفر دانه لوبیا………………۱۰۴

 

 

 

 

آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0