بررسي رابطه جهت گيري هدف پيشرفت، خود كارآمدي و خلاقيت در دانش آموزان دختر و پسردوره راهنمايي شهرستان اصفهان : دانلود پایان نامه ارشد رشته روانشناسی

بررسي رابطه جهت گيري هدف پيشرفت، خود كارآمدي و خلاقيت در دانش آموزان دختر و پسردوره راهنمايي شهرستان اصفهان : دانلود پایان نامه ارشد رشته روانشناسی

رشته روانشناسی و علوم تربیتی از شاخه های اصلی علوم انسانی میباشد. سایت مسترداک گلچینی از بهترین و جدیدترین پایان نامه های آماده و قابل ویرایش را به کاربران صمیمی خود معرفی می نماید . پایان نامه حاضر با عنوان بررسي رابطه جهت گيري هدف پيشرفت، خود كارآمدي و خلاقيت در دانش آموزان دختر و پسردوره راهنمايي شهرستان اصفهان از سری پایان نامه های رشته روانشناسی میباشد.این تحقیق با گرایش روانشناسی تربیتی در ۸۸ صفحه با فرمت Word  (قابل ویرایش) در کارشناسی ارشد  نگارش شده است. مسترداک ضمن آرزوی بهترین ها در ادامه تحصیلات تکمیلی شما دانشجویان گرامی ، امیدوار است که این سری پایان نامه ها مورد توجه قرار بگیرد.

 

چکیده پایان نامه بررسي رابطه جهت گيري هدف پيشرفت، خود كارآمدي و خلاقيت در دانش آموزان دختر و پسردوره راهنمايي شهرستان اصفهان:

 

هدف از این پژوهش بررسی رابطه جهت گیری هدف پيشرفت و خود كارآمدي باخلاقیت دانش آموزان دوره راهنمایی بود. بدین منظور، پرسشنامه اهداف پیشرفت الیوت و مک گریگور(۲۰۰۱)، خودکارآمدی عمومی جروسالم و شوارزر (۱۹۹۲، به نقل از فولادچنگ، ۱۳۸۲) و خلاقیت عابدی (۱۳۷۲) به ۳۲۹ نفر شامل ۱۶۹ دختر و ۱۶۰ پسر که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای انتخاب شدند، ارائه شد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که جهت گیری هدف تسلطی- گرایشی و جهت گیری هدف عملکردی- اجتنابی نمره کل خلاقیت و ابعاد آن را به صورت معنی داری پیش بینی می کنند. همچنین خودکارآمدی نیز خلاقیت را به صورت مثبت و معنی داری پیش بینی می کند. نتایج آزمون  t نشان داد که جهت گیری هدف عملکردی-گرایشی دختران بیشتر از پسران است. در انواع دیگر جهت گیری های هدف تفاوت معنی داری بین دختران و پسران مشاهده نشد. همچنین در نمره کل خلاقیت دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معنی داری وجود نداشت. اما نمرات ابعاد ابتکار و بسط دختران بیشتر از پسران بود. در نمرات خودکارآمدی دختران و پسران نیز تفاوف معنی داری مشاهده نشد.

واژگان کلیدی: خلاقیت، جهت گیری هدف پیشرفت، خودکارآمدی.

 

اهداف تحقیق

 هدف اصلی پژوهش حاضر عبارت است از:

بررسی نقش پیش بینی کنندگی جهت گیری های هدف و خودکارآمدی در خلاقیت دانش آموزان دوره راهنمایی

اهداف فرعی پژوهش عبارتند از:

۱- مقایسه خلاقیت دانش آموزان دختر و پسر

۲- مقایسه جهت گیری های هدف دانش آموزان دختر و پسر

۳- مقایسه خودکارآمدی دانش آموزان دختر و پسر

سوالات تحقیق

 ۱- آیا رابطه معنی داری بین جهت گیری های هدف (اهداف تسلطی- گرایشی[۱]، تسلطی- اجتنابی[۲]، عملکردی- گرایشی[۳] و عملكردی – اجتنابی[۴])، خودکارآمدی و خلاقیت وجود دارد؟

۲- آیا جهت گیری های هدف (تسلطی- گرایشی، تسلطی- اجتنابي، عملكردی- گرایشی و عملكردی- اجتنابی) می توانند به طور معنی داری خلاقیت دانش آموزان را پیش بینی کنند؟

۳- آیا خودکار آمدی می تواند به طور معنی داری خلاقیت دانش آموزان را پیش بینی کند؟

۴- آیا جهت گیری های هدف (تسلطی- گرایشی، تسلطی- اجتنابي، عملكردی- گرایشی و عملكردی- اجتنابي) می توانند به طور معنی داری ابعاد خلاقیت (سیالی، ابتکار، بسط و انعطاف پذیری) را در دانش آموزان پیش بینی کنند؟

۵- آیا خودکار آمدی می تواند به طور معنی داری ابعاد خلاقیت (سیالی، ابتکار، بسط و انعطاف پذیری) را در دانش آموزان پیش بینی کند؟

۶- آیا در جهت گیری های هدف دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معنی داری وجود دارد؟

۷- آیا به لحاظ خلاقیت و ابعاد آن در دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معنی داری وجود دارد؟

۸- آیا در خودکار آمدی دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معنی داری وجود دارد؟

 

فهرست مطالب:

 

فصل اول: مقدمه

۱-۲- بيان مسئله……………………… ۳

۱-۳- اهميت و ضرورت پژوهش……………… ۴

۱-۴- اهداف تحقيق…………………….. ۵

۱-۵-  سوالات تحقيق……………………. ۶

۱-۶- تعريف مفهومي متغيرها…………….. ۷

۱-۶-۱- خلاقيت……………………….. ۷

۱-۶-۲- جهت گيري هدف…………………. ۷

۱-۶-۳- خودكار آمدي………………….. ۸

۱-۷- تعريف عملياتي متغيرها…………… ۸

۱-۷-۱- خلاقيت……………………….. ۸

۱-۷-۲- جهت گيري هدف…………………. ۸

۱-۷-۳- خودكارآمدي…………………… ۹

 فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی

۲-۱- مباني نظري……………………… ۱۱

۲-۱-۱- خلاقيت………………………… ۱۱

۲-۱-۱-۱-  رويكردهاي مختلف به خلاقيت…… ۱۳

۲-۱-۱-۱- ۱- ديدگاه روانكاوي………… ۱۳

۲-۱-۱-۱-۲- ديدگاه رفتارگرايي……….. ۱۴

۲-۱-۱-۱-۳- ديدگاه انسان گرايي………. ۱۵

۲-۱-۱-۱-۴- دیدگاه شناختی…………… ۱۶

۲-۱-۲- جهت گيري هدف پیشرفت……………. ۱۷

۲-۱-۲-۱- انگیزش……………………. ۱۷

۲-۱-۲-۲- انگیزش ومفهوم هدف………….. ۱۸

۲-۱-۲-۳- نظریه جهت گیری هدف پیشرفت…… ۱۹

۲-۱-۳- خودكارآمدي…………………… ۲۱

۲-۲- تحقيقات پيشين…………………… ۲۵

۲-۲-۱- جهت گیری هدف پیشرفت و خلاقیت……. ۲۵

۲-۲-۲- خودكارآمدي و خلاقیت……………. ۲۶

۲-۲-۳- تفاوت های جنسيتي درخلاقیت………. ۲۷

۲-۲-۴- تفاوت های جنسیتی در جهت گیری هدف پیشرفت    ۲۹

۲-۲-۵- تفاوت های جنسیتی در خودکارآمدی…. ۳۰

 فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- طرح تحقيق………………………. ۳۲

۳-۲- جامعه آماري، نمونه، روش نمونه گيري… ۳۲

۳-۳- ابزار اندازه گيري……………….. ۳۳

۳-۳-۱- پرسشنامه خلاقيت……………….. ۳۳

۳-۳-۲- پرسشنامه اهداف پيشرفت…………. ۳۴

۳-۳-۳- پرسشنامه خودكارآمدي…………… ۳۶

۳-۴- روش اجرا……………………….. ۳۸

۳-۵- روش آماري………………………. ۳۸

 فصل چهارم: یافته های تحقیق

۴-۱- یافته های توصیفی متغیرهای پژوهش…… ۴۰

۴-۲- یافته های استنباطی و بررسی سوالات تحقیق ۴۱

۴-۲-۱- بررسی رابطه جهت گیری های هدف، خودکارآمدی وخلاقیت    ۴۱

۴-۲-۲- پیش بینی خلاقیت توسط جهت گیری های هدف و خودکارآمدی  ۴۱

۴-۲-۳- پیش بینی ابعاد خلاقیت توسط جهت گیری های هدف و

خودکارآمدی………………………… ۴۳

۴-۲-۴- بررسی تفاوت های جنسیتی در جهت گیری هدف، خلاقیت و

خودکارآمدی………………………… ۴۴

 فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵-۱-۱- جهت گیری هدف و خلاقیت………….. ۴۷

۵-۱-۲- خودکارآمدی و خلاقیت……………. ۴۸

۵-۱-۳- تفاوت های جنسیتی در متغیرهای پژوهش ۴۹

۵-۲- کاربردهای پژوهش…………………. ۵۰

۵-۳- محدودیت های پژوهش……………….. ۵۱

۵-۴- پیشنهادات پژوهش…………………. ۵۱

 فهرست منابع

منابع فارسی …………………………. ۵۲

منابع انگلیسی………………………… ۵۷

 

پیوست ها…………………………….. ۶۳

 

فهرست جداول

 

جدول ۳-۱: ضرایب پایایی آلفای کرونباخ پرسشنامه خلاقیت ۳۴

جدول ۳-۲: همبستگی خرده مقیاس های پرسشنامه خلاقیت با نمره کل پرسشنامه…………. ۳۴

جدول ۳-۳: ضرایب پایایی آلفای کرونباخ پرسشنامه جهت گیری هدف   ۳۵

جدول ۳-۴: ضرایب همبستگی نمره هر جهت گیری با سوالات مربوط به آن

جهت گیری……….. ۳۶

جدول ۳-۵: ضرایب همبستگی نمره هر سوال با نمره کل پرسشنامه خودکارآمدی……………… ۳۷

جدول ۴-۱: میانگین و انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمره متغیرهای پژوهش………………….. ۴۰

جدول ۴-۲: ماتریس همبستگی متغیرهای مورد مطالعه   ۴۱

جدول ۴-۳: رگرسیون خلاقیت روی جهت گیری های هدف و خودکارآمدی    ۴۲

جدول ۴-۴: رگرسیون ابعاد خلاقیت روی جهت گیری های هدف وخودکارآمدی…………. ۴۳

جدول ۴-۵: تفاوت های جنسیتی در جهت گیری هدف، خلاقیت و خودکارآمدی………..۴۵

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0