انعکاس سیاست جنایی در نظام حقوق خانواده : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

انعکاس سیاست جنایی در نظام حقوق خانواده : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” انعکاس سیاست جنایی در  نظام حقوق خانواده ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. مسترداک آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده تحقیق انعکاس سیاست جنایی در  نظام حقوق خانواده

لزوم راهبردی کردن برنامه های پیشگیری از جرم، حسب مورد ضرورت طراحی و بعضا کشف نظام  سیاست جنایی را ، برای کشورها آشکار کرد. سیاست جنایی در یکی از مفاهیم خود مجموعه ای ست با بافتی نظام مند از سیاست های جنایی که هر سیاست دارای سه عنصر ضروری  کشف و تبیین مسئله، ارائه راه حل مسئله به عبارت بهتر کشف قابلیت پدیده ها در حل مسئله و عنصر سوم کیفیت اجرایی کردن راه حل مسئله است. از آن جایی که خانواده اولین و بادوام ترین نهاد غیر دولتی اعمال سیاست جنایی است بدین لحاظ چنان چه یک نظام سیاست جنایی به دنبال  کارآمدی حداکثری باشد تدوین برنامه ها و سیاست هایی که خانواده بایستی در راستای اهداف نظام سیاست جنایی آن را دنبال کند، در اولویت خواهد بود.

پژوهش پیش رو با روشی استقرائی سعی در کشف سیاست های کلی دارد که سیاست های جزئی در راستای آن نظم یافته و تدوین شده اند چرا که در فرآیند جهانی شدن از یک سو و داعیه ی قابلیت مدیریت  جامعه جهانی توسط آموزه مهدویت از سویی دیگر، کشف سیاست های کلی که سیاست های خرد در راستای آن نظم یافته اند ضروری است تا از تغییرات ساختار شکنانه در برخورد با سایر مکاتب فکری جلوگیری شود.

نظام سیاست جنایی دارای اصولی است  از قبیل سیستماتیک، استراتژیک و ایدئولوژیک بودن که در نظام  حقوق خانواده که عمدتا همان نظام حق و تکلیف زن و شوهر است نیز بازتاب یافته است ضمن این که خانواده به علت ماهیتی خاص  در مقایسه با سایر نهاد های اعمال سیاست جنایی، دارای اصولی منحصر بفرد نیز هست نظیر مدیریت اخلاق مدار که لازم است درضمن هر سیاستی حفظ شود.

واژگان کلیدی: سیاست جنایی، نظام سیاست جنایی، نظام حقوق خانواده، نگرش سیستمی،عنصر فرهنگی خانواده، عنصر اقتصادی خانواده

ضرورت تحقیق انعکاس سیاست جنایی در  نظام حقوق خانواده

با گسترش مکاتب فکری مختلف در فرآیند جهانی شدن  که توسط رسانه ها با بالاترین کیفیت و بیش ترین کمیت بستر سازی شده و در نشست های علمی ، گردهمایی ها ارائه می شود؛ سپس در اسناد بین المللی بازتاب یافته و به حقوق داخلی کشورها راه می یابد ، موضع ما به عنوان طراح برنامه ی دنیوی جامع با قابلیت اجرا در همه زمان ها و مکان ها در حقوق خانواده چیست؟ با توجه به بافت نظام مند و سیستماتیک نظام سیاست جنایی اسلام موضع ما در خصوص پیوستن به کنوانسیون ها ، بدون تدوین و ارائه سیاست ها در حوزه خانواده، چگونه تبیین می شود ؟

نظر به این که شیعیان داعیه دار حکومت جهانی اسلام بوده وارائه دهنده ی دکترین مهدویت هستند ، درفضای رقابت مکاتب فکری، الگوی نظام سیاست جنایی نهاد خانواده نیز باید ارائه شود. در همین راستا پاسخ به این پرسش ضروریست؛ آیا برنامه مدیریت نهاد خانواده و نظام سیاست جنایی که در نظام حق و تکلیف زن و شوهر بازتاب یافته است تعیین وارائه شده است؟ آیا جایگاه خانواده در نظام سیاست جنایی مشخص شده است ؟ آیا نمی بایست شیعیان نقش فعال و نه منفعل داشته باشند ؟

وقتی  ادعا می شود روابط بین اجزای نظام به بهترین نحو تنظیم یافته، چرا در برخی موارد ، نظام کار آمدی لازم را ندارد؟ آیا قوانین مصوبه توانسته اند این ماهیت سیستماتیک را حفظ کنند؟ باپذیرش و وارد کردن قوانین کشورهای دارای تفاوتی ساختاری و مبنایی در قانون گذاری با نظام حقوقی ما، آیا با تعارضی ساختاری در نظام حقوقی مان مواجه نیستیم؟ ارزیابی وضعیت موجود و تلاش برای تغییر آن از الزامات آموزه مهدویت است که ناشی از ضرورت برنامه ریزی راهبردی در عرصه بیان آموزه مهدویت می باشد.این پژوهش در راستای راهبردی کردن  آموزه مهدویت  در قسمت سیاست جنایی حوزه نظام خانواده ست.

.« جهانی شدن به فشردگی، در هم تنیدگی و وابستگی جهان تعریف شده است. در فرآیند جهانی شدن، فشردگی زمان و مکان به حدی فزاینده است که به واسطه ی آن مردم دنیا کم و بیش و نسبتاً آگاهانه در جامعه جهانی واحد ادغام می شوند. فرآیند جهانی شدن  مرزهای میان کشورها را کم رنگ می کند و انسان ها و دیگر دیگر صرفاً شهروند جامعه و کشور خویش نیستند. بلکه شهروندی جهانی هستند… جهانی شدن حاصل موج عظیمی از تغییر و تحولات است که ساختار سنتی، بومی و ملی و بنیان های هویتی تمام جوامع بشری را با چالشی بزرگ مواجه ساخته است جهانی شدن فرآیندی اجتماعی است که با تحولات شگرفی در عرصه فرهنگ، سیاست و اقتصاد همراه است. جهانی شدن یعنی داشتن مفاهیم، اعتقادات، اصول،ارزش ها،قوانین جهان شمول. جهانی شدن، به عنوان پدیده ای فراگیر حاصل تغییر و تحولاتی است که همه جوامع بشری را با چالشی بزرگ مواجهه ساخته است».(خدامراد مومنی، «تاثیر جهانی شدن بر ساختار و کارکرد خانواده از طریق توسعه فردگرایی»، ارائه شده در کنگره بین المللی خانواده و جهانی شدن،تهران، دانشگاه شهید بهشتی،پژوهشکده خانواده،۱۳۹۱)

 

 فهرست انعکاس سیاست جنایی در  نظام حقوق خانواده

 • فصل اول: مقدمه
 • الف. بیان مسئله ی پژوهش۱
 • ب. ضرورت۴
 • ج. اهداف پژوهش۵
 • د. پیشینه پژوهش۶
 • ه. دشواری های پژوهش۹
 • و. روش پژوهش۱۱
 • ز. سامانه پژوهش۱۱
 • مبحث اول: تاریخچه و تبیین سیاست جنایی۱۱
 • مبحث دوم: ویژگی های سیاست جنایی به مفهوم عنصر نظام سیاست جنایی۱۴
 • مبحث سوم: سیاست جنایی به مفهوم نظام۱۸
 • مبحث چهارم: ارکان نظام سیاست جنایی۲۱
 • مبحث پنجم: انواع سیاست جنایی به مفهوم عنصر نظام ۲۴
 • فصل دوم: خانواده در نظام سیاست جنایی
 • مبحث اول:جایگاه خانواده در نظام سیاست جنایی۲۷
 • گفتار اول: تعریف خانواده در نظام سیاست جنایی۳۱
 • گفتار دوم: نوع خانواده در نظام سیاست جنایی ایران۳۳
 • مبحث دوم: اصول جایگاه خانواده در نظام سیاست جنایی۴۸
 • گفتار اول: لزوم نگرش سیستمی به خانواده و ماهیت نظام مند خانواده۴۸
 • بند اول: مفهوم  نگرش سیستمی به خانواده ۴۸
 • بند دوم: ماهیت نظام مند خانواده۵۲
 • گفتار دوم: ماهیت ایدئولوژیک نظام سیاست جنایی و خانواده۶۰
 • گفتار سوم: ماهیت استراتژیک نظام سیاست جنایی و خانواده۶۸
 • فصل سوم:جهت گیری کلی سیاست جنایی ایران در نظام حقوق خانواده
 • مبحث اول:اصالت خانواده۷۰
 • گفتار اول:تبیین مفهوم اصالت خانواده۷۰
 • گفتار دوم:آثار سیاست اصالت خانواده۷۵
 • مبحث دوم:تخصصی کردن و جداسازی عنصر  فرهنگی ازاقتصادی۷۷
 • گفتار اول: مفهوم و مبانی تخصصی کردن عناصر خانواده۷۷
 • گفتار دوم: زن به عنوان عنصر فرهنگی۸۵
 • گفتار سوم: بهینه سازی کارکرد عنصر فرهنگی۸۷
 • بند اول : مدیریت تکریم مدار عنصر فرهنگی۸۷
 • بند دوم: حقوق و امتیازات غالبا مالی۹۰
 • الف: مهریه۹۱
 • ب: نفقه۹۲
 • بند سوم: شرط کفائت در نکاح۹۳
 • گفتار سوم:بهینه سازی کارکرد عنصر اقتصادی۹۴
 • بند اول: حقوق مالی۹۴
 • بند دوم: اصل مدیریت و ریاست مرد۹۵
 • بند سوم حق طلاق مرد۹۷
 • بند چهارم: لعان۹۸
 • مبحث سوم: کارکرد های خانواده۱۰۱
 • گفتار اول: انواع کارکردهای خانواده۱۰۱
 • گفتار دوم: کارکرد انحصاری خانواده ۱۰۶
 • مبحث چهارم: اصل دوام و استحکام خانواده۱۰۸
 • گفتار اول: شرط کفائت در نکاح۱۰۸
 • گفتار دوم:هماهنگ سازی نظام شغلی با سیاست ترویج ازدواج ۱۰۹
 • گفتار سوم:حق طلاق مرد۱۱۴
 • گفتار چهارم: داوری خانوادگی ۱۱۴
 • گفتارششم: تک همسری۱۱۷
 • نتیجه ‏گیری۱۲۰
 • منابع و مآخذ۱۲۲

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0