بررسی اثرات فاکتورهای جیره‌ای و متابولیکی مرتبط با سندروم افزایش فشار خون ریوی (آسیت) در جوجه‌های گوشتی : رساله دکتری تخصصی (Ph.D.) رشته تغذیه دام گرایش تغذیه طیور

بررسی اثرات فاکتورهای جیره‌ای و متابولیکی مرتبط با سندروم افزایش فشار خون ریوی (آسیت) در جوجه‌های گوشتی : رساله دکتری تخصصی (Ph.D.) رشته تغذیه دام گرایش تغذیه طیور

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته کشاورزی  گرایش علوم دامی (رشته تغذیه دام گرایش تغذیه طیور)   و با عنوان بررسی اثرات فاکتورهای جیره‌ای و متابولیکی مرتبط با سندروم افزایش فشار خون ریوی (آسیت) در جوجه‌های گوشتی در  ۲۴۰ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع دکتری PH.d  تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب کشاورزی  قرار گیرد.

 

چکیده رساله بررسی اثرات فاکتورهای جیره‌ای و متابولیکی مرتبط با سندروم افزایش فشار خون ریوی (آسیت) در جوجه‌های گوشتی:

به منظور بررسی فاکتورهای جیره‌ای و متابولیکی مرتبط با سندرم آسیت در جوجه‌های گوشتی پژوهشی با ۴ آزمایش طراحی گردید.

 آزمایش اوّل:

در این آزمایش از تعداد ۲۱۶ جوجه گوشتی بعد از ۲۱ روزگی استفاده شد. بعد از ۲۱ روزگی، ۴۵ پی پی‌ام آتنولول و لوتیروکسین در جیره و یک شاهد در دو جنس در قالب یک طرح کاملاً تصادفی، به صورت فاکتوریل ۳×۲ به اجرا درآمد. در طول دوره آزمایش تلفات ناشی از آسیت ثبت گردید و در روزهای ۴۲ و ۴۸ روزگی از ورید بال پرندگان خون گیری به عمل آمد. همچنین در ۴۸ روزگی همه پرندگان کشتار گردیدند و میزان شیوع آسیت از روی نسبت وزنی بطن راست به کل بطن‌ها محاسبه گردید.

نتایج بدست آمده نشان داد که اضافه کردن ۴۵ پی پی ام لوتیروکسین به جیره سبب افزایش معنی‌دار (۰۵/۰P<) در آلانین‌آمینوترانسفراز، آسپاراتات آمینوترانسفراز و آلکالین فسفاتاز خون نسبت به اضافه کردن آتنولول در جیره گردید. غلظت هورمون تری‌یدو تیرونین، درصد هماتوکریت، نسبت هتروفیل به لنفوسیت و نسبت وزنی بطن راست به کل بطن‌ها در اثر اضافه کردن لوتیروکسین نسبت آتنولول به طور معنی‌داری افزایش یافت (۰۵/۰P<). افزودن آتنولول در جیره سبب کاهش معنی دار در فشار جزئی دی‌اکسید کربن خون و افزایش معنی دار در فشار جزئی اکسیژن در ۴۸ روزگی گردید (۰۵/۰P<). در خروس‌ها نسبت به مرغ‌ها فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز و درصد هماتوکریت افزایش معنی­دار یافته بود (۰۵/۰P<). تلفات ناشی از آسیت در اثر مصرف لوتیروکسین نسبت به شاهد، به طور معنی‌داری افزایش یافت. بدین ترتیب مصرف آتنولول سبب کاهش معنی دار در میزان تلفات ناشی از آسیت نسبت به شاهد گردید (۰۵/۰P<).

 آزمایش دوّم:

این آزمایش دارای یک پیش آزمایش و یک آزمایش اصلی بود. در پیش آزمایش سطوح ۰، ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۰ و ۵۰ میلی‌گرم در میلی‌لیتر محلول آرژنین در روز پنجم جنینی به کیسه زرده تزریق شد و یک تیمار بدون تزریق در نظر گرفته شد. در روز بیستم جنینی از سرخرگ ششی نمونه گیری به عمل آمد و غلظت نیتریک اکساید و اندوتلین ۱ در آن اندازه‌گیری شد و مشخص گردید که سطح تزریق ۲۰ میلی‌گرم در میلی‌لیتر آرژنین بالاترین غلظت نیتریک اکساید و پایین‌ترین غلظت اندوتلین ۱ را در سرخرگ ششی ایجاد می­نماید. در آزمایش اصلی در سطح ۲۰ میلی‌گرم در میلی‌لیتر آرژنین به داخل ۱۵۰ عدد تخم مرغ بارور در روز ۵ جنینی به داخل کیسه زرده تزریق شد و ۱۵۰ عدد تخم مرغ دیگر به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. بعد از تفریخ جوجه ­ها تعیین جنسیت شدند و آزمایش در قالب یک طرح کاملاً تصادفی به صورت فاکتوریل ۲×۲ (شامل تزریق و بدون تزریق × خروس و مرغ) در ۴ تکرار و تعداد ۱۶ عدد جوجه در هر تکرار به اجرا در آمد. قبل از تهیه جیره‌ها مقدار اسیدهای آمینه خوراک‌ها اندازه‌گیری شد و جیره‌ها بر اساس آرژنین، متیونین و لایزین متعادل گردیدند. بعد از ۲۱ روزگی به منظور القاء آسیت دمای سالن پرورش به ۱±۱۵ درجه کاهش یافت. در روزهای ۲۱ و ۴۸ روزگی از ۲ پرنده در هر تکرار خون گیری انجام گرفت و در روزهای ۴۲ و ۴۸ روزگی به منظور نمونه‌برداری از قلب، شش‌ها و سرخرگ ششی تجزیه لاشه صورت گرفت.

نتایج بدست آمده نشان داد که قبل از ۲۱ روزگی تنها ویسکوزیته خون و سرم در اثر تزریق آرژنین کاهش یافت اما بعد از القاء آسیت از طریق کاهش درجه حرارت نسبت هتروفیل به لنفوسیت، درصد هماتوکریت، ویسکوزیته خون و سرم و غلظت هورمون‌های تیروئیدی در اثر تزریق آرژنین به طور معنی‌داری کاهش یافت (۰۵/۰P<). غلظت نیتریک اکساید در سرم، تنها در ۲۱ روزگی در اثر تزریق آرژنین افزایش یافت (۰۵/۰P<). اما مقدار تزریق آرژنین سبب افزایش معنی‌داری در غلظت نیتریک اکساید و کاهش معنی دار در غلظت اندوتلین ۱ در سرخرگ ششی گردید (۰۵/۰P<). اثرات جنسیت بر غلظت نیتریک اکساید و اندوتلین ۱ در سرم و سرخرگ ششی معنی‌دار نبود. بالاترین و پایین‌ترین میزان تلفات ناشی از آسیت به ترتیب در تیمارهای ۱ و ۴ (بدون تزریق آرژنین-خروس و تزریق آرژنین-مرغ) مشاهده شد (به ترتیب ۸/۴۸ و ۶/۱۷ درصد).

 

آزمایش سوّم:

این آزمایش به منظور مقایسه تزریق آرژنین با استفاده از مکمل جیره‌ای آرژنین بر مقاومت ایجاد شده ناشی از آسیت طراحی گردید. از تعداد ۳۳۶ عدد جوجه خروس گوشتی در ۵ تیمار و ۴ تکرار استفاده گردید. تیمارها شامل سطوح آرژنین جیره برابر NRC سال ۱۹۹۴ و سطوح ۵، ۱۰ و ۱۵ درصد بالاتر از توصیه NRC سال ۱۹۹۴ تیمارهای ۱ تا ۴ را تشکیل می‌داد و تزریق ۵۰/۰ سی‌سی محلول ۲۰ میلی گرم در میلی‌لیتر آرژنین در روز پنجم جنینی و پرورش جوجه‌های حاصل از آن با جیره‌ای که اسید آمینه آرژنین در سطح NRC سال ۱۹۹۴ (تیمار ۱) تغذیه کرده بود به عنوان تیمار ۵ در نظر گرفته شد. از ۲۱ روزگی به بعد به منظور القاء آسیت دمای سالن پرورش به ۱±۱۵ درجه سانتی‌گراد کاهش یافت. نتایج بدست آمده از خون گیری در روزهای ۲۱ و ۴۸ روزگی و تجزیه لاشه در روزهای ۳۵ و ۴۸ روزگی نشان داد بالاترین غلظت نیتریک اکساید در سرخرگ ششی در تیمار ۳ (۱۰ درصد آرژنین بالاتر از NRC سال ۱۹۹۴) مشاهده شد (۰۵/۰P<) و تفاوت معنی‌داری بین غلظت نیتریک اکساید در سرم و سرخرگ ششی در تیمارهای ۳ و ۵ مشاهده نشد (۰۵/۰P>). به طور مشابه، پایین‌ترین غلظت اندوتلین ۱ در تیمار ۳ مشاهده شد که تفاوت معنی‌داری بین تیمارهای ۳ و ۵ مشاهده نگردید. قبل از القاء آسیت اثرات تیمارها بر نسبت هتروفیل به لنفوسیت، درصد هماتوکریت، ویسکوزیته خون و سرم و غلظت هورمون‌های تیروئیدی معنی‌دار نبود (۰۵/۰P>). اما بعد از القاء آسیت در تیمار ۳ و ۵ درصد هماتوکریت، ویسکوزیته خون و سرم به طور معنی‌داری کاهش یافت (۰۵/۰P<). پایین‌ترین غلظت تری‌یدو تیرونین در تیمار ۳ و پایین‌ترین غلظت تیروکسین در تیمار ۵ مشاهده گردید. میزان تلفات ناشی از آسیت رابطه مستقیمی با نسبت وزنی بطن راست به کل بطن‌ها نشان داد؛ به‌طوریکه پایین بودن نسبت وزنی بطن راست به کل بطن‌ها در تیمارهای ۳ و ۵ با کاهش تلفات ناشی از آسیت در این دو تیمار وابسته بود.

 

آزمایش چهارم:

در این آزمایش به منظور بررسی اثرات اسیدهای چرب دارای امگا ۳ بالا بر مقاومت نسبت به آسیت از تعداد ۲۰۴ عدد جوجه یک‌روزه نر در ۳ تیمار و ۴ تکرار و تعداد ۱۷ جوجه در هر تکرار استفاده شد. از چربی طیور در جیره در سطح ۵/۵ درصد (با نسبت اسید چرب امگا ۳ به امگا ۶ برابر ۲۰۱/۰) استفاده گردید. تیمارهای آزمایش شامل ۱- جیره دارای ۵/۵ درصد روغن ضایعاتی. ۲- جیره شاهد + آنتی‌اکسیدان و ۳- جیره شاهد + آنتی‌اکسیدان + ۱۰ درصد آرژنین بالاتر از مقدار توصیه شده توسط NRC سال ۱۹۹۴٫ آنتی‌اکسیدان‌های مورد استفاده شامل ویتامین E در سطح ۱۵۰ واحد بین‌المللی دی ال آلفا توکوفرول، ویتامین C در سطح ۳۰۰ میلی‌گرم در کیلوگرم، و سلنیوم آلی (سل پلکس) در سطح ۱۵/۰ میلی‌گرم در کیلوگرم بود که در قالب یک طرح کاملاً تصادفی در ۴ تکرار استفاده گردید. از ۲۱ روزگی به بعد به منظور القاء آسیت دمای سالن پرورش به ۱±۱۵ درجه سانتی‌گراد کاهش یافت. استفاده از آرژنین در تیمار ۳ غلظت نیتریک اکساید را در سرم ۴۸ روزگی افزایش داد (۰۵/۰P<). تیمار ۳ سبب افزایش معنی‌دار در نسبت هتروفیل به لنفوسیت، درصد هماتوکریت، ویسکوزیته خون و سرم و غلظت هورمون‌های تیروئیدی بعد از القاء آسیت گردید. بررسی شاخص‌های تنش اکسیداتیو در خون و بافت کبد نشان داد که افزودن آنتی‌اکسیدان در جیره در تیمارهای ۲ و ۳، شاخص‌های تنش آنتی‌اکسیدانی را کاهش داده است. همچنین ضریب تبدیل، غلظت هورمون‌های تیروئیدی و فعالیت آنزیم گلوتامات دهیدروژناز در تیمار ۳ بالاتر از سایر تیمارها بود که نشان دهنده بالاتر بودن نرخ متابولیسم در تیمار ۳ است. بررسی تلفات ناشی از آسیت نیز نشان داد که بالاترین میزان تلفات در تیمار ۳ مشاهده شده است. اگرچه افزودن آرژنین در تیمار ۳ غلظت نیتریک اکساید را افزایش داده است، اما افزایش نرخ متابولیسم به وجود آمده در این تیمار نتوانست تلفات ناشی از آسیت را کاهش دهد. تغذیه جنینی آرژنین نسبت به اضاه کردن آرژنین در جیره با کارایی بالاتری سبب ایجاد مقاومت نسبت به آسیت می­گردد.

 

فهرست مطالب :

 • مقدمه: ۱
 • ۱-  بررسی منابع           ۵
 • ۱-۱- فشار خون ریوی: ۵
 • ۱-۲- تاریخچه آسیت: ۵
 • ۱-۳- خلاصه‌ای از عوامل مـؤثر در بروز سندروم آسیت: ۶
 • ۱-۳-۱-سرعت رشد و ترکیب بدن: ۶
 • ۱-۳-۲- سن: ۶
 • ۱-۳-۳- نور: ۶
 • ۱-۳-۴- جنسیت: ۶
 • ۱-۳-۵- ارتفاع: ۷
 • ۱-۳-۶- برنامه نوری: ۷
 • ۱-۳-۷- وضع سلامتی: ۷
 • ۱-۳-۸- محیط: ۷
 • ۱-۳-۹- تغذیه: ۹
 • ۱-۴-      دستگاه گردش خون طیور: ۹
 • ۱-۵-      آرژنین: ۱۱
 • ۱-۵-۱- شیمی آرژنین: ۱۱
 • ۱-۶-      متابولیسم آرژنین: ۱۲
 • ۱-۷-      روابط متقابل آرژنین: ۱۳
 • ۱-۷-۱- پلی‌آمین‌ها: ۱۳
 • ۱-۷-۲- کراتین: ۱۳
 • ۱-۷-۳- پرولین: ۱۴
 • ۱-۸-      آنتاگونیست‌های آرژنین: ۱۴
 • ۱-۸-۱- کاناوالین، ایندوپسین و هموآرژنین: ۱۴
 • ۱-۸-۲- لایزین: ۱۵
 • ۱-۸-۳- تریپتوفان: ۱۶
 • ۱-۹-      نیاز آرژنین: ۱۶
 • ۱-۱۰-   آرژنین و افزایش فشار خون ریوی: ۱۸
 • ۱-۱۰-۱- سایر فعالیت‌های بیولوژیکی مربوط به آرژنین: ۲۲
 • ۱-۱۱-   کیفیت چربی‌ها: ۲۳
 • ۱-۱۱-۱- رطوبت: ۲۳
 • ۱-۱۱-۲- ناخالصی‌های نامحلول: ۲۳
 • ۱-۱۱-۳-اسیدهای چرب آزاد یا اسیدیته: ۲۴
 • ۱-۱۱-۴-مواد غیر قابل صابونی شدن: ۲۴
 • ۱-۱۱-۵-عدد صابونی: ۲۵
 • ۱-۱۱-۶-الگوی اسیدهای چرب: ۲۵
 • ۱-۱۱-۷-عدد پراکسید: ۲۷
 • ۱-۱۱-۸-عدد یُدی: ۲۷
 • ۱-۱۱-۹-شاخص اسید تیو باربیتوریک: ۲۷
 • ۱-۱۲-   سوخت و ساز چربی‌ها: ۲۸
 • ۱-۱۳-   نقش چربی‌ها و اسیدهای چرب جیره در سندرم آسیت: ۳۰
 • ۱-۱۴-   چربی‌ها به عنوان منبع اسیدهای چرب امگا ۳ و امگا ۶: ۳۱
 • ۱-۱۵-   وظایف بیولوژیکی اسیدهای چرب ضروری: ۳۲
 • ۱-۱۶-   اثر اسیدهای چرب ضروری بر بیان ژن: ۳۲
 • ۱-۱۷-   بیوسنتز پروستوگلاندین‌ها و ترومبوکسان‌ها: ۳۳
 • ۱-۱۸-   اسیدهای چرب ضروری به عنوان پیش ساز ایکوزانوئیدها (نقش در واکنش‌های التهابی): ۳۴
 • ۱-۱۸-۱-چربی جیره: اثر بر پیش سازهای بافتی ایکوزانوئیدها: ۳۵
 • ۱-۱۹-   تشکیل ایکوزانوئید و اسیدهای چرب امگا ۶ و امگا ۳ جیره: ۳۶
 • ۱-۲۰-   اثر پروستوگلاندین‌ها بر ماهیچه قلب: ۳۷
 • ۱-۲۱-   اثرات اسیدهای چرب امگا ۳ بر سندرم آسیت: ۳۷
 • ۱-۲۲-   روغن سویا: ۳۸
 • ۱-۲۳-   – روغن ضایعاتی: ۳۹
 • ۱-۲۴-   استفاده از آنتی‌اکسیدان‌ها در جیره طیور: ۴۰
 • ۱-۲۵-   شاخص‌های تنش اکسیداتیو: ۴۲
 • ۱-۲۵-۱-مالون‌دی‌آلدهاید: ۴۳
 • ۱-۲۶-   گلوتاتیون پراکسیداز: ۴۳
 • ۱-۲۷-   سوپراکساید دیسموتاز: ۴۴
 • ۱-۲۸-   ظرفیت آنتی اکسیدانی کل: ۴۴
 • ۱-۲۹-   گلوتامات دهیدروژناز: ۴۵
 • ۱-۳۰-   ظرفیت ناکافی رگ‌های ششی: ۴۶
 • ۱-۳۱-   تغییرات پاتوفیزیولوژیکی: ۴۷
 • ۱-۳۲-   کاهش ظرفیت سرخرگ‌های ششی و هایپرتروفی سرخرگ ششی و سندرم آسیت: ۴۹
 • ۱-۳۳-   نقش نیتریک اکساید: ۴۹
 • ۱-۳۴-   نقش سروتونین: ۵۲
 • ۱-۳۵-   نقش اندوتلین-۱   ۵۲
 • ۱-۳۶-   تغذیه جنینی: ۵۳
 • ۲-مواد و روش‌ها:           ۵۴
 • ۲-۱-      مقدمه: ۵۴
 • ۲-۲-      اندازه‌گیری اسیدهای آمینه محتوی مواد خوراکی: ۵۴
 • ۲-۲-۱-مراحل آماده‌سازی، هیدرولیز و تزریق نمونه: ۵۵
 • ۲-۲-۲- تجزیه کمی: ۵۷
 • ۲-۳-      خصوصیات و منابع روغن های مورد استفاده و آنالیز آزمایشگاهی آنها: ۵۸
 • ۲-۴-      مدیریت پرورش: ۶۱
 • ۲-۴-۱- مشخصات مرغداری: ۶۱
 • ۲-۴-۲- آماده‌سازی سالن: ۶۱
 • ۲-۴-۳- دما و رطوبت سالن: ۶۱
 • ۲-۴-۴- روشنایی سالن و برنامه نوردهی. ۶۲
 • ۲-۵-      آزمایش ۱: پرورش در دمای نرمال و استفاده از مواد تغییر دهنده فشار خون. ۶۲
 • ۲-۶- آزمایش ۲: تزریق آرژنین در داخل تخم مرغ‌های بارور در روز پنجم جنینی و تعیین غلظت نیتریک اکساید و اندوتلین ۱ در سرخرگ ششی در روز بیستم جنینی: ۶۴
 • ۲-۶-۱- پیش آزمایش: ۶۴
 • ۲-۶-۲- آزمایش اصلی: تزریق سطح آرژنین بدست آمده از آزمایش ۲ به داخل تخم مرغ‌های بارور و پرورش جوجه‌های حاصل از آن‌ها. ۶۵
 • ۲-۷-      آزمایش ۳: مقایسه روش مصرف آرژنین (داخل جیره با تزریق جنینی): ۶۶
 • ۲-۷-۱- جیره‌های مورد استفاده در آزمایش ۳: ۶۷
 • ۲-۸-      آزمایش ۴: ۶۹
 • ۲-۹-      صفات عملکردی: ۷۰
 • ۲-۹-۱- اندازه‌گیری میزان خوراک مصرفی: ۷۰
 • ۲-۹-۲-اندازه‌گیری وزن بدن: ۷۰
 • ۲-۹-۳- افزایش وزن روزانه: ۷۰
 • ۲-۹-۴- ضریب تبدیل غذایی. ۷۱
 • ۲-۹-۵- محاسبه تلفات و تلفات ناشی از آسیت: ۷۱
 • ۲-۱۰-   محاسبه شیوع آسیت و برش قلب: ۷۱
 • ۲-۱۱-   اندازه‌گیری دمای مقعد: ۷۲
 • ۲-۱۲-   تجزیه لاشه: ۷۲
 • ۲-۱۳-   آزمایش‌های مربوط به اندازه‌گیری فراسنجه‌های خونی: ۷۲
 • ۲-۱۴-   اندازه‌گیری فشار جزئی دی‌اکسیدکربن و اکسیژن در خون: ۷۳
 • ۲-۱۵-   شمارش، اندازه‌گیری و تعیین نسبت سلول‌های خونی. ۷۳
 • ۲-۱۶-   اندازه‌گیری ویسکوزیته خون و پلاسما: ۷۴
 • ۲-۱۷-   اندازه‌گیری میزان پروتئین‌های سرم خون: ۷۴
 • ۲-۱۸-   اندازه‌گیری فعالیت آلکالین فسفاتاز در خون: ۷۴
 • ۲-۱۹-   اندازه‌گیری فعالیت آسپاراتات آمینوترانسفراز و آلانین آمینوترانسفراز خون: ۷۴
 • ۲-۲۰-   اندازه‌گیری فعالیت گلوتامات دهیدروژناز خون: ۷۵
 • ۲-۲۱-   اندازه‌گیری T3 و T4 خون: ۷۵
 • ۲-۲۱-۱- تری‌یدو تیرونین (T3) : 75
 • ۲-۲۱-۲-تیروکسین (T4) : 76
 • ۲-۲۲-   اندازه‌گیری نیتریک اکساید و اندوتلین ۱ در خون: ۷۷
 • ۲-۲۲-۱- نیتریک اکساید: ۷۷
 • ۲-۲۲-۲- اندوتلین ۱: ۷۷
 • ۲-۲۳-   اندازه‌گیری نیتریک اکساید و اندوتلین ۱ در سرخرگ ششی: ۷۷
 • ۲-۲۴-   اندازه‌گیری مالون‌دی‌آلدهاید خون: ۷۸
 • ۲-۲۵-   اندازه‌گیری قدرت آنتی‌اکسیدانی و گلوتاتیون پراکسیداز خون: ۷۸
 • ۲-۲۶-   اندازه‌گیری فعالیت سوپراکسید دیسموتاز خون: ۷۹
 • ۲-۲۷-   اندازه‌گیری گلوتاتیون پراکسیداز در بافت کبد: ۷۹
 • ۲-۲۸-   اندازه‌گیری مالون‌دی‌آلدهاید در بافت کبد: ۸۰
 • ۲-۲۹-   بررسی تغییرات مورفولوژی در بطن راست نمونه‌های زنده و تلفات، سرخرگ ششی و شش‌های نمونه‌های زنده: ۸۰
 • ۲-۲۹-۱- تهیه فیکساتیو فرمالدئید بافر شده: ۸۱
 • ۲-۲۹-۲-آبگیری: ۸۱
 • ۲-۲۹-۳- شفاف سازی: ۸۲
 • ۲-۲۹-۴- آغشتگی: ۸۲
 • ۲-۲۹-۵- قالب گیری : ۸۲
 • ۲-۲۹-۶- مقطع گیری: ۸۲
 • ۲-۲۹-۷- رنگ آمیزی: ۸۳
 • ۲-۲۹-۸- مراحل رنگ آمیزی H&E : 83
 • ۲-۲۹-۹-طرز تهیه هماتوکسیلین: ۸۴
 • ۲-۲۹-۱۰-طرز تهیه ائوزین: ۸۴
 • ۲-۲۹-۱۱-طرز تهیه آب آمونیاک: ۸۴
 • ۲-۲۹-۱۲-طرز تهیه اسید الکل: ۸۴
 • ۲-۲۹-۱۳-چسباندن لام : ۸۴
 • ۲-۳۰-   عکس‌برداری و تفسیر لام‌ها: ۸۴
 • ۲-۳۱-   روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و مدل آماری مورد استفاده: ۸۵
 • ۳-نتایج: ۸۷
 • ۳-۱-      آزمایش ۱: ۸۷
 • ۳-۱-۱-مقدمه: ۸۷
 • ۳-۱-۲-پارامترهای عملکردی: ۸۷
 • ۳-۱-۳-مصرف خوراک: ۸۷
 • ۳-۱-۴-افزایش وزن: ۸۸
 • ۳-۱-۵-ضریب تبدیل خوراک: ۸۸
 • ۳-۱-۶-فعالیت آنزیم‌های آلانین آمینوترانسفراز، آسپاراتات آمینوترانسفراز سرم، غلطت آلبومین و پروتئین کل سرم و مایع آسیت: ۹۰
 • ۳-۱-۷-فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز، غلظت هورمون‌های تیروئیدی، درصد هماتوکریت، دمای مقعد، نسبت هتروفیل به لنفوسیت و نسبت وزنی بطن راست به کل بطن‌ها: ۹۳
 • ۳-۱-۸-فشار جزئی دی اکسید کربن و اکسیژن در خون: ۹۵
 • ۳-۱-۹-شیوع و تلفات ناشی از آسیت: ۹۷
 • ۳-۲-      آزمایش شماره ۲   ۱۰۰
 • ۳-۲-۱-پیش آزمایش: ۱۰۰
 • ۳-۲-۲-آزمایش اصلی: ۱۰۲
 • ۳-۳-      آزمایش ۳: ۱۱۵
 • ۳-۳-۱-مقدمه: ۱۱۵
 • ۳-۳-۲-صفات عملکردی: ۱۱۵
 • ۳-۳-۳-نیتریک اکساید و اندوتلین ۱ در سرم و سرخرگ ششی: ۱۱۹
 • ۳-۳-۴-نسبت هتروفیل به لنفوسیت، هماتوکریت، ویسکوزیته خون و سرم و هورمون‌های تیروئیدی: ۱۲۰
 • ۳-۳-۵-نسبت وزنی بطن راست به کل بطن‌ها: ۱۲۱
 • ۳-۳-۶-دمای مقعد: ۱۲۲
 • ۳-۳-۷- تغییرات بافت شناسی سرخرگ ششی و بطن راست پرندگان زنده و تلفات:                                              ۱۱۰
 • ۳-۳-۸-تغییرات بافت شناسی شش‌ها: ۱۲۵
 • ۳-۳-۹-تلفات ناشی از آسیت: ۱۲۷
 • ۳-۴-      آزمایش ۴: ۱۲۸
 • ۳-۴-۱-مقدمه  ۱۲۸
 • ۳-۴-۲-صفات عملکردی: ۱۲۸
 • ۳-۴-۳-نیتریک اکساید و اندوتلین ۱ در سرم و سرخرگ ششی: ۱۲۹
 • ۳-۴-۴-نسبت هتروفیل به لنفوسیت، هماتوکریت، ویسکوزیته خون و سرم و هورمون‌های تیروئیدی: ۱۳۱
 • ۳-۴-۵-نسبت وزنی بطن راست به کل بطن‌ها: ۱۳۲
 • ۳-۴-۶-دمای مقعد: ۱۳۲
 • ۳-۴-۷-آنتی اکسیدان کل، سوپراکسید دیسموتاز و گلوتامات دهیدروژناز سرم، گرادیان آلبومین و پروتئین کل در سرم و مایع آسیت و مالون‌دی‌آلدهاید و گلوتاتیون پراکسیداز خون و بافت کبد در ۴۸ روزگی. ۱۳۴
 • ۳-۴-۸-تغییرات بافت شناسی سرخرگ ششی و بطن راست پرندگان زنده و تلف شده: ۱۳۷
 • ۳-۴-۹-تغییرات بافت شناسی شش‌ها: ۱۳۸
 • ۳-۴-۱۰-تلفات ناشی از آسیت: ۱۳۹
 • ۴-بحث: ۱۴۱
 • ۴-۱-      آزمایش ۱: ۱۴۱
 • ۴-۲-      آزمایش ۲: ۱۴۸
 • ۴-۲-۱-پیش آزمایش: ۱۴۸
 • ۴-۲-۲-آزمایش اصلی: ۱۴۹
 • ۴-۳-      آزمایش ۳: ۱۵۳
 • ۴-۴-      آزمایش ۴: ۱۵۶
 • ۴-۵-      نتیجه گیری نهایی: ۱۶۱
 • ۴-۶-      پیشنهادها: ۱۶۲
 • ۵-منابع: ۱۷۸

 

 • جدول ۱-۱- میزان انرژی قابل سوخت و ساز و ترکیب شیمیایی برخی از منابع چربی   ۲۶
 • جدول ۲-۱- ترکیب اسیدهای آمینه موجود در مواد خوراکی بر حسب میلی‌گرم در گرم. ۵۸
 • جدول ۲-۲- ترکیب شیمیایی و کیفیت روغن‌های آزمایشی. ۶۰
 • جدول ۲-۳- ترکیب مواد تشکیل دهنده و مقدار مواد مغذی محاسبه شده در جیره پایه بر حسب درصد. آزمایش اول. ۶۳
 • جدول ۲-۴- تیمارها و تکرارهای مورد استفاده در آزمایش اول. ۶۴
 • جدول ۲-۵- تیمارها و تکرارهای مورد استفاده در آزمایش اصلی (آزمایش ۲). ۶۶
 • جدول ۲-۶- واکسن‌های مورد استفاده قرار گرفته در زمان هچ جهت کل دوره پرورش. ۶۶
 • جدول ۲-۷- تیمارها و تکرارهای مورد استفاده در آزمایش سوم. ۶۷
 • جدول ۲-۸- ترکیب مواد تشکیل دهنده و مقدار مواد مغذی محاسبه شده در جیره ۴ درصد روغن سویا (استفاده شده در آزمایشهای دوم و سوم) و جیره ۵۰/۵ درصد روغن ضایعاتی (استفاده شده در آزمایش چهارم). ۶۸
 • جدول ۳-۱- تأثیر جنسیت، افزودنی، اثرات متقابل جنسیت و افزودنی و تیمارها بر عملکرد دوره رشد و پایانی جوجه‌های گوشتی. ۸۹
 • جدول ۳-۲- تأثیر جنسیت، افزودنی، اثرات متقابل جنسیت و افزودنی و تیمارها بر فعالیت آنزیم‌های آلانین آمینوترانسفراز، آسپاراتات آمینوترانسفراز سرم، غلطت آلبومین و پروتئین کل سرم و مایع آسیت در ۴۲ روزگی. ۹۱
 • جدول ۳-۳- تأثیر جنسیت، افزودنی، اثرات متقابل جنسیت و افزودنی و تیمارها بر فعالیت آنزیم‌های آلانین آمینوترانسفراز، آسپاراتات آمینوترانسفراز سرم، غلطت آلبومین و پروتئین کل سرم و مایع آسیت در ۴۸ روزگی. ۹۳
 • جدول ۳-۴- تأثیر جنسیت، افزودنی، اثرات متقابل جنسیت و افزودنی و تیمارها بر فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز، غلظت هورمون‌های تیروئیدی، هماتوکریت، دمای مقعد، نسبت هتروفیل به لنفوسیت و نسبت وزنی بطن راست به کل بطن‌ها در ۴۲ روزگی. ۹۵
 • جدول ۳-۵- تأثیر جنسیت، افزودنی، اثرات متقابل جنسیت و افزودنی و تیمارها بر فشار جزئی دی اکسید کربن و اکسیژن در خون در ۴۲ و ۴۸ روزگی. ۹۷
 • جدول ۳-۶- تأثیر افزودنی بر تلفات و شیوع آسیت از ۲۱ تا ۴۸ روزگی. ۹۹
 • جدول ۳-۷- تأثیر جنسیت بر تلفات و شیوع آسیت از ۲۱ تا ۴۸ روزگی. ۹۹
 • جدول ۳-۸- تأثیر سطوح مختلف تزریق آرژنین به تخم مرغ‌های بارور در روز پنجم انکوباسیون بر درصد باروری، درصد هچ و غلطت اندوتلین ۱ و نیتریک اکساید در سرخرگ ششی جنین‌ها در ۲۰ روزگی انکوباسیون. ۱۰۱
 • جدول ۳-۹- تأثیر جنسیت، تزریق، اثرات متقابل جنسیت و تزریق و تیمارها بر عملکرد دوره‌های آغازین، رشد و پایانی جوجه‌های گوشتی. ۱۰۴
 • جدول ۳-۱۰- تأثیر جنسیت، تزریق، اثرات متقابل جنسیت و تزریق و تیمارها بر غلظت نیتریک اکساید و اندوتلین ۱ در سرخرگ ششی و سرم. ۱۰۶
 • جدول ۳-۱۱- تأثیر جنسیت، تزریق، اثرات متقابل جنسیت و تزریق و تیمارها بر نسبت هتروفیل به لنفوسیت، هماتوکریت، ویسکوزیته خون و سرم و هورمون‌های تیروئیدی در ۲۱ و ۴۸ روزگی. ۱۰۹
 • جدول ۳-۱۲- تأثیر جنسیت، تزریق، اثرات متقابل جنسیت و تزریق و تیمارها بر نسبت وزنی بطن راست به کل بطن‌ها در دوره رشد و پایانی و تلفات ناشی از آسیت. ۱۱۰
 • جدول ۳-۱۳- تأثیر جنسیت، تزریق، اثرات متقابل جنسیت و تزریق و تیمارها بر تغییرات بافت شناسی سرخرگ ششی و بطن راست پرندگان زنده و تلفات. ۱۱۲
 • جدول ۳-۱۴- تأثیر تزریق و جنسیت بر تلفات دوره رشد و پایانی و کل تلفات ناشی از آسیت. ۱۱۵
 • جدول ۳-۱۵- تأثیر تیمارها بر صفات عملکردی جوجه‌های گوشتی در سه دوره آغازین، رشد و پایانی. ۱۱۸
 • جدول ۳-۱۶- تأثیر تیمارها بر غلظت نیتریک اکساید و اندوتلین ۱ در سرخرگ ششی و سرم. ۱۲۰
 • جدول ۳-۱۷- تأثیر تیمارها بر نسبت هتروفیل به لنفوسیت، هماتوکریت، ویسکوزیته خون و سرم و غلظت هورمون‌های تیروئیدی در ۲۱ و ۴۸ روزگی. ۱۲۳
 • جدول ۳-۱۸- تأثیر تیمارها بر نسبت وزنی بطن راست به کل بطن‌ها در ۳۵ و ۴۸ روزگی و تلفات و دمای مقعد. ۱۲۴
 • جدول ۳-۱۹- تأثیر تیمارها بر تغییرات بافت شناسی در سرخرگ ششی و بطن راست. ۱۲۵
 • جدول ۳-۲۰- تأثیر تیمارها بر صفات عملکردی جوجه‌های گوشتی در سه دوره آغازین، رشد و پایانی. ۱۳۰
 • جدول ۳-۲۱- تأثیر تیمارها بر غلظت نیتریک اکساید و اندوتلین ۱ در بافت سرخرگ ششی و سرم. ۱۳۱
 • جدول ۳-۲۲- تأثیر تیمارها بر نسبت هتروفیل به لنفوسیت، هماتوکریت، ویسکوزیته خون و سرم و هورمون‌های تیروئیدی در ۲۱ و ۴۸ روزگی. ۱۳۳
 • جدول ۳-۲۳- تأثیر تیمارها بر نسبت وزنی بطن راست به کل بطن‌ها در ۳۵ و ۴۸ روزگی و تلفات و دمای مقعد. ۱۳۴
 • جدول ۳-۲۴- تأثیر تیمارها بر آنتی اکسیدان کل، سوپراکسید دیسموتاز و گلوتامات دهیدروژناز سرم، گرادیان آلبومین و پروتئین کل در سرم و مایع آسیت و مالون‌دی‌آلدهاید و گلوتاتیون پراکسیداز سرم و بافت کبد در ۴۸ روزگی. ۱۳۶
 • جدول ۳-۲۵- تأثیر تیمارها بر تغییرات بافت شناسی سرخرگ ششی و بطن راست. ۱۳۷

 

 

 • شکل ۱-۱- ساختار قلب جوجه گوشتی. ۱۱
 • شکل ۱-۲- ساختار آرژنین. ۱۲
 • شکل ۱-۳- واکنش‌های مربوط به چرخه اکسیژناز ولیپوکسیژناز. ۳۰
 • شکل ۱-۴- مکانیسم اثرگذاری اسیدهای چرب امگا ۳ و امگا ۶ بر واکنش التهابی بدن. ۳۶
 • شکل ۱-۵- عوامل موثر در فشار خون. ۴۷
 • شکل ۱-۶- رابطه نیتریک اکساید و اندوتلین و ترومبوکسان‌ها. ۵۱
 • شکل ۳-۱- اثرات تیمارها بر درصد تلفات آسیت بعد از ۲۱ روزگی به صورت تجمعی. ۹۸
 • شکل ۳-۲- اثرات سطوح مختلف تزریق آرژنین به تخم مرغ‌های بارور در روز پنجم انکوباسیون بر غلطت اندوتلین ۱ (نانوگرم در ۱۰۰ میلی‌گرم بافت) و نیتریک اکساید (میکرو مول در ۱۰۰ میلی‌گرم بافت) در سرخرگ ششی جنین‌ها در ۲۰ روزگی انکوباسیون. ۱۰۲
 • شکل ۳-۳- تغییرات بافت شناسی ایجاد شده در شش‌ها در تیمارهای مختلف با بزرگ‌نمایی‌های ۴، ۱۰ و ۴۰ عدسی شیی. ۱۱۳
 • شکل ۳-۴- اثرات تیمارها بر درصد تلفات آسیت بعد از ۲۱ روزگی به صورت تجمعی. ۱۱۴
 • شکل ۳-۵- تغییرات بافت شناسی ایجاد شده در شش‌ها در تیمارهای مختلف با بزرگ‌نمایی‌های ۴، ۱۰ و ۴۰ عدسی شیی. ۱۲۷
 •  شکل ۳-۶- اثرات تیمارها بر درصد تلفات آسیت بعد از ۲۱ روزگی به صورت تجمعی. ۱۲۸
 • شکل ۳-۷- تغییرات بافت شناسی ایجاد شده در شش‌ها در تیمارهای مختلف با بزرگ‌نمایی‌های ۴، ۱۰ و ۴۰ عدسی شیی. ۱۳۹
 • شکل ۳-۸- اثرات تیمارها بر درصد تلفات آسیت بعد از ۲۱ روزگی به صورت تجمعی. ۱۴۰

 

 

 

 

 

| آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0