بررسي رابطه بین نوع ساختار سازمانی و عدالت سازمانی با خودکارآمدی حرفه ای اعضای هیأت علمی دانشگاه یاسوج : پایان نامه ارشد مدیریت آموزشی

بررسي رابطه بین نوع ساختار سازمانی و عدالت سازمانی با خودکارآمدی حرفه ای اعضای هیأت علمی دانشگاه یاسوج : پایان نامه ارشد مدیریت آموزشی

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته مدیریت آموزشی  و با عنوان بررسي رابطه بین نوع ساختار سازمانی و عدالت سازمانی با خودکارآمدی حرفه ای اعضای هیأت علمی دانشگاه یاسوج  در ۹۰ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده بررسي رابطه بین نوع ساختار سازمانی و عدالت سازمانی با خودکارآمدی حرفه ای اعضای هیأت علمی دانشگاه یاسوج:

هدف کلی از پژوهش حاضر بررسي رابطه­ بين نوع ساختار سازماني و عدالت سازمانی با خودكارآمدي حرفه اي اساتيد دانشگاه ياسوج بود. جامعه تحقیق شامل ۱۶۰ نفر عضو هیأت علمی دانشگاه ياسوج بود، که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، ۱۱۳ نفر به عنوان نمونه  انتخاب شدند. ابزار پژوهش، مقیاس اندازه­گیری نوع ساختار سازمانی (ترک زاده و محترم، ۱۳۹۰)، مقیاس عدالت سازماني (مورمان و نیهوف، ۱۹۹۳) و مقیاس خودكارآمدي حرفه ای (ریگس و همکاران، ۱۹۹۴) بود که پس از محاسبه روایی و پایایی، توزیع و جمع‌آوری شد. نتایج حاصل از آزمون تی وابسته نشان داد که ساختار بازدارنده، نوع ساختار غالب دانشگاه ياسوج مي باشد.

نتيجه آزمون تی تک­نمونه­ای مشخص نمود که میانگین­های انواع عدالت سازمانی (توزیعی، رویه ای و مراوده ای) به اضافه میانگین­ عدالت سازمانی و میانگین­ احساس خودکار آمدی حرفه­ای اساتید کمتر از حداقل سطح کفایت (Q1) می باشد. محاسبات انجام شده با استفاده از روش آماری رگرسیون چندگانه نيز نشان داد كه نوع ساختار دانشگاه، دارای رابطه معنی­داری با عدالت سازمانی و احساس خودکارآمدی حرفه­ای اساتید است. بررسی رابطه­ بین نوع ساختار سازمانی با واسطه نوع عدالت سازمانی با احساس خودکارآمدی حرفه­ای اساتید با استفاده از مدل معادله­ی ساختاری، نشان داد که احساس خودکارآمدی حرفه­ای اساتید از طریق  متغیرهای نوع ساختار سازمانی (تواناساز و بازدارنده) با واسطه نوع عدالت سازمانی (رویه­ای، مراوده­ای و توزیعی) با یکدیگر، پیش­بینی می­شود. بین ساختار سازمانی دانشگاه با احساس خودکارآمدی حرفه­ای اساتید رابطه­ی مثبت و معناداری (۰۱/۰≥ P و ۴۸/۰ = β) وجود دارد. همچنین بین عدالت سازمانی با احساس خودکارآمدی حرفه­ای اساتید (۰۱/۰≥ P و ۵۲/۰= β) نیز، رابطه­ی مثبت و معناداری وجود دارد.

 

ضرورت و اهميت پژوهش

ساختار، الگوی روابط بین اجزای یک سازمان می باشد (هچ، ۱۳۸۷). ساختار سازمانی منجر به طراحی الگوی روابط و ایجاد انتظام و شکل دهی به کل سازمان می گردد و همچنین  به ایجاد و جهت دهی قابلیت های کارکردی سازمان منجر می­شود. از این رو ساختار یکی از عوامل مهمی است که ماهیت و کیفیت کل سازمان را طراحی می نماید. ساختار اعمال اعضای سازمان را کنترل می نماید (رابینز و جاج، ۲۰۰۹؛ اعرابی، ۱۳۷۶). بر همین اساس می توان گفت ساختار به عنوان منبع کنترل و رفتارهای سازمانی افراد ایفای نقش می کند.

نکته مهم آن است که ساختار و فرایندهای سازمانی دارای تعاملات متقابل مستمر می باشد. لذا می توان گفت ساختار و شکل گیری عدالت سازمانی اثر دارد و عدالت سازمانی نیز در آن مؤثر است (هال[۱]، ۲۰۰۲). با توجه به آنچه گفته شد وجود ساختار تواناساز در رشد و بقای سازمان مؤثر می باشد. چون در ساختار تواناساز افراد احساس خودکار آمدی می نمایند. از این رو شناخت ادراک و تجزیه و تحلیل ساختار اهمیت می باشد.

درک عدالت درسازمان نیز یک اصل اساسی برای اثر بخشی سازمانها است (کوهن، کرشن و اسپکتور[۲]،  ۲۰۰۱ ) و به علت ارتباط آن با فرایندهای حیاتی سازمانی مانند تعهد سازمانی، شهروند مداری، رضایت شغلی و عملکرد، از اهمیت زیادی برخوردار است (کولکوایت[۳]،  ۲۰۰۱ ). بدون ایجاد زمینه مناسب برای درک این عامل مهم در سازمانها، انگیزش و هدایت افرادسازمانی امری مشکل برای مدیران است (کوهن و کرشن، ۲۰۰۱ ). عدالت سازمانی و فرایندهای منصفانه آن محوری اصلی در زندگی سازمانی محسوب می شود (دی کریمر، ۲۰۰۵) و بیانگر برابری و لحاظ رفتار اخلاقی در یک سازمان می باشد (کروپانزانو[۴]، ۱۹۹۷). عدم ادراک آن اثرمخربی بر روند توسعه دارد زیرا اهتمام و انگیزش کارکنان را تحت تأثیر خود قرار داده، موجب تضعیف روحیه آنان و تنزل روحیه ی تلاش و فعالیت آنان می شود (الوانی و پورعزت، ۱۳۸۳). زیرا که کارکنان به شدت نسبت به رعایت عدالت در تخصیص پیامدها و رویه هایی که به موجب آن پیامدها تخصیص می یابند و رفتارهایی که با آنها صورت می گیرد حساس بوده و آنها را مورد ارزیابی قرار می دهند و ادراکاتی از عادلانه و نا عادلانه بودن آنها بدست می آورند که این خود زمینه ای برای پیش بینی عادلانه یا ناعادلانه بودن سازمان با افراد در آینده می شود (رضائیان، ۱۳۸۳).

عدالت سازمانی با اثری که بر نگرش  افراد نسبت به سازمان می گذارد، آنها را در بسیاری از حوزه ها تحت تأثیر قرار می دهد (محی الدین، ابوبکرو سلیما، ۲۰۰۷).  یکی از حوزه هایی که می تواند متأثر از عدالت شود، خود کارآمدی حرفه ای افراد می باشد. باور خودكارآمدي به عنوان ميزان اطمينان كه هر فرد به توانایي هاي خود در زمينه سازماندهي و اجراي يك رشته امر يا انجام يك تكليف حاضر دارد، نقش كليدي و مهمي در توسعه حرفه اي افراد ايفا مي كند. زيرا این امر داراي تاثير مستقيم بر انتخاب، انگيزش، پشتكار، الگوي ذهني و آسيب پذيري در برابر اثرات آن و همچنين انتظارات جاه طلبي و بلند همتي افراد می باشد (باندورا، ۲۰۰۰).

شايان ذكر است که عدالت سازماني به تنهايي منجر به احساس خودكارامدي حرفه اي در اساتيد نخواهد­شد، بلكه در تعامل با ساير عناصر سازماني از جمله نوع ساختار سازماني دانشگاه، به تحقق اين مهم كمك خواهد­كرد. به عبارت ديگر نه تنها عدالت سازماني، به نوع ساختار سازماني دانشگاه بستگي دارد، بلكه احساس خودكارامدي حرفه‌اي اساتيد نيز تا حد زيادي به كيفيت و نوع ساختار سازماني دانشگاه وابسته مي­باشد (نورالسناء، سقايی، شادالويی و صميمی، ۱۳۸۷).

در پژوهش حاضر می­گردد تا ضمن بررسي رابطه بین نوع ساختار سازمانی و عدالت سازمانی با خودکارآمدی حرفه ای اساتید به بررسي رابطه تعاملي اين دو متغير جهت پيش بيني ميزان خودكارآمدي حرفه اي اعضاي هيات علمي پرداخته شود. باتوجه به اينكه كيفيت آموزش عالي به شدت متأثر از مجموعه عوامل و شرايط محيط دروني و بيروني مراكز دانشگاهي مي باشد. نتايج حاصل از اين تحقيق مي تواند دارای فوایدی به شرح زیر باشد:

-شناسايي نوع ساختار سازماني حاكم بر دانشگاه و پيش­بيني تبعات كاركردي و عملكردهاي حاصل از آن.

– ارزیابی وضعیت عدالت سازمانی در دانشگاه

– ارزیابی وضعیت خودکارآمدی حرفه ای اعضای هیأت علمی

– شناخت بهتر شرایط و عوامل زمینه ای درون دانشگاهی به منظور مدیریت اثر بخش آنها و پویایی حاصل از آنها.

– تبیین چیستی و چگونگی رابطه حاکم بین انواع ساختار سازمانی، عدالت سازمانی با خودکارآمدی حرفه ای و ادراک ارتباط این سه متغیر در زمینه دانشگاه.

– فراهم آوردن شرایط لازم جهت تسهیل پیش برد اهداف و رسالت های سازمانی دانشگاه.

 

اهداف پژوهش :

هدف کلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و عدالت سازمانی با خودکارآمدی حرفه ای اعضای هیأت علمی دانشگاه یاسوج مي باشد. در همین راستا اهداف فرعی زیر مطرح شده اند:

۱- ارزیابی ساختار سازمانی غالب دانشگاه یاسوج.

۲- ارزیابی میزان احساس عدالت سازمانی اعضای هیأت علمی دانشگاه یاسوج.

۳- ارزيابي ميزان احساس خودکارآمدی حرفه ای اعضای هیأت علمی دانشگاه یاسوج.

۴- بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی با احساس خودکارآمدی حرفه ای اعضای هیأت علمی دانشگاه یاسوج

۵-  بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی با احساس عدالت سازمانی اعضای هیأت علمی دانشگاه یاسوج.

۶- بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی با احساس خودکارآمدی حرفه ای با واسطه احساس عدالت سازمانی در اعضای هیأت علمی دانشگاه یاسوج.

 

پرسش­های پژوهش :

۱) نوع ساختار سازمانی غالب دانشگاه یاسوج چیست؟

۲) اعضای هیأت علمی چه نگرشی نسبت به عدالت سازمانی دانشگاه یاسوج دارند؟

۳) احساس خودکار آمدی حرفه ای اعضای هیأت علمی دانشگاه یاسوج به چه میزان است؟

۴) آیا رابطه معناداری بین نوع ساختار سازمانی با احساس خود کار آمدی حرفه ای اعضای هیأت علمی دانشگاه یاسوج وجود دارد؟

۵) آیا رابطه معناداری بین نوع ساختار سازمانی با احساس عدالت سازمانی اعضای هیأت علمی دانشگاه یاسوج وجود دارد؟

۶) آیا رابطه معناداری بین نوع ساختار سازمانی با احساس خود کار آمدی حرفه ای اعضای هیأت علمی با واسطه عدالت سازمانی وجود دارد؟

 

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱- بیان مسأله. ۳

۱-۲-  ضرورت و اهميت پژوهش…. ۵

۱-۳- اهداف پژوهش : ۷

۱-۴- پرسش­های پژوهش : ۸

۱-۵- تعريف مفهومي متغيرها ۹

۱-۶- تعریف عملياتي متغيرها ۱۰

 

فصل دوم: پیشینه پژوهش

۲-۱- ساختار سازمانی.. ۱۳

۲-۲- عدالت سازمانی.. ۱۸

۲-۲-۱- ابعاد عدالت سازمانی   ۱۹

۲-۲-۱-۱- عدالت توزیعی.. ۱۹

۲-۲-۱-۲- عدالت رویه‌اي.. ۲۰

۲-۲-۱-۳- عدالت مراوده اي.. ۲۲

۲-۳- خودكارآمدي.. ۲۳

۲-۳-۱-خودکارآمدی حرفه ای.. ۲۶

۲-۴-۱- جمع بندي.. ۲۸

۲- ۵- پیشینه پژوهشی….۲۸

۲- ۵- ۱- ساختار سازمانی.. ۲۹

۲-۵-۳- خودکارآمدی حرفه ای.. ۳۴

۲-۶-۱-جمع بندی پژوهش های پیشین.. ۳۶

 

فصل سوم: روش شناسی

۳-۱- طرح تحقيق، بيان متغيرها و نحوه ي تغيير يا كنترل آنها ۳۹

۳-۲- جامعه آماري، نمونه و روش نمونه گيري.. ۳۹

۳-۳- ابزار پژوهش…. ۴۰

۳-۳-۱- پرسشنامه نوع ساختار سازمانی.. ۴۰

۳-۳-۲- مقیاس عدالت سازماني.. ۴۱

۳-۳-۳- مقیاس خودكارامدي حرفه ای.. ۴۲

۳-۴- روش اجرا ۴۲

٣-۵- روش تجزيه و تحليل اطلاعات… ۴۲

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- یافته‌های پژوهش…. ۵۰

۴-۲- خلاصه یافته ها…….۵۵

 

فصل پنجم: بحث و  نتیجه گیری

۵-۱- بحث و نتیجه گیری.. ۵۶

۵-۱- ۱- نوع ساختار سازمانی غالب در دانشگاه یاسوج.. ۵۶

۵-۱-۲- بررسی نگرش نسبت به عدالت سازمانی دانشگاه یاسوج.. ۵۷

۵-۱- ۳- بررسی احساس خودکار آمدی حرفهای اساتید دانشگاه یاسوج.. ۵۸

۵-۱-۴-­­ بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی با احساس خودکارآمدی حرفه ای اساتید دانشگاه یاسوج  ۵۹

۵-۱- ۵- بررسی رابطه بین ساختارسازمانی با عدالت سازمانی دانشگاه یاسوج.. ۶۰

۵-۱-۶-بررسي رابطه بین نوع ساختار سازمانی با احساس خودکارآمدی حرفه ای اساتید با واسطه عدالت سازمانی…۶۰

۵-۱-۱-۶- رابطه بین انواع ساختار سازمانی با احساس خودکارآمدی حرفه ای اساتید. ۶۱

۵-۱-۲-۶- رابطه بین انواع عدالت سازمانی با احساس خودکارآمدی حرفه ای اساتید. ۶۱

۵-۲- جمع بندی و نتیجه‌گيري نهایی.. ۶۴

۵-۳- محدودیت‌های پژوهش…. ۶۶

۵-۳-۱- محدودیت‌های اجرایی.. ۶۶

۵-۳-۲- محدودیت‌های پژوهشی.. ۶۶

۵-۴- پیشنهادهای پژوهش…. ۶۷

۵-۴-۱- پیشنهادهای کاربردی.. ۶۷

۵-۴-۲- پیشنهادهای پژوهشی.. ۷۵

 

فهرست منابع و مآخذ

منابع فارسي.. ۸۳

منابع انگليسي..  ۸۸

پیوست ها

پیوست شماره (۱): پرسشنامه نوع ساختار سازمانی ترک زاده و محترم (۱۳۹۰) .. ۹۲

پیوست شماره (۲): پرسشنامه عدالت سازمانی مورمان و نیهوف (۱۹۹۳) .. ۹۳

پیوست شماره (۳): پرسشنامه خودکارآمدی حرفه ای ریگس و همکاران (۱۹۹۴)……. ۹۴

 

 فهرست جداول

جدول­شماره ۱: ويژگي­هاي ساختار سازمانی تواناساز و بازدارنده………………………..۲۰­

جدول­شماره ۲:  توزیع نمونه بر اساس حوزه تخصصی و مرتبه علمی…………………..۴۸

جدول ­شماره ۳: روايی ­و ­پايايی­پرسشنامه ­نوع ساختار سازمانی ……………………۵۱

جدول شماره۴: آزمون تعقیبی بونفرونی برای تعیین تفاوت بین میانگین­های انواع عدالت سازمانی دانشگاه یاسوج از دید اساتید……۵۱

جدول شماره ۵: روايي و پايايي مقياس عدالت ­سازماني………..۵۰

جدول شماره ۶: روايي و پايايي مقياس خودكارآمدي حرفه اي……………………….. ۵۱

جدول­شماره ­۷: مقایسه ­میانگین­ انواع ­ساختار­ سازمانی­ موجود­ در ­دانشگاه یاسوج…………۵۴

جدول­شماره ۸: بررسی ­نگرش ­نسبت­ به­ عدالت ­سازمانی ­دانشگاه ياسوج………………۵۵

جدول­شماره ۹: بررسی ­احساس ­خودکار­آمدی ­حرفه­ای ­اساتید ­دانشگاه ياسوج……………۵۵

جدول شماره۱۰: بررسی رابطه بین ساختار سازمانی با احساس خودکارآمدی حرفه­ای اساتید دانشگاه ياسوج…..۵۶

جدول­ شماره ۱۱: بررسی ­رابطه ­­­­­بین ­ساختار سازمانی  ­با­ عدالت ­سازماني دانشگاه یاسوج………۵۷

جدول شماره ۱۲: ضریب همبستگی رابطه بین انواع ساختار سازمانی با احساس خودکارآمدي حرفه اي اساتيد…۵۸

جدول شماره ۱۳: ضریب همبستگی رابطه بین انواع عدالت سازمانی با احساس خودکارآمدی حرفه­ای اساتید.. ۵۸

 

 فهرست شكل ها

شکل شماره۱: رابطه بین نوع ساختار سازمانی و احساس خودکارآمدی حرفه­ای اساتید ………۵۵

شکل شماره ۲: رابطه بین نوع ساختار سازمانی با انواع عدالت سازمانی……..۵۷

شکل شماره ۳: رابطه تعاملی نوع ساختار سازمانی و عدالت سازمانی با خودکارآمدی حرفه­ای اساتید دانشگاه ياسوج…..۶۲

 

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0