برآوردي از ظرفيت وتلاش مالياتي در ايران و مقايسه آن باکشورهاي منتخب عضو کنفرانس اسلامي : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

برآوردي از ظرفيت وتلاش مالياتي در ايران و مقايسه آن باکشورهاي منتخب عضو کنفرانس اسلامي : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

سلام به همراهان همیشگی مسترداک . دانشجویان عزیز و گرامی مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد امروز برای شما پایان نامه ای جامع و کامل ( برآوردي از ظرفيت وتلاش مالياتي در ايران و مقايسه آن باکشورهاي منتخب عضو کنفرانس اسلامي  ) که با تلاش و زحمت دانشجویان سالهای گذشته تهیه و تنظیم شده است، فراهم آوردیم تا بتواند به شما در مسیر رشد کمک کند و بتوانید با موفقیت دوره کارشناسی ارشد را به پایان برسانید.

 

چکیده برآوردي از ظرفيت وتلاش مالياتي در ايران

موفقيت در رسيدن به اهداف توزيع درآمد و برابري در يك اقتصاد، نيازمند شناخت ويژگي­هاي بنياني آن اقتصاد مي­باشد؛ چراكه از اين طريق مي­توان منابع مالياتي را به­منظور تأمين مالي مخارج و برنامه­ هاي سرمايه­ گذاري شناخت. اقتصادهايي كه از ظرفيت مالياتي پاييني برخوردار مي­باشند، به­ منظور فراهم كردن خدمات اقتصادي و اجتماعي و همچنين دستيابي به رشد سريع اقتصادي، نياز بيشتري به منابع مالي دارند. بنابراين به­دليل نياز به مخارج بالاتر در مقابل ظرفيت مالياتي پايين، اقتصادهاي مذكور اغلب شاهد شكاف زيادي بين منابع درآمدي و نيازهاي هزينه­ اي خود هستند.

از آن­جا كه اقتصاد ايران نيز از جمله چنين اقتصادها به­ شمار مي­رود و همچنين نظر به­اينكه اقتصاد ايران در وضعيت مالي وخيمي(كسري بودجه شديد، تورم بالا و توزيع درآمدي بسيار ضعيف) قرار دارد كه هم­زمان با اين وضعيت، در مسير دشوار تغيير نظام مالي خود نيز گام بر­مي­دارد، نياز به رشد اقتصادي بالا و بدون تورم و همچنين تأمين مالي دولت از طريق ماليات­ها(به­ جاي استقراض عمومي و يا سياست كسري بودجه مداوم) امري ضروري به­ نظر مي­رسد.

روش پژوهش حاضر برگرفته از روش مورد استفاده در مقاله “برآورد تلاش مالياتي در ايران و مقايسه آن با کشورهاي در حال توسعه منتخب” نوشته قطميري، محمد علي و اسلاملوئيان، کريم، (۱۳۸۷) مي­باشد. در اين پژوهش ابتدا ظرفيت مالياتي كشورهاي ايران ، مصر، مالزي، مراکش، پاکستان، لبنان، اردن، اندونزي، بنگلادش، عراق، كويت، عمان، عربستان، و تونس به ­عنوان كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي با استفاده از داده ­هاي تلفيقي طي دوره ۲۰۰۵-۱۹۹۹ با بهره­ گيري از روش پانل متوازن در قالب الگوي اثرات ثابت برآورد و پس از آن شاخص تلاش مالياتي مربوط به كشورهاي مذكور محاسبه مي­گردد.

در اين پژوهش ظرفيت مالياتي تابعي از متغيرهاي سهم بخش­هاي كشاورزي، خدمات و صنعت از توليد ناخالص داخلي(GDP)، سهم بدهي­هاي خارجي از GDP، سهم بخش خارجي از GDP، معكوس GDP سرانه، سهم جمعيت شهري از كل جمعيت، پولي­کردن و ضريب جيني مي­باشد. نتايج برآورد اين الگو نشان مي­دهند كه ضريب متغيرهاي سهم بدهي­ هاي خارجي، سهم بخش خدمات از GDP، سهم بخش­هاي صنعت و سهم بخش خارجي از GDP مثبت و معنادار مي­باشد. همچنين ضريب متغيرهاي نسبت شهرنشيني، كشاورزي از GDP،  ضريب­جيني، معكوس GDP سرانه و پولي­کردن منفي به­دست آمده­ اند.

در اين رابطه مي­توان گفت تمامي ضرايب به­ دست ­آمده  با نتايج مطالعات قبلي سازگار بوده ­اند. در مورد مقايسه ظرفيت مالياتي و تلاش مالياتي ايران با ساير كشورهاي مورد مطالعه، بايد گفت اقتصاد ايران از ظرفيت مالياتي متوسط و تلاش مالياتي پايين­تري نسبت به اين کشورها برخوردار است. بنابراين سياست­گذاران مي­توانند با اتخاذ سياست­هاي مناسب در جهت افزايش تلاش مالياتي، اتکاي بودجه دولت به نفت را کمتر کرده، و عمده مخارج دولتي را از محل درآمدهاي مالياتي تأمين نمايند.

کليد واژه­ ها: ماليات، ظرفيت مالياتي، تلاش مالياتي، داده ­هاي پانل، كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي

اهميت و ارزش پژوهش

درآمدهاي مالياتي بهترين، سالم ­ترين ومنطقي­ ترين روش­هاي تأمين مخارج دولت­ها مي­باشد و از ماليات­ها به­ عنوان يکي از مهمترين و مؤثرترين ابزار اقتصادي دولت نام برده مي­شود. حفظ ثبات نسبي در روند حرکت رو به جلوي بخش­هاي مختلف اقتصادي مي­تواند بوسيله اهرم ماليات که يکي از مهمترين اهرم­هاي سياست مالي است صورت پذيرد.

از طرفي در بررسي هاي مربوط به ظرفيت بالقوه مالياتي کشور مشخص شده است که شکاف قابل توجهي ميان ظرفيت بالقوه مالياتي و وصولي هاي بالفعل مالياتي وجود دارد و در شرايط فعلي امکان افزايش تلاش مالياتي ممکن مي باشد(نادر مهرگان،۱۳۸۳). لذا با توجه به اهميت فوق و ضرورت اينکه بايستي بودجه کشور از درآمدهاي نفتي بي­ني از شده و هر چه بيشتر به درآمدهاي مالياتي متکي باشد تا بتوان اقتصادي سالم با درآمدهاي منطقي­ تر و قابل برنامه ­ريزي براي تأمين مخارج دولت داشت، قبل از هر چيز لازم است تا ظرفيت بالفعل و بالقوه مالياتي شناخته شود، تا با انتخاب روش­هاي صحيح و اصولي و برنامه­ ريزي شده اين دو ظرفيت به هم نزديک شوند و علاوه بر تأمين هزينه ­هاي دولت، ماليات را به ­عنوان ابزار قدرتمندي در جهت رسيدن به اهداف سياست­هاي کلي اقتصاد کلان به­ کار گرفت. برآورد تلاش مالياتي ايران نيز در راستاي همين هدف يعني شناسايي ظرفيت بالقوه مالياتي مي­باشد، تا پس از بررسي عوامل مؤثر بر ظرفيت مالياتي، زمينه افزايش تلاش مالياتي ايران در آينده معرفي گردند.

فهرست تحقیق برآوردي از ظرفيت وتلاش مالياتي در ايران

 • فصل اول: کليات پژوهش – برآوردي از ظرفيت وتلاش مالياتي در ايران
 • ۱-۱- مقدمه. ۱
 • ۱-۲- شرح وبيان مسأله پژوهش ۲
 • ۱-۳- هدف پژوهش ۳
 • ۱-۴- فرضيه ­هاي پژوهش ۴
 • ۱-۵- اهميت و ارزش پژوهش ۴
 • ۱-۶- روش پژوهش ۵
 • ۱-۶-۱- داده ­هاي استفاده­شده در پژوهش ۸
 • ۱-۶-۲- ابزار گردآوري و تحليل داده ­ها ۸
 • ۱-۷- واژگان کليدي ۹
 • ۱-۸- جمع­بندي فصل ۱۰
 • فصل دوم: مروري بر ادبيات موضوع و پيشينه پژوهش – برآوردي از ظرفيت وتلاش مالياتي در ايران
 • مقدمه ۱۱
 • ۲-۱- تعريف، مفهوم کلي و اهميت ماليات ۱۳
 • ۲-۲- پايه مالياتي ۱۳
 • ۲-۳- نرخ ماليات و انواع آن ۱۴
 • ۲-۴- بار مالياتي و تعلق واقعي ماليات ۱۵
 • ۲-۵- اصول ماليات ۱۵
 • ۲-۶- امتياز، پرهيز و فرار مالياتي ۱۶
 • ۲-۷- انواع درآمدهاي دولت ۱۷
 • ۲-۸- بررسي ضرورت ماليات در اقتصاد ۱۸
 • ۲-۹- مالياتهاي مستقيم و غير مستقيم وجوه تمايز آنها ۲۰
 • ۲-۱۰-  انواع مالياتها ۲۲
 • ۲-۱۰-۱-  ماليات بر درآمد وثروت ۲۳
 • ۲-۱۰-۲-  ماليات بر کالاها و خدمات ۲۳
 • ۲-۱۰-۳- ماليات بر سازمانها ۲۵
 • ۲-۱۰-۴- ماليات بر رهن ۲۶
 • ۲-۱۰-۵- ماليات در اقتصاد جهاني ۲۷
 • ۲-۱۱- بررسي نقش مالياتها در تخصيص منابع، تصحيح و تثبيت فعاليتهاي اقتصادي۲۸
 • ۲-۱۲- اختلالات در تخصيص منابع وکاهش رفاه و رشد اقتصادي۳۰
 • ۲-۱۳- سياستگذاري و اصلاح نظام مالياتي در کشورهاي در حال توسعه.۳۱
 • ۲-۱۴- اثرات عامل ماليات در يک مدل دو بخشي رشد درونزا.۳۱
 • ۲-۱۵- بررسي ماليات از جنبه هاي انگيزه و منابع۳۲
 • ۲-۱۶- مسأله انتقال مالياتها.
 • ۲-۱۷- ظرفيت مالياتي
 • ۲-۱۷-۱- تعاريف مختلف از ظرفيت مالياتي
 • ۲-۱۷-۲- ساختار انواع ظرفيت مالياتي
 • ۲-۱۷-۳- عوامل تشخيص ظرفيت مالياتي جامعه
 • ۲-۱۸- تلاش مالياتي
 • ۲-۱۸-۱- تلاش مالياتي، تعريف، مفهوم و نحوه محاسبه
 • ۲-۱۸-۲- عوامل تعيين کننده تلاش مالياتي( برسي اجمالي ادبيات مربوطه)
 • ۲-۱۹- سابقه تحقيق
 • ۲-۱۹-۱- کارهاي انجام شده در داخل کشور
 • ۲-۱۹-۲- کارهاي انجام شده براي کشورهاي در حال توسعه
 • ۲-۲۰-  نتيجه گيري
 • فصل سوم: الگوي نظري پژوهش
 • مقدمه ۶۱
 • ۳-۱- تعيين و تصريح الگو ۶۱
 • ۳-۱-۱- عوامل تعيين کننده ظرفيت مالياتي ۶۲
 • ۳-۱-۱-۱- نسبت مالياتي مطلوب ۶۳
 • ۳-۱-۱-۲- سهم بخشهاي مختلف از توليد ناخالص داخلي .۶۳
 • ۳-۱-۱-۳- درجه باز بودن اقتصاد ۶۴
 • ۳-۱-۱-۴- سهم بخش جمعيت شهري از کل جمعيت.
 • ۳-۱-۱-۵- درجه پولي کردن
 • ۳-۱-۱-۶- ضريب جيني
 • ۳-۲- تصريح الگو.
 • ۳-۲-۱- تابع رفاه اجتماعي مطلوبيت­ گرايان
 • ۳-۲-۲- تابع رفاه اجتماعي رالزين
 • ۳-۲-۳- تابع رفاه اجتماعي برنولي-نش .
 • ۳-۲-۴- تابع رفاه اجتماعي هم­کشش
 • ۳-۳- تلاش مالياتي
 • ۳-۴- داده هاي تابلويي
 • ۳-۵- روشهاي تخمين داده هاي تابلويي
 • ۳-۵-۱- مراحل تخمين به وسيله داده هاي تلفيقي.
 • ۳-۵-۲- اثرات ثابت.
 • ۳-۵-۳-  اثرات تصادفي.
 • ۳-۵-۴- آماره هاسمن.
 • ۳-۵-۵- آزمون LM بروش پاگان.
 • ۳-۶- جمع بندي
 • فصل چهارم: تجزيه و تحليل الگو بر اساس مشاهدات تجربي
 • مقدمه ۸۷
 • ۴-۱- داده هاي پانل ۸۷
 • ۴-۱-۱- اثرات ثابت ۸۸
 • ۴-۱-۲- اثرات تصادفي ۸۹
 • ۴-۲- برآورد الگو ۹۰
 • ۴-۲-۱- محاسبه نسبت مالياتي تخميني ۹۶
 • ۴-۲-۲-  محاسبه تلاش مالياتي
 • ۴-۳-  نتيجه گيري
 •  
 • فصل پنجم: نتيجه ­گيري و پيشنهادها
 • ۵-۱- مقدمه ۱۰۵
 • ۵-۲- نتايج پژوهش ۱۰۶
 • ۵-۳- آزمون فرضيه ­ها ۱۰۷
 • ۵-۴- محدوديت­هاي پژوهش ۱۰۸
 • ۵-۵- پيشنهادات
 • ۵-۵-۱- پيشنهادات پژوهشي
 • ۵-۵-۲- پيشنهادات کاربردي
 • پيوست ۱۰۹
 • منابع و مآخذ ۱۱۹

 

فهرست شکل­ها

 • شکل (۳-۱)نمودار رفاه اجتماعي مطلوبيت­ گرايي ……۶۸
 • شکل (۳-۱) نمودار  رفاه اجتماعي رالزين …………………۶۹
 • شکل (۳-۱)نمودار تابع عمومي رفاه اجتماعي ……………..۷۰
 • شکل (۴-۱)  نمودارهاي نسبت مالياتي واقعي و تخميني كشورهاي مورد مطالعه………۱۰۱
 • شکل(۴-۲) نمودارهاي تلاش مالياتي كشورهاي مورد مطالعه……۱۰۳

 

فهرست جدول­ها

 • جدول ۳-۱ : تفسيرهاي مختلف ازقانون واگنر…………۷۶
 • جدول ۴-۱: بررسي مرتبه جمعي بودن متغيرها ۹۱
 • جدول ۴-۲: نتايج آزمون F ليمر……….۹۳
 • جدول ۴-۳: نتايج آزمون هاسمن………..۹۳
 • جدول ۴-۴: نتايج تخمين  ۹۳
 • جدول ۴-۵: نتايج آزمون­هاي ريشه واحد بر روي پسماندهاي رگرسيون  ۹۵
 • جدول ۴-۶: نتايج آزمون والد………..۹۵
 • جدول ۴-۷: نسبت مالياتي تخميني و واقعي هر كشور در سال­هاي مختلف   ۹۶
 • جدول ۴-۸: تلاش مالياتي كشورهاي مورد مطالعه  ۹۸

 

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0