بررسي تدليس از منظر فقه اماميه و حقوق ايران : دانلود پایان نامه ارشد رشته فقه و حقوق اسلامی

بررسي تدليس از منظر فقه اماميه و حقوق ايران : دانلود پایان نامه ارشد رشته فقه و حقوق اسلامی

رشته فقه و حقوق اسلامی در میان داوطلبان علوم انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است.  مسترداک  پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” بررسي تدليس از منظر فقه اماميه و حقوق ايران ” با فرمت Word (قابل ویرایش ) و در ۱۲۷ صفحه برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته فقه و حقوق اسلامی که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. مسترداک آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

چکیده پایان ن‏امه بررسي تدليس از منظر فقه اماميه و حقوق ايران :

واژۀ «تدلیس» در كنار الفاظ «تغریر»، «غرور» و «غش»، بار معنایی حقوقی یافته، و بیانگر رابطۀ ناگسستنی اخلاق و حقوق و رعایت عدل و انصاف در فقه اسلامی است.   فقیهان اسلامی به حرمت تدلیس تصریح كرده‌اند و در مباحث فقهی خود مصادیق آن از قبیل تدلیس زن آرایشگر (ماشطه) چون سرخ‌گون كردن صورت و استفاده از موی مصنوعی، غش خفی مانند آمیختن شیر با آب، و ازدواج زن با پوشانیدن عیب را به تفصیل بررسی كرده‌اند.   اگر چه تدلیس خود حكم حرمت را دارد، اما عقد صحیح بوده و مشتری حق رد یا نگهداری كالا را بدون این‌كه مستحق دریافت ارش باشد، خواهد داشت.

تدلیس می‌تواند از طریق كتمان عیب و یا از طریق كاری كه ثمن را افزایش دهد، هر چند عیب نباشد، تحقق یابد و مصداق بارز آن «تصریه» است كه در حدیث نبوی آمده است. به طور كلی تدلیس، به اظهار صفت كمال و یا اخفاء صفت نقص باز می‌گردد و ثبوت آن در صورت اشتراط یا آن‌چه در معنای شرط است، خواهد بود. تدلیس ممكن است همراه با عیب باشد، یا به تنهایی صورت گیرد، مانند جایی كه مورد عقد فاقد صفات كمال باشد. در قانون مدنی ایران بحث از تدلیس در مواد ۴۳۸ تا ۴۴۰ در مبحث پنجم از مباحث مربوط به بیع كه به خیارات و احكام آن باز می‌گردد، آمده است. به تصریح حقوق‌دانان قلمرو تدلیس به جز بیع، دیگر قراردادها چون بیمه را نیز در برمی‌گیرد.

واژه هاي كليدي: تدلیس، فقه امامیه، حقوق ایران، غرور، خیار، فسخ.

 

پرسش تحقیق

  • دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران در خصوص تدلیس چگونه است؟
  • تدليس داراي چه آثار و مصادیقی مي باشد؟
  • کاربرد تدلیس در حال حاضر چگونه است؟

فرضیه‌های تحقیق

۱٫  مفهوم فقهي تدليس با مفهوم حقوقي آن متفاوت است ولی از منظر فقهی و قانون مدنی مانند هم است.

۲٫  تدلیس دارای مصادیقی چون تدلیس ماشطه، تصریه، فریب در ازدواج، غش و نجش می باشد.

۳٫  تدليس امروزه بيشتر در خصوص مباحث ازدواج مطرح مي‌شود.

 اهداف تحقیق

  1. مقايسه مفاهيم و مصاديق تدليس از منظر فقهي و حقوقي.
  2. بررسي مصاديق تدليس در فقه و حقوق.
  3. بررسي کاربرد تدلیس در قوانين حقوقی فعلی در كشور.

 

فهرست مطالب:

چكيده ۱

مقدمه ۲

فصل اول: کلیات

۱- كليات ۴

۱-۱- طرح تحقيق ۴

۱-۱-۱- بيان مسأله ۴

۱-۱-۲- پرسش تحقیق ۶

۱-۱-۳- فرضیه‌های تحقیق ۶

۱-۱-۴- اهداف تحقیق ۶

۱-۱-۵- سوابق تحقیق ۷

۱-۱-۶- جنبه نوآوري تحقيق ۷

۱-۱-۷- روش تحقيق ۷

۱-۱-۸- محدوديت‌ها و مشكلات ۸

۱-۲- مفاهيم ۹

۱-۲-۱- معنای لغوی تدلیس ۹

۱-۲-۲- معنای اصطلاحی تدلیس ۱۰

فصل دوم: تدلیس در فقه امامیه

۲- تدلیس در فقه امامیه ۱۴

۲-۱- مصادیق و قلمرو تدلیس در حقوق اسلام ۱۴

۲-۲- سوء عرضۀ قابل تعقیب در حقوق اسلام ۱۹

۲-۲-۱- اظهار باید خلاف واقع باشد ۱۹

۲-۲-۲- اظهار باید اظهار یک واقعیت باشد ۲۰

۲-۲-۲-۱- اظهار قانون ۲۰

۲-۲-۲-۲- اظهار وعده ۲۱

۲-۲-۲-۳- اظهار مشورتی و اظهارنظر ۲۱

۲-۲-۲-۴- اظهارات مبالغه‌آمیز و اظهار از روی مزاح ۲۲

۲-۲-۳-ترغیب ۲۳

۲-۲-۴- عمده بودن ۲۳

۲-۲-۵-ضرر و زیان وارد بر مخاطب ۲۵

۲-۲-۶- اظهار کننده ضرورتاًٌ یکی از طرفین قرارداد نیست ۲۶

۲-۳- مبانی فقهی تدلیس ۲۷

۲-۳-۱- قرآن ۲۷

۲-۳-۲- سنت ۳۳

۲-۳-۳- دلیل عقلی ۳۷

۲-۳-۴- اجماع ۴۰

۲-۳-۵- قاعده لاضرر ۴۱

۲-۴- عنصر مادی و معنوی تدلیس در فقه امامیه ۴۴

۲-۴-۱- عنصر مادی تدلیس ۴۴

۲-۴-۲- عنصر روانی تدلیس ۴۹

۲-۵- مقایسه تدلیس با غرور و خیار عیب در فقه امامیه ۵۴

۲-۶- رابطه ثالث با مدلس در فقه امامیه ۶۰

۲-۷- رابطه شخص ثالث با بهره گیرنده در فقه امامیه ۶۰

۲-۸- تدلیس و جبران خسارت در فقه امامیه ۶۱

۲-۹- تدلیس و اثر فسخ در فقه امامیه ۶۲

فصل سوم: تدلیس در حقوق ایران

۳- تدلیس در حقوق ایران ۶۸

۳-۱- تدلیس در حقوق ایران ۶۸

۳-۲- عناصر مادی و معنوی تدلیس در حقوق ایران ۶۹

۳-۲-۱- عنصر مادی تدلیس ۶۹

۳-۲-۲- عنصر روانی تدلیس ۷۷

۳-۳- تدلیس و حکومت اراده ۸۰

۳-۴- تفاوت تدلیس با غرور و خیار عیب ۸۱

۳-۵- مقایسه تدلیس با اشتباه در حقوق ایران ۸۵

۳-۶- رابطه شخص ثالث با مدلس در حقوق ایران ۸۸

۳-۷- رابطه ثالث با بهره گیرنده در حقوق ایران ۸۹

۳-۸- جبران خسارت در حقوق ایران ۹۱

۳-۹- تدلیس و اثر فسخ در حقوق ایران ۹۱

۳-۱۰- تدلیس در ازدواج ۹۴

۳-۱۰-۱- تدلیس ثالث در مسئله ازدواج ۹۵

۳-۱۰-۲- سکوت دربارۀ نقص ۹۶

۳-۱۰-۳- مطالبۀ خسارت ۹۸

۳-۱۰-۴- ضمانت اجرای کیفری تدلیس ۹۹

۳-۱۱- مقایسه تدلیس در فقه امامیه و حقوق ایران ۹۹

فصل چهارم: تدلیس در حدیث

۴- تدلیس در حدیث ۱۰۲

۴-۱- سیر تاریخی اصطلاح تدلیس در حدیث ۱۰۲

۴-۲- انواع تدلیس در حدیث ۱۰۲

۴-۲-۱- اصطلاح تدلیس تا قبل از تالیف کتب مصطلح الحدیث ۱۰۳

۴-۲-۱-۱- عصرصحابه و تابعان ۱۰۴

۴-۲-۱-۲- عصر پس از تابعان تا تالیف کتب مصطلح الحدیث ۱۰۶

۴-۲-۲- اصطلاح تدلیس پس از تالیف کتب مصطلح الحدیث ۱۰۸

۴-۲-۲-۱- عصر حاکم نیشابوری تا ابن صلاح ۱۰۸

۴-۲-۲-۲- عصر ابن صلاح تا عصر حاضر ۱۱۱

۴-۳- نقد و نظر ۱۱۲

نتيجه گيري ۱۱۴

فهرست منابع ۱۱۷

 

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0