بررسی معیار های طراحی و باز زنده سازی بافت های تاریخی روستایی نومنه موردی روستای کندر : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی معماری

بررسی معیار های طراحی و باز زنده سازی بافت های تاریخی روستایی نومنه موردی روستای کندر : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی معماری

معماری یکی از هنرهای بسیار فاخر ایران زمین میباشد که ریشه در فرهنگ و مدنیت هزاران ساله ما دارد . هنری که امروزه با تلفیق علوم مهندسی به یک رشته بسیار جذاب دانشگاهی در کشورمان تبدیل شده و بدلیل همین ریشه فرهنگی از رشته های بسیار پرطرفدار دانشگاهی میباشد. در ادامه به سری جدیدی از پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته معماری میپردازیم . پایان نامه حاضر با عنوان ” بررسی معیار های طراحی و باز زنده سازی بافت های تاریخی روستایی نومنه موردی روستای کندر با فرمت قابل ویرایش WORD  به شما دانشجویان و کاربران گرامی معرفی می گردد.

 

چکیده پایان نامه بررسی معیار های طراحی و باز زنده سازی بافت های تاریخی روستایی نومنه موردی روستای کندر :

آنچه بايد امروزه در ارتقاء كيفيت روستاهاي كشورمان مدنظر قرار گيرد ، تعيين نوع مداخله مناسب روستايي بر اساس ويژگيها و پتانسيلهاي روستا و همچنين استفاده مناسب از اين پتانسيلها جهت افزايش كيفيت و هويت روستاي موردنظر مي‌باشد .

بافتهاي تاريخي روستاي كندر يكي از محدودهاي خاصي است كه هم ماهيت مركزيت دارد و هم ماهيت تاريخي و مذهبي ، همچنين وجود عناصر طبيعي و تاريخي ، همجوار با يكديگر در اين محدوده ويژگي بخصوصي را به محدوده مذكور داده است كه با استفاده مطلوب از پتانسيلهاي بيان شده مي‌تواند نقش مهمي در هويت روستاي كندر ايفا نمايد .

در اين پژوهش سعي شده است كه با استفاده از روش توصيفي ـ تحليلي ، از جاذبه‌هاي طبيعي مسير قديم روستاي كندر جهت ايجاد ارتباط مطلوب بين عناصر شاخص محدوده و بهبود و تقويت عملكرد مسير ارتباطي روستا و در نتيجه استخوانبندي تاريخي روستا بهره گرفته شود .

بدين منظور جهت باز زنده‌سازي محدوده امام‌زاده قديمي روستاي كندر جايگاه عناصر شاخص مذكور، بررسي شده و معيارهاي ساماندهي جهت ارتقاء كيفيت بافت تاريخي لحاظ شده و از قدمت آنها جهت طراحي محدوده تعيين شده ، استفاده شده است .

واژگان كليدي : بافت تاريخي ، ارتباط عناصر شاخص ، استخوان‌بندي روستا ، باززنده‌سازي

 

اهميت و ضرورت مساله

از آنجا كه بناهاي تاريخي جزء اولين نقاطي هستند كه اكثر مسافران با آن برخورد دارند و بخش عمده تصوير روستا شكل مي‌گيرد، لذا پرداختن به اين مسئله امري اجتناب‌ناپذير است. با نگاهي به گذشته و بافت‌هاي تاريخي، قديمي و بناهاي تاريخي در مي‌يابيم كه نقش عمده‌اي در شخصيت بخشي به روستاها و شهرها را ايفا مي‌كردند. با تغيير يافتن مقياس روستاها و تغيير شكل زندگي روستائيان تكنولوژي پرداختن به موضوع حفظ ارزش مكانها و تدوين راهكارهايي براي زنده كردن بافتهاي تاريخي ضروري است. از طرفي وجود عناصر تاريخي و طبيعي در حوالي روستاي كندر به طور حتم بر ميزان هويت امامزاده و در نتيجه ميزان تاثيرگذاري آن بر ارتقا كيفيت روستا و در نتيجه بر ميزان اهميت موضوع مورد بررسي مي‌افزايد.

اهداف تحقيق

از جمله اهم اهداف موردنظر در اين پژوهش، مي توان به موارد ذيل اشاره كرد :

ـ بررسي جايگاه عناصر تاريخي ـ طبيعي و يادگاري هاي ذهني ـ خاطره‌اي امامزاده قديم روستاي كندر در ارتقاء هويت محدوده

ـ ايجاد راههاي دسترسي مناسب و ارتباط بخشيدن بين عناصر شاخص طبيعي و مصنوع واقع در محدوده

ـ تبيين معيارهاي طراحي جهت ارتقاء كيفيت بافت تاريخي موجود در حوالي امامزاده روستاي كندر

ـ تامين تحرك لازم و ارتباط ضروري بين فعاليتهاي گوناگون روستايي در حداقل وقت و هزينه

ـ فراهم آوردن فضاي لازم جهت گذراندن اوقات فراغت و ارتقاي فضاهاي فرهنگي روستاييان

ـ ايجاد كاربري هاي منطبق و متناسب با عملكرد فرهنگي ـ سياحتي مانند تجاري ـ فرهنگي

ـ ارتقاي كيفيت دسترسيها با استفاده از روشهاي طراحي روستايي در نقاط متعدد كه امامزاده عبداله در مركز آن است.

ـ حفظ و ارتقاي قابليت‌هاي فضايي و كالبدي موجود شامل فضاهاي باز ارزشمند از نظر هندسه مكاني، نشانه‌ها و گره‌ها و ساختمان‌هاي با ارزش تاريخي

ـ به كارگيري مناسب از فرصتهاي بصري و ادراك محيطي و زمينه شامل ايجاد خوانايي، حس مكان، تمركز و منظره هاي مطلوب بصري

ـ توجه به الگوي مناسب حركات پياده در داخل محدوده به منظور پيوند بين نقاط با اهميت در درون محدوده و رونق فعاليتهاي اطراف امام‌زاده

فهرست مطالب پایان نامه بررسی معیار های طراحی و باز زنده سازی بافت های تاریخی

 • فصل اول : طرح مسئله        ۱
 • ۱ ـ ۱ بيان مسئله                ۲
 • ۱ ـ ۲ اهميت و ضرورت مسئله          ۳
 • ۱ ـ ۳ اهداف تحقيق                         ۳
 • ۱ ـ ۴ سوالات اصلي تحقيق   ۴
 • ۱ ـ ۵ قلمرو تحقيق             ۴
 • ۱ ـ ۶ روند انجام تحقيق        ۵
 • ۱ ـ ۷ جنبه جديد بودن و نوآوري تحقيق             ۵
 • فصل دوم : ادبیات تحقيق      ۶
 • ۲ ـ ۱ مقدمه          ۷
 • ۲ ـ ۲ باز زنده سازی روستايي             ۸
 • ۲ ـ ۲ ـ ۱ انواع مداخلات روستايي       ۸
 • ۲ ـ ۲ ـ ۲ باز زنده سازی در بافت‌هاي با ارزش روستايي     ۸
 • ۲ ـ ۲ ـ ۳ حفاظت و باز زنده سازی اماكن و بافت‌هاي با ارزش روستايي           ۹
 • ۲ ـ ۲ ـ ۴ تحولات اقتصادي دهه هشتاد و آغاز رويكرد بازآفريني       ۱۰
 • ۲ ـ ۲ ـ ۵ مداخله در بافت روستايي      ۱۰
 • ۲ ـ ۲ ـ ۶ تعريف باز زنده سازی مناطق روستايي ۱۱
 • ۲ ـ ۲ ـ ۷ سطوح عملياتي پروژه باز زنده سازی    ۱۲
 • ۲ ـ ۲ ـ ۸ روند عمليات باز زنده سازی   ۱۲
 • ۲ ـ ۲ ـ ۸ ـ ۱ درك ابعاد خاص فرسودگي           ۱۳
 • ۲ ـ ۲ ـ ۸ ـ ۲ شناسايي منابع موجود     ۱۴
 • ۲ ـ ۲ ـ ۸ ـ ۳ حس مكان كالبدي          ۱۴
 • ۲ ـ ۲ ـ ۸ ـ ۴ حس مكان كاركردي       ۱۴
 • ۲ ـ ۲ ـ ۸ ـ ۵ مديريت عمليات باز زنده‌سازي      ۱۵
 • ۲ ـ ۲ ـ ۸ ـ ۵ ـ ۱ ابعاد كليدي مديريت فضاهاي عمومي در عمليات باز زنده سازی          ۱۶
 • ـ تنظيم كاركردها و ميزان تأثير آنها بر هم          ۱۶
 • ـ برنامه حمايتي فيزيكي ، جريان‌هاي حمايتي ( ابقاء نگاه داشتن )      ۱۷
 • ـ سرمايه‌گذاري (سرمايه‌هاي جديد و منابع متداوم ) در فضاهاي عمومي           ۱۷
 • ـ تناسب و هم پايگي و هماهنگي مداخله             ۱۷
 • ـ مدلهاي مديريت فضاهاي عمومي       ۱۸
 • ۲ ـ ۲ ـ ۸ باز زنده سازی موفق            ۲۰
 • ۲ ـ ۲ ـ ۸ ـ ۱ باز زنده سازی كالبدي      ۲۰
 • ۲ ـ ۲ ـ ۸ ـ ۲ باز زنده سازی اقتصادي   ۲۰
 • ۲ ـ ۲ ـ ۹ ـ ۳ باز زنده سازی اجتماعي   ۲۰
 • ۲ ـ ۲ ـ ۱۰ اصول بازآفريني و باز زنده‌سازي موفق           ۲۱
 • ۲ ـ ۲ ـ ۱۰ ـ ۱ اصل اول : بهبود تنوع كاربري (فعاليت )   ۲۱
 • ۲ ـ ۲ ـ ۱۰ ـ ۲ اصل دوم : تشويق فشردگي        ۲۳
 • ۲ ـ ۲ ـ ۱۰ ـ ۳ اصل سوم : ايجاد تراكم توسعه     ۲۳
 • ۲ ـ ۲ ـ ۱۰ ـ ۴ اصل چهارم : بالا بردن سهولت دسترسي    ۲۴
 • ۲ ـ ۲ ـ ۱۰ ـ ۵ اصل پنجم : آفرينش پيوندهاي عملكردي     ۲۵
 • ۲ ـ ۲ ـ ۱۰ ـ ۶ اصل ششم : ساختن يك سامانه هويتي مثبت ۲۵
 • ۲ ـ ۳ ورودي و مسيرارتباطی شهر      ۳۰
 • ۲ ـ ۳ ـ ۱ اجزاء ورودي و مسيرهاي دسترسي بناهاي سنتي ايران      ۳۱
 • ۲ ـ ۳ ـ ۲ اصول تركيب كالبدي ورودي بناهاي سنتي ايران ۳۲
 • ۲ ـ ۳ ـ ۳ ورودي در بافت هاي قديم ايران          ۳۳
 • ۲ ـ ۳ ـ ۴ مركزيت فضاهاي جمعي      ۳۶
 • ۲ ـ ۳ ـ ۵ معيارهاي كيفيت فضايي       ۳۹
 • ۱ ـ ۴ ارتباط بين عناصر روستایی       ۴۲
 • ۲ ـ ۴ ـ ۱ مفهوم ارتباط        ۴۲
 • ۲ ـ ۴ ـ ۲ تاريخچه بحث ارتباط در طراحي « در مقياس گسترده »     ۴۳
 • ۲ ـ ۴ ـ ۳ مقايسه مفهوم ارتباط (ايران و غرب )   ۴۵
 • ۲ ـ ۴ ـ ۴ كل و جزء ….۴۷
 • ۲ ـ ۴ ـ ۴ ـ ۱ بكارگيري مباحث كل و جزء در آثار نظريه‌پردازان      ۴۷
 • ۲ ـ ۴ ـ ۵ نشانه‌هاي طبيعي و مصنوع   ۵۲
 • ۲ ـ ۴ ـ ۵ ـ ۱ تركيب و ارتباط بين عناصر مصنوع و طبيعي           ۵۲
 • ۲ ـ ۴ ـ ۶ محيط طبيعي و توسعه پايدار روستايي ۵۲
 • ۲ ـ ۴ ـ ۶ ـ ۱ ارتباط ميان رودخانه و روستا        ۵۴
 • طراحي الهامي و اكولوژيكي   ۵۶
 • ۲ ـ ۵ جمع‌بندي                ۵۶
 • فصل سوم : روش تحقيق (تجربيات ايران و جهان )           ۶۱
 • ۳ ـ ۱ مقدمه          ۶۲
 • ۳ ـ ۲ روش تحقيق              ۶۲
 • ۳ ـ ۳ جامعه آماري            ۶۲
 • ۳ ـ ۴ تجربيات مشابه (نمونه‌هاي ساختاري گذشته در خارج از ايران )            ۶۳
 • ۳ ـ ۴ ـ ۱ ساختار طراحي شهر رم       ۶۳
 • ۳ ـ ۴ ـ ۲ ارتباط بين عناصر مصنوع و طبيعي در پيازادل پوپولودرم ۶۵
 • ۳ ـ ۴ ـ ۳ ساختار طراحي شهري پاريس            ۶۷
 • ۳ ـ ۴ ـ ۳ ـ ۱ تركيب عناصر طبيعي و مصنوع در شهر پاريس         ۷۰
 • ۳ ـ ۴ ـ ۴ پيازادلاسينيوريا (ميدان قرون وسطايي ) در فلورانس ايتاليا ۷۲
 • ۳ ـ ۴ ـ ۵ پروجا ، شهرك قرون وسطي بر فراز تپه‌هاي اومبريان       ۷۴
 • ۳ ـ ۴ ـ ۶ ميدان سن ماركو در ونيز ايتاليا           ۷۶
 • ۳ ـ ۴ ـ ۷ مجراي فضاي گرنيوج         ۷۹
 • ۳ ـ ۵ نمونه هاي ساختاري گذشته (ايران )         ۸۱
 • ۳ ـ ۵ ـ ۱ ساختار طراحي شهر اصفهان در دوره ۲صفويه   ۸۱
 • ۳ ـ ۵ ـ ۱ ـ ۱ مادي ها در دوران صفويه            ۸۴
 • ۳ ـ ۵ ـ ۱ ـ ۲ چهارباغ و باغات صفوي ( ارتباط با طبيعت )            ۸۵
 • ۳ ـ ۶ نمونه‌هاي ساختاري معاصر ( در خارج از ايران )     ۸۷
 • ۳ ـ ۶ ـ ۱ باز زنده سازی مركز شهري ملبورن     ۸۷
 • ۳ ـ ۶ ـ ۱ ـ ۱ استراتژي پلان سال ۱۹۸۵ شهر ملبورن       ۹۰
 • ۳ ـ ۶ ـ ۲ بررسي موردي لبه شمالي شهر ملبورن ـ ارتباط محدوده مركزي شهر و رودخانه يارا       ۹۱
 • ۳ ـ ۶ ـ ۳ اتصال زمينهايي پاركلند به شرق محدوده مركزي شهر ـ حذف موانع شهري      ۹۴
 • ۳ ـ ۷ جمع‌بندي                 ۱۰۰
 • فصل چهارم : شناخت و تحليل محدوده مورد مطالعه          ۱۰۴
 • ۴ ـ ۱ شناخت و تحليل محدوده            ۱۰۵
 • ۴ ـ ۱ ـ ۱ محدوده حوزه نفوذ طراحي    ۱۰۵
 • ۴ ـ ۲ محدوده طراحي          ۱۰۶
 • ۴ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۱ تاريخچه شهر كرج        ۱۰۶
 • ۴ ـ ۱ ـ ۲ روستاي كندر        ۱۰۷
 • ۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۱ شرايط فرهنگي            ۱۰۸
 • ۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۲ شرايط اقتصادي            ۱۰۸
 • ۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۳ ويژگيهاي اقليمي ( آب و هوايي )   ۱۱۰
 • ۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ توپوگرافي ۱۱۰
 • ۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۲ شرايط آب و هوايي   ۱۱۱
 • ۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۳ دماي هوا   ۱۱۱
 • ۴ ـ ۱ ـ۲ ـ ۳ ـ ۴ رطوبت نسبي           ۱۱۲
 • ۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۵ جريان‌هاي هوايي     ۱۱۲
 • ۴ ـ ۱ ـ ۳ ساختار فضايي محدوده         ۱۱۳
 • ۴ ـ ۱ ـ ۴ موقعيت عمومي محدوده حوزه نفوذ در شبكه دسترسي‌هاي شهري و منطقه‌اي    ۱۱۳
 • ۴ ـ ۱ ـ ۵ برداشت جهت حركت معابر ۱۱۳
 • ۴ ـ ۱ ـ ۶ برداشت اطلاعات كلي حمل و نقل عمومي         ۱۱۶
 • ۴ ـ ۱ ـ ۷ شناخت نقاط و محورهاي فعاليتي در محدوده حوزه نفوذ طرح           ۱۲۱
 • ۴ ـ ۲ محدوده طراحي          ۱۲۵
 • ۴ ـ ۲ ـ ۱ عناصر تاريخي كندر           ۱۲۷
 • ۴ ـ ۳ تحليل يكپارچه ……………۱۲۹
 • ۴ ـ ۳ ـ ۱ قوتها      ۱۲۹
 • ۴ ـ ۳ ـ ۲ فرصتها              ۱۲۹
 • ۴ ـ ۳ ـ ۳ ضعفها                ۱۲۹
 • ۴ ـ ۳ ـ ۴ تهديدها               ۱۳۰
 • فصل پنجم            ۱۳۱
 • ۵ ـ ۱ مقدمه          ۱۳۲
 • ۵ ـ ۲ چشم‌انداز      ۱۳۲
 • ۵ ـ ۳ اهداف اصلي            ۱۳۲
 • ۵ ـ ۴ راهبردها      ۱۳۲
 • ۵ ـ ۵ ضوابط اجرايي ……۱۳۳
 • ۵ ـ ۵ ـ ۱ اقليم ، توپوگرافي و عوامل طبيعي       ۱۳۳
 • ۵ ـ ۵ ـ ۲ ديد و منظر …     ۱۳۳
 • ۵ ـ ۵ ـ ۳ امنيت ………….  ۱۳۵
 • ۵ ـ ۵ ـ ۴ مديريت روستايي   ۱۳۵
 • ۵ ـ ۵ ـ ۵ دسترسي و پاركينگ           ۱۳۶
 • فصل ششم            ۱۳۸
 • ۶- طراحی محدوده ۱۳۹
 • ۶ ـ ۱ آلترناتیو پیشنهادی       ۱۴۰
 • ۶ ـ ۲ طرح نهایی               ۱۴۲
 • ۶ ـ ۳ جمع بندی    ۱۶۷
 • منابع و مراجع                   ۱۳۸

 

فهرست تصاویر

 • تصوير ۲ ـ ۱ انواع فضاهاي واسط ميان محدوده و حومه شهر          ۳۶
 • تصوير ۲ ـ ۲ بردارهاي نيرو در طرح پل کله که از منبعي مرکزي به شکلي شبيه به طراحي عصر باروک به بيرون ساطح مي­شوند………۴۴
 •  تصوير ۲ ـ ۳ : ارتباط فضايي ميان عناصر مرکز محله ( عنصر مرکزي (حسينيه ) و گذرهاي اصلي          ۴۶
 • تصوير ۲ ـ ۴: وجود عناصر مشترک در تصاوير متوالي که ارتباط را در ديدهاي متوالي بيان ميکند ۴۹
 • تصوير ۳ ـ ۱ : پلان ارتباطي بين عناصر شاخص شهري با يكديگر و با رودخانه، در طرح سيكستوس          ۶۴
 • تصوير ۳ ـ ۲ : ميدان دل پوپولو و ارتباط ميان باغهاي پينچو و رودخانه تيبر     ۶۶
 • تصوير ۳ ـ ۳ : پلان ميدان دل پوپولو    ۶۶
 • تصوير ۳ ـ ۴ : كاخ لور از مهمترين عناصر شاخص شهر، در خارج حصار شهر           ۶۷
 • تصوير ۳ ـ ۵ : ايجاد محور شانزاليزه در دومين مرحله توسعه پاريس  ۶۸
 • تصوير ۳ ـ ۶ : ارتباط محور شانزاليزه پاريس و رود سن (۲)، ماخذ : حميدي، ۱۳۷۶٫٫٫٫٫٫٫۶۹
 • تصویر ۳-۷ : عناصر ارتباطی میان محور شانزالیزه پاریس و رودسن ۶۹
 • تصوير ۳ ـ ۹ : ارتباط بين عناصر طبيعي و مصنوع در شهر پاريس  ۷۰
 • تصوير ۳ ـ ۱۰ : تونل فضايي ميان عناصر اصلي استخوانبندي شهر پاريس      ۷۱
 • تصوير ۳ ـ ۱۱ : بهره‌مندي از شيب زمين و تپه‌ها و پاكسازي محوطه اطراف ابنيه تاريخي، براي افزايش حوزه ديد ابنيه مهم شهر پاريس……..۷۱
 • تصوير ۳ ـ ۱۲ : هماهنگي مقياس معماري نشانه‌ها با مقياس شهر      ۷۲
 • تصوير ۳ ـ ۱۳ : ارتباط بين پياتزا دلاسينيوريا و رود آرنو، از طريق كاخ اوفيتسي          ۷۳
 • تصوير ۳ ـ ۱۴ : كاخ اوفيتسي، به صورت نمادي معمارانه، حلقه پيوند بين مركز شهر و رودخانه آرن          ۷۴
 • تصوير ۳ ـ ۱۵: ارتباط بين ميدان مركزي پروجا و طبيعت، از طريق خيابان منشعب از ميدان مذكور           ۷۵
 • تصوير ۳ ـ ۱۶ : ارتباط ميان ميدان سن ماركو با آب و مجموعه ميادين در شهر ونيز       ۷۶
 • تصوير ۳ ـ ۱۷ : ارتباط ميدان سن ماركو و كانال ونيز       ۷۸
 • تصوير ۳ ـ ۱۸ : برج ناقوس، نقطه اتكا و حافظ تعادل و ارتباط ميان ميدان كوچك و ميدان اصلي در ميدان سن ماركو  میان محور۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۷۸
 • تصوير ۳ ـ ۱۹ : مجراي فضاي گرينويچ و ارتباط بين بناي قديمي كوئينزهاوس و رودخانه تميز      ۸۰
 • تصوير ۳ ـ ۲۰ : هسته اوليه شهر اصفهان، همجوار با رودخانه زاينده‌رود        ۸۱
 • تصوير ۳ ـ ۲۱ : ميدان كهنه اصفهان و بازار، عناصر اصلي شهر در اوايل اسلام و دوره سلجوقي   ۸۲
 • تصوير ۳ ـ ۲۲ : انتقال مركز قديم شهر اصفهان به مركز جديد ( ميدان نقش جهان )        ۸۳
 • تصوير ۳ ـ ۲۳ : انتقال مركز قديم شهر اصفهان به مركز جديد (ميدان نقش جهان ) در دوره صفوي………….۸۴
 • تصوير ۳ ـ ۲۴ : نقشه مركز شهري ملبورن و رودخانه يارا……………….۸۹
 • تصوير ۳ ـ ۲۵: خط آسمان مركز شهري ملبورن، همجوار با رودخانه يارا………………۹۰
 • تصوير ۳ ـ ۲۶: وضعيت موجود لبه شمالي شهر ملبورن، جداسازي محدوده مركزي شهر از رودخانه            ۹۲
 • تصوير ۳ ـ ۲۷ : وضعيت پيشنهادي لبه شمالي شهر ملبورن، ايجاد پارك بتمن   ۹۴
 • تصوير ۳ ـ ۲۸ : وضعيت اراضي پاركلند كه توسط زيرساخت ريلي تقسيم شده است        ۹۶
 • تصوير ۳ ـ ۲۹ : حذف بخشهايي از زيرساخت ريلي و ايجاد پارك بيرارنگ مار ۹۸
 • تصوير ۳ ـ ۳۰ : مسير پياده در پارك بيرارانگ مار، اولين پارك جديد بزرگ پيوسته ملبورن،         ۹۹
 • نقشه ۴-۲ : وضعیت توپوگرافی محدوده طرح      ۱۰۶
 • نقشه ۴-۳ : سلسله مراتب دسترسی در محدوده طراحی حوذه نفوذ……..۱۱۵
 • نقشه ۴-۴ :جهت معابر اصلی و فرعی محدوده مورد مطالعه ۱۲۰
 • نقشه ۴-۵ :کاربریها و ویژیگیهای فعال در منطقه ۱۲۱
 • نقشه ۴-۶ :کاربری اراضی وضع موجود در محدوده مورد مطالعه……۱۲۲
 • نقشه ۴-۹ :موقعیت محدوده طراحی      ۱۲۳
 • نقشه ۴-۸ :تقسیم بندی محله های محدوده طراحی ۱۲۴
 • تصویر  ۴-۱ : بقعه متبرکه چهل دختر  ۱۲۸
 • تصویر ۴-۲ :حمام عمومی    ۱۲۸
 • تصویر۵-۱: ضوابط پیشنهادی دید و منظر در محدوده طراحی          ۱۳۵
 • تصویر۵-۲: ضوابط پیشنهادی راه و دسترسی در محدوده طراحی      ۱۳۷
 • تصویر ۶-۱ : باز زنده سازی بافت تاریخی روستای کندر و ایجاد مرکز محله……… ۱۳۹
 • تصویر ۶-۲ : برشهای عرضی شماتیک بستر رودخانه      ۱۴۰
 • تصوير ۶ ـ ۳ : استفاده از انرژي خورشيدي در طول برق ( پديده فتوولتاييک )  ۱۴۱
 • تصوير ۶ ـ ۴ : تصویر بافت جدید روستا………..  ۱۴۲
 • نقشه  ۶ ـ ۱ : کیفیت ابنیه محدوده طراحی          ۱۴۰
 • تصویر ۶ ـ ۵ : رواق های جدا کننده پارکینگ     ۱۴۵
 • تصویر ۶ ـ ۶ : طرح پیشنهادی جهت جداره کنار چشمه منتهی به امام زاده       ۱۴۶
 • تصویر ۶ ـ ۷ : طرح پیشنهادی جهت شاخص نمودن بناهای تاریخی مسیر منتهی به امام زاده         ۱۴۷
 • تصوير ۶ ـ ۸ : محدوده کل پياده راه پيشنهادي     ۱۴۸
 • تصوير ۶ ـ ۹ : ديد ۱ از محدوده پياده راه پيشنهادي و استفاده از عناصر طبیعی آب         ۱۴۹
 • تصوير ۶ ـ ۱۰ : ديد ۲ از محدوده پياده راه پيشنهادي         ۱۵۰
 • تصوير ۶ ـ ۱۱ : ديد ۳ از محدوده پياده راه ماخذ  ۱۵۱
 • تصوير ۶ ـ ۱۲ : ديد ۴ از محدوده پياده راه پيشنهادي         ۱۵۲
 • تصوير ۶ ـ ۱۳ :  ديد ۵ از محدوده پياده راه پيشنهادي        ۱۵۳
 • تصوير ۶ ـ ۱۵ : ديد ۱۰ از محدوده پياده راه پيشنهادي       ۱۵۵
 • تصوير ۶ ـ ۱۶: ديد ۱۱ از محدوده پياده  راه پيشنهادي       ۱۵۶
 • تصوير ۶ ـ ۱۷: ديد ۱۲ از محدوده پياده  راه پيشنهادي نواحی مسکونی           ۱۵۷
 • تصوير ۶ ـ ۱۸ تصویر از محدوده پياده راه پيشنهادي         ۱۵۸
 • تصوير ۶ ـ ۱۹: ديد ۱۳ از محدوده پياده راه پيشنهادي        ۱۵۹
 • تصوير ۶ ـ ۲۰: ديد ۱۴ از محدوده پياده راه پيشنهادي منتهی به پارکینگ         ۱۶۰
 • تصوير ۶ ـ ۲۱ : ديد ۱۵ از محدوده رواقها تا  به اولین میدانچه  پيشنهادي        ۱۶۱
 • تصوير ۶ ـ ۲۲: ديد ۱۶ از محدوده پياده راه پيشنهادي تا میدانچه دوم  ۱۶۲
 • تصوير ۶ ـ ۲۳ : تصویری از محدوده پياده راه پيشنهادي    ۱۶۳
 • تصوير ۶ ـ ۲۴: ديد ۱۷ از محدوده پياده راه پيشنهادي        ۱۶۴
 • تصوير ۶ ـ ۲۵: ديد ۱۸ از محدوده پياده راه پيشنهادي تا میدانچه آخر  ۱۶۵
 • تصوير ۶ ـ ۲۶: ديد ۱۹ از محدوده پياده راه پيشنهادي تا میدانچه آخر  ۱۶۶

 

فهرست جداول

 • جدول ۲ ـ ۱ : اصول طراحي  مراکز روستایي (جهت باز زنده سازي بافت )……. ۲۶
 • جدول ۲ ـ ۲ : تعاريف و کارکردهاي ورودي       ۳۵
 • جدول ۲ ـ ۳ : انواع فضاهاي واسط ورودي         ۳۷
 • جدول ۲ ـ ۴ : وزن عوامل در نظر گرفته شده براي دستيابي به معيارهاي کيفيت از ورودي شهر     ۴۰
 • جدول ۲ ـ ۵ : جمع ­بندي تاريخچه نظريات و روشهاي مورد استفاده در ارتباط بين عناصر شهري     ۵۷
 • جدول ۳ ـ ۱ : جمع‌بندي نكات كليدي تجارب ايران و جهان  ۱۰۰

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0