بررسي سطوح مختلف شوري بر روي رشد جمعيت ، هماوري، توليد پلت مدفوعي، اندازه مولدين و نسبت جنسي کوپه پود کالانوييد درياي خزر Acartia clausi در شرايط پرورشي : پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی شیلات

بررسي سطوح مختلف شوري بر روي رشد جمعيت ، هماوري، توليد پلت مدفوعي، اندازه مولدين و نسبت جنسي کوپه پود کالانوييد درياي خزر Acartia clausi در شرايط پرورشي : پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی شیلات

کشور عزیزمان ایران با توجه به تنوع اقلیم ، آب و هوای مطبوع و اراضی وسیعی که در اختیار دارد در صورت مدیریت در عرصه کشاورزی میتواند یکی از قطب های بلامنازع کشاورزی دنیا باشد و با پرورش دانش آموختگان خبره در گرایش های مختلف رشته کشاورزی میتوان به این مهم نایل آمد. مسترداک در ادامه به معرفی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کشاورزی میپردازد. پایان نامه حاضر با عنوان” بررسي سطوح مختلف شوري بر روي رشد جمعيت، هماوري، توليد پلت مدفوعي، اندازه مولدين و نسبت جنسي کوپه پود کالانوييد درياي خزر Acartia clausi در شرايط پرورشي ” با گرایش  کشاورزی شیلات و با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم شما دانشجویان عزیز میگردد.

 

چکیده بررسي سطوح مختلف شوري بر روي رشد جمعيت، هماوري، توليد پلت مدفوعي، اندازه مولدين و نسبت جنسي کوپه پود کالانوييد درياي خزر Acartia clausi در شرايط پرورشي:

پاروپايان مهمترين زئوپلانکتون هاي محيط هاي آبي بوده که در تغذيه لارو آبزيان بخصوص در مراحل اوليه تغذيه اي نقش حياتي دارند. پاروپاي Acartia clausi يکي از مهم ترين گونه هاي زئوپلانکتوني درياي خزر بوده که مي تواند به عنوان يک کانديداي مناسب براي پرورش در شرايط کارگاهي به شمار رود. در ميان پارامترهاي محيطي تاثيرگذار بر رشد، تراکم و هم آوري پاروپايان، شوري به عنوان يکي از مهم ترين عوامل به شمار مي رود. در اين مطالعه اثر شوري بر روي برخي از پارامترهاي زيستي و توليد مثلي شامل توليد تخم، پلت مدفوعي، موفقيت تخم گشايي، نسبت جنسي، اندازه بالغين و رشد جمعيت در چهار سطح شوري ۱۳، ۲۰، ۳۵ و ۴۵ در هزار بررسي شد.

مولدين A. clausi پس از صيد (از درياي خزر) و سازگاري با شوري هاي مختلف، جهت مطالعات انفرادي در ۱۵ جفت (نر و ماده) از آخرين مرحله پوست اندازي به مدت ۲ هفته مورد بررسي قرار گرفتند. تغذيه پاروپا با مخلوطي از دو جلبک Isochrysis galbana و Chaetoceros sp. در غلظت غذايي ۴۰۰۰۰ سلول در هر ميلي ليتر انجام و روزانه محتويات ظروف شامل تخم، ناپليوس و پلت مدفوعي جمع آوري و شمارش شدند. به منظور بررسي نسبت جنسي و اندازه بالغين ناپليوس ها با روش ذکر شده جمع آوري و پس از کشت تا مرحله بلوغ شمارش شدند. براي مطالعه جمعيتي بعد از سازگاري گونه به شوري هاي مختلف، ۵ جفت (نر و ماده) پاروپاي بالغ A. clausi به صورت تصادفي از تانک هاي ذخيره سازي جدا و بعد از قرارگيري در تانک هاي ۱۵ ليتري در شرايط مشابه با مطالعات انفرادي کشت يافتند. سپس روزانه نمونه هاي يک ليتري جهت شمارش مراحل مختلف رشدي (تخم، ناپليوس، کوپه پوديت و بالغين) از هر تانک برداشت و با توري ۲۰ ميکرون جداسازي و شمارش شدند. طول دوره آزمايش ۱۵ روز بود.

نتايج نشان داد که بالاترين ميانگين تخم توسط هر ماده در روز (تخم/ماده/روز) در شوري ۲۰ در هزار ثبت شد (۸۴/۱۴) كه اين ميزان با شوري هاي ۱۳ و ۴۵ در هزار اختلاف معني دار داشته (۰۵/۰P≤)، اما با شوري ۳۵ در هزار (۶۵/۱۱) اختلاف معني داري نشان نداد (۰۵/۰P≥). همچنين بيشترين ميانگين توليد پلت مدفوعي (پلت مدفوعي/ماده/روز) در شوري ۳۵ در هزار (۹۷/۴۶) مشاهده شده كه اين مقدار با شوري ۲۰ در هزار اختلاف معني داري نداشت (۰۵/۰P≥). موفقيت تخم گشايي در سطوح مختلف شوري تفاوت معني داري نشان نداد(۰۵/۰P≥).

از نظر نسبت هاي جنسي نيز درصد افراد ماده به طور معني داري تحت تاثير شوري بوده و نسبت افراد ماده به نر در شوري ۳۵ تا ۳۴/۰ کاهش يافت (۰۵/۰P≤). همچنين افزايش شوري به طور معني داري سبب افزايش طول کل بدن افراد ماده شد (۹۱/۱۱۷۲ ميکرومتر در شوري ۳۵ در هزار)(۰۵/۰P≤)، ولي طول بدن افراد نر الگوي ثابتي نداشت. نتايج مطالعات جمعيتي نيز نشان داد که بالاترين تراکم ها در شوري ۱۳ و ۳۵ در هزار را به دست آمد.

با توجه به تحقيق حاضر پيشنهاد مي شود که جهت توليد انبوه اين گونه براي مقاصد آبزي پروري، شوري ۲۰ در هزار بهتر مي باشد (با توجه به ميزان توليد تخم)، ولي از نظر رشد جمعيت در کشت هاي ۱۵ ليتري، اين گونه قابليت کشت تا شوري ۳۵ در هزار را نيز دارد.

 

مقدمه

همزمان با رشد جمعيت و آگاهي از مزاياي غذاهاي دريايي در جلوگيري از بيماري هاي قلبي و عروقي، در سال هاي اخير تقاضا براي مصرف اين محصولات در سراسر جهان به سرعت افزايش يافته است. صيد از زيستگاه هاي طبيعي و آبزي پروري دو راه عمده تامين اين تقاضا بوده که متاسفانه روند رو به رشد برداشت از ذخاير طبيعي سبب آسيب به اين منابع شده و نسل بسياري از آبزيان را در معرض خطر نابودي قرار داده است. صنعت تکثير و پرورش آبزيان به منظور بازسازي ذخاير آسيب ديده و تامين تقاضاي بازار به سرعت در حال گسترش است، به طوري که اين صنعت در سال ۱۹۹۷، ۲۳ درصد از کل توليدات آبزيان را به خود اختصاص داده در حالي که اين مقدار در سال ۲۰۰۷ به ۳۶ درصد رسيد. ميزان توليد آبزيان دريايي در سال ۱۹۹۷ تقريبا ۱۱ ميليون تن بوده که اين مقدار در سال ۲۰۰۷ به حدود ۲۰ ميليون تن افزايش يافت (FAO, 2009).

بدون ترديد پرورش ماهيان دريايي در مراحل لاروي[۱] وابستگي کاملي به غذاهاي زنده داشته و غذاهاي زنده اي مانند روتيفر و آرتميا عليرغم قابليت توليد بالا و دسترسي آسان، بدليل کمبود اسيدهاي چرب چند غيراشباع[۲] عمدتا با روشهاي مختلف، غني سازي شده ولي با اين وجود، بازماندگي و رشد پايين، بدشکلي و فرم نامطلوب بدن در لارو بسياري از ماهيان دريايي مانند هاليبوت آتلانتيک، هامور ماهيان، Snapper مناطق گرمسيري و[۳]Striped trumpeter مشاهده شد که علت اين امر بيشتر به کمبود و يا عدم توازن اسيدهاي چرب ضروري مانند اسيد آراشيدونيک (ARA)[4]، اسيد ايکوزاپنتانوييک (EPA) [5] و بويژه اسيد دوکوزاهگزانوييک (DHA) [6] در آنها نسبت داده شد .(Stottrup and McEvoy, 2003) در اين ميان زئوپلانکتونهاي دريايي، بخصوص پاروپايان[۷]  علاوه بر اهميت بالاي خود در زنجيره غذايي آبها، بعنوان غذاهاي طبيعي لارو ماهيان دريايي در طبيعت بشمار مي روند.

با توجه به کاهش ذخاير جهاني سيست آرتميا مطالعات متعددي بخصوص از اوائل دهه ۱۹۹۰ در زمينه پرورش متراکم پاروپايان جهت تغذيه لارو ماهيان دريايي انجام شد. (Schipp et al., 1999; Payne and Rippingale, 2001; Stottrup and McEvoy, 2003). از طرف ديگر، بدليل اندازه کوچک شکاف دهاني لارو بعضي از گونه هاي دريايي (مانند هامور، حلوا، سرخو، انواع ماهيان زينتي دريايي و ميگوها) و همچنين رشد و بازماندگي بهتر لاروها در صورت استفاده مستقل و يا مکمل از پاروپايان (با روتيفر و يا آرتميا) دلائل قانع کننده اي براي توليد انبوه گروههاي مختلف از آنها جهت استفاده در لارو ماهيان دريايي و حتي ميگوها پيدا شد. علاوه بر آن، پاروپايان بخصوص گروه کالانوييدها داراي مزاياي ديگري شامل دارا بودن اندازه هاي مختلف بدن از مرحله ناپليوسي تا بلوغ، تحريک بيشتر سيستم بينايي لاروها بدليل وضعيت حرکتي زيگزاگي، دارا بودن مقادير بالايي از اسيدهاي چرب غير اشباع بلند زنجيره[۸] (بخصوص DHA)، وجود مقادير مناسبي از آنتي اکسيدان ها، آستاگزانتين ها و ويتامين هاي E و C، داشتن مقادير بالايي از آنزيمهاي هضمي، عدم نياز به فرآيند غني سازي، دارا بودن زندگي پلاژيکي (بخصوص در گروه کالانوييدها و سيکلوپوييدها) و قابليت دسترسي بهتر براي لارو ماهيان پلاژيکي بوده که استفاده و توليد انبوه آنها را کاملا منطقي تر نموده است (Schipp, 2006).

در ميان کانديداهاي متعدد پاروپايان براي توليد انبوه، گونه هايي داراي اهميت بيشتري بوده که هماوري بالاتر، زمان تجديد نسل کوتاه تر و مقاومت بالاتري نسبت به تغييرات شوري و درجه حرارت آب داشته باشند  (Payne and Rippingale, 2001). در اين ميان، گونه هاي مختلف جنس Acartia بخصوص گونه هايي مانند A. tonsa، A. clausi و A. sinjiensis از اهميت ويژه برخوردارند (Rajkumar and Kumaraguru Vasagam, 2006; Milione and Zeng, 2008). در حال حاضر گونه A. clausi بعنوان گونه غالب زئوپلانکتوني در سواحل جنوبي درياي خزر به شمار رفته كه داراي نوسانات جمعيتي متفاوتي در طول فصول مختلف سال مي باشد. اين گونه در درياي خزر به شوري ۱۳-۱۲ در هزار کاملا سازگار شده است ولي اين قابليت را داشته که در آبهاي با شوري کم تا زياد زندگي و حتي توليد تخم نموده و انبوه گردد (Holste and Peck, 2006; Calliari et al., 2008). لذا اين گونه ميتواند بعنوان يک کانديداي مناسب جهت توليد انبوه به شمار رود. مراحل ناپليوسي و ديگر مراحل رشدي اين گونه نقش مهمي در تغذيه لارو ماهيان پلاژيکي درياي خزر از جمله ماهيان کيلکا، کفال ماهيان، شگ ماهيان و لارو ديگر گونه هاي پلاژيکي بر عهده دارند (Stottrup and McEvoy, 2003).

در سال هاي اخير به منظور افزايش تراکم و بالا بردن هماوري پاروپايان، تحقيقات گسترده اي در سراسر دنيا صورت گرفته که عموما بر روي بهينه سازي شرايط پرورش (شناسايي بازه مطلوب عوامل محيطي نظير دما، شوري و دوره نوري) و يا استفاده از تخم هاي نهفته پاروپايان به عنوان منبعي از آنها در كارگاه ها متمرکز شده است.

در ميان پارامترهاي مهم محيطي، فاکتورهايي مانند درجه حرارت، شوري و نور از مهمترين عوامل تاثيرگذار بر رشد جمعيت، ميزان توليد تخم، موفقيت تخم گشايي و پراکندگي زماني و مکاني پاروپايان در طبيعت بشمار مي روند (Casrto-Longoria, 2003; Milione and Zeng, 2008; Peck et al., 2008)، بطوريکه اهميت شوري بعنوان يک فاکتور کاملا مجزا در توزيع و پراکندگي و همچنين ميزان توليد تخم به مراتب بيشتر از ساير فاکتورها مي باشد. اکثر پاروپايان دامنه وسيعي از تغييرات شوري را تحمل کرده و قادرند در آبهاي مناطق مصبي و يا دريايي يافت شوند (Devreker et al., 2000)، با اين وجود دستيابي به بهترين سطح يا سطوح شوري در شرايط پرورش (در كارگاه ها) از اهميت بالايي برخوردار مي باشد. مطالعات نشان دادند که برخي از گونه هاي پاروپايان هماوري بالاتري را در يک يا چند سطح خاص از شوري نشان داده که دستيابي به اين موضوع ميتواند بر رشد جمعيت اين گونه در شرايط پرورشي تاثير بسزايي داشته باشد (Holste and Peck, 2006). با توجه به اينکه چنين وضعيتي تاکنون در رابطه با گونه A. clausi نوع خزري مورد بررسي قرار نگرفته، لذا ارزيابي اثرات شوري بر روي کل مراحل رشد جمعيت، ميزان توليد تخم و پلت مدفوعي (به عنوان يك فاکتور مهم از نظر تغذيه اي)، اندازه مولدين و نسبت جنسي اين گونه بعد از يک دوره خاص در شرايط پرورشي ميتواند اطلاعات بهتري درباره کاربرد صحيح تر آن جهت مقاصد آبزي پروري در اختيار قرار دهد.

لذا اين اجراي اين مطالعه با فرضيات زير صورت گرفته است  :

  1. سطوح مختلف شوري بر روي توليدات تخم در مولدين clausi تاثيرگذار است.
  2. سطوح مختلف شوري بر روي پلت مدفوعي در مولدين clausi تاثيرگذار است.
  3. سطوح مختلف شوري بر روي اندازه بالغين و نسبت هاي جنسي در مولدين clausi تاثيرگذار است.
  4. سطوح مختلف شوري بر روي رشد جمعيت clausi تاثيرگذار است.

همچنين اهداف اين مطالعه شامل موارد زير مي باشد :

  1. تعيين مناسب ترين سطح يا سطوح شوري جهت بالا بردن ميزان توليدات تخم و پلت مدفوعي در بالغين clausi .
  2. تعيين مناسب ترين سطح يا سطوح شوري جهت به حداکثر رساندن تراکم clausi در شرايط پرورشي.
  3. بررسي تاثير سطوح مختلف شوري بر روي اندازه بالغين و نسبت هاي جنسي آنها.

 

 

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه   ۱۲

فصل دوم: کليات   ۱۸

۱-۲- پاروپايان   ۱۹

۲-۲- ريخت شناسي پاروپايان   ۲۰

۳-۲- دستگاه توليد مثلي   ۲۲

۱-۳-۲- توليد مثل   ۲۲

۲-۳-۲- زمان تجديد نسل   ۲۴

۴-۲- اهميت پاروپايان در آبزي پروري   ۲۵

۱-۴-۲- کالانوئيدها   ۲۷

۲-۴-۲- هارپاکتيکوئيدها   ۲۹

۳-۴-۲- سيکلوپوئيدها   ۳۱

۵-۲- گونه Acartia clausi و وضعيت آن در درياي خزر   ۳۳

مروري بر منابع   ۳۵

فصل سوم: مواد و روش ها   ۳۷

۱-۳- مواد   ۳۸

۱-۱-۳- مواد مصرفي   ۳۸

۲-۱-۳- لوازم و دستگاه هاي غير مصرفي   ۳۸

۲-۳- روش ها   ۳۸

۱-۲-۳- کشت فيتوپلنکتون ها   ۳۸

۲-۲-۳- جمع آوري و خالص سازي پاروپاي A. clausi    ۴۰

۳-۲-۳- توليد تخم و پلت مدفوعي (مطالعات انفرادي)   ۴۱

۴-۲-۳- موفقيت تخم گشايي   ۴۲

۵-۲-۳- نسبت جنسي و اندازه بالغين   ۴۲

۱-۵-۲-۳- روش تعيين جنسيت مولدين   ۴۳

۶-۲-۳- تراکم جمعيت در تانک ها    ۴۴

۷-۲-۳- تجزيه و تحليل آماري   ۴۴

فصل چهارم: نتايج   ۴۶

۱-۴- تاثير سطوح مختلف شوري بر روي توليد تخم مولدين A. clausi   ۴۷

۲-۴- تاثير سطوح مختلف شوري بر روي توليدات پلت مدفوعي مولدين A. clausi   ۴۸

۳-۴- تاثير سطوح مختلف شوري بر روي نسبت جنسي مولدين A. clausi   ۴۹

۴-۴- تاثير سطوح مختلف شوري بر روي اندازه بالغين A. clausi   ۵۱

۵-۴- تاثير سطوح مختلف شوري بر روي موفقيت تخم گشايي   ۵۲

۶-۴- تاثير سطوح مختلف شوري بر روي تراکم جمعيت A. clausi    ۵۲

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري   ۵۹

۱-۵- توليد تخم   ۶۰

۲-۵- موفقيت تخم گشايي   ۶۲

۳-۵- پلت مدفوعي   ۶۳

۴-۵- نسبت جنسي   ۶۳

۵-۵- اندازه بالغين   ۶۵

۶-۵- تراکم جمعيت   ۶۶

نتيجه گيري   ۶۹

پيشنهادات مستخرج از اين پايان نامه   ۷۰

پيشنهادات تحقيقاتي در آينده   ۷۱

منابع   ۷۲

 

فهرست جداول

۱-۲- ۱۰ راسته شناسايي شده در پاروپايان   ۱۹

۲-۲- مهمترين گونه هاي راسته کالانوئيدها که تاکنون در آبزي پروري به عنوان

غذاي زنده استفاده شدند  ۲۸

۳-۲- گونه هايي از هارپاکتيکوئيدها که در آبزي پروري به عنوان غذاي زنده

استفاده مي شوند   ۳۱

۴-۲- گونه هايي از سيکلوپوئيدها که در آبزي پروري به عنوان غذاي زنده

مورد استفاده قرار مي گيرند   ۳۲

۵-۲- رده بندي A. clausi درياي خزر    ۳۴

۱-۴- توليد تخم در مولدين A. clausi در سطوح مختلف شوري   ۴۸

۲-۴- توليد پلت مدفوعي در مولدين A. clausi در سطوح مختلف شوري   ۴۸

۳-۴- درصد و نسبت جنسي در مولدين A. clausi    ۵۰

۴-۴- اندازه مولدين نر و ماده A. clausi در سطوح مختلف شوري   ۵۲

۵-۴- موفقيت تخم گشايي A. clausi در سطوح مختلف شوري   ۵۲

۶-۴- تراکم روزانه جمعيت A. clausi  در سطوح مختلف شوري   ۵۳

۷-۴- ترکيب جمعيت در طول دوره آزمايش در شوري ۱۳   ۵۴

۸-۴- ترکيب جمعيت در طول دوره آزمايش در شوري ۲۰   ۵۴

۹-۴- ترکيب جمعيت در طول دوره آزمايش در شوري ۳۵   ۵۴

۱۰-۴- ترکيب جمعيت در طول دوره آزمايش در شوري ۴۵   ۵۴

۱۱-۴- درصد ناپليوس از کل جمعيت   ۵۸

 

 

فهرست اشکال و نمودارها

شکل ۱-۲- اجزاي مختلف بدن پاروپايان   ۲۱

شکل ۲-۲- ناپليوس متعلق به راسته هاي مختلف پاروپايان   ۲۲

شکل ۳-۲- کالانوئيدها   ۲۸

شکل ۴-۲- هارپاکتيکوئيدها   ۳۱

شکل ۵-۲- سيکلوپوئيدها   ۳۲

شکل ۱-۳- کلني Chaetoceros sp.   ۴۰

شکل ۲-۳- نماي ميکروسکوپي و محيط کشت Isochrysis galbana   ۴۰

شکل ۳-۳- پاي پنجم در مولدين A. clausi   ۴۳

شکل ۴-۳- روند تعيين تکرار در هر سطح شوري در آزمايش اثر شوري

بر روي نسبت جنسي مولدين   ۴۳

نمودار ۱-۴- روند روزانه توليد تخم در سطوح مختلف شوري توسط

بالغين A. clausi   ۴۷

نمودار ۲-۴- روند روزانه توليد پلت مدفوعي توسط مولدين A. clausi   ۴۹

نمودار ۳-۴- روند روزانه توليد واحد انرژي اندازه گيري شده در سطوح

مختلف شوري (مجموع تخم و پلت مدفوعي)   ۴۹

نمودار ۴-۴- نسبت افراد ماده به نر در سطوح مختلف شوري   ۵۰

نمودار ۵-۴- اندازه مولدين نر و ماده A. clausi در سطوح مختلف شوري   ۵۱

نمودار ۶-۴- رشد روزانه A. clausi درياي خزر در سطوح مختلف شوري   ۵۵

نمودار ۷-۴- ترکيب جمعيت در طول دوره آزمايش در شوري ۱۳   ۵۵

نمودار ۸-۴- ترکيب جمعيت در طول دوره آزمايش در شوري ۲۰   ۵۶

نمودار ۹-۴- ترکيب جمعيت در طول دوره آزمايش در شوري ۳۵   ۵۶

نمودار ۱۰-۴- ترکيب جمعيت در طول دوره آزمايش در شوري ۴۵   ۵۷

نمودار ۱۱-۴- درصد کل ناپليوس از کل جمعيت   ۵۷

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0