free porno shemale porn on our porn site
the bangbus in colombia fucking a big booty latina milf Indian Aunty porn thief's sister punished with tag team threesome pounding

بررسي تأثير دوره کارشناسي بر نگرش دانشجويان کتابداري و اطلاع رساني دانشگاه هاي اصفهان و علوم پزشکي اصفهان نسبت به اينترنت بر اساس مدلIAS : دانلود پایان نامه ارشد علوم تربیتی

بررسي تأثير دوره کارشناسي بر نگرش دانشجويان کتابداري و اطلاع رساني دانشگاه هاي اصفهان و علوم پزشکي اصفهان نسبت به اينترنت بر اساس مدلIAS : دانلود پایان نامه ارشد علوم تربیتی

بسیاری از رشته های علوم انسانی بعلت تاثیر مستقیم در شکل گیری و پرورش جامعه به سمت اهداف والای تربیتی از اهمیت فوق العاده بالایی برخوردار هستند. یکی از این رشته های مهم علوم تربیتی میباشد. هرچه دانش آموختگان این رشته تحصیلی به مدارج بالاتری برسند و کمال گرایی در این رشته را تجربه کنند مطمئنا جامعه تربیتی و پرورشی کامل تری خواهیم داشت. چنانچه بسیاری از کشورهای پیشرفته این هدف را دنبال میکنند و بالاترین اهمیت را برای نظام تربیتی و پرورشی خود قائل هستند. سایت مسترداک در ادامه معرفی سری  پایان نامه های جدید مقطع ارشد به سراغ رشته مهم و تاثیر گذار علوم تربیتی رفته و در ادامه پایان نامه ای با عنوان بررسي تأثير دوره کارشناسي بر نگرش دانشجويان کتابداري و اطلاع رساني دانشگاه هاي اصفهان و علوم پزشکي اصفهان نسبت به اينترنت بر اساس مدلIAS در  ۱۲۱ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم مینماید.

 

چکیده  بررسي تأثير دوره کارشناسي بر نگرش دانشجويان کتابداري و اطلاع رساني دانشگاه هاي اصفهان و علوم پزشکي اصفهان نسبت به اينترنت بر اساس مدلIAS :

هدف از پژوهش حاضر، تعيين اثربخشي دوره كارشناسي كتابداري دانشگاه­هاي اصفهان و علوم پزشكي اصفهان بر نگرش دانشجويان كتابداري و اطلاع­رساني دانشگاه­هاي مزبور نسبت به اينترنت بوده­است. در اين پژوهش به لحاظ ماهيت موضوع و اهداف پژوهش، از روش توصيفي- پيمايشي استفاده شده­است. جامعه آماري پژوهش حاضر کليه دانشجويان شاغل به تحصيل در مقطع کارشناسي رشته کتابداري و اطلاع­رساني دانشگاه­هاي اصفهان و علوم­پزشکي اصفهان  مي­باشد که ۹۱ نفر بودند.

با توجه به محدوديت جامعه آماري، از روش سرشماري استفاده شد. ابزار گردآوري اطلاعات، پرسشنامه استاندارد «سنجش نگرش نسبت به اينترنت» بود که مشتمل بر چهار خرده مقياس اضطراب اينترنتي، احساس خودكارآمدي، مفيد دانستن اينترنت، و لذت بخش بودن اينترنت مي‌باشد. به منظور تأييد اعتبار پرسشنامه ضريب پايايي مجدد ابزار با استفاده از آلفاي کرونباخ ۹۶/۰ محاسبه گرديد.

به منظور تجزيه و تحليل داده ­هاي حاصل از پژوهش، در سطح آمار توصيفي از شاخص­هاي فراواني، درصد، ميانگين، انحراف معيار در قالب جدول و در سطح استنباطي از آزمون­هاي t تک متغيره و تحليل واريانس چند متغيره (مانوا) استفاده شد. نتايج حاصل از پژوهش نشان داد که تفاوت معناداري بين ميزان خودكارآمدي در  دانشجويان كتابداري و اطلاع­رساني سال اول و سال آخر  دوره کارشناسي کتابداري و اطلاع­رساني دانشگاه­هاي اصفهان و علوم پزشکي اصفهان ديده مي­شود و اين دوره بر  نگرش دانشجويان اين رشته نسبت به اينترنت، تأثيرگذار بوده­است.

 

اهداف پژوهش:

اهداف كلي

هدف کلي پژوهش تعيين اثربخشي دوره كارشناسي دانشگاه­هاي اصفهان و علوم پزشكي اصفهان بر نگرش دانشجويان كتابداري و اطلاع­رساني دانشگاه­هاي اصفهان و علوم پزشکي اصفهان نسبت به اينترنت است.

بر اين قرار اهداف جزيي عبارت است از:

اهداف جزيي

 1. تعيين اثربخشي دوره كارشناسي دانشگاه­هاي اصفهان و علوم پزشكي اصفهان بر نگرش دانشجويان كتابداري و اطلاع­رساني دانشگاه­هاي اصفهان و علوم پزشکي اصفهان نسبت به اضطراب اينترنتي؛
 2. تعيين اثربخشي دوره كارشناسي دانشگاه­هاي اصفهان و علوم پزشكي اصفهان بر نگرش دانشجويان كتابداري و اطلاع­رساني دانشگاه­هاي اصفهان و علوم پزشکي اصفهان نسبت به مفيد بودن اينترنت؛
 3. تعيين اثربخشي دوره كارشناسي دانشگاه­هاي اصفهان و علوم پزشكي اصفهان بر نگرش دانشجويان كتابداري و اطلاع­رساني دانشگاه­هاي اصفهان و علوم پزشکي اصفهان نسبت به لذت‌بخش بودن اينترنت؛
 4. تعيين اثربخشي دوره كارشناسي دانشگاه­هاي اصفهان و علوم پزشكي اصفهان بر نگرش دانشجويان كتابداري و اطلاع­رساني دانشگاه­هاي اصفهان و علوم پزشکي اصفهان نسبت به احساس خودكارآمدي در استفاده از اينترنت.

اهميت و ارزش پژوهش:

اهميت، جايگاه و چگونگي استفاده از رايانه، اينترنت و فناوري اطلاعات، يكي از زمينه‌هاي پژوهشي و نظري در تحليل‌هاي اجتماعي تلقي شده و حوزه‌هاي جديد نظري و پژوهشي در علوم اجتماعي نوين را به خود اختصاص داده­است. در سال­هاي اخير، شيوع استفاده از اينترنت در سراسر جهان در حال افزايش است. تخمين زده مي­شود که ميليون­ها نفر از اينترنت استفاده مي­کنند و ميزان آن به صورتي روزآمد افزايش مي­يابد.

برخي‌ از صاحب‌نظران، دوره‌ حاضر را به عصر رايانه و اينترنت تشبيه‌ مي‌كنند. متناسب‌ با نفوذ رايانه در عرصه‌هاي‌ مختلف‌ حيات‌ اجتماعي‌، هر يك‌ از افراد جامعه از تجربه‌ عملي‌ كوتاهي‌ با رايانه و اينترنت برخوردار است. محاسبات‌، عمليات‌ بانكي‌، و سازوكارهاي‌ رايانه‌اي، معرف‌ تجربه عملي‌ مذكور تلقي‌ مي‌شود. بنابراين، افراد متناسب با‌ تجارب خود داراي‌ واكنش‌هاي‌ مثبت‌ و منفي ‌نسبت‌ به‌ رايانه و اينترنت هستند و‌ محققان، موضوعات‌ مذكور را در قالب‌ نگرش‌هاي افراد نسبت‌ به‌ رايانه و اينترنت مورد سنجش‌ قرار مي‌دهند. از آن­جا که اينترنت، شيوه­هاي ارتباطي آينده انسان را دچار دگرگوني کرده­، نحوه استفاده از آن مشکلات عمده­اي را در بهداشت رواني جامعه فراهم آورده، به­گونه­اي که استفاده از آن باعث بروز اضطراب و تنش مي­شود.

امروزه اينترنت نقش مهمي را در رفتار اطلاع­يابي افراد، خصوصاً دانشجويان دارد. كاربراني كه اطلاعات را در اينترنت جست­وجو مي­كنند، ممكن است همانند كاربراني كه فقط به جست­وجوي اطلاعات در كتابخانه مي­پردازند، رفتار نكنند، چرا كه تفاوتي در فعاليت­هاي فيزيكي اين دو گروه از كاربران وجود دارد. كاربراني كه اطلاعات را در كتابخانه جست­وجو کرده، معمولاً از مكاني به مكاني ديگر حركت مي­كنند و مي­توانند رسانه اطلاعاتي را لمس كنند و ببينند، اما اين مورد براي كاربران اينترنت وجود ندارد (خديوي، ۱۳۸۳).

از زماني که اينترنت، در اواسط دهه­ي ١۹۹۰، به صورت جدي و بين­المللي راه­اندازي شد و گسترش يافت، نگرش افراد نسبت به اينترنت از جمله موضوعات مورد علاقه­ي پژوهشگران و جامعه­ي عمومي تلقي شده­است. سرعت خيره کننده پيشرفت فناوري اطلاعات و ارتباطات، روش­هاي زندگي بشر را به طور شگفت­انگيزي تحت تأثير قرار داده­است، به طوري که رواج گسترده استفاده از وب سايت­ها در مدارس و خانه­ها باعث شده که آموزش و يادگيري از طريق اينترنت به يک روش معمول فراگير تبديل شود. در همه­ي محيط­ها، به خصوص محيط­هاي آموزشي، وجود کاربراني که اين فناوري را به کار گرفته، با اهميت تلقي مي­شود. با توجه به اين که کتابداران و دانشجويان رشته کتابداري و اطلاع‌رساني به طور چشمگيري اينترنت و رايانه را مورد استفاده قرار داده، بررسي و تعيين نگرش نسبت به اينترنت و رابطه­ي آن با سازه­هايي مانند احساس خودکارآمدي، اضطراب اينترنت و تأثير آن در مدت زمان و کيفيت استفاده از اينترنت در بين اين قشر از کاربران ضروري به نظر مي­رسد.

کاربرد نتايج پژوهش:

با توجه به اين که استفاده از اينترنت به طور چشمگيري رو به افزايش است، نگرش افراد نسبت به اينترنت مورد توجه بسياري است. کاربرد نتايج پژوهش مي­تواند به عنوان ابزاري کمکي در جهت آگاهي از ميزان سنجش نگرش نسبت به اينترنت در دانشجويان رشته کتابداري و اطلاع­رساني دانشگاه­هاي اصفهان و علوم پزشکي اصفهان، تصميم­گيري­هاي آينده و تشخيص نقاط قوت و ضعف، رفع موانع و تقويت آن­ها، انسجام رويه و جز اين­ها باشد.

موارد زير از کاربرد­هاي نتايج تحقيق مي­باشد:

 1. بهره جويي از منابع آن براي توسعه سواد اطلاعاتي دانشجويان در دانشگاه­هاي مورد مطالعه؛
 2. سازگاري دانشجويان دانشگاه­هاي مورد مطالعه با مباحث فناوري اطلاعات؛
 3. رفع موانع و مشکلات موجود در برقراري ارتباط با رايانه و کاهش اضطراب دانشجويان؛
 4. تشخيص و آگاهي دانشگاه­هاي اصفهان و علوم پزشكي اصفهان از مهارت و توانايي دانشجويان در ارتباط با رايانه و مسائل آن.

سؤال­هاي پژوهش:

۱-۵-۱- ميزان اثربخشي دوره كارشناسي دانشگاه­هاي اصفهان و علوم پزشكي اصفهان بر نگرش دانشجويان كتابداري و اطلاع­رساني دانشگاه­هاي اصفهان و علوم پزشکي اصفهان نسبت به اضطراب اينترنتي تا چه حد است؟

۱-۵-۲- ميزان اثربخشي دوره كارشناسي دانشگاه­هاي اصفهان و علوم پزشكي اصفهان بر نگرش دانشجويان كتابداري و اطلاع­رساني دانشگاه­هاي اصفهان و علوم پزشکي اصفهان نسبت به مفيد بودن اينترنت تا چه حد است؟

۱-۵-۳- ميزان اثربخشي دوره كارشناسي دانشگاه­هاي اصفهان و علوم پزشكي اصفهان بر نگرش دانشجويان كتابداري و اطلاع­رساني دانشگاه­هاي اصفهان و علوم پزشکي اصفهان نسبت به لذت‌بخش بودن اينترنت تا چه حد است؟

۱-۵-۴- ميزان اثربخشي دوره كارشناسي دانشگاه­هاي اصفهان و علوم پزشكي اصفهان بر نگرش دانشجويان كتابداري و اطلاع­رساني دانشگاه­هاي اصفهان و علوم پزشکي اصفهان نسبت به احساس خودكارآمدي در استفاده از اينترنت تا چه حد است؟

 

فهرست مطالب:

 • فصل اول: کليات پژوهش
 • مقدمه……………………………………….. ۱
 • ۱-۱- شرح و بيان مسأله پژوهشي…………………… ۲
 • ۱-۲- اهداف پژوهش……………………………… ۵
 • ۱-۲-۱-اهداف كلي………………………………. ۵
 • ۱-۲-۲- اهداف جزيي…………………………….. ۵
 • ۱-۳- اهميت و ارزش پژوهش……………………….. ۵
 • ۱-۴- کاربرد نتايج پژوهش……………………….. ۶
 • ۱-۵- سؤال­هاي پژوهش……………………………. ۷
 • ۱-۶- تعريف اجزاء مسأله………………………… ۷
 • ۱-۶-۱- استفاده از اينترنت……………………… ۷
 • ۱-۶-۲- اضطراب………………………………… ۸
 • ۱-۶-۳- اضطراب رايانه………………………….. ۸
 • ۱-۶-۴- اينترنت……………………………….. ۸
 • ۱-۶-۵- خودکارآمدي…………………………….. ۹
 • ۱-۶-۶- سودمندي يا مفيد بودن……………………. ۹
 • ۱-۶-۷- لذت بردن………………………………. ۱۰
 • ۱-۶-۸- نگرش………………………………….. ۱۰
 • ۱-۷- جمع بندي………………………………… ۱۰
 • فصل دوم: پيشينه پژوهش
 • مقدمه……………………………………….. ۱۱
 • ۲-۱- اينترنت چيست؟ …………………………… ۱۲
 • ۲-۱-۱- اینترنت و اهمیت آن……………………… ۱۲
 • ۲-۲- پيدايش اينترنت…………………………… ۱۳
 • ۲-۲-۱- تاريخچه پيدايش اينترنت در جهان…………… ۱۴
 • ۲-۲-۲- تاريخچه اينترنت در ايران………………… ۱۵
 • ۲-۳- اينترنت و جامعه اطلاعاتي…………………… ۱۷
 • ۲-۴- کاربردها و کارکردهاي اينترنت………………. ۱۸
 • ۲-۴-۱- کاربردهاي ارتباطي………………………. ۱۸
 • ۲-۴-۲- کاربردهاي اطلاع­رساني…………………….. ۱۹
 • ۲-۴-۳- کارکردهاي اينترنت………………………. ۲۰
 • ۲-۵- محيط­هاي اينترنت………………………….. ۲۰
 • ۲-۶- ميزان استفاده از اينترنت در جهان…………… ۲۱
 • ۲-۶-۱- گزراش رسمي درباره ميزان کاربران اينترنت تا آغاز سال۲۰۱۱  ……..   ۲۲
 • ۲-۶-۲- ميزان استفاده از پست الکترونيکي …………. ۲۲
 • ۲-۶-۳-ميزان استفاده از اينترنت در ايران …………. ۲۳
 • ۲-۶-۴- نوع کاربري­ها در ايران……………………. ۲۳
 • ۲-۷- اضطراب………………………………….. ۲۴
 • ۲-۷-۱- تعريف اضطراب و اختلالات اضطرابي …………… ۲۶
 • ۲-۷-۲- علايم اضطراب……………………………. ۲۷
 • ۲-۷-۳- علايم اضطراب از ديدگاه کاپلان و سادوک………. ۲۸
 • ۲-۸- اضطراب اينترنتي………………………….. ۲۸
 • ۲-۸-۱- تاريخچه اضطراب اينترنتي…………………. ۲۹
 • ۲-۸-۲- تعريف اضطراب اينترنتي…………………… ۲۹
 • ۲-۹- نشانه­هاي اضطراب اينترنتي در دانشجويان………. ۳۰
 • ۲-۱۰- ميزان شيوع اضطراب رايانه و اينترنت………… ۳۱
 • ۲-۱۱- پيامدهاي اضطراب رايانه و اينترنت در محيط کار و آموزش    ۳۲
 • ۲-۱۲- لذت درک شده…………………………….. ۳۲
 • ۲-۱۳- سودمندي درک شده…………………………. ۳۳
 • ۲-۱۴- خودکارآمدي …………………………….. ۳۴
 • ۲-۱۵- مروري بر مطالعات انجام شده……………….. ۳۴
 • ۲-۱۵-۱- پژوهش‌هاي داخلي………………………… ۳۴
 • ۲-۱۵-۲- پژوهش‌هاي خارجي………………………… ۳۷
 • ۲-۱۶- نتيجه­گيري………………………………. ۳۹
 • ۲-۱۷- جمع‌بندي………………………………… ۴۰
 • فصل سوم: روش پژوهش
 • مقدمه……………………………………….. ۴۱
 • ۳-۱- روش پژوهش……………………………….. ۴۲
 • ۳-۲- جامعه آماري……………………………… ۴۲
 • ۳-۳- روش و طرح نمونه­گيري………………………. ۴۳
 • ۳-۴- حجم نمونه و روش محاسبه……………………. ۴۳
 • ۳-۵- ابزار گردآوري داده­ها……………………… ۴۳
 • ۳-۵-۱- روايي پرسشنامه…………………………. ۴۴
 • ۳-۵-۲- پايايي پرسشنامه………………………… ۴۴
 • ۳-۶- شيوه جمع­آوري اطلاعات………………………. ۴۵
 • ۳-۷- روش­هاي تجزيه و تحليل داده­ها……………….. ۴۵
 • ۳-۸- جمع‌بندي…………………………………. ۴۶
 • فصل چهارم: تحليل داده­ها
 • مقدمه……………………………………….. ۴۷
 • ۴-۱- بررسي ويژگي­هاي جمعيت شناختي آزمودني­ها………. ۴۸
 • ۴-۲- يافته­هاي توصيفي………………………….. ۵۳
 • ۴-۳- يافته‌هاي پژوهش…………………………… ۵۷
 • ۴-۴- يافته­هاي فرعي بر اساس ويژگي­هاي جمعيت‌شناختي (جنسيت، وضعيت تأهل، دانشگاه، سن و سال تحصيلي)……….. ۶۴
 • ۴-۴-۱- يافته­هاي فرعي بر اساس جنسيت …………….. ۶۴
 • ۴-۴-۲- يافته­هاي فرعي بر اساس وضعيت تأهل ………… ۶۵
 • ۴-۴-۳- يافته­هاي فرعي بر اساس دانشگاه محل تحصيل ….. ۶۷
 • ۴-۴-۴- يافته­هاي فرعي بر اساس سن………………… ۶۸
 • ۴-۴-۵- يافته­هاي فرعي بر اساس سال تحصيلي…………. ۷۰
 • فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري
 • مقدمه……………………………………….. ۷۲
 • ۵-۱- خلاصه موضوع و روش­ها……………………….. ۷۲
 • ۵-۲- بحث و نتيجه­گيري………………………….. ۷۳
 • ۵-۳- محدوديت­هاي تحقيق…………………………. ۷۷
 • ۵-۴- پيشنهادات کاربردي………………………… ۷۷
 • ۵-۵- پيشنهادهايي جهت پژوهش­هاي آينده…………….. ۷۸
 • ۵-۶- جمع­بندي…………………………………. ۷۹
 • پيوست ۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۸۰
 • منابع و مآخذ…………………………………. ۸۲

فهرست شكل‌ها

 • شكل ۱-۱: مدل سنجش نگرش اينترنتي………………… ۴
 • شكل ۴-۱٫ توزيع فراواني آزمودني­ها براساس جنسيت……. ۴۸
 • شكل ۴-۲٫ توزيع فراواني آزمودني­ها براساس وضعيت تأهل.. ۴۹
 • شكل ۴-۳٫ توزيع فراواني آزمودني­ها براساس دانشگاه….. ۵۰
 • شكل ۴-۴٫ توزيع فراواني آزمودني­ها براساس سن………. ۵۱
 • شكل ۴-۵٫ توزيع فراواني آزمودني­ها براساس سال تحصيلي.. ۵۲

فهرست جدول‌ها

جدول ۲-۱- ميزان استفاده از اينترنت بر حسب مناطق جغرافيايي در سال ۲۰۱۰   ۲۱

جدول ۲-۲- ميزان شيوع اضطراب رايانه و اينترنت…….. ۳۱

جدول ۳-۱- جامعه آماري پژوهش……………………. ۴۳

جدول ۳-۲- تناظر سؤالات پرسشنامه با هر يک از پرسش­هاي پژوهش  ۴۴

جدول ۳-۳- ضريب پايايي متغيرهاي موجود در پرسشنامه…. ۴۵

جدول ۴-۱- توزيع فراواني آزمودني­ها براساس جنسيت…… ۴۸

جدول ۴-۲- توزيع فراواني آزمودني­ها براساس وضعيت تأهل. ۴۹

جدول ۴-۳- توزيع فراواني آزمودني­ها براساس دانشگاه…. ۵۰

جدول ۴-۴- توزيع فراواني آزمودني­ها براساس سن……… ۵۱

جدول ۴-۵- توزيع فراواني آزمودني­ها براساس سال تحصيلي. ۵۲

جدول ۴-۶- نتايج توصيفي پاسخ‌هاي آزمودني­ها نسبت به اضطراب اينترنت    ۵۳

جدول ۴-۷- نتايج توصيفي پاسخ‌هاي آزمودني­ها نسبت به مفيد بودن اينترنت ۵۴

جدول ۴-۸- نتايج توصيفي پاسخ‌هاي آزمودني­ها نسبت به لذت‌بخش بودن اينترنت    ۵۵

جدول ۴-۹- نتايج توصيفي پاسخ‌هاي آزمودني­ها نسبت به احساس خودکارآمدي در استفاده از اينترنت …………………………… ۵۶

جدول ۴-۱۰- نتايج آزمون t تك متغيره، مقايسه ميانگين ميزان اثربخشي دوره کارشناسي دانشگاه‌هاي اصفهان و علوم پزشکي اصفهان بر نگرش دانشجويان کتابداري و اطلاع­رساني نسبت به اضطراب اينترنتي با ميانگين فرضي (۳)   ۵۷

جدول ۴-۱۱- نتايج آزمون t تك متغيره، مقايسه ميانگين موارد مربوط به ميزان اثربخشي دوره کارشناسي دانشگاه­هاي اصفهان و علوم پزشکي اصفهان بر نگرش دانشجويان کتابداري و اطلاع­رساني نسبت به اضطراب اينترنتي با ميانگين فرضي (۳)…………………………………………. ۵۸

جدول ۴-۱۲- نتايج آزمون t تك متغيره، مقايسه ميانگين ميزان اثربخشي دوره کارشناسي دانشگاه‌هاي اصفهان و علوم پزشکي اصفهان بر نگرش دانشجويان کتابداري و اطلاع­رساني نسبت به مفيد بودن اينترنت با ميانگين فرضي (۳) ۵۹

جدول ۴-۱۳- نتايج آزمون t تك متغيره، مقايسه ميانگين موارد مربوط به ميزان اثربخشي دوره کارشناسي دانشگاه­هاي اصفهان و علوم پزشکي اصفهان بر نگرش دانشجويان کتابداري و اطلاع­رساني نسبت به مفيد بودن اينترنت با ميانگين فرضي (۳)…………………………………….. ۶۰

جدول ۴-۱۴- نتايج آزمون t تك متغيره، مقايسه ميانگين ميزان اثربخشي دوره کارشناسي دانشگاه‌هاي اصفهان و علوم پزشکي اصفهان بر نگرش دانشجويان کتابداري و اطلاع­رساني نسبت به لذت‌بخش بودن اينترنت با ميانگين فرضي (۳)……………………………………………. ۶۱

جدول ۴-۱۵- نتايج آزمون t تك متغيره، مقايسه ميانگين موارد مربوط به ميزان اثربخشي دوره کارشناسي دانشگاه­هاي اصفهان و علوم پزشکي اصفهان بر نگرش دانشجويان کتابداري و اطلاع­رساني نسبت به لذت‌بخش بودن اينترنت با ميانگين فرضي (۳)…………………………………….. ۶۱

جدول ۴-۱۶- نتايج آزمون t تك متغيره، مقايسه ميانگين ميزان اثربخشي دوره کارشناسي دانشگاه­هاي اصفهان و علوم پزشکي اصفهان بر نگرش دانشجويان کتابداري و اطلاع­رساني نسبت به احساس خودکارآمدي در استفاده از اينترنت با ميانگين فرضي (۳)……………………………… ۶۲

جدول ۴-۱۷- نتايج آزمون t تك متغيره، مقايسه ميانگين موارد مربوط به ميزان اثربخشي دوره کارشناسي دانشگاه­هاي اصفهان و علوم پزشکي اصفهان بر نگرش دانشجويان کتابداري و اطلاع­رساني نسبت به احساس خودکارآمدي در استفاده از اينترنت با ميانگين فرضي (۳)……………………. ۶۳

جدول ۴-۱۸- مقادير ميانگين و انحراف معيار نظرات دانشجويان کتابداري و اطلاع­رساني درخصوص ميزان اثربخشي دوره کارشناسي بر نگرش آنها نسبت به اينترنت براساس جنسيت………………………….. ۶۴

جدول ۴-۱۹- نتايج آزمون لوين فرض همگني واريانس­ها….. ۶۴

جدول ۴-۲۰- نتايج آزمون F (مانوا) مقايسه ميانگين نظرات دانشجويان کتابداري و اطلاع­رساني درخصوص ميزان اثربخشي دوره کارشناسي بر نگرش آنها نسبت به اينترنت براساس جنسيت……………………. ۶۵

جدول ۴-۲۱- مقادير ميانگين و انحراف معيار نظرات دانشجويان کتابداري و اطلاع­رساني درخصوص ميزان اثربخشي دوره كارشناسي بر نگرش آنها نسبت به اينترنت براساس وضعيت تأهل……………………… ۶۵

جدول ۴-۲۲-  نتايج آزمون لوين فرض همگني واريانس­ها…. ۶۶

جدول ۴-۲۳- نتايج آزمون F (مانوا) مقايسه ميانگين نظرات دانشجويان کتابداري و اطلاع­رساني درخصوص ميزان اثربخشي دوره کارشناسي بر نگرش آنها نسبت به اينترنت براساس وضعيت تأهل………………. ۶۶

جدول ۴-۲۴- مقادير ميانگين و انحراف معيار نظرات دانشجويان کتابداري و اطلاع­رساني درخصوص ميزان اثربخشي دوره کارشناسي بر نگرش آنها نسبت به اينترنت براساس دانشگاه محل تحصيل……………….. ۶۷

جدول ۴-۲۵- نتايج آزمون لوين فرض همگني واريانس­ها….. ۶۷

جدول ۴-۲۶- نتايج آزمون F (مانوا) مقايسه ميانگين نظرات دانشجويان کتابداري و اطلاع­رساني درخصوص ميزان اثربخشي دوره کارشناسي بر نگرش آنها نسبت به اينترنت براساس دانشگاه محل تحصيل………… ۶۸

جدول ۴-۲۷- مقادير ميانگين و انحراف معيار نظرات دانشجويان کتابداري و اطلاع­رساني درخصوص ميزان اثربخشي دوره کارشناسي بر نگرش آنها نسبت به اينترنت براساس سن…………………………….. ۶۸

جدول ۴-۲۸- نتايج آزمون لوين فرض همگني واريانس­ها….. ۶۹

جدول ۴-۲۹- نتايج آزمون F (مانوا) مقايسه ميانگين نظرات دانشجويان کتابداري و اطلاع­رساني درخصوص ميزان اثربخشي دوره کارشناسي بر نگرش آنها نسبت به اينترنت براساس سن………………………. ۶۹

جدول ۴-۳۰- مقادير ميانگين و انحراف معيار نظرات دانشجويان کتابداري و اطلاع­رساني درخصوص ميزان اثربخشي دوره کارشناسي بر نگرش آنها نسبت به اينترنت براساس سال تحصيلي……………………… ۷۰

جدول ۴-۳۱- نتايج آزمون لوين فرض همگني واريانس­ها….. ۷۰

جدول ۴-۳۲- نتايج آزمون F (مانوا) مقايسه ميانگين نظرات دانشجويان کتابداري و اطلاع­رساني درخصوص ميزان اثربخشي دوره کارشناسي بر نگرش آنها نسبت به اينترنت براساس سال تحصيلي……………….. ۷۱

 

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0