بررسي رابطه سلامت سازماني مدارس با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان راهنمايي منطقه ۸ شهر تهران : دانلود پایان نامه ارشد علوم تربیتی

بررسي رابطه سلامت سازماني مدارس با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان راهنمايي منطقه ۸ شهر تهران : دانلود پایان نامه ارشد علوم تربیتی

بسیاری از رشته های علوم انسانی بعلت تاثیر مستقیم در شکل گیری و پرورش جامعه به سمت اهداف والای تربیتی از اهمیت فوق العاده بالایی برخوردار هستند. یکی از این رشته های مهم علوم تربیتی میباشد. هرچه دانش آموختگان این رشته تحصیلی به مدارج بالاتری برسند و کمال گرایی در این رشته را تجربه کنند مطمئنا جامعه تربیتی و پرورشی کامل تری خواهیم داشت. چنانچه بسیاری از کشورهای پیشرفته این هدف را دنبال میکنند و بالاترین اهمیت را برای نظام تربیتی و پرورشی خود قائل هستند. سایت مسترداک در ادامه معرفی سری  پایان نامه های جدید مقطع ارشد به سراغ رشته مهم و تاثیر گذار علوم تربیتی رفته و در ادامه پایان نامه ای با عنوان بررسي رابطه سلامت سازماني مدارس با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان راهنمايي منطقه ۸ شهر تهران در  ۱۳۰ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم مینماید

چکیده بررسي رابطه سلامت سازماني مدارس با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان راهنمايي منطقه ۸ شهر تهران:

پژوهش حاضر تحت عنوان (بررسي رابطه سلامت سازماني مدارس با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان راهنمايي منطقه ۸ شهر تهران) انجام شده است. هدف از اين پژوهش، بررسي رابطه بين سلامت سازماني دبيران با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع راهنمايي مي باشد، که با نمونه آماري ۲۵۰ نفري متشکل از دبيران زن و مرد از منطقه ۸ وبا استفاده از جدول کرجسي و مورگان تعيين وبه روش تصادفي ساده انتخاب گرديده است. در اين پژوهش مولفه هاي( يگانگي نهادي، ملاحظه گري، ساخت دهي، پشتيباني منابع، روحيه و تاکيد علمي مدرسه عوامل اصلي مورد سنجش در سلامت سازماني بوده است. همچنين رابطه هر يک از اين ابعاد بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مورد بررسي قرار گرفت. با توجه به هدف و نوع پژوهش، ابزار جمع آوري داده ها از پرسشنامه استاندارد سلامت سازماني (OHI) با ۳۸ سوال براي ارزيابي سلامت سازماني و براي ارزيابي پيشرفت تحصيلي از ميانگين معدل دانش آموزان آنها استفاده شده است. براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده و تجزيه و تحليل داده ها در راستاي بررسي فرضيه تحقيق از طريق آزمون همبستگي پيرسون، آزمون لوين، تحليل واريانس، آزمون تعقيبي توکي پرداخته شده است. براي تجزيه و تحليل سوالات پژوهش از برخي آمار توصيفي استفاده شده و به توصيف ميانگين، انحراف استاندارد، کجي و کشيدگي متغير هاي تحقيق پرداخته شده است.

نتايج آزمون نشان داده است که سلامت سازماني رابطه مستقيم، مثبت و معناداري با پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان دارد. يافته ها اين پيشنهاد را مطرح مي کند که ارتقاء هر چه بيشتر سطح سلامت سازماني و توجه به مولفه هاي آن، در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان موثر خواهد بود.

 

اهميت و ضرورت تحقيق:

نظر به اينکه سلامت سازماني مدارس و اهميت و نقش آن در اثر بخشي مدرسه، از جمله پيشرفت تحصيلي دانش آموزان، براي دست اندرکاران نظام آموزشي و همچنين براي مديران آموزشي مدارس يک مفهوم نسبتاً ناشناخته بود، به اطلاعات کافي و لازم در اين زمينه دست پيدا نکردم، بنابراين اين پژوهش با هدف آشکار کردن روابط بين متغيير سلامت سازماني در رابطه با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مدارس و ارائه آن به برنامه ريزان، مديران و مسئولين امر، به ايجاد تغييرات کيفي در مدارس و اعمال راهبردها و روش هاي مؤثرتر در آنها انجاميد تا بتوان دانش آموزاني کارآمد و خلاق تربيت نمود. ضرورت بررسي وضعيت سلامت سازماني مدارس نه فقط به لحاظ بهبود شرايط کار و پويايي مدارس بلکه به جهت افزايش تعهد سازماني کارکنان، اعتماد اعضاي سازمان به يکديگر و مديريت سازمان اهميت دارد، بلکه باعث تثبيت ابعاد مؤثر در سلامت سازمان همچون، اهداف، ارتباطات کافي، مشارکت در اختيار، بهره وري از منابع، همبستگي، روحيه، استقلال، انطباق پذيري و حل مشکلات مي گردد. ( علاقه بند، ۱۳۸۷)

ريباک (۲۰۰۲)[۱] معتقد است که تمرکز بر سلامت سازمان، به معناي تمرکز بر موفقيت آن است و امروزه به کار گيري بهينه ي منابع انساني در سازمان و ارائه ي خدمات قشري پسند، به عنوان يک عامل رقابتي در برتري سازماني، منوط به برخورداري از سلامت مي باشد. در مقابل فقدان سلامت سازمان، علاوه بر تهديد زندگي سازمانها مي تواند پيامدهاي ناگواري را به دنبال داشته باشد که به عقيده ي پاتل (۲۰۰۱) از مهمترين پيامدهاي فقدان سلامت سازماني مي توان به موادي چون کاهش رضايت کارکنان، از هم گسيختگي کاري، افزايش اختلافات، کاهش نوآوري، کاهش همکاري و کيفيت خدمات اشاره نمود. مطالعه وضعيت سلامت سازماني مدرسه نه فقط به خودي خود از لحاظ فهم شرايط کار و پويايي هاي آن اهميت دارد بلکه پيش بيني کننده اثر بخشي مدرسه، پيشرفت تحصيلي دانش آموزان، تعهد سازماني کارکنان، گزارش انساني معلمان و اعتماد معلمان به همکاران و مدير مدرسه است. از طرفي مطالعه عوامل مؤثر بر پيشرفت تحصيلي نيز يکي از مهمترين عوامل تحقق اهداف آموزش و پرورش مدرسه مي باشد. بطور کلي اين پژوهش با اطلاعاتي که به دست مي دهد مي تواند:

  • به دست اندرکاران تعليم و تربيت کمک نمايد تا با شناخت سلامت سازمان مدارس و زمينه هاي مربوط به انتخاب راهبردها و راهکارهاي عملي در جهت ايجاد جو سازماني مناسب در مدارس تلاش نمايند.
  • به مديران و دست اندرکاران آموزشي کمک مي نمايد ، که با کسب آگاهي از نقاط قوت و ضعف در جهت هدف گذاري درست و واقع بينانه گام بردارند و محيطي سالم و با نشاط براي تأمين و پرورش نيروي انساني کار آمد فراهم آورند.
  • با بررسي سلامت مدارس مي توان با ايجاد شرايط کاري مناسب ، زمينه را براي کارايي و اثر بخشي هر چه بيشتر مدارس فراهم کرد.
  • با مرور و بررسي يافته هاي تحقيقات و نظريه هاي مربوط به سلامت سازمان مدارس مباني نظري لازم در مورد سلامت سازمان را براي استفاده برنامه ريزان ، سياستگذاران ، مديران و مدرسين به وجود آورد که با آگاهي بيشتري در زمينه طراحي برنامه هايي در جهت بهبود کيفيت آموزش و پرورش و مدارس عمل نمايند.

 

اهداف تحقيق:

هدف کلي:

بررسي رابطه سلامت سازماني با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان راهنمايي شهر تهران.

اهداف جزئي:

  • بررسي رابطه يگانگي نهادي ( توانايي مدرسه براي سازگاري با محيط و مبارزه با خواستهاي نا معقول بيروني) با پيشرفت تحصيلي.
  • بررسي رابطه ملاحظه گري مدير (توجه صادقانه مدير نسبت به معلمان به عـنوان همـــکاران حرفه اي) با پيشرفت تحصيلي.
  • بررسي رابطه ساخت دهي (مشخص شده انتظارات شغلي ، استاندارد هاي عملکرد و روش هاي انجام کار) با پيشرفت تحصيلي.
  • بررسي رابطه حمايت منابع (در دسترس بودن وسايل و مواد آموزشي) با پيشرفت تحصيلي.
  • بررسي رابطه روحيه کارکنان (وجود يک جو دوستانه بين همکاران) با پيشرفت تحصيلي.
  • بررسي رابطه تأکيد علمي (جدي و منظم بودن محيط يادگيري و ارزش تلقي شدن پيشرفت تحصيلي از سوي دانش آموزان) بر پيشرفت تحصيلي.

 

 

فهرست مطالب بررسي رابطه سلامت سازماني مدارس با پيشرفت تحصيلي

 

فصل اوّل : كليات پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. .۲

۱-۱ بيان مسئله………………………………………………………………………………………………. .۴

۲-۱ اهميت و ضرورت پژوهش ………………………………………………………………………… .۵

۳-۱ اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………… .۶

۴–۱ فرضيه ها و سوالات جانبي پژوهش……………………………………………………………… .۷

۵-۱ تعاريف نظري………………………………………………………………………………………….. .۷

۶-۱ تعاريف عملياتي……………………………………………………………………………………………………. ۹

فصل دوم : ادبيات و پيشينه تحقيق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… ۱۲

۱-۲ مفهوم سلامت………………………………………………………………………………………….. ۱۲

۲-۲ مفهوم سازمان………………………………………………………………………………………….. ۱۳

۳-۲ مفهوم سلامت سازماني………………………………………………………………………………. ۱۳

۴-۲ تاريخچه سلامت سازماني…………………………………………………………………………… ۱۴

۵-۲ تعاريف سلامت سازماني……………………………………………………………………………. ۱۵

۶-۲ مولفه هاي سلامت سازماني…………………………………………………………………………. ۱۶

۷-۲ سلامت سازماني از ديدگاه نظريه پردازان………………………………………………………… ۱۹

۸-۲ اهميت سلامت سازماني در آموزش و پرورش…………………………………………………. ۲۴

۹-۲ سلامت سازماني در مدرسه…………………………………………………………………………. ۲۵

۱۰-۲ مشخصه هاي فضاهاي کاري سالم ……………………………………………………………… ۲۷

۱۱-۲ پيشرفت تحصيلي…………………………………………………………………………………… ۲۸

۱۲-۲ پيشرفت تحصيلي و عوامل موثر بر آن…………………………………………………………. ۳۱

۱۳-۲ خانواده و پيشرفت تحصيلي………………………………………………………………………. ۴۳

۱۴-۲ پيشينه داخلي تحقيق………………………………………………………………………………… ۴۴

۱۵-۲ پيشينه خارجي تحقيق………………………………………………………………………………. ۴۶

فصل سوم : روش اجراي تحقيق

مقدمه: …………………………………………………………………………………………………………. ۵۰

۱-۳روش تحقيق…………………………………………………………………………………………….. ۵۰

۲-۳ جامعه آماري…………………………………………………………………………………………… ۵۰

۳-۳ حجم نمونه آماري…………………………………………………………………………………….. ۵۱

۴-۳ ابزار اندازه گيري داده ها…………………………………………………………………………….. ۵۱

۵-۳ تعيين روايي و پايايي داده ها………………………………………………………………………. ۵۲

۶–۳ روش تجزيه و تحليل داده ها……………………………………………………………………… ۵۳

فصل چهارم: يافته­هاي پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… ۵۵

۱-۴ ويژگي­هاي جمعيت­شناختي…………………………………………………………………………. ۵۶

۲-۴ شاخص هاي توصيفي پژوهش………………………………………………………………………………..۵۹

۳-۴ يافته هاي استنباطي………………………………………………………………………………………………..۶۰

۴-۴ تحليل رگرسيون پيشرفت تحصيلي…………………………………………………………………………..۶۷

۵-۴ يافته هاي جانبي…………………………………………………………………………………………………….۶۹

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادها

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… ۸۲

۱-۵ خلاصه پژوهش……………………………………………………………………………………….. ۸۲

۲-۵ نتيجه گيري كلي……………………………………………………………………………………….. ۸۲

۳-۵ فرضيه ها و نتايج آن…………………………………………………………………………………. ۸۳

۴-۵ نتايج يافته هاي جانبي……………………………………………………………………………….. ۸۵

۵-۵ محدوديت ها…………………………………………………………………………………………… ۸۹

۶-۵ پيشنهادات………………………………………………………………………………………………. ۸۹

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………….. ۹۹

پيوست ها و ضمائم……………………………………………………………………………………………… ۱۰۴

 

فهرست جداول

جدول ۱-۳: جامعه آماري………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۱

جدول ۲-۳: سوالات مربوط به هر يک از فرضيه ها در پرسشنامه…………………………………………………………………………….. ۵۳

جدول ۳-۳: جدول آلفاي کرونباخ هر يک از متغيرها………………………………………………………. ۵۴

جدول ۱-۴: توزيع فراواني و درصد نمونه آماري به تفکيک مدرک تحصيلي……………………………………………… ۵۷

جدول ۲-۴: توزيع فراواني و درصد نمونه آماري به تفکيک سابقه کار………………………………………………………. ۵۸

جدول ۳-۴: توزيع فراواني و درصد نمونه آماري به تفکيک رشته تحصيلي……………………………………………………. ۵۹

جدول ۴-۴: شاخص هاي توصيفي متغيرهاي پژوهش ……………………………………………… ۶۰

جدول ۵-۴: نتايج مقدار کلموگروف اسميرونوف براي بررسي نرمال بودن توزيع يگانگي نهادي………………………………………..۶۱

جدول ۶-۴: نتايج ضريب همبستگي پيرسون براي بررسي رابطه يگانگي نهادي با پيشرفت تحصيلي …………………………………… ۶۲

جدول ۷-۴: نتايج مقدار کلموگروف اسميرونف براي بررسي نرمال بودن توزيع ملاحظه گري  …………………………………………. ۶۲

جدول ۸-۴: نتايج ضريب همبستگي پيرسون براي بررسي رابطه ملاحظه گري با پيشرفت تحصيلي ……………………………………… ۶۲

جدول ۹-۴: نتايج مقدار کلموگروف اسميرونف براي بررسي نرمال بودن توزيع ساختدهي……………………………………… ۶۳

جدول ۱۰-۴: نتايج ضريب همبستگي پيرسون براي بررسي رابطه ساخت دهي با پيشرفت تحصيلي ……………………………………. ۶۳

جدول ۱۱-۴: نتايج مقدار کلموگروف اسميرونف براي بررسي نرمال بودن توزيع…………………………………………………………. ۶۴

جدول ۱۲-۴: نتايج ضريب همبستگي پيرسون براي بررسي رابطه پشتيباني منابع با پيشرفت تحصيلي………………………………… ۶۴

جدول ۱۳-۴: نتايج مقدار کلموگروف اسميرونف براي بررسي نرمال بودن توزيع تاکيد علمي…………………………………………………… ۶۵

جدول ۱۴-۴: نتايج ضريب همبستگي پيرسون براي بررسي رابطه تاکيد علمي باپيشرفت تحصيلي………………………………………. ۶۵

جدول ۱۵-۴: نتايج مقدار کلموگروف اسميرونف براي بررسي نرمال بودن توزيع روحيه…………………………………………………. ۶۶

جدول ۱۶-۴: نتايج ضريب همبستگي پيرسون براي بررسي رابطه روحيه باپيشرفت تحصيلي…………………………………………….. ۶۶

جدول ۱۷-۴: خلاصه تحليل رگرسيون پيشرفت تحصيلي …………………………………………………………………………………….. ۶۷

جدول ۱۸-۴: نتايج تحليل واريانس يکراهه مربوط به عوامل پيشرفت تحصيلي ……………………………………………………………. ۶۸

جدول ۱۹-۴: ضرايب رگرسيون پيشرفت تحصيلي…………………………………………۶۸

جدول ۲۰-۴: ميزان t و سطح معناداري آن در مولفه يگانگي نهادي………………………………..۷۰

جدول ۲۱-۴: ميزان t و سطح معناداري آن در مولفه ملاحظه گري……………………………….۷۰

جدول ۲۲-۴: ميزان t و سطح معناداري آن در مولفه ساخت دهي ……………………….۷۱

جدول ۲۳-۴: ميزان t و سطح معناداري آن در مولفه پشتيباني ……………………….۷۱

جدول ۲۴-۴: ميزان t و سطح معناداري آن در مولفه تاکيد علمي…………………………………………….۷۲

جدول ۲۵-۴: ميزان t و سطح معناداري آن در مولفه روحيه…………………………….۷۳

جدول ۲۶-۴: نتايج آزمون اثرات بين گروهي تحليل واريانس يکراهه مدارک تحصيلي و مولفه هاي سلامت سازماني……………۷۳

جدول ۲۷-۴: نتايج آزمون اثرات بين گروهي تحليل واريانس يکراهه رشته تحصيلي و مولفه هاي سلامت سازماني………………۷۴

جدول ۲۸-۴: نتايج آزمون اثرات بين گروهي تحليل واريانس يکراهه سوابق کاري و مولفه هاي سلامت سازماني………………..۷۵

جدول ۲۹-۴: مقادير ضرايب همبستگي مولفه هاي سلامت سازماني و پيشرفت تحصيلي و ضرايب فيشر معادل آنها در دبيران رشته علوم پايه.۷۶

جدول ۳۰-۴: مقادير ضرايب همبستگي مولفه هاي سلامت سازماني و پيشرفت تحصيلي و ضرايب فيشر معادل آنها در دبيران رشته علوم رياضي.۷۷

جدول ۳۱-۴: مقادير ضرايب همبستگي مولفه هاي سلامت سازماني و پيشرفت تحصيلي و ضرايب فيشر معادل آنها در دبيران رشته علوم انساني..۷۸

جدول ۳۲-۴: مقادير ضرايب فيشر جهت مقايسه تفاوت همبستگي در دبيران رشته علوم پايه و رياضي …………………….۷۹

جدول ۳۳-۴: مقادير ضرايب فيشر جهت مقايسه تفاوت همبستگي در دبيران رشته علوم پايه و انساني………………………۷۹

جدول ۳۴-۴: مقادير ضرايب فيشر جهت مقايسه تفاوت همبستگي در دبيران رشته علوم رياضي و انساني…………………….۸۰

 

فهرست نمودارها

نمودار۱-۴: توزيع فراواني نمونه اماري به تفکيک جنسيت…………………………………………. ۵۷

نمودار۲-۴: توزيع فراواني و درصد نمونه آماري به تفکيک مدرک تحصيلي…………………… ۵۸

نمودار۳-۴: توزيع فراواني و درصد نمونه آماري به تفکيک سابقه کار…………………………… ۵۹

نمودار۴-۴: توزيع فراواني و درصد نمونه آماري به تفکيک رشته تحصيلي…………………….. ۶۰

 

 

 

| آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0