بررسي رابطه سبك مديريت كلاس با يادگيري خودتنظيمي و پيشرفت تحصيلي دانشجويان مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي شهركرمان : دانلود پایان نامه ارشد علوم تربیتی

بررسي رابطه سبك مديريت كلاس با يادگيري خودتنظيمي و پيشرفت تحصيلي دانشجويان مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي شهركرمان : دانلود پایان نامه ارشد علوم تربیتی

بسیاری از رشته های علوم انسانی بعلت تاثیر مستقیم در شکل گیری و پرورش جامعه به سمت اهداف والای تربیتی از اهمیت فوق العاده بالایی برخوردار هستند. یکی از این رشته های مهم علوم تربیتی میباشد. هرچه دانش آموختگان این رشته تحصیلی به مدارج بالاتری برسند و کمال گرایی در این رشته را تجربه کنند مطمئنا جامعه تربیتی و پرورشی کامل تری خواهیم داشت. چنانچه بسیاری از کشورهای پیشرفته این هدف را دنبال میکنند و بالاترین اهمیت را برای نظام تربیتی و پرورشی خود قائل هستند. سایت مسترداک در ادامه معرفی سری  پایان نامه های جدید مقطع ارشد به سراغ رشته مهم و تاثیر گذار علوم تربیتی رفته و در ادامه پایان نامه ای با عنوان بررسي رابطه سبك مديريت كلاس با يادگيري خودتنظيمي و پيشرفت تحصيلي دانشجويان مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي شهركرمان در  ۱۵۹ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم مینماید.

 

چکیده بررسي رابطه سبك مديريت كلاس با يادگيري خودتنظيمي و پيشرفت تحصيلي دانشجويان مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي شهركرمان:

با توجه به تأثیر مدیریت کلاس در ایجاد جو مناسب و مطلوب یادگیری از یک طرف و تأثیر یادگیری خود تنظیمی در زندگی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی و ارتقاء تعلیم و تربیت از طرف دیگر، این پژوهش بر آن است تا رابطه سبک مدیریت کلاس با یادگیری خود تنظیمی و پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی شهرستان کرمان را بررسی نماید. در این پژوهش سبک های مدیریت کلاس در قالب سه سبک مداخله گرا، تعامل گرا و غیرمداخله گرا و یادگیری خودتنظیمی در دانشجویان به صورت کلی در نظر گرفته شده است. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. به همین منظور از میان جامعه دانشجویان دو مؤسسه آموزش عالی شهر کرمان (۱۹۰۰ نفر)، تعداد ۳۲۴ نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. همچنین از میان جامعه اساتید این دو مؤسسه۷۰ نفر به صورت تمام شماری انتخاب گردیدند. ابزار جمع آوری اطلاعات این پژوهش، پرسشنامه و از نوع بسته پاسخ می باشد.

در این تحقیق برای گردآوری اطلاعات از دو پرسشنامه استفاده شده است، یکی پرسشنامه سبک مدیریت کلاس و دیگری پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی. روایی و پایایی پرسشنامه سبک مدیریت کلاس به ترتیب به میزان ۷۰% و ۶۸% و روایی و پایایی پرسشنامه یادگیری خود تنظیمی به میزان ۷۴% و ۹۵% برآورد گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش همبستگی پیرسون ، اسپیرمن همراه با نمودار  پراکنش و آزمون کلموگرف اسمیرنف و آزمون T و Anova و تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است.

بر اساس نتايج بدست آمده از تحليل داده ها،فرضيه تحقيق مبني بر وجود رابطه میان سبک مدیریت کلاس با یادگیری خودتنظیمی و پیشرفت تحصیلی تایید گردید. هم چنين نتايج نشان مي دهند ، رابطه میان این متغیرها معکوس می باشد، بدین معنی که هرچه نمرات سبک مدیریت کلاس کاهش می یابد ( یعنی از سبک مداخله گر به سمت سبک تعاملی پیش می رود ) ، نمرات یادگیری خود تنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان افزایش می یابد. در واقع هرچه سبک مدیریت تعامل گرا تر باشد یادگیری خودتنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان بیشتر خواهد بود. هم چنين طبق اطلاعات به دست آمده؛ بین سبک مدیریت کلاس اساتید زن و مرد و هم چنین یادگیری خودتنظیمی و پیشرفت تحصیلی در میان دانشجویان زن و مرد تفاوت معناداری مشاهده نگردید.

 

اهمیت و ضرورت تحقیق:

شاید بتوان گفت بزرگترین هدف نظام آموزشی و در رأس آن آموزش عالی هر کشور، تربیت افرادی تواناست؛ افرادی که به درستی توانایی های خود را بشناسند و درک درستی از آنها داشته باشند و توانایی ها و قابلیت های خود را باور کنند و نگاه مثبت به آنها داشته باشند. چنین افرادی بدون شک در برابر مسائل، راه حل های منطقی را به کار خواهند گرفت و اهداف واقع بینانه­تری را  انتخاب خواهند کرد و به هنگام برخورد با مشکلات، پایداری و استقامت بیشتری از خود نشان می­دهند و به جای رویگردانی از مشکل به استقبال آن رفته و احساس آرامش می­کنند (قربانی ولیک چالی، ۱۳۹۱ ).

نیروی انسانی تحصیلکرده و دانش آموخته مهمترین سرمایه هر ملتی محسوب می شوند که توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هر جامعه ای به نیروی انسانی متخصص آن بستگی دارد. با توجه به اینکه ما در عصر پیشرفت سریع علم و تکنولوژی به سر می بریم و افراد برای سازگاری با این شرایط و ادامه زندگی نیازمند افزودن بر دانش خود از طریق یادگیری هستند؛ بنابراین توجه به عوامل مؤثر بر عملکرد دانشجویان، از جمله سبک مدیریت کلاس که زمینه ساز تحقق یادگیری مطلوب می شود و متعاقباً بر یادگیری خود تنظیمی نیز تأثیر می گذارد به ویژه در میان دانشجویان که در شرف ورود به بازار کار و استفاده کاربردی از تخصص و دانش خویش هستند، ضرورت دارد.

با توجه به اینکه پژوهش های اندکی در ایران در زمینه مدیریت کلاس انجام شده و قریب به اتفاق آنها از لحاظ نظری متکی بر سبکهای مدیریت برگرفته از تئوری های مدیریت اند؛ تا اینکه مبتنی بر نظریه های مدیریت کلاس و روانشناسی یادگیری باشند؛ وبا توجه به اینکه مفهوم سبک مدیریت کلاس و یادگیری خود تنظیمی از جمله موضوعات مهم در تعلیم و تربیت می باشند که بر روی یادگیری و پیشرفت تحصیلی تأثیر بسزایی دارند؛ و به دلیل اهمیت شناخت سبک های مدیریت در طراحی و برنامه ریزی رشد حرفه ای مدرسان، و از سویی به دلیل اهمیتی که یادگیری فرایند های خود تنظیمی در ایجاد خود باوری و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دارد،  بنابراین می توان امید داشت که با مطالعه این مباحث بتوان زمینه پیشرفت سازمان های آموزشی را فراهم کرد.

 

هدفهای تحقیق

اهداف کلی

بررسی رابطه میان سبک مدیریت کلاس با یادگیری خود تنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه های  غیر انتفاعی شهر کرمان در سال تحصیلی ۹۲-۹۱٫

اهداف جزئی

۱-  بین سبک مدیریت کلاس با یادگیری خود تنظیمی دانشجویان رابطه وجود دارد.

۲- بین سبک مدیریت کلاس با پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه وجود دارد.

۳- بین  یادگیری خود تنظیمی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه وجود دارد.

۴- بین سبک تعامل گرا با یادگیری خود تنظیمی دانشجویان رابطه وجود دارد.

۵- بین سبک تعامل گرا با پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه وجود دارد.

۶- مدیریت کلاس اساتید و یادگیری خودتنظیمی پیشرفت تحصیلی دانشجویان را پیش بینی می کند.

۷- بین مدیریت کلاس اساتید بر اساس ویژگی های دموگرافیک تفاوت وجود دارد.

۸- بین یادگیری خود تنظیمی دانشجویان بر اساس جنسیت تفاوت وجود دارد.

۹- بین پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر اساس جنسیت تفاوت وجود دارد.

 

سؤال ها یا فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی

–  آیا سبک مدیریت کلاس با یادگیری خود تنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه دارد؟

فرضیه های فرعی

–  آیا سبک مدیریت کلاس با یادگیری خود تنظیمی رابطه دارد؟

– آیا سبک مدیریت کلاس با پیشرفت تحصیلی رابطه دارد؟

– آیا یادگیری خود تنظیمی با پیشرفت تحصیلی رابطه دارد؟

– آیا سبک تعامل گرا با یادگیری خود تنظیمی رابطه دارد؟

– آیا سبک تعامل گرا با پیشرفت تحصیلی رابطه دارد؟

– آیا مدیریت کلاس و یادگیری خودتنظیمی می توانند پیشرفت تحصیلی دانشجویان را پیش بینی کنند؟

– آیا بین مدیریت کلاس اساتید بر اساس ویژگی های دموگرافیک تفاوت وجود دارد؟

– آیا بین یادگیری خودتنظیمی دانشجویان بر اساس جنسیت تفاوت وجود دارد؟

– آیا بین پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر اساس جنسیت تفاوت وجود دارد؟

 

فهرست مطالب

 • فصل اول كليات پژوهش… ۱
 • ۱-۱٫ مقدمه. ۲
 • ۱-۲٫ بیان مسئله. ۴
 • ۱-۳٫ هدفهای تحقیق. ۹
 • ۱-۳-۱٫ اهداف کلی.. ۹
 • ۱-۳-۲٫ اهداف جزئی.. ۹
 • ۱-۴٫ اهمیت و ضرورت تحقیق. ۹
 • ۱-۵٫ سؤال ها یا فرضیه های تحقیق. ۱۰
 • ۱-۵-۱٫ فرضیه اصلی.. ۱۰
 • ۱-۵-۲٫ فرضیه های فرعی.. ۱۱
 • ۱-۶٫ تعریف مفاهیم مطرح شده در سؤال ها یا فرضیه های تحقیق. ۱۱
 • فصل دوم مباني نظري و پيشينه پژوهش… ۱۴
 • مقدمه. ۱۵
 • ۲-۱٫ مبانی نظری.. ۱۵
 • ۲-۱-۱٫ تعریف مدیریت.. ۱۵
 • ۲-۱-۲ . مدیریت کلاس.. ۱۷
 • ۲-۱-۲-۱٫ سبک های مدیریت.. ۲۷
 • ۲-۱-۲-۲٫  سبک مدیریت مداخله گرا ۲۸
 • ۲-۱-۲-۳٫ سبک مدیریت غیر مداخله گرا ۳۰
 • ۲-۱-۲-۴٫ سبک مدیریت تعامل گرا ۳۱
 • ۲-۱-۳٫ یادگیری خود تنظیمی.. ۳۴
 • ۲-۱-۴٫ پیشرفت تحصیلی.. ۴۵
 • ۲-۱-۴-۱٫ اهمیت پیشرفت تحصیلی.. ۴۸
 • ۲-۱-۴-۲٫ اهمیت پیش بینی پیشرفت تحصیلی از لحاظ کاربردی.. ۴۸
 • ۲-۱-۴-۳٫ اهمیت پیش بینی پیشرفت تحصیلی از نظر کارآیی نظام آموزشی.. ۴۹
 • ۲-۲٫ مبانی تجربی.. ۴۹
 • ۲-۲-۱٫ تحقیقات انجام شده در داخل کشور. ۴۹
 • ۲-۲-۲٫ تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. ۵۶
 • ۲-۳٫ جمع بندی کلی نظریه ها و تحقیقات.. ۷۳
 • فصل سوم روش پژوهش… ۷۷
 • مقدمه. ۷۸
 • ۳-۱٫ نوع تحقیق. ۷۸
 • ۳-۲٫ متغیرهای مورد بررسی.. ۷۸
 • ۳-۳٫ جامعه آماری.. ۷۸
 • ۳-۴٫ حجم نمونه و روش نمونه گیری.. ۷۹
 • ۳-۵٫ ابزارهای تحقیق. ۷۹
 • ۳-۶٫ روایی و پایایی ابزار سنجش… ۸۰
 • ۳-۶-۱٫ روایی.. ۸۰
 • ۳-۶-۲٫ پایایی.. ۸۱
 • ۳-۷٫ شیوه های جمع آوری اطلاعات.. ۸۱
 • ۳-۸٫ روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها ۸۱
 • فصل چهارم يافته هاي پژوهش… ۸۲
 • مقدمه. ۸۳
 • ۴-۱: توصيف شاخص های دموگرافيک (بررسی ويژگی های عمومی): ۸۳
 • ۴-۱-۱ : وضعیت جنسیت آزمودنی ها : ۸۳
 • ۴-۱-۲: وضعيت ميزان تحصيلات:  ………….۸۴
 • ۴-۲: وضعیت متغیرهای تحقیق. ۸۵
 • ۴-۲-۱: نوع مدیریت کلاس اساتید : ۸۵
 • ۴-۲-۲: نمره های مدیریت کلاس اساتید: ۸۶
 • ۴-۳: بررسی فرضیه های تحقیق: ۸۷
 • ۴-۳-۱: بین سبک مدیریت کلاس با یادگیری خود تنظیمی دانشجویان رابطه  وجود دارد………………..۸۹
 • ۴-۳-۲:بین سبک مدیریت کلاس با پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه  وجود دارد. ۹۰
 • ۴-۳-۳: بین یادگیری خود تنظیمی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه  وجود دارد. ۹۲
 • ۴-۳-۴: بین سبك مدیریت تعاملي کلاس با يادگيري خودتنظيمي دانشجويان رابطه وجود دارد. ۹۳
 • ۴-۳-۵: بین سبك مديريت تعاملي كلاس با پيشرفت تحصيلي دانشجويان رابطه وجود دارد. ۹۵
 • ۴-۳-۶: بین مديريت كلاس اساتيد  مرد و زن تفاوت وجود دارد. ۹۶
 • ۴-۳-۷: بین مديريت كلاس اساتيد در رده هاي مختلف ميزان تحصيلات تفاوت وجود دارد. ۹۸
 • ۴-۳-۸: بین یادگیری خودتنظیمی دانشجویان مرد و زن تفاوت وجود دارد. ۹۹
 • ۴-۳-۹: بین پیشرفت تحصیلی دانشجویان مرد و زن تفاوت وجود دارد. ۱۰۱
 • ۴-۳-۱۰: مدیریت کلاس اساتید و یادگیری خودتنظیمی می توانند پیشرفت تحصیلی دانشجویان را پیش بینی کنند. ۱۰۲
 • فصل پنجم بحث و نتيجه گيري.. ۱۰۷
 • ۵-۱ مقدمه. ۱۰۸
 • ۵-۲ توضیح و تبیین نتایج.. ۱۰۸
 • ۵-۲-۱ فرضیه نخست ) سبک مدیریت کلاس با یادگیری خود تنظیمی رابطه دارد. ۱۰۸
 • ۵-۲-۲ فرضیه دوم) سبک مدیریت کلاس با پیشرفت تحصیلی رابطه دارد. ۱۰۹
 • ۵-۲-۳  فرضیه سوم) یادگیری خود تنظیمی با پیشرفت تحصیلی رابطه دارد. ۱۱۰
 • ۵-۲-۴ فرضیه چهارم) بین سبک تعامل گرا با یادگیری خودتنظیمی رابطه وجود دارد. ۱۱۱
 • ۵-۳ پیشنهادهای کاربردی.. ۱۱۵
 • ۵-۴ پیشنهادهای پژوهشی.. ۱۱۶
 • ۵-۵ محدودیت های پژوهش… ۱۱۷
 • منــابع. ۱۱۸
 • پيوست هـا ۱۴۱

 

فهرست جداول

جدول ۲-۱٫ خلاصه تحقیقات انجام شده در داخل کشور……………………………………………………………………………۶۲

جدول ۲-۲ خلاصه تحقیقات انجام شده در خارج از کشور…………………………………………………………………………۶۸

جدول ۴-۱ : توزيع فراوانی وضعیت جنسیت آزمودنی ها……………………………………………………………………………۸۳

جدول ۴-۲ : توزيع فراوانی وضعیت تحصیلی آزمودنی ها…………………………………………………………………………..۸۴

جدول ۴-۳ : توزيع فراوانی نوع مدیریت کلاس اساتید……………………………………………………………………………….۸۵

جدول ۴-۴ : آماره های توصیفی نمره های مدیریت کلاس اساتید………………………………………………………………..۸۶

جدول ۴-۵:آزمون کلموگرف اسمیرنف برای بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای تحقیق………………………………….۸۹

جدول ۴-۶: آماره های آزمون همبستگی پیرسون  و اسپیرمن مربوط به رابطه بین سبک مدیریت کلاس با یادگیری خود نظیمی…………۸۹

جدول ۴-۷: آماره های آزمون همبستگی پیرسون  و اسپیرمن مربوط به رابطه بین سبک مدیریت کلاس با پیشرفت تحصیلی…………۹۱

جدول ۴-۸: آماره های آزمون همبستگی پیرسون  و اسپیرمن مربوط به رابطه بین یادگیری خود تنظیمی با پیشرفت تحصیلی………۹۲

جدول۴-۹: آماره های آزمون T برای مقایسه میانگین نمرات مدیریت کلاس اساتید در گروه مردان و زنان…………….۹۴

جدول ۴-۱۰ : آماره های آزمونanova  برای مقایسه میانگین نمرات مدیریت کلاس اساتید در رده های مختلف میزان تحصیلات …..۹۵

جدول۴-۱۱: آماره های آزمون T برای مقایسه میانگین نمرات یادگیری خودتنظیمی دانشجویان مرد و زن…………..۹۷

جدول۴-۱۲: آماره های آزمون T برای مقایسه میانگین نمرات پیشرفت تحصیلی دانشجویان مرد و
زن……..۹۸

جدول۴-۱۳: آماره های آزمون T برای مقایسه میانگین نمرات یادگیری خودتنظیمی دانشجویان، اساتید دارای مدیریت کلاس مداخله گر و تعاملی……..۱۰۰

جدول۴-۱۴: آماره های آزمون T برای مقایسه میانگین نمرات پیشرفت تحصیلی دانشجویان، اساتید دارای مدیریت کلاس مداخله گر و تعاملی……۱۰۱

جدول ۴-۱۵: آماره آزمون دوربین واتسون برای بررسی فرض نرمال بودن خطاها…………..۱۰۴

جدول ۴-۱۶: متغیرهای وارد شده و خارج شده به مدل رگرسیونی…………..۱۰۴

جدول ۴-۱۷: خلاصه مدل…………..۱۰۵

جدول ۴-۱۸: آماره های آزمونanova (تحلیل واریانس)  برای بررسی تأثیر متغیرهای پیش بین (مدیریت کلاس اساتید و یادگیری خودتنظیمی) بر متغیر ملاک (پیشرفت تحصیلی)……….۱۰۵

جدول ۴-۱۹: جدول ضرایب رگرسیونی مدل ۲ (یادگیری خودتنظیمی)…….۱۰۶

 

فهرست اشكال

 • شکل ۲-۱٫ مدل مفهومی پژوهش………..۷۵
 • شکل ۲-۲٫ مدل تحلیلی پژوهش………..۷۶

 

فهرست نمودارها

 • نمودار ۴-۱ : درصد فراوانی وضعیت جنسیت آزمودنی ها………………….۸۴
 • نمودار ۴-۲ : درصد فراوانی وضعیت سن آزمودنی ها……………..۸۵
 • نمودار ۴-۳ : درصد فراوانی نوع مدیریت کلاس از دیدگاه  آزمودنی ها……………۸۶
 • نمودار ۴-۴: آماره های توصیفی متغیر مدیریت کلاس اساتید…………….۸۷
 • نمودار ۴-۵: نمودار پراکنش بين سبک مدیریت کلاس با یادگیری خود تنظیمی…………….۹۰
 • نمودار ۴-۶: نمودار پراکنش بين سبک مدیریت کلاس با پیشرفت تحصیلی…………..۹۱
 • نمودار ۴-۷: نمودار پراکنش بين یادگیری خود تنظیمی با پیشرفت تحصیلی…………۹۳
 • نمودار ۴-۸: نمودار جعبه ای برای مقايسه توزيع نمرات مدیریت کلاس اساتید در گروه مردان و زنان…………………۹۴
 • نمودار ۴-۹: نمودار جعبه ای برای مقايسه توزيع نمرات مدیریت کلاس اساتید در رده های مختلف میزان تحصیلات……….۹۶
 • نمودار ۴-۱۰: نمودار جعبه ای برای مقايسه توزيع نمرات یادگیری خودتنظیمی دانشجویان مرد و زن…………………..۹۷
 • نمودار ۴-۱۱: نمودار جعبه ای برای مقايسه توزيع نمرات پیشرفت تحصیلی دانشجویان مرد و زن………………………..۹۹
 • نمودار ۴-۱۲: نمودار جعبه ای برای مقايسه توزيع نمرات یادگیری خودتنظیمی دانشجویان، اساتید دارای مدیریت کلاس مداخله گر و تعاملی…………….۱۰۰
 • نمودار ۴-۱۳: نمودار جعبه ای برای مقايسه توزيع نمرات پیشرفت تحصیلی دانشجویان، اساتید دارای مدیریت کلاس مداخله گر و تعاملی…….۱۰۲

 

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0