بررسي جامعه ­شناختي شاخص هاي کيفيت زندگي روستايي و عوامل اجتماعي موثر بر آن در مناطق روستايي شهرستان همدان: دانلود پایان نامه ارشد رشته علوم اجتماعی

بررسي جامعه ­شناختي شاخص هاي کيفيت زندگي روستايي و عوامل اجتماعي موثر بر آن در مناطق روستايي شهرستان همدان: دانلود پایان نامه ارشد رشته علوم اجتماعی

گرایش علوم اجتماعی در میان رشته های پژوهشی از طرفداران زیادی برخوردار هست و خوشبختانه با رویکرد مثبتی از سوی بازار کار (دولتی و خصوصی ) مواجه شده است. مسترداک در ادامه پایان نامه های کارشناسی ارشد  خود اینبار سری جدیدی از پایان نامه های علوم انسانی و رشته علوم اجتماعی  را به کاربران خود معرفی میکند. پایان نامه حاضر با عنوان ” بررسي جامعه ­شناختي شاخص هاي کيفيت زندگي روستايي و عوامل اجتماعي موثر بر آن در مناطق روستايي شهرستان همدان ” در ۱۲۶ صفحه با فرمت PDF و  (قابل ویرایش) نگارش و تهیه شده است.

چکیده پایان نامه بررسي جامعه ­شناختي شاخص هاي کيفيت زندگي روستايي و عوامل اجتماعي موثر بر آن در مناطق روستايي شهرستان همدان:

 

      داشتن زندگي مطلوب و با کيفيت همواره آرزوي بشر بوده کيفيت زندگي يکي از مهم ترين مسايل پيش روي جهان امروز مي‌باشد. همچنين ارتقاء آن از مهم ترين هدف‌هاي حکومت‌ها و دولت‌هاي مختلف در سطح جهان محسوب مي‌شود. اين متغير معمولاً از طريق شاخص­هاي ذهني حاصل از پيمايش و ارزيابي ادراكات ورضايت افراد از زندگي و يا با استفاده از شاخص­هاي عيني حاصل از داده­هاي ثانويه و به ندرت با استفاده از هر دو نوع شاخصه­ها اندازه­گيري مي­شود.

هدف اين پژوهش سنجش کيفيت زندگي روستاييان از طريق استفاده هم­زمان از ابعاد عيني و ذهني و نيز اولويت­بندي نيازهاي ساکنين و تعيين عوامل تاثيرگذار بر آن مي­باشد. رويكرد اصلي اين پژوهش با استفاده از تلفيق و مقايسه شاخص­هاي عيني و شاخص‌هاي ذهني بوده است. متغيرهاي مستقل در اين پژوهش عبارتند از: درآمد سرانه، تحصيلات، پايگاه اقتصادي اجتماعي، احساس محروميت نسبي و سرمايه اجتماعي. جامعه آماري مناطق روستايي شهرستان همدان مي­باشد. حجم نمونه نيز بر اساس جدول کرجسي و مورگان و با روش­ نمونه گيري خوشه­اي چند مرحله­اي با توجه به تعداد خانوارها (۲۷۸۸۵ خانوار) ۴۰۰ خانوار برآورد شد. و با استفاده از پرسش­نامه، داده­هاي مورد نياز از طريق پاسخ­هاي افراد جمع­آوري و با استفاده از نرم­افزار spss پردازش شدند.

نتايج اين مطالعه نشان مي­دهد که بين متغيرهاي درآمد سرانه، پايگاه اجتماعي اقتصادي، احساس محروميت نسبي و سرمايه اجتماعي با متغير وابسته يعني کيفيت زندگي رابطه معنادار وجود دارد. هم­چنين مقايسه نتايج ابعاد عيني و ذهني کيفيت زندگي نشان مي­دهد که ( ۲۹) درصد در حالت بهزيستي و (۷/۳۶) درصد در حالت محروميت قرار دارند؛ در حالي­كه  (۱/۱۰) درصد در حالت ناهماهنگي و (۰۶/۲۴) درصد در حالت انطباق قرار گرفته‌اند  همچنين نتايج نشان داد که اکثر خانوارهاي روستايي از احساس محروميت نسبي متوسط به بالايي رنج مي­برند که حدود ۵/۳۸ درصد مي­باشد. حدود ۹/۱۳ درصد از پاسخگويان نيز از احساس محروميت نسبي پاييني برخوردارند.

نتايج نيز نشان داد که بر خلاف فرضيه تحقيق، متغير ميزان تحصيلات کم‌ترين تاثير را بر کيفيت زندگي داشته است و نيز مقادير بتا نشان مي­دهد که متغير احساس محروميت نسبي بيش­ترين تاثير را بر کيفيت زندگي داشته است.

.

واژه­ هاي کليدي: کيفيت زندگي، سرمايه اجتماعي، محروميت نسبي، پايگاه اقتصادي – اجتماعي  – بررسي جامعه ­شناختي شاخص هاي کيفيت

 

اهداف پژوهش :

هدف کلي :

بررسي جامعه شناختي شاخص‌هاي کيفيت زندگي روستاييان و عوامل اجتماعي موثر بر آن در مناطق روستايي شهرستان همدان.

اهداف جزيي :

۱-تعيين سطح زندگي بر اساس شاخص­هاي عيني کيفيت زندگي و عوامل اجتماعي موثر برآن در مناطق روستايي شهرستان همدان

۲- تعيين سطح کيفيت زندگي بر اساس شاخص­هاي ذهني کيفيت زندگي و عوامل اجتماعي موثر بر آن در مناطق روستايي شهرستان همدان.

۳- تعيين تاثير سرمايه اجتماعي و ابعاد آن بر کيفيت زندگي روستاييان

۴- تعيين تاثير پايگاه اقتصادي اجتماعي بر کيفيت زندگي روستاييان

۵- تعيين تاثير ميزان احساس محروميت نسبي (عيني و ذهني) بر کيفيت زندگي روستاييان

 

فهرست مطالب

۱-۱- مقدمه : ۳

۱-۲- بيان مساله ۴

۱-۳- اهميت و ضرورت پژوهش: ۷

۱-۴- اهداف پژوهش : ۷

۱-۴-۱- هدف کلي : ۷

۱-۴-۲- اهداف جزيي : ۸

فصل دوم: مباني نظري

مقدمه ۱۱

۲-۲- تعاريف و مفاهيم ۱۳

۲-۱- پيشينه پژوهش: ۱۶

۲-۱-۱- تحقيقات داخلي ۱۶

۲-۱-۲- تحقيقات خارجي ۱۸

۲-۲- مباني نظري پژوهش : ۲۰

۲-۲-۱- نظريه سرمايه اجتماعي: ۲۶

۲-۲-۳- تاثير سرمايه اجتماعي بر کيفيت زندگي : ۳۲

۲-۲-۴- نظريه ويژگيهاي پايگاهي (منزلت نقشي) ۳۷

۲-۲-۵- نظريه احساس محروميت نسبي : ۳۹

۲-۳- الگوي تحليلي : ۴۰

۲-۴- مدل نظري تحقيق: ۴۱

۲-۵- فرضيه‌هاي پژوهش: ۴۱

فصل سوم: روش شناسي

۳-۱- روش پژوهش: ۴۵

۳-۲- جامعه آماري ۴۵

۳-۳- حجم نمونه ۴۶

۳-۴- واحد نمونه ۴۶

واحد نمونه گيري سرپرست خانوار. ۴۶

۳-۵- روش نمونه گيري : ۴۶

۳-۶- تعريف نظري مفاهيم: ۴۷

۳-۷- تعريف مفهومي و عملياتي متغيرهاي تحقيق ۴۷

۳-۷-۱- متغير‌هاي مستقل ۴۸

۳-۷-۱-۱- متغير‌هاي جمعيتي ۴۸

۳-۷-۱-۲- متغير‌هاي پايگاه اقتصادي – اجتماعي ۴۸

۳-۷-۱-۳- سرمايه اجتماعي : ۵۰

۳-۷-۱-۴- شکل‌هاي ساختاري سرمايه اجتماعي : ۵۱

۳-۷-۱-۵- شکل‌هاي شناختي سرمايه اجتماعي: ۵۲

۳-۷-۱-۶- متغير احساس محروميت نسبي ۵۵

۳-۷-۲- متغير وابسته : ۵۶

۳-۷-۲-۱- کيفيت زندگي ۵۶

۳-۸- اعتبار و پايايي : ۵۸

۳-۹- ابزار گردآوري داده ها ۵۸

فصل چهارم: يافته‌ها

۴-۱) توصيف ۶۳

۴-۱-۱) مشخصات جمعيتي جامعه ي مورد بررسي ۶۳

۴-۱-۲) مشخصات اقتصادي- اجتماعي پاسخگويان ۶۵

۴-۱-۳) تحليل وضعيت کيفيت زندگي و ابعاد آن ۶۸

۴-۱-۴) تحليل وضعيت محروميت نسبي ۶۹

۴-۱-۵) تحليل وضعيت سرمايه اجتماعي و ابعاد آن ۷۰

۴-۱-۶- تحليل وضعيت امکانات خانوار ۷۳

۴-۲) آمار استنباطي ۷۴

۴-۲-۱) رابطه کيفيت زندگي ذهني و عيني ۷۴

۲-۴-۲) بيان کيفيت تفاوت بين ميانگين نمره کيفيت زندگي در بين روستاها ۷۵

۴-۲-۳) تأثير متغيرهاي مستقل بر کيفيت زندگي ۷۶

۴-۲-۴) فرضيه اول ۷۸

۴-۲-۵) فرضيه دوم ۷۹

۴-۲-۶) فرضيه سوم ۷۹

۴-۲-۷) فرضيه چهارم ۸۱

۴-۲-۸) فرضيه پنجم ۸۲

۴-۲-۹) فرضيه ششم ۸۲

تحليل عوامل مؤثر بر کيفيت زندگي ۸۳

۴-۲-۱۰) حالات چهارگانه کيفيت زندگي ۸۶

فصل پنجم: نتيجه گيري

۵-۱- بحث و نتيجه گيري ۹۷

۵-۲- پيشنهادات ۹۹

منابع فارسي: ۱۰۳

منابع لاتين ۱۰۶

فهرست جداول

جدول ۱) مروري بر تعدادي از تحقيقات انجام گرفته پيرامون ارتباط بين سرمايه اجتماعي و کيفيت زندگي ۱۷

جدول ۲) مروري بر تعدادي از تحقيقات انجام گرفته پيرامون ارتباط بين سرمايه اجتماعي و کيفيت زندگي ۱۹

جدول ۳) دسته بندي انواع کيفيت زندگي بر حسب ذهني – عيني و فردي – جمعي ۲۲

جدول ۴) دسته بندي انواع کيفيت زندگي بر کيفيات دروني – بيروني و فرصت – نتايج ۲۳

جدول ۵) رابطه ميان شرايط عيني زندگي و بهزيستي ذهني ۲۴

جدول (۷) تئوريهاي مبين ارتباط سرمايه اجتماعي و کيفيت زندگي ۳۷

جدول ۳-۱) تعيين حجم نمونه به تفکيک بخش، دهستان، روستا و خانوار ۴۷

جدول ۳-۲) ميزان پايايي شاخص‌هاي تحقيق ۵۸

جدول ۴-۱) توزيع فراواني و درصد مشخصات جمعيتي جامعه مورد بررسي ۶۴

جدول ۴-۲) توزيع فراواني و درصد مشخصات اقتصادي- اجتماعي پاسخگويان ۶۶

جدول۴-۳ ) ميانگين درآمد و هزينه ماهيانه خانوارهاي روستايي (تومان) ۶۷

جدول ۴-۴) توزيع فراواني و درصد منزلت شغلي پاسخگويان ۶۸

جدول ۴-۵) توزيع فراواني و درصد پايگاه اقتصادي- اجتماعي پاسخگويان ۶۸

جدول ۴-۶) توزيع فراواني و درصد کيفيت زندگي پاسخگويان ۶۹

جدول ۴-۷) توزيع فراواني و درصد کيفيت زندگي عيني و ذهني پاسخگويان ۶۹

جدول ۴-۸) توزيع فراواني و درصد محروميت نسبي پاسخگويان ۷۰

جدول ۴-۹) توزيع فراواني و درصد سرمايه اجتماعي پاسخگويان ۷۰

جدول ۴-۱۰) توزيع فراواني و درصد ابعاد مولفه‌هاي شبکه اجتماعي ۷۰

جدول ۴-۱۱) توزيع فراواني و درصد ابعاد مولفه هاي مشارکت اجتماعي ۷۲

جدول ۴-۱۲) توزيع فراواني و درصد ابعاد مولفه هاي اعتماد اجتماعي ۷۲

جدول۴-۱۱) توزيع فراواني و درصد مجموعه امکانات خانوار در روستا ۷۳

جدول۴-۱۲) توزيع فراواني و درصد مجموعه امکانات کشاورزي در روستا ۷۳

جدول ۴- ۱۳) همبستگي بين کيفيت زندگي ذهني و عيني ۷۴

جدول ۴-۱۴) بيان معنيداري تفاوت بين ميانگين کيفيت زندگي در روستاها ۷۵

جدول ۴-۱۵) بيان کيفيت تفاوت بين ميانگين نمره کيفيت زندگي در بين روستاها ۷۵

جدول ۴-۱۶) خلاصه مدل ۷۶

جدول ۴-۱۷) ضريب رگرسيوني ۷۷

جدول ۴- ۱۸) همبستگي بين سرمايه اجتماعي و کيفيت زندگي ذهني پاسخگويان ۷۸

جدول ۴- ۱۹) همبستگي بين احساس محروميت نسبي افراد و کيفيت زندگي ذهني پاسخگويان ۷۹

جدول ۴-۲۰) خلاصه مدل ۷۹

جدول ۴-۲۱) ضريب رگرسيون ۸۰

جدول ۴-۲۲) ضريب رگرسيوني ۸۱

جدول ۴- ۲۳) همبستگي بين پايگاه اقتصادي واجتماعي افراد و کيفيت زندگي ذهني پاسخگويان ۸۲

جدول ۴-۲۴) تأثير درآمد سرانه بر کيفيت زندگي عيني پاسخگويان ۸۲

جدول ۴-۲۵) همبستگي ميزان تحصيلات بر کيفيت زندگي ذهني پاسخگويان ۸۳

جدول ۴-۲۷) ميزان تأثير مستقيم، غيرمستقيم و کل متغيرهاي مستقل بر وابسته ۸۵

جدول ۴-۲۶) طبقه بندي خانوارها در حالات چهارگانه كيفيت زندگي (فراواني) ۸۶

فهرست اشکال

شکل۴-۱) نمودار علي عوامل موثر بر کيفيت زندگي روستاييان ۸۴

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0