بررسي تاثير تماشاي تلويزيون ماهواره‌اي فارسي زبان بر پايبندي زنان به هويت فرهنگي

رشته: #تبليغ_و_ارتباطات_فرهنگي

موضوع: بررسي تاثير تماشاي تلويزيون ماهواره‌اي فارسي زبان بر پايبندي زنان به هويت فرهنگي (مطالعه موردي زنان ۱۵ تا ۴۹ سال شهر تهران)

#پاياننامه_ارشد

 

قالب پایان نامه پی دی اف و قابل ویرایش می باشد.

 

وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری
دانشکده فرهنگ و ارتباطات
پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد تبلیغ و ارتباطات فرهنگی
عنوان پایان نامه
بررسی تاثیر تماشای تلویزیون ماهوارهای فارسی زبان بر پایبندی زنان به هویت
فرهنگی مطالعه موردی زنان ۱۵ تا ۴۹ سال شهر تهران

چکیده:
باتوجه به گسترش روز افزون استفاده از شبکه های تلویزیون ماهواره ای در ایران، این پژوهش بر آن بوده است تا تاثیر برخورداری و مواجهه با شبکه های فارسی زبان تلویزیون ماهواره ای را بر پایبندی به هویت فرهنگی زنان ۱۵ تا ۴۹ ساله تهرانی بررسی کند. روش تحقیق انتخاب شده، روش پیمایشی مقطعی بوده است و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه کتبی بوده که مقیاس پایبندی به هویت فرهنگی در آن استاندارد بوده است. حجم نمونه برای اطمینان ۴۰۰ نفر انتخاب شده که براساس روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای در شهر تهران انتخاب شده اند. تحلیل یافته های تحقیق نشان داده است که بیش از ۸۲ درصد از زنان مورد مطالعه از شبکه های تلویزیونی برخوردار هستند و میزان مواجهه با آن در مقیاس صفر تا صد برابر با ۵۰٫۶۴ بوده است. میانگین پایبندی به هویت فرهنگی نیز در همین مقیاس برابر با ۶۲٫۵۵ بوده است و میانگین بعد ذهنی آن به میزان ۱۰ درصد بیشتر از هویت فرهنگ عینی بوده است. نتایج تحقیق نشان داده است که کسانی که از ماهواره برخوردارند و از آن استفاده می کنند نسبت به دیگران پایبندی بسیار کمتری به هویت فرهنگی ایرانی دارند. تحلیل چند متغیره نشان داده است که به ترتیب میزان رضایت از ماهواره، مواجهه با آن و اعتماد به برنامه های ماهواره باعث تضعیف هویت فرهنگی زنان می شوند درحالی که محتوای آگاهی بخش و علمی و خبری باعث تقویت هویت فرهنگی می شود. این درحالی است که تاثیر محتوای تفریحی ارزشی، سن، تحصیلات و پایگاه اجتماعی – – اقتصادی بر هویت فرهنگی معنی دار نبوده است.
کلمات کلیدی: هویت، هویت فرهنگی، تلویزیون ماهواره ای، خشنودی، اعتماد به رسانه، زنان.

فهرست
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش …………………………………………………………………………………….. ۱
۱-۱ مقدمه – …………………………………………………………………………………………………………. ۲
۱ – ۲ بیان مسأله – …………………………………………………………………………………………………… ۴
۱-۳ ضرورت و اهمیت پژوهش – …………………………………………………………………………………….. ۶
۱-۴ هدف پژوهش: – …………………………………………………………………………………………………. ۷
۱-۴-۱ هدف اصلی – …………………………………………………………………………………………….. ۷
۱-۴-۲ اهداف فرعی – ……………………………………………………………………………………………. ۷
۱-۵ سوالات پژوهش: – ………………………………………………………………………………………………. ۸
۱-۶ فرضیه های تحقیق: – …………………………………………………………………………………………… ۸
فصل دوم: ادبیات تحقیق ……………………………………………………………………………………. ۱۰
۲-۱ مقدمه – ………………………………………………………………………………………………………. ۱۱
۲-۲ پیشینه تحقیق: – ……………………………………………………………………………………………… ۱۲
۲-۲-۱ مطالعات داخلی – ………………………………………………………………………………………. ۱۲
۲-۲-۲ مطالعات خارجی: – …………………………………………………………………………………….. ۱۲
۲-۳ بخش دوم: چیستی و مفهوم هویت – …………………………………………………………………………. ۲۱
۲-۳-۱ چیستی هویت – ………………………………………………………………………………………… ۲۱
۲-۳-۲ انواع و سطوح هویت: – ………………………………………………………………………………….. ۲۸
۲-۳ – ۲ – ۱ هویت فردی – …………………………………………………………………………………………………….. ۲۹
۲-۳ – ۲ – ۲ هویت جمعی یا اجتماعی – ……………………………………………………………………………………….. ۳۱
۲-۳-۳ بررسی سیر تحول مفهوم هویت در بستر تحول تاریخی آن )پیشمدرن مدرن پستمدرن( – – – ……….. ۳۶
۲ – ۳ – ۳ – ۱ هویت پیشمدرن – ……………………………………………………………………………………………….. ۳۷
۲ – ۳ – ۳ – ۲ هویت مدرن – ……………………………………………………………………………………………………. ۳۷
۲-۳ – ۳ – ۳ هویت پست مدرن – ………………………………………………………………………………………………. ۳۸
۲-۳-۴ ابعاد هویت – ……………………………………………………………………………………………. ۳۹
۲-۴ بخش سوم: فرهنگ و هویت فرهنگی – ………………………………………………………………………… ۴۲
۲-۴-۱ مفهوم فرهنگ و هویت فرهنگی – ……………………………………………………………………… ۴۲
۲-۴-۲ هویت فرهنگی ایرانیان – ……………………………………………………………………………….. ۴۴
۲-۴-۳ مؤلف – ههای هویت فرهنگی ایرانیان …………………………………………………………………… ۴۵
۲-۴ – ۳ – ۱ مؤلفه – های پیشامدرن یا سنتی ………………………………………………………………………………….. ۴۶
۲ – ۴ – ۳ – ۲ منبع دوم هویت ایرانی – …………………………………………………………………………………………. ۵۱
۲ – ۴ – ۳ – ۳ مؤلفههای مدرن – ……………………………………………………………………………………………….. ۵۶
۲-۴-۴ ویژگیهای فرهنگ ایرانی – ……………………………………………………………………………… ۶۱
۲ – ۴ – ۴ – ۱ دینی بودن ایران – ……………………………………………………………………………………………….. ۶۱
۲ – ۴ – ۴ – ۲ جهانی شدن فرهنگ ایرانی – ……………………………………………………………………………………. ۶۲
۲ – ۴ – ۴ – ۳ نو خواهی ایرانیان – ………………………………………………………………………………………………. ۶۲
۲ – ۴ – ۴ – ۴ خانواده مداری – …………………………………………………………………………………………………. ۶۲
۲-۴-۵ تاریخ و حافظة فرهنگی – ………………………………………………………………………………. ۶۲
۲-۴-۶ جغرافیای فرهنگی – ……………………………………………………………………………………. ۶۴
۲-۵ بخش چهارم: رویکردهای نظری هویت)تئوریهای هویت( – …………………………………………………… ۶۸
۲-۵-۱ نظریة کنش متقابل نمادین – ………………………………………………………………………….. ۶۸
۲-۵-۲ ریچارد جنگینز و دیالکتیک درونی بیرونی هویت – – …………………………………………………. ۶۹
۲-۵-۳ آنتونی گیدنز و هویت بازاندیشانه – …………………………………………………………………….. ۷۱
۲-۵-۴ تئوری هویت تاجفل – ) شناختی احساسی رفتاری( – – ……………………………………………….. ۷۲
۲-۷ بخش پنجم: چیستی رسانه ها و اثرات آنها – ………………………………………………………………… ۷۴
۲-۷-۱ تعریف رسانههای جمعی و کارکردهای آن – …………………………………………………………… ۷۴
۲-۶-۲ مصرف رسانهای – ……………………………………………………………………………………….. ۷۹
۲-۶-۳ سرمایه فرهنگی – ………………………………………………………………………………………. ۸۱
۲-۶-۴ تلویزیونهای ماهواره ای – ……………………………………………………………………………… ۸۴
۲-۶-۵ سنخ شناسی تلویزیونهای ماهوارهای در ایران – ………………………………………………………. ۸۸
۲-۶-۶ تلویزیونهای ماهواره ای و ارزشها – ………………………………………………………………….. ۸۹
۲-۶-۷ نظریهها و دیدگاهها راجع به تأثیر رسانهها برارزشها و باورهای انسان – ……………………………….. ۹۰
۲ – ۶ – ۷ – ۱ نظریه جرج گربنر)کاشت( – ……………………………………………………………………………………… ۹۱
۲-۶ – ۷ – ۲ نظریه آنتونی گیدنز)تئوری ساخت( – ……………………………………………………………………………. ۹۴
۲-۶ – ۷ – ۳ نظریه استفاده و خشنودی – ……………………………………………………………………………………… ۹۷
۲ – ۶ – ۷ – ۴ نظریه لرنر – ………………………………………………………………………………………………………. ۹۹
۲-۶ – ۷ – ۵ ژان بوردریار )نظریة فراواقعیت و وانمایی( – ……………………………………………………………………. ۱۰۰
۲-۶ – ۷ – ۶ دانیل بورشتاین و گی دبور: تصور و نمایش – …………………………………………………………………… ۱۰۳
۲-۶ – ۷ – ۷ جامعة شبکهای مانوئل کاستلز – ……………………………………………………………………………….. ۱۰۵
۲-۶ – ۷ – ۸ نظریة فمینیستیِ رسانه: رسانه و جنسیت، خیال – پردازیهای تولید شدۀ جمعی به وسیلة زنان ………………. ۱۰۷
۲-۶ – ۷ – ۹ پیربوردیو: نظریة منش و میدان – ………………………………………………………………………………. ۱۰۸
۲-۶ – ۷ – ۱۰ جنسیت مخاطب: – …………………………………………………………………………………………… ۱۱۱
۲-۷ بخش ششم: رسانه ها و هویت سازی – ……………………………………………………………………… ۱۱۳
۲-۷-۱ برساختن هویت – …………………………………………………………………………………….. ۱۱۵
۲-۷-۲ اجتماعات فرهنگی عصر اطلاعات – …………………………………………………………………… ۱۱۸
۲-۷-۳ نگرش خوشبینانه و بدبینانه به رسانه ها – …………………………………………………………… ۱۲۱
۲-۸ بخش هفتم: جمعبندی چارچوب مفهومی تحقیق: – ……………………………………………………….. ۱۲۶
۲-۸-۳ فرضیه های تحقیق – …………………………………………………………………………………. ۱۳۰
فصل سوم: روش شناسی …………………………………………………………………………………. ۱۳۲
۳ ۱ مقدمه: …………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۳
۳-۲ تعریف مفاهیم – …………………………………………………………………………………………….. ۱۳۳
۳-۲-۱ متغیرهای مستقل – ………………………………………………………………………………….. ۱۳۴
۳ – ۲ – ۱ – ۱ پایگاه اجتماعی اقتصادی – – ………………………………………………………………………………….. ۱۳۴
۳ – ۲ – ۱ – ۲ برخورداری از ماهواره – ………………………………………………………………………………………… ۱۳۴
۳ – ۲ – ۱ – ۳ میزان استفاده )مواجهه( از تلویزیون های ماهواره ای – ………………………………………………………… ۱۳۵
۳ – ۲ – ۱ – ۴ نوع محتوای مورد استفاده از تلویزیون های ماهواره ای – ……………………………………………………… ۱۳۵
۳ – ۲ – ۱ – ۵ میزان خشنودی )رضایت( از تلویزیون های ماهواره ای – ………………………………………………………. ۱۳۶
۳ – ۲ – ۱ – ۶ اعتماد به تلویزیون های ماهواره ای – ………………………………………………………………………….. ۱۳۶
۳-۲-۲ متغیر وابسته )پایبندی به هویت فرهنگی( – ………………………………………………………… ۱۳۷
۳-۳ روش تحقیق – ………………………………………………………………………………………………. ۱۴۲
۳-۴ قلمرو زمانی و مکانی تحقیق: – ……………………………………………………………………………… ۱۴۲
۳-۵ واحد مشاهده و واحد تحلیل – ………………………………………………………………………………. ۱۴۲
۳-۶ ابزارهای مورد استفاده در گردآوری اطلاعات: – ……………………………………………………………… ۱۴۲
۳-۷ – جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………. ۱۴۳
۳-۸ – نمونه آماری و تعیین حجم نمونه ………………………………………………………………………….. ۱۴۳
۳-۹ شیوه نمونهگیری – : …………………………………………………………………………………………. ۱۴۳
۳-۱۰ آزمون مقدماتی و اعتبار و روایی – …………………………………………………………………………. ۱۴۴
۳-۱۱ ابزارها، روشها و تکنیکهای آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل دادهها – …………………………….. ۱۴۵
۳-۱۲ جمعبندی – ……………………………………………………………………………………………….. ۱۴۵
فصل چهارم: یافته های تحقیق …………………………………………………………………………….۱۴۶
۴-۱ مقدمه – …………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۷
۴-۲-۱ یافته های تحلیل تک متغیره – ……………………………………………………………………….. ۱۴۷
۴ – ۲ – ۱ – ۱ تحلیل توصیفی متغیرهای زمینه ای – ………………………………………………………………………….. ۱۴۷
۴ – ۲ – ۱ – ۲ تحلیل توصیفی متغیرهای اصلی تحقیق – ……………………………………………………………………… ۱۶۲
۴-۲-۲ یافته های تحلیل دو متغیره – ………………………………………………………………………… ۱۷۸
۴ – ۲ – ۲ – ۱ رابطه بین متغیرهای زمینه ای و هویت فرهنگی – …………………………………………………………….. ۱۷۸
۴ – ۲ – ۲ – ۲ رابطه بین متغیرهای مستقل و پایبندی به هویت فرهنگی – ………………………………………………….. ۱۸۴
۴-۳ یافته های تحلیل چند متغیره – …………………………………………………………………………….. ۱۸۹
۴-۳-۱ تحلیل رگرسیون چندگانه – ………………………………………………………………………….. ۱۸۹
۴-۳-۲ تحلیل مسیر – ……………………………………………………………………………………….. ۱۹۱
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………………………… ۱۹۲
۵-۱ مقدمه – …………………………………………………………………………………………………….. ۱۹۳
۵-۲ نتیجه گیری – ………………………………………………………………………………………………. ۱۹۳
۵-۲-۱ نتیجه گیری تجربی – ………………………………………………………………………………… ۱۹۳
۵-۲-۲ نتیجه گیری نظری – …………………………………………………………………………………. ۱۹۸
۵-۳ پیشنهادات پژوهش – ……………………………………………………………………………………….. ۱۹۹
۵-۳-۱ پیشنهادات اجرایی – …………………………………………………………………………………. ۱۹۹

۵-۳-۲ پیشنهادات پژوهشی – ……………………………………………………………………………….. ۲۰۱
منابع: ……………………………………………………………………………………………………………. ۲۰۴
ضمیمه پرسشنامه – …………………………………………………………………………………………….. ۲۱۲
چکیده لاتین …………………………………………………………………………………………………….. ۲۲۱
جداول
عنوان صفحه
جدول) ۲ – ۱ (مراحل پیشرفت عصر مدرن به سوی وانماییها ………………………………………………………. ۱۰۲
جدول ) ۳ – ۱ (: پایایی تحقیق و مقادیر آلفای کرونباخ ………………………………………………………………. ۱۴۵
جدول) ۴ – ۱ ( توزیع فراوانی سن پاسخگویان ……………………………………………………………………….. ۱۴۸
جدول ) ۴ – ۲ ( توزیع فراوانی وضع تاهل پاسخگویان ……………………………………………………………… ۱۴۹
جدول ) ۴ – ۳ ( توزیع فراوانی میزان تحصیلات پاسخگویان ……………………………………………………….. ۱۵۰
جدول ) ۴ – ۴ ( توزیع فراوانی وضعیت شغلی پاسخگویان ………………………………………………………….. ۱۵۱
جدول) ۴ – ۵ ( توزیع فراوانی نوع شغل فرد …………………………………………………………………………. ۱۵۲
جدول) ۴ – ۶ ( توزیع فراوانی نوع شغل سرپرست خانوار پاسخگویان غیر شاغل ………………………………… ۱۵۴
جدول) ۴ – ۷ ( توزیع فراوانی میزان هزینه ماهیانه خانوار پاسخگویان ……………………………………………. ۱۵۵
جدول) ۴ – ۸ ( توزیع فراوانی میزان درآمد ماهیانه خانوار پاسخگویان ……………………………………………. ۱۵۷
جدول) ۴ – ۹ ( توزیع فراوانی خودپنداره طبقاتی …………………………………………………………………….. ۱۵۸
جدول) ۴ – ۱۰ ( توزیع فراوانی طبقه اجتماعی اقتصادی پاسخگویان – …………………………………………….. ۱۶۰
جدول) ۴ – ۱۱ ( توزیع فراوانی نوع مالکیت منزل ………………………………………………………………….. ۱۶۱
جدول) ۴ – ۱۲ ( توزیع فراوانی برخورداری از تلویزیون ماهواره ای …………………………………………….. ۱۶۳
جدول) ۴ – ۱۳ ( توزیع فراوانی طول مدت حضور ماهواره در منزل ……………………………………………… ۱۶۳
جدول) ۴ – ۱۴ ( توزیع فراوانی مدت زمان تماشای ماهواره در شبانه روز ……………………………………….. ۱۶۴
جدول) ۴ – ۱۵ ( نتایج تحلیل عاملی سنجه های مدت زمان مواجهه با شبکه های ماهواره ای …………………….. ۱۶۶
جدول) ۴ – ۱۶ ( ویژگی های توصیفی مدت استفاده از تلویزیون ماهواره ای )مقیاس ۰ تا ۱۰۰ ) ……………….. ۱۶۶
جدول) ۴ – ۱۷ ( نتایج تحلیل عاملی سنجه های میزان خشنودی از شبکه های ماهواره ای ……………………….. ۱۶۷
جدول) ۴ – ۱۸ ( ویژگی های توصیفی رضایت از استفاده تلویزیون ماهواره ای )مقیاس ۰ تا ۱۰۰ ) ……………. ۱۶۸
جدول) ۴ – ۱۹ ( نتایج تحلیل عاملی سنجه های میزان اعتماد به شبکه های ماهواره ای ………………………….. ۱۶۹
جدول) ۴ – ۲۰ ( ویژگی های توصیفی اعتماد به تلویزیون ماهواره ای )مقیاس ۰ تا ۱۰۰ ) ………………………. ۱۷۰
جدول) ۴ – ۲۱ ( توزیع درصدی محتوای مورد استفاده در تلویزیون ماهواره ای …………………………………. ۱۷۲
جدول) ۴ – ۲۲ ( نتایج تحلیل عاملی سطح دوم ابعاد یازده گانه هویت فرهنگی …………………………………….. ۱۷۴
جدول) ۴ – ۲۳ ( توزیع فراوانی و ویژگی های آماری پایبندی به هویت فرهنگی و ابعاد اکتشافی آن ……………. ۱۷۵
جدول) ۴ – ۲۴ ( ویژگی های آماری ابعاد یازده گانه پایبندی به هویت فرهنگی ……………………………………. ۱۷۷
جدول ) ۴ – ۲۵ ( نتیجه آزمون نرمال بودن متغیرهای غیر نرمال و روش نرمال سازی …………………………. ۱۷۸
جدول) ۴ – ۲۶ ( رابطه سن زنان و میزان پایبندی آنان به هویت فرهنگی …………………………………………. ۱۷۹
جدول) ۴ – ۲۷ ( مقایسه میانگین هویت فرهنگی زنان برحسب تحصیلات …………………………………………. ۱۷۹
جدول) ۴ – ۲۸ ( مقایسه میانگین هویت فرهنگی زنان برحسب وضعیت تاهل …………………………………….. ۱۸۰
جدول) ۴ – ۲۹ ( مقایسه میانگین هویت فرهنگی زنان برحسب وضعیت شغلی ……………………………………. ۱۸۱
جدول) ۴ – ۳۰ ( رابطه درآمد و میزان هویت فرهنگی ………………………………………………………………. ۱۸۲
جدول) ۴ – ۳۱ ( مقایسه میانگین هویت فرهنگی برحسب نوع مالکیت مسکن ……………………………………… ۱۸۳
جدول) ۴ – ۳۲ ( رابطه بین پایگاه اجتماعی اقتصادی و هویت فرهنگی – …………………………………………. ۱۸۳
جدول) ۴ – ۳۳ ( مقایسه میانگین هویت فرهنگی برحسب وضعیت برخورداری از تلویزیون ماهواره ای ………. ۱۸۴
جدول) ۴ – ۳۴ ( رابطه میزان مواجهه با شبکه های فارسی زبان ماهواره ای و میزان هویت فرهنگی …………. ۱۸۵

جدول) ۴ – ۳۵ ( رابطه میزان رضایت از شبکه های فارسی زبان ماهواره ای و هویت فرهنگی ……………….. ۱۸۶
جدول) ۴ – ۳۶ ( رابطه میزان اعتماد به شبکه های فارسی زبان ماهواره ای و هویت فرهنگی ………………….. ۱۸۷
جدول) ۴ – ۳۷ ( رابطه محتوای مورد استفاده از شبکه های ماهواره ای و هویت فرهنگی ………………………. ۱۸۸
جدول) ۴ – ۳۸ ( نتایج رگرسیون پایبندی به هویت فرهنگی بر متغیر های مستقل به روش Enter ……………….. 190
نمودارها
عنوان صفحه
نمودار) ۲ – ۱ ( پیوستار طیف انواع هویتهای جمعی ……………………………………………………………………۳۳
نمودار) ۲ – ۲ (مجموعه شاخصههای تمیز هویت فردی از هویت جمعی ………………………………………………۳۶
نمودار ) ۲ – ۳ ( مدل نظری تبیین پایبندی به هویت فرهنگی ……………………………………………………….. ۱۳۰
نمودار ) ۴ – ۱ ( توزیع هستوگرام سن پاسخگویان …………………………………………………………………… ۱۴۹
نمودار ) ۴ – ۲ ( توزیع هستوگرام سطح تحصیلات پاسخگویان …………………………………………………….. ۱۵۱
نمودار ) ۴ – ۳ ( توزیع فراوانی وضعیت اشغال پاسخگویان ………………………………………………………… ۱۵۲
نمودار ) ۴ – ۴ ( توزیع فراوانی نوع شغل پاسخگویان شاغل ……………………………………………………….. ۱۵۳
نمودار ) ۴ – ۵ ( توزیع فراوانی نوع شغل سرپرست پاسخگویان غیرشاغل ……………………………………….. ۱۵۵
نمودار ) ۴ – ۶ ( توزیع فراوانی سطح هزینه ماهیانه خانوار پاسخگویان …………………………………………… ۱۵۶
نمودار ) ۴ – ۷ ( توزیع فراوانی میزان درآمد ماهیانه خانوار پاسخگویان ………………………………………….. ۱۵۸
نمودار ) ۴ – ۸ ( توزیع فراوانی وضعیت خودپنداره طبقاتی پاسخگویان …………………………………………… ۱۵۹
نمودار ) ۴ – ۹ ( توزیع فراوانی وضعیت پایگاه اجتماعی اقتصادی پاسخگویان – ………………………………… ۱۶۱
نمودار ) ۴ – ۱۰ ( توزیع فراوانی وضعیت نوع مالکیت مسکن پاسخگویان ……………………………………….. ۱۶۲
نمودار ) ۴ – ۱۱ ( توزیع فراوانی مدت حضور ماهواره تلویزیونی در منزل ……………………………………… ۱۶۴
نمودار ) ۴ – ۱۲ ( توزیع فراوانی مدت زمان تماشای ماهواره تلویزیونی در شبانه روز …………………………. ۱۶۵
نمودار ) ۴ – ۱۳ ( توزیع فراوانی میزان مواجهه با تلویزیون ماهواره ای …………………………………………. ۱۶۷
نمودار ) ۴ – ۱۴ ( توزیع فراوانی میزان رضایت استفاده از ماهواره ………………………………………………. ۱۶۹
نمودار) ۴ – ۱۵ ( توزیع فراوانی میزان اعتماد به ماهواره ………………………………………………………….. ۱۷۱
نمودار ) ۴ – ۱۶ ( توزیع فراوانی میزان استفاده از محتوای کلی ماهواره ………………………………………….. ۱۷۳
نمودار ) ۴ – ۱۸ ( مقایسه میانگین های هویت فرهنگی بر حسب وضعیت تأهل …………………………………… ۱۸۱
نمودار ) ۴ – ۱۹ ( مقایسه میانگین های هویت فرهنگی بر حسب وضعیت شغلی ………………………………….. ۱۸۲
نمودار ) ۴ – ۲۰ ( مدل تحلیل مسیر پایبندی به هویت فرهنگی ……………………………………………………… ۱۸۲

 

 

 

 

مسترداک | گزارش کارآموزی | مقاله ، تحقیق و جزوات آموزشی | پایان نامه دکترا | رشته های پزشکی | پزشکی | دندانپزشکی | داروسازی | دامپزشکی | زبان و ادبیات فارسی | مدیریت | حسابداری | حقوق | فقه و مبانی حقوق اسلامی | روانشناسی | علوم تربیتی | کشاورزی | تربیت بدنی | زمین شناسی | رشته اقتصاد | تاریخ | جغرافیا | کلام تطبیقی | پایان نامه کارشناسی ارشد | علوم انسانی | تاریخ | باستان شناسی | زبان و ادبیات فارسی | مدیریت | حقوق | فقه و حقوق اسلامی | رشته حسابداری | اقتصاد | روانشناسی | علوم تربیتی | کتابداری و اطلاع رسانی | علوم اجتماعی | علوم سیاسی | جغرافیا | زبان شناسی | زبان و ادبیات عربی | فرهنگ و زبان های باستان | علوم پایه | زیست شناسی | زمین شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | صنایع غذایی | برق | نقشه برداری | معماری | هنر | پرستاری | علوم پزشکی | علوم دارویی | علوم بهداشتی | تربیت بدنی | پایان نامه کارشناسی | ترجمه مقالات ISI | پرسشنامه | پاورپوینت | طرح توجیهی | پروژه آموزشی | بانک اطلاعات | آموزش زبان انگلیسی | فیلم و صوت آموزشی | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | کتاب | اپلیکیشن | نرم افزار | مطالب آموزشی | mr-doc.ir

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0