مقایسه اصول و قواعد حاکم بر ایفای تعهدات در حقوق مدنی و حقوق تجارت : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

مقایسه اصول و قواعد حاکم بر ایفای تعهدات در حقوق مدنی و حقوق تجارت : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” مقایسه اصول و قواعد حاکم بر ایفای تعهدات در حقوق مدنی و حقوق تجارت  ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. مسترداک آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده مقایسه اصول و قواعد حاکم بر ایفای تعهدات در حقوق مدنی و حقوق تجارت

گسترش روابط تجاری در قالب معاملات و ایجاد تعهدات تجاری اقتضای وضع و تدوین اصول و قواعد خاص تجاری را در بر دارد.ماهیت متفاوت اعمال حقوقی،اقتضائات متفاوتی را می­طلبد.در حقوق ایران اصول و قواعد خاصی برای تعهدات تجاری وضع نشده و قواعد عام حقوق مدنی در موارد ابهام و سکوت در تعهدات تجاری مورد استفاده قرار می­گیرد.ایفای تعهدات قسمت عمده­ی قراردادها را تشکیل می­دهد.لذا سوالاتی از قبیل اینکه:آیا پذیرش ایفای تعهدات قبل و پس از موعد در حقوق تجارت مانند حقوق مدنی است؟ آیا ایفای دین از جانب غیر در حقوق تجارت مانند حقوق مدنی ظهور در تبرع دارد؟آیا در تعهدات مشترک در حقوق تجارت مانند حقوق مدنی اصل بر نسبی بودن مسئوولیت بین متعهدها است؟آیا مکان ایفای تعهد در تعهدات تجاری مانند مدنی محل وقوع عقد است؟محور اساسی این پایان­نامه را در بر می­گیرد.

بنظر می­رسد باید نظریه استقلال اصول و قواعد حاکم بر ایفای تعهدات تجاری از مدنی را مورد پذیرش قرار داد؛و قائل بر تفکیک قواعد حاکم بر تعهدات بین این دو رشته شد.نظریه وحدت قواعد حاکم بر حقوق مدنی وحقوق تجارت با توجه به کاربرد متفاوت این دو رشته از حقوق نمی­تواند در روابط اقتصادی و تجاری بین­المللی پاسخگوی ابهامات و نیازها باشد.

لذا پذیرش ایفای تعهدات قبل و پس از موعد در تعهدات تجاری در حقوق تجارت ایران و همچنین در کنوانسیونها و حقوق خارجه اصولا اختیاری است،درحالیکه در حقوق مدنی در هر دو حالت فوق اصولا الزامی است.مکان ایفای تعهد در حقوق تجارت،اقامتگاه متعهداست،در حالیکه در حقوق مدنی محل وقوع عقد بعنوان مکان ایفای تعهد بحساب می­آید.در تعهدات تجاری در حقوق تجارت ایفای دین از جانب غیر حاکی از انتقال دین است،حال آنکه در حقوق مدنی حاکی از تبرع است.در تعهدات مشترک تجاری مسئوولیت متعهد بر خلاف تعهدات مدنی بصورت تضامنی است.در تعهدات تجاری در صورت نقض تعهد، اختیار انتخاب هر یک از ضمانت اجراها با متعهدله است،در حالیکه در تعهدات مدنی رعایت تقدم و تأخر ضمانت اجراها برای متعهدله اجباری است.

واژگان کلیدی:ایفای تعهدات،اصول و قواعد حاکم بر ایفای تعهدات،تعهدات تجاری،قرارداد.

 فهرست مقایسه اصول و قواعد حاکم بر ایفای تعهدات در حقوق مدنی و حقوق تجارت

 • مقدمه۱
 • فصل اول: کلیات۵
 • مبحث اول:تعریف تعهد و انواع تعهدات۶
 • ۱-تعریف تعهد.۶
 • ۲-ماهیت تعهد.۷
 • ۳-انواع تعهدات.۸
 • مبحث دوم:تعریف ایفای تعهد و ماهیت ایفای تعهد۱۱
 • ۱-تعریف ایفای تعهد.۱۲
 • ۲-ماهیت ایفای تعهد۱۳
 • فصل دوم:زمان و مکان انجام تعهد.۱۷
 • مبحث اول:کلیات۱۸
 • گفتار اول:تعریف زمان۱۹
 • مقایسه اصول
 • مقایسه اصول
 • مقایسه اصول
 • گفتار دوم:انواع تعهد از حیث زمان.۲۰
 • گفتار سوم:تعریف مکان۲۴
 • مبحث دوم:پذیرش ایفای تعهد قبل از موعد در حقوق مدنی و حقوق تجارت.۲۵
 • گفتار اول: پذیرش ایفای تعهد قبل از موعد در حقوق مدنی اصولاً الزامی است.۲۶
 • گفتار دوم:پذیرش ایفای تعهد قبل از موعد در حقوق تجارت اصولاً اختیاری است.۲۸
 • بند اول:قانون تجارت ایران.۲۹
 • مقایسه اصول
 • بند دوم: نگرشی بر سایر نظامهای حقوقی.۳۰
 •        الف:کنوانسیون بیع بین¬المللی-(۱۹۸۰)وین.۳۰
 •        ب:اصول قراردادهای بازرگانی بین-المللی(unidirot).32
 •        ج:کنوانسیون ژنو(۱۹۳۰)۳۴
 •        د:اصول قراردادهای حقوقی اروپایی۳۶
 • مبحث سوم:پذیرش ایفای تعهد پس از موعد در حقوق مدنی و حقوق تجارت۳۸
 • گفتار اول: پذیرش ایفای تعهد پس از موعد در حقوق مدنی الزامی است.۳۸
 • گفتار دوم:پذیرش ایفای تعهد پس از موعد در حقوق تجارت اختیاری است.۴۲
 • مبحث چهارم:اعطای مهلت در تعهدات مدنی و تجاری.۴۵
 • گفتار اول:اختیار قاضی برای اعطای مهلت در حقوق مدنی.۴۶
 • گفتار دوم:عدم اختیار قاضی برای اعطای مهلت در حقوق تجارت.۴۷
 • مبحث پنجم:مکان ایفای تعهد.در حقوق مدنی و حقوق تجارت.۴۸
 • گفتار اول:مکان ایفای تعهد در حقوق مدنی۴۸
 • گفتار دوم:مکان ایفای تعهد در حقوق تجارت۴۹
 • بند اول: حقوق تجارت ایران.۴۹
 • بند دوم: سایر نظامهای حقوقی۵۱
 • الف:کنوانسیون ژنو(۱۹۳۰)۵۱
 •   ب:کنوانسیون وین(۱۹۸۰)۵۲
 •   ج:اصول قراردادهای بازرگانی بین-المللی(unidirot).55
 •   چ:اصول قراردادهای حقوقی اروپایی۵۵
 •   ی:حقوق برخی کشورها.۵۶
 • فصل سوم:ایفای دین.۶۰
 • مبحث اول:کلیات.۶۱
 • گفتار  اول:ایفای دین از جانب غیر۶۲
 • گفتار دوم:تعریف و ماهیت انتقال طلب.۶۳
 • گفتار سوم:وجوه افتراق و اشتراک انتقال طلب با پرداخت با قائم مقامی.۶۵
 • مبحث دوم:ایفای دین از جانب غیر در حقوق مدنی و حقوق تجارت۶۹
 • گفتار اول:ایفای دین از جانب غیر در حقوق مدنی حاکی از تبرع است۶۹
 • گفتار دوم:ایفای دین از جانب غیر در حقوق تجارت حاکی از انتقال طلب است۷۳
 • فصل چهارم:مسئوولیتها و ضمانت اجراها۷۹
 • مبحث اول:مسئوولیت-ها۸۰
 • گفتار اول:کلیات.۸۱
 • بند اول:تعریف تعهدات مشترک۸۱
 • بند دوم:انواع تعهدات مشترک.۸۳
 • گفتار دوم:مسئوولیت در تعهدات مشترک در حقوق مدنی و حقوق تجارت۸۹
 • بند اول:اصل نسبی بودن مسئوولیت در تعهدات مشترک در حقوق مدنی.۹۰
 • بند دوم:اصل تضامنی بودن مسئوولیت در تعهدات مشترک در حقوق تجارت۹۳
 • مبحث دوم:ضمانت اجراها.۱۰۰
 • گفتار اول:مفهوم و انواع ضمانت اجراها.۱۰۰
 • بند اول:انواع ضمانت اجرای نقض تعهدات.۱۰۱
 • الف:ضمانت اجراهایی که ریشه قانونی دارند۱۰۱
 • ب: ضمانت اجرای قراردادی۱۱۲
 • بند دوم:انواع ضمانت اجرا در حقوق انگلیس۱۱۵
 • بند سوم:انواع ضمانت اجرا در کنوانسیون وین۱۳۰
 • بند چهارم:انواع ضمانت اجرا در اصول قراردادهای بازرگانی بین-المللی۱۳۲
 • بند پنجم:انواع ضمانت اجرا در اصول قراردادهای حقوقی اروپایی۱۳۶
 • گفتار دوم:ضمانت اجرای نقض تعهد در حقوق مدنی و حقوق تجارت۱۳۹
 • بند اول:ضمانت اجرای اولیه در نقض تعهدات در حقوق مدنی.۱۳۹
 •  بند دوم:ضمانت اجرای اولیه در نقض تعهدات در حقوق تجارت .۱۴۱
 • مبحث سوم:مطالبه خسارت قراردادی(وجه-التزام).۱۴۶
 • گفتار اول:تعریف و ماهیت وجه-التزام۱۴۶
 • گفتار دوم:عدم امکان تغییر خسارت قراردادی در حقوق ایران۱۴۷
 • گفتار سوم:امکان تغییر خسارت قراردای در حقوق خارجه .۱۴۹
 • نتیجه:۱۵۶
 • منابع و مآخذ:۱۵۹

 

 

 

| آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0