بررسي تشابهات و تمايزات حضانت ، ولايت و قيمومت : دانلود پایان نامه ارشد رشته فقه و حقوق اسلامی

بررسي تشابهات و تمايزات حضانت ، ولايت و قيمومت : دانلود پایان نامه ارشد رشته فقه و حقوق اسلامی

رشته فقه و حقوق اسلامی در میان داوطلبان علوم انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است.  مسترداک  پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع “بررسي تشابهات و تمايزات حضانت ، ولايت و قيمومت ” با فرمت Word (قابل ویرایش ) و در ۱۵۶ صفحه برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته فقه و حقوق اسلامی که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. مسترداک آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

چکیده پایان نامه بررسي تشابهات و تمايزات حضانت ، ولايت و قيمومت :

حمايت از كودكان از  نظر مالي و غير مالي در سه محور حضانت ،ولايت و قيمومت است كه مورد توجه قانون و حقوقدان قرار گرفته است ،موضوع «حضانت » یکی از مباحث پیچیده حقوق خانواده می باشد و با وجود مطالعات گسترده پیرامون آن از سوی حقوقدانان، هنوز مسائلی از آن ناشناخته مانده است برخی از چالشهای موجود در امر «حضانت » عمدتا به کاستی ها و نارسایی است .بیان نواقص و خلاهای مقررات مربوط به ولایت قهری درقانون مدنی، ارائه پیشنهادهای اصلاحی جهت تدوین بهتر مقررات مذکور و همچنین جواب به انتقادهای موجود به اصل ولایت قهری است  .براساس یافته های تحقیق، درفقه امامیه و قانون مدنی فقط پدر و جد پدری حق اعمال ولایت رابر محجورین دارند و برای مادر هیچ نوع ولایتی پیش بینی نشده است. درخصوص ولایت پدر و جد پدری نیز ولایت آنها در عرض هم بوده و تقدمی بین اعمال آنها نیست، مگر اینکه از جهت زمانی، یکی بردیگری مقدم باشدو یایکی ازاعمال بیشتر به مصلحت محجور باشدانسان بالغی که از نظر روانی یا رشدیافتگی وضع عادی ندارد، نمی‌تواند مانند یک انسان معمولی به رتق‌وفتق کارهایش بپردازد طورمعمول شخصی برای اداره امور این افراد تعیین می‌شود که قیم آنان به شمار می رود. مجنونان و سفیهان  و صغیران تحت عنوان«محجور» در قوانین نامیده می‌شوند که در قانون مدنی و قانون امور حبسی بایدها و نبایدهای زیادی درباره آنان به چشم می‌خورد در این نوشتار به تفاو ت ها و شباهت های حضانت، ولایت و قیمومت می پردارد

واژگان كليدي: حضانت، ولايت، قيمومت، ولي قهري، قيم، امور محجورين ، تمايزات حضانت

 

 

سوالات تحقيق

با تو جه به مهم بود موضوع سوالات متعدد وجود كه با يد به آن پاسخ هاي درست داد نمونه از آن به شرح زير است

١.حق حضانت چيست؟

٢.حضانت حق است يا تكليف والدين؟

٣.آيا حضانت يك عمل خير خواهانه است يا در مقابل آن اجرت و دستمزد نيز وجود دارد؟

٤.تفاوت حضانت و ولايت فرزندان چيست؟

٥.چرا مادر بر فرزند خود ولايت ندارد؟آيا قانون در اين باره راه چار ه قرار داده است يا نه؟

فرضيه ها

سوالات متعدد در ذهن بوجود مي آيد كه براي پاسخ هر يك با يد جستجو هاي زياد ي كرد كه شامل موارد زير است :

١- آيا اختيارات جدپدري بعد از فوت پدر در اموال صغير مشكل ساز نبوده ؟در صورت وجود مشكل چه بايد كرد؟

٢-در صورتي كه شوهر فوت نمايد و حضانت به طفل مادر واگذار شود چنانچه مادر ازدواج مجدد كند در اين صورت مطابق قانون مدني حق حضانت مادر سلب و به ولي قهري طفل واگذار شود يانه ؟در صورتي كه مصلحت طفل مشخص نباشد يا اينكه مشكل باشددر اين صورت حق حضانت با مادر است يا ولي قهري؟

٣-به منظور رفع بعضي از چالش در امور حضانت،ولايت و قيمومت چه راه كار هاي مي توان داد؟

پاسخ ١-با توجه به عصر جديد و با وجود شكل گيري خانواده كوچك اين چالش ها ظهور بيشتري يافته و امروزه ارتباط با جد پدري آنچنان محكم نيست كه بتوان دخالت وي را در اموال صغير كه با توجه به قواعد ارث سهم در مقابل سهم مادر (همسر متوفي )بسيار بيشتر است توجيه نمود

پاسخ ٢-طبق ماده مدني حمايت از خانواده بعد فوت پدر حضانت با مادر است چنانچه مادر ازدواج مجدد نمايد اعطاي حق حضانت با ولي قهري است در صورت كه مصلحت قابل تشخيص نباشد حق حضانت با مادر است

پاسخ ٣-١-كاهش اختيارات ولي قهري در اموال صغير٢- افزايش اختيارات ولايت براي مادر امور مالي ٣- انتقال حق ولايت پدر به مادر بعد از فوت پدر ٤- نظارت دستگاه قضايي به روند عملكرد ولي قهري و قيم

 

فهرست مطالب :

فصل اول   مفاهيم و كليات    ۲

١-١ مقدمه    ۲

١-٢ بيان مساله    ۳

١-٣ضرورت تحقيق    ۴

١-٤سوالات تحقيق    ۴

١-٥ سوابق تحقيق(پيشينه)    ۵

١-٦ فرضيه ها    ۵

١-٧نوع روش تحقيق:    ۶

١- ٧ -١روش گرد آوري اطلاعات :    ۶

١-٧ -٢ابزارگردآوري اطلاعات    ۶

١-٨مفاهيم    ۶

١-٨-١تعريف لغوي حضانت    ۶

١-٨-٢تعريف اصطلاحي حضانت    ۹

١-٨-٣تعريف لغوي ولايت    ۳

١-٨-٤تعريف اصطلاحي ولايت    ۵

١-٨-٥تعريف لغوي و اصطلاحي قيمومت    ۹

فصل دوم   آثار و احكام خاص حضانت    ۱۲

۲-۱    صاحبان حضانت    ۱۲

٢-٢ شرايط صاحبان حضانت    ۱۵

٢-٣حضانت ديوانگان    ۲۱

٢-٤حضانت سفيهان    ۲۱

٢-٥حضانت افراد بالغ رشيد    ۲۲

٢-٦حکم فقهی حضانت    ۲۳

٢-٧  وظايف حضانت كننده:    ۲۴

٢-٧-١معني نگاهداري    ۲۴

٢-٧-٢آيا شير دادن از لوازم نگاهداري است    ۲۴

٢-٧-٣تربيت طفل    ۲۷

۲-۷-٤تنبيه طفل    ۲۷

٢-٨:ضمانت اجراي حق و تكليف نگاهداري    ۲۸

٢-٩حق ملاقات    ۳۰

٢-١٠حق يا تكليف (حكم) بودن حضانت    ۳۱

٢-١١:مدت حضانت    ۳۶

٢-١٢سقو ط حضانت:    ۴۱

٢-١٢-١جنون:    ۴۱

٢-١٢-٢ازدواج مادر :    ۴۱

٢-١٢-٣عدم مواظبت از طفل    ۴۲

٢-١٢-٤كفر    ۴۳

٢-١٣پايان حضانت    ۴۴

فصل سوم   آثار و احكام خاص ولايت    ۴۶

٣-١ولايت بر كودك    ۴۶

٣-٢صاحبان ولايت    ۴۸

٣-٢-١ولايت پدر    ۵۰

٣-٢-٢ولايت جدپدري    ۵۱

٣-٢-٣وصي    ۵۳

٣-٢-٤حاكم شرعي    ۵۶

٣-٢-٥ مومنان عادل    ۵۹

٣-٣شرايط صاحبان ولايت    ۶۲

٣-٤ولايت بر كودك از ديدگاه مذاهب فقهي:    ۶۳

٣-٥ ولايت پدر و جد پدري    ۶۴

٣-٦ اختيارات ولي:    ۶۷

٣-٧   اختيار ولي قهري در نكاح و طلاق مولي عليه    ۶۸

٣-٧-١ حدود اختیار ولی قهری در نکاح سفیه    ۶۸

٣-٧-٢حدود اختیار ولی قهری در طلاق سفیه    ۷۰

٣-٧-٢حدود اختیار ولی قهری در نکاح و طلاق مجنون    ۷۰

٣-٧-٣حدود اختیار ولی قهری در نکاح صغیر    ۷۲

٣-٧-٤حدود اختیارات ولی قهری در طلاق همسر صغیر    ۷۲

٣-٩ موارد سقوط ولايت    ۸۹

٣-١٠ موارد ضم امين    ۹۳

٣-١١ پايان ولايت    ۹۵

٣-١٢ ولايت مادر    ۹۶

فصل چهارم   آثار و احكام خاص قيمومت    ۱۰۱

٤-١صاحبان قيمومت    ۱۰۲

٤-٢شرايط صاحبان قيمومت    ۱۰۵

٤-٣تكاليف و اختيارات قيم    ۱۰۸

٤-٣-١مواظبت و تربيت مولي عليه (صغير)    ۱۱۱

٤-٣-٢اداره اموال و حقوق مال مولي عليه    ۱۱۲

٤-٤ اجرت قیم    ۱۱۹

٤-٥ عزل قيم    ۱۱۹

فصل پنجم   موارد اختلاف و شباهت حضانت،ولايت و قيمومت    ۱۲۷

٥-١ موارد اختلاف (حضانت، ولايت، قيمومت)    ۱۲۸

٥-١-١حضانت    ۱۲۸

٥-١-٢ ولايت    ۱۲۹

٥-١-٣ قيمومت    ۱۳۱

٥-٢موارد شباهت (حضانت ،ولايت ،قيمومت)    ۱۳۲

٥-٢- ١حضانت    ۱۳۲

٥-٢-٢ ولايت    ۱۳۴

٥-٢- ٣قيمومت    ۱۳۵

فصل ششم   نتیجه گیری و پیشنهادات    ۱۳۸

۶-۱ نتيجه گيري    ۱۳۸

۶-۲ پيشنهادات    ۱۴۰

منابع    ۱۴۱

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0