بررسي میزان رضایتمندی دانشجویان از عملکرد ارتباطی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب: دانلود پایان نامه ارشد رشته علوم اجتماعی

بررسي میزان رضایتمندی دانشجویان از عملکرد ارتباطی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب: دانلود پایان نامه ارشد رشته علوم اجتماعی

گرایش علوم اجتماعی در میان رشته های پژوهشی از طرفداران زیادی برخوردار هست و خوشبختانه با رویکرد مثبتی از سوی بازار کار (دولتی و خصوصی ) مواجه شده است. مسترداک در ادامه پایان نامه های کارشناسی ارشد  خود اینبار سری جدیدی از پایان نامه های علوم انسانی و رشته علوم اجتماعی  را به کاربران خود معرفی میکند. پایان نامه حاضر با عنوان ” بررسي میزان رضایتمندی دانشجویان از عملکرد ارتباطی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب ” در ۱۷۱ صفحه با فرمت PDF و  (قابل ویرایش) نگارش و تهیه شده است.

چکیده پایان نامه بررسي میزان رضایتمندی دانشجویان از عملکرد ارتباطی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب:

هدف اصلی این تحقیق بررسي میزان رضایتمندی دانشجویان از عملکرد ارتباطی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب می باشد. روش تحقیق در این پژوهش، روش پیمایشی می باشد. جامعه آماري در اين تحقيق کلیه دانشجویان مراجعه کننده به ساختمان ستادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۱-۹۲ مي‌باشد. تعداد مراجعه کننده موثر به ساختمان ستادی این واحد به طور ميانگين روزانه هشتاد نفر برآورد شده که با در نظر گرفتن پنج روز کاري در هر هفته جامعه نمونه در این تحقیق ۴۰۰ نفر می باشد.ضريب آلفاي کرونباخ پرسشنامه معادل ۹۲/۰ می باشد که از اعتبار بالایی برخوردار بوده است. ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسشنامه ای محقق ساخته که شامل سی سوال بوده، استفاده شده است. در این تحقیق برای تنظیم سؤالات پرسشنامه از طیف لیکرت استفاده شد. نتایج بدست آمده از این تحقیق بیانگر این امر است که بین رضایتمندی دانشجویان و ارتباط کلامی کارکنان ستادی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و قدرت رابطه بالاتر از متوسط می باشد. بین رضایتمندی دانشجویان و ارتباط غیرکلامی کارکنان ستادی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و قدرت رابطه بالاتر از متوسط می باشد. بین رضایتمندی دانشجویان و سرعت عملکرد کارکنان ستادی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و قدرت رابطه پایین تر از متوسط می باشد. بین متغیر رضایتمندی دانشجویان و میزان دقت در انجام کار کارکنان ستادی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و قدرت رابطه بالاتر از متوسط می باشد.

کلمات کلیدی: رضایتمندی – دانشجو- دانشگاه آزاد اسلامی – عملکرد ارتباطی

 

هدف هاي تحقيق

هدف کلي

تعيين میزان رضايتمندي دانشجويان از عملکرد ارتباطی کارکنان حوزه ستادي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب

اهداف فرعي

– تعيين رضايتمندي دانشجويان از ارتباط کلامی کارکنان حوزه ستادي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب

– تعيين رضايتمندي دانشجويان از ارتباط غیرکلامی کارکنان حوزه ستادي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب

– تعيين رضايتمندي دانشجويان از سرعت انجام کار توسط کارکنان حوزه ستادي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب

– تعيين رضايتمندي دانشجويان از دقت در انجام کار توسط کارکنان حوزه ستادي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب

سؤالات و فرضیه های تحقیق

سؤال کلي:

آیا بين ميزان رضايتمندي دانشجويان و عملکرد ارتباطی کارکنان حوزه ستادي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران رابطه وجود دارد.

سؤال های فرعي:

– آیا بين ارتباط کلامی کارکنان حوزه ستادي و ميزان رضايتمندي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي رابطه وجود دارد.

– آیا بين ارتباط غیرکلامی کارکنان حوزه ستادي و ميزان رضايتمندي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي رابطه وجود دارد.

– آیا بين سرعت عملکرد کارکنان حوزه ستادي با ميزان رضايتمندي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي رابطه وجود دارد.

-آیا بين ميزان دقت در انجام کار کارکنان حوزه ستادي با ميزان رضايتمندي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي رابطه وجود دارد.

 

فهرست مطالب

چکیده ۱
مقدمه ۲
فصل اول: کلیات طرح ۳
۱-۱- بیان مسئله ۴
۱-۲- هدف های تحقیق ۵
۱-۳- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن ۵
۱-۴- سؤالات و فرضیه های تحقیق ۶
۱-۵- مدل تحقيق ۷
۱-۶- تعاريف عملياتي متغيرها و واژه هاي کليدي ۷
۱-۷- روش تحقيق ۸
۱-۸- قلمرو تحقيق ۸
۱-۹- جامعه و حجم نمونه ۸
فصل دوم: مطالعات نظری ۹
۲-۱- ارتباطات ۱۰
۲-۱-۱- تعريف ارتباطات ۱۰
۲-۱-۲- پيام هاي کلامي ۱۱
۲-۱-۳- ارتباطات غيرکلامي ۱۲
۲-۱-۴- نکات اساسي درباره ارتباطات ۱۷
۲-۱-۵- لذت یا مسرت ۱۹
۲-۱-۶- گسترش روابط ۱۹
۲-۱-۷- اختلالات ۲۰
۲-۱-۸- رفتارهای مبتنی بر جنسیت ۲۰
۲-۱-۹- نفوذ و اثرگذاری بر دیگران از طریق بازخور ۲۰
۲-۱-۱۰- نیاز به همبستگی ۲۱
۲-۱-۱۱- نیاز به موفقیت ۲۱
۲-۱-۱۲- اثربخشي در ارتباطات ميان فردي ۲۲
۲-۱-۱۳- ويژگي هاي اثربخشي ۲۲
۲-۱-۱۴- تشابه با هم و تخالف با هم ۲۶
۲-۱-۱۵- تأیید و عدم تأیید ۲۶
۲-۱-۱۶- فراگرد ارتباط در مدل ارتباطی دیوید برلو ۲۷
۲-۱-۱۷- نقش ارتباطات انساني در سازمان ها ۲۹
۲-۱-۱۸- ویژگی های ارتباطات به عنوان رفتار انسانی ۳۰
۲-۱-۱۹- اصول ارتباطات ۳۰

۲-۱-۲۰- ارتباطات انساني

۳۱
۲-۱-۲۱- انسان و ابعاد وجودی ۳۱
۲-۱-۲۲- انواع ارتباطات انساني ۳۳
۲-۲- مروری بر ادبیات نظری ۳۵
۲-۲-۱- نظریه های ارتباطات انسانی ۳۵
۱- نظریه نفوذ اجتماعی ۳۶
۲- نظریه تقلیل یا کاهش بی ثباتی ۳۶
۳- نظریه تعاملی ۳۷
۴- نظریه جدل رابطه ای ۳۷
۵- نظریه احتمال شرح و بسط ۳۸
۶- نظریه قضاوت اجتماعی ۳۸
۷- نظریه ساختارگرایی ۳۹
۸- هرم سلسله نيازهاي مازلو ۳۹
۲-۲-۲- موانع ارتباطات انساني ۴۰
۲-۲-۳- مهارت هاي ايجاد حسن تفاهم و اعتماد ۴۲
۲-۲-۴- بازخورد ۴۳
۲-۲-۵- تأثيرات بازخورد ۴۴
۲-۲-۶- ارائه بازخورد به ديگران ۴۴
۲-۳- چارچوب نظري تحقيق ۴۵
۲-۴- مدل نظري تحقيق ۴۶
۲-۵- پيشينه تحقيق ۴۶
فصل سوم: روش شناسی تحقیق (متدولوژی) ۴۹
۳-۱- روش تحقيق ۵۰
۳-۲- جامعه آماری ۵۰
۳-۳- حجم نمونه ۵۰
۳-۴- روش و ابزار جمع آوري اطلاعات ۵۱
۳-۵- سنجش روايي ۵۱
۳-۶- سنجش پايايي ۵۱
۳-۷- متغيرهاي تحقيق ۵۲
۳-۸- تکنيک‌هاي آماري مورد استفاده براي توصيف و تحليل اطلاعات ۵۲
۳-۹- تعاريف نظري و عملي متغیرها ۵۲
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق ۵۴
۴-۱ بخش اول: تجزیه و تحلیل توصیفی ۵۵
۴-۲ بخش دوم: تجزیه و تحلیل استنباطی ۹۰
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۹۴
۵-۱- جمع بندي و توصيف يافته ها ۹۵
۵-۲- جمع بندي و نتيجه گيري بر اساس فرضيه هاي تحقيق ۹۵
۵-۳- يافته هاي مبتني بر آزمون فرضيه ها ۹۵
۵-۴- پيشنهادها ۹۶
۵-۵: محدوديت ها و مشکلات ۹۶
پیوست ها ۹۷
فهرست منابع ۱۰۰
چکیده انگلیسی ۱۰۱

 

 

فهرست جداول و نمودارها

عنوان صفحه
جدول و نمودار شماره ۱ توزیع فراوانی و درصد جنس پاسخگویان ۵۵
جدول و نمودار شماره ۲ توزیع فراوانی و درصد سن پاسخگویان ۵۶
جدول و نمودار شماره ۳ توزیع فراوانی و درصد مقطع تحصیلی پاسخگویان ۵۷
جدول و نمودار شماره ۴ توزیع فراوانی و درصد گروه تحصیلی پاسخگویان ۵۸
جدول و نمودار شماره ۵ توزیع فراوانی و درصد وضعیت فعالیت پاسخگویان ۵۹
جدول و نمودار شماره ۶ توزیع فراوانی و درصد رضایت از تماس چشمی کارکنان ۶۰
جدول و نمودار شماره ۷ توزیع فراوانی و درصد رضایت از ارتباط برقرارکردن کارکنان با لبخند ۶۱
جدول و نمودار شماره ۸ توزیع فراوانی و درصد رضایت دانشجویان از رفتار مودبانه کارکنان ۶۲
جدول و نمودار شماره ۹ توزیع فراوانی و درصد رضایت دانشجویان از احترام به ارباب رجوع توسط کارکنان ۶۳
جدول و نمودار شماره ۱۰ توزیع فراوانی و درصد رضایت دانشجویان از علاقمندی کارکنان در راهنمایی و کمک به دانشجویان ۶۴
جدول و نمودار شماره ۱۱ توزیع فراوانی و درصد رضایت دانشجویان از ارائه اطلاعات کافی در حین انجام کار توسط کارکنان ۶۵
جدول و نمودار شماره ۱۲ توزیع فراوانی و درصد رضایت دانشجویان از برقراری روابط صمیمانه کارکنان ۶۶
جدول و نمودار شماره ۱۳ توزیع فراوانی و درصد رضایت دانشجویان از دریافت پیشنهادها و انتقادها و انعکاس نتایج آنها ۶۷
جدول و نمودار شماره ۱۴ توزیع فراوانی و درصد رضایت دانشجویان از آراستگی کارکنان ۶۸
جدول و نمودار شماره ۱۵ توزیع فراوانی و درصد رضایت دانشجویان از پاسخگویی صادقانه به سوالات و شکایات توسط کارکنان ۶۹
جدول و نمودار شماره ۱۶ توزیع فراوانی و درصد رضایت دانشجویان از قابل اعتماد بودن و رازداری کارکنان دانشگاه ۷۰
جدول و نمودار شماره ۱۷ توزیع فراوانی و درصد رضایت دانشجویان از تمایل مثبت در ارائه خدمت توسط کارکنان ۷۱
جدول و نمودار شماره ۱۸ توزیع فراوانی و درصد رضایت از آگاه ساختن دانشجویان با زبانی قابل فهم ۷۲
جدول و نمودار شماره ۱۹ توزیع فراوانی و درصد رضایت دانشجویان از تعهد و مسئولیت پذیری کارکنان ۷۳
جدول و نمودار شماره ۲۰ توزیع فراوانی و درصد رضایت دانشجویان از تجربه و تخصص کارکنان ۷۴
جدول و نمودار شماره ۲۱ توزیع فراوانی و درصد رضایت دانشجویان از دقت در ارائه کار ۷۵
جدول و نمودار شماره ۲۲ توزیع فراوانی و درصد رضایت دانشجویان از رعایت قوانین و مقررات ۷۶
جدول و نمودار شماره ۲۳ توزیع فراوانی و درصد رضایت دانشجویان از نظم و انظباط کاری کارکنان ۷۷
جدول و نمودار شماره ۲۴ توزیع فراوانی و درصد رضایت دانشجویان از داشتن مهارت و علم مورد نیاز به کار ۷۸
جدول و نمودار شماره ۲۵ توزیع فراوانی و درصد رضایت دانشجویان از صحت پاسخ ها و اطلاعات کارکنان دانشگاه ۷۹
جدول و نمودار شماره ۲۶ توزیع فراوانی و درصد رضایت دانشجویان از محل مورد مراجعه برای دریافت خدمت ۸۰
جدول و نمودار شماره ۲۷ توزیع فراوانی و درصد رضایت دانشجویان از سرعت در ارائه کار ۸۱
جدول و نمودار شماره ۲۸ توزیع فراوانی و درصد رضایت دانشجویان از ارائه تمامی خدمات در یک ساختمان ۸۲
جدول و نمودار شماره ۲۹ توزیع فراوانی و درصد رضایت دانشجویان از میزان کاغذ بازی در انجام کار ۸۳
جدول و نمودار شماره ۳۰ توزیع فراوانی و درصد رضایت دانشجویان از مدت زمان انجام کار و مراحل انجام کار ۸۴
جدول و نمودار شماره ۳۱ توزیع فراوانی و درصد رضایت دانشجویان از رعایت نوبت و حق دیگران توسط کارکنان ۸۵
جدول و نمودار شماره ۳۲ توزیع فراوانی و درصد رضایت دانشجویان از ساعات و روزهای کاری دانشگاه ۸۶
جدول و نمودار شماره ۳۳ توزیع فراوانی و درصد رضایت دانشجویان در مجموع از انجام امور اداری دانشگاه ۸۷
جدول نمودار شماره ۳۴ توزیع فراوانی و درصد رضایت دانشجویان از ساختار کارکنان دانشگاه ۸۸
جدول و نمودار شماره ۳۵ توزیع فراوانی و درصد رضایت دانشجویان از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب ۸۹

 

 

 

 

| آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0