بازنمایی تفاوت های جنسیتی در سینمای ایران : بررسی موردی چهار فیلم پرفروش: دانلود پایان نامه ارشد رشته علوم اجتماعی

بازنمایی تفاوت های جنسیتی در سینمای ایران : بررسی موردی چهار فیلم پرفروش: دانلود پایان نامه ارشد رشته علوم اجتماعی

گرایش علوم اجتماعی در میان رشته های پژوهشی از طرفداران زیادی برخوردار هست و خوشبختانه با رویکرد مثبتی از سوی بازار کار (دولتی و خصوصی ) مواجه شده است. مسترداک در ادامه پایان نامه های کارشناسی ارشد  خود اینبار سری جدیدی از پایان نامه های علوم انسانی و رشته علوم اجتماعی  را به کاربران خود معرفی میکند. پایان نامه حاضر با عنوان ” بازنمایی تفاوت های جنسیتی در سینمای ایران: بررسی موردی چهار فیلم پرفروش ” در ۲۵۳ صفحه با فرمت PDF و  (قابل ویرایش) نگارش و تهیه شده است.

چکیده پایان نامه بازنمایی تفاوت های جنسیتی در سینمای ایران: بررسی موردی چهار فیلم پرفروش :

هدف پایان‌نامه حاضر، شناخت نحوه بازنمایی تفاوتهای جنسیتی در سینمای ایران از دهه  هشتاد به بعد است. برای نیل به این هدف ابتدا به مرور مفهومی مفاهیم اصلی از قبیل بازنمایی ، نشانه شناسی و تفاوت جنسیتی پرداخته‌  و در ادامه  مرور نظریِ نظریه های مربوط به بازنمایی ، نشانه شناسی و سینما بررسی شده است .روش تحقیق در پایان‌نامه پیش رو کیفی‌ست و از تکنیک نشانه‌شناسی استفاده کرده‌ایم. بر اساس الگوی سلبی و کاودری، رمزگان فنی و  ارجاعات و دلالت‌های موجود در متن فیلم، مشخص شده است. با تمرکز بر این الگوها، سعی بر این بوده که در چهار فیلم: «به همین سادگی»، «درباره الی»، «میگرن» و «سعادت آباد» که به روش نمونه گیری هدفمند برگزیده شده‌اند، تفاوتهای جنسیتی واکاوی و بازنمایی آن در سینما آشکار شود.بنابر نتایج این پژوهش می‌توان گفت در بازنمایی تفاوتهای جنسیتی شاهد کلیشه‌های هستیم که به کرات به تصویر در آمده‌اند. مفاهیمی چون: «زن سنتی»، «زن مدرن »، «کار خانگی»، «تنهایی»، «مادرانگی» و «دیده نشدن» از مضامین عمده مطرح شده در این فیلم‌ها هستند بازنمایی زنان در سینما با برساخت جنسیتی همراه بوده و سینما کلیشه‌های جنسیتی را بازتولید می‌کند.شخصیت‌های فیلم همگی درگیر فرهنگ و جامعه مردسالار هستند و برای تغییر وضعیتشان  کاری انجام نمی‌دهند همچنین تصویر زن موفق کمتر به تصویر کشیده شده است.

کلید واژه‌ها: بازنمایی، سینما، نشانه‌شناسی، ایدئولوژی، تفاوت جنسیتی

 

هدف‌های تحقیق

با توجه به این که در روش کیفی هدف کلی و جزئی به علت سیالیت پدیده ها وموضوع، اصولاً بطور قطعی از پیش غیر قابل تعیین است و امکان تغییر اهداف در مسیر تحقیق وجود دارد. با این حال؛ این پژوهش در صدد دستیابی به یک هدف کلی و چند هدف جزئی به شرح زیر می­باشد.

هدف کلی طرح

بازنمایی مناسبات و تفاوت های جنسیتی در سینمای ایران (چهار فیلم پرفروش)

هدف جزئی

بررسی مفاهیم و سازه های جنسیت محور در فیلم های پرفروش سینمای ایران

کشف رویکرد های جنسیتی در سینمای ایران ( چهار فیلم پرفروش)

سوالات تحقیق

در روش‌شناسی کیفی، همانند روش‌شناسی کمی فرضیه نداریم؛ بلکه با سوالاتی سر‌و‌کار داریم که سوالات معمولاً در فرایند پژوهش خلق می‌شوند.

سوال اصلی تحقیق

بازنمایی مناسبات و تفاوت های جنسیتی در سینمای ایران چگونه صورت می گیرد؟

سوال فرعی تحقیق

مفاهیم و سازه های جنسیتی برجسته در فیلم های پرفروش سینمای ایران چگونه بازنمایی می شود؟

رویکرد های جنسیتی در سینمای ایران ( با تاکید بر چهار فیلم منتخب) چیست؟

 

 

فهرست مطالب

 

فصل اول

۱-۱ مقدمه…………………………. ۲

۱-۲ بیان مسئله…………………………………….. ۳

۱-۳   هدف‌های تحقیق……………………………….. ۴

۱-۳-۱ هدف کلی طرح……………………………   ۴

۱-۳- ۲هدف جزئی…………………………. ۵

۱-۴ ضرورت انجام تحقیق…………………………….. ۵

۱-۵ استفاده کننده‌گان از نتایج تحقیق………………………   ۵

۱-۶ جنبه جدید و نوآوری طرح در چیست؟…………  ۵

۱-۷ سوالات تحقیق…………………………………………. ۶

۱-۷-  ۱سوال اصلی تحقیق………………………….. ۶

۱-۷-۲  سوال فرعی تحقیق……………………….. ۶

فصل دوم   ۷

۲-۱ مقدمه…………………………   ۸

۲-۲ مرور مفهومی………………………. ۸

۲-۲-۱  بازنمایی………………….. ۸

۲-۲-۱-۱ استراتژی‌های بازنمایی……. ۱۲

۲-۲-۲  نشانه شناسی…………………………………….. ۱۵

۲-۲-۳  جنسیت…………………….. ۱۶

۲-۳  مرور تجربی…………………………….. ۱۸

۲-۴  مرور نظری……………………………………. ۲۶

۲-۴-۱  نظریه بازنمایی…………………………   ۲۶

۲-۴-۱-۱  از تقلید تا بازنمایی………………….. ۲۹

۲-۴-۱-۲  نظریه رمزگذاری و رمزگشایی استورات هال………………………   ۳۲

۲-۴-۱-۳  بازنمایی و نظریه استوارت هال……………………………   ۳۵

۲-۴-۱-۴  گفتمان و بازنمایی………………………………………. ۴۱

۲-۴-۱-۵  ایدئولوژی و بازنمایی……………………………   ۴۴

۲-۴-۱-۶  از زبان به گفتمان؛ نگاه فوکویی به بازنمایی……………………………………………………   ۵۰

۲-۴-۲  استراتژی‌های بازنمایی……………………   ۵۴

۲-۴-۲-۱ کلیشه سازی………………………………….. ۵۴

۲-۴-۲-۲ طبیعی سازی……………………………….. ۵۶

۲-۴-۲-۳ طرد…………………………………………….. ۵۷

۲-۴- ۳ نظریه فیلم کلاسیک…………………………….. ۵۸

۲-۴-۳-۱ فرمالیستها………………………………….. ۵۸

۲-۴-۳-۲ رئالیست ها…………………………………. ۵۹

۲-۴-۳-۳ نظریه فیلم معاصر……………………………….. ۶۲

۲-۴-۴  نظریات نشانه‌شناسی……………………………   ۶۴

۲-۴-۴-۱  سوسور و نشانه‌شناسی………………………………………   ۶۴

۲-۴-۴-۲  پیرس و نشانه‌شناسی…………………………………………………   ۶۷

۲-۴-۴-۳  نشانه‌شناسی ساختارگرای بارت………………………………   ۶۸

۲-۴-۴-۴  اکو و نشانه‌شناسی پساساختارگرا……………………………….. ۷۳

۲-۵  جنسیت ، نظریه های فمنیستی و مطالعات فرهنگی……………………. ۷۴

۲-۵-۱  جنسیت و رسانه……………………………   ۷۴

۲-۵-۲  نظريه هاي فمنيستي فيلم………………………………………. ۷۶

۲-۵-۲-۱ تحلیل های پساساختارگرایی و نظریه ی فیلم…………………………………………………. ۷۷

۲-۵-۳ مکتب بیرمنگام………………………………. ۸۲

۲-۵-۴ مطالعه ی مخاطبین……………………………………   ۸۳

۲-۵-۵ پست مدرنیسم، لذت و مقاومت…………………………………….. ۸۶

۲-۵-۶ مطالعات فرهنگی، مطالعات فمینیستی و جامعه شناسی………………………………………….. ۹۱

۲-۶ چارچوب مفهومی………………………….. ۹۳

فصل سوم

۳-۱ مقدمه……………………. ۹۷

۳-۲ روش تحقیق کیفی…………………………   ۹۷

۳-۲-۱ رویکرد انتقادی……………………………   ۱۰۰

۳-۲-۲ مطالعه سینما با روش های جامعه شناختی………………………   ۱۰۱

۳-۲-۳  ما قبل تاریخ نشانه شناسی………………………………   ۱۰۲

۳-۲-۳-۱ فردینان دو سوسور (۱۹۱۳-۱۸۵۷)…………………………   ۱۰۳

۳-۲-۳-۲ رولان بارت (۱۹۸۰-۱۹۱۵)……………………………………   ۱۰۵

۳-۲-۳-۳رمزگان روایی پنج‌گانه بارت……………………………………………. ۱۰۷

۳- ۳ روش های بررسی…………………………. ۱۱۰

۳-۳-۱ الگوی نشانه شناسی جان فیسک……………………………   ۱۱۰

۳-۳-۱-۱  نمای نزدیک………………………………………   ۱۱۶

۳-۳-۱-۲  رمزگان اجتماعی…………………………………………. ۱۱۷

۳-۳-۱-۳  رمزگان فنی……………………………………….. ۱۱۷

۳-۳-۱-۴ رمزگان ایدئولوژیک……………………………. ۱۱۸

۳-۳-۲  الگوی سلبی و کاودری…………………………………….. ۱۱۸

۳-۴ پایایی و روایی…………………………………………   ۱۲۱

۳-۵  روش نمونه گیری…………………………………   ۱۲۲

۳-۵-۱  جامعه آماری…………………………   ۱۲۳

۳-۵-۲  روشها يا تكنيكهای آماری مورد نظر برای تجزيه و تحليل اطلاعات…………………………. ۱۲۴

فصل چهارم

۴ -۱مقدمه…………………………………. ۱۲۵

۴-۲ تیتراژ آغازین  فیلم “به همین سادگی”………………………………………………………….. ۱۲۵

۴-۲-۱ روایت فیلم………………………………. ۱۲۵

۴-۲-۲  نقد اجتماعی جنسیتی………………………………………. ۱۲۹

۴-۲-۳ شخصیت پردازی زن ها در فیلم به همین سادگی………………………………………………. ۱۳۰

۴-۲-۴ صحنه منتخب ۱……………………………. ۱۳۳

۴-۲-۴-۱تحلیل جنسیتی اجتماعی……………………………………   ۱۳۵

۴-۲-۵ سکانس منتخب ۲…………………………………. ۱۳۵

۴-۲-۶ سکانس منتخب۳٫٫٫٫٫٫٫………………………….. ۱۳۶

۴-۲-۷ سکانس منتخب ۴…………………………….. ۱۳۹

۴-۲-۸ سکانس منتخب ۵………………………………   ۱۴۰

۴-۲-۹ سکانس منتخب ۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫   ۱۴۲

۴-۲-۱۰ در باره ی  “به همین سادگی “…………………………….   ۱۴۴

۴-۳ فیلم درباره الی ………………………..   ۱۴۶

۴-۳-۱ تیتراژ آغازین فیلم درباره الی……………………..   ۱۴۶

۴-۳-۲  تیتراژ پایانی……………………………….   ۱۴۶

۴-۳-۳ روایت فیلم…………………………………….   ۱۴۶

۴-۳- ۴ نقد اجتماعی و جنسیتی………………………………..   ۱۴۸

۴-۳-۵  صحنه منتخب ۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۵۱

۴-۳-۶  صحنه منتخب ۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫   ۱۵۴

۴-۳-۷ صفحه منتخب۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫   ۱۵۷

۴-۳-۸ صحنه منتخب ۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫   ۱۵۸

۴-۳-۹ صحنه ی منتخب ۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫   ۱۶۱

۴-۳ -۱۰تحلیل اجتماعی جنسیتی…………………………….   ۱۶۳

۴-۴ فیلم میگرن……………………………   ۱۶۵

۴-۴-۱  تیتراژ فیلم میگرن…………………………………….   ۱۶۵

۴-۴-۲ خلاصه داستان فیلم…………………………………..   ۱۶۵

۴-۴-۳ صحنه منتخب ۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫   ۱۶۶

۴-۴-۳-۱ تحلیل اجتماعی و جنسیتی………………………..   ۱۶۸

۴-۴-۴ صحنه منتخب ۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫   ۱۷۰

۴-۴-۵ صحنه ی منتخب ۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫   ۱۷۱

۴-۴-۶ صحنه ی منتخب ۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫   ۱۷۴

۴-۴-۷ صحنه منتخب ۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫   ۱۷۷

۴-۴-۸ صحنه منتخب ۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫   ۱۷۸

۴-۴-۹ صحنه منتخب ۷  …………………………………..   ۱۷۹

۴-۴-۱۰ صحنه منتخب ۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫   ۱۸۰

۴-۵ سعادت آباد………………………………………………………..   ۱۸۲

۴-۵-۱ روایت فیلم “سعادت آباد”…………………………..   ۱۸۲

۴-۵-۲ صحنه منتخب ۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫   ۱۸۵

۴-۵-۳ صحنه منتخب ۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫   ۱۸۶

۴-۵-۴ صحنه منتخب ۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫   ۱۸۸

۴-۵-۵ صحنه منتخب ۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫   ۱۹۰

۴-۵-۶  صحنه منتخب  ۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫   ۱۹۲

۴-۵-۷  صحنه منتخب ۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫   ۱۹۳

۴-۵-۸  صحنه منتخب ۷٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫   ۱۹۴

۴-۵-۹  صحنه منتخب ۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫   ۱۹۵

۴-۵-۱۰  صحنه منتخب   ۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫   ۱۹۷

۴-۵-۱۱  درباره ی فیلم سعادت آباد………………………..   ۱۹۸

فصل پنجم

۵- ۱نتیجه گیری……………………….   ۲۰۲

۵-۲ محدودیت های تحقیق…………………………………..   ۲۰۷

۵-۳ پیشنهادات………………………………………………….   ۲۰۷

منابع………………………………………………..   ۲۱۰

پیوست‌ها………………………………………….۲۱۵

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0