بررسی اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی رفتاری بر تاب‌آوری، کانون کنترل سلامت، سلامت عمومی و هموگلوبین گلوکوزیته در بیماران مبتلا به دیابت : دانلود پایان نامه ارشد رشته روانشناسی

بررسی اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی رفتاری بر تاب‌آوری، کانون کنترل سلامت، سلامت عمومی و هموگلوبین گلوکوزیته در بیماران مبتلا به دیابت : دانلود پایان نامه ارشد رشته روانشناسی

رشته روانشناسی و علوم تربیتی از شاخه های اصلی علوم انسانی میباشد. سایت مسترداک گلچینی از بهترین و جدیدترین پایان نامه های آماده و قابل ویرایش را به کاربران صمیمی خود معرفی می نماید . پایان نامه حاضر با عنوان بررسی اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی رفتاری بر تاب‌آوری، کانون کنترل سلامت، سلامت عمومی و هموگلوبین گلوکوزیته در بیماران مبتلا به دیابت از سری پایان نامه های رشته روانشناسی میباشد.این تحقیق با گرایش روانشناسی عمومی در ۲۶۵ صفحه با فرمت Word  (قابل ویرایش) در کارشناسی ارشد  نگارش شده است. مسترداک ضمن آرزوی بهترین ها در ادامه تحصیلات تکمیلی شما دانشجویان گرامی ، امیدوار است که این سری پایان نامه ها مورد توجه قرار بگیرد.

 

چکیده پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی رفتاری بر تاب‌آوری، کانون کنترل سلامت، سلامت عمومی و هموگلوبین گلوکوزیته در بیماران مبتلا به دیابت:

 

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری بر تاب آوری، کانون کنترل سلامت، سلامت عمومی و هموگلوبین گلوکوزیته خون دربیماران دیابتی شهر شیراز انجام گرفت.این پژوهش آزمایشی و از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بوده است. جامعه آماری پژوهش حاضر عبارت از، تقریبا نهصد و پنجاه نفر از افراد دیابتی مراجعه کننده به انجمن دیابت شهر شیراز که از یکسال قبل به انجمن دیابت مراجعه و تشکیل پرونده داده‌بودند.  جامعه پژوهش شامل  ۶۰نفرکه بصورت نمونه در دسترس از بین بیماران  عضو انجمن دیابت شیراز ; به صورت تصادفی انتخاب شدند و بصورت تصادفی در دو گروه ۳۰ نفری آزمایش و کنترل گمارده شدند. در ابتدا پیش آزمون توسط هر دو گروه انجام شد و سپس گروه آزمایش به مدت  ۱۰ جلسه ۵/۲ ساعته بصورت هفتگی تحت آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه شناختی –رفتاری همراه با تن آرامی وگروه کنترل طی این مدت تحت آموزش‌های دیگر نامرتبط با مدیریت استرس مانند آموزش‌های دارویی قرار گرفتند. پس از پایان دوره هر دو گروه مجددا به تکمیل پرسشنامه پرداختند.  همچنین آزمایش هموگلوبین گلوکوزیته با فاصله ۳ ماهه نسبت به تست اول گرفته شد. ابزار این پژوهش شامل پرسشنامه‌های  تاب‌آوری، کانون کنترل سلامت ، سلامت عمومی وآزمایش هموگلوبین گلوکوزیته بود. همچنین، داده‌های به دست آمده از پژوهش با استفاده از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار، فراوانی، حد اکثر و حد اقل) آمار استنباطی به روش کوواریانس و مانووا و تی تست مستقل و توسط نرم افزار Spss-18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌های این پژوهش نشانگر آن است آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوۀ شناختی-رفتاری باعث افزایش تاب آوری بیماران دیابتی شده و کانون کنترل سلامت را به سمت درونی شدن سوق داده،همچنین باعث افزایش سلامت عمومی و وکاهش هموگلوبین گلوکوزیته خون بیماران دیابتی گردیده است.

کلید واژه ها:آموزش گروهی مدیریت استرس،تاب آوری،کانون کنترل سلامت،سلامت عمومی و هموگلوبین گلوکوزیته.

 

هدف تحقیق

اهداف علمی:

بررسی اثر بخشی آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوهء CBT بر تاب‌آوری، کانون کنترل سلامت، سلامت عمومی و هموگلوبین گلوکوزیته خون در بیماران مبتلا به دیابت هدف کلی تحقیق حاضر می‌با شد.

اهداف کاربردی:

نتایج تحقیق از لحاظ کاربردی اهمیت زیادی برخورداراست و می‌تواند مورد توجه پزشکان، متخصصین  غدد و متابولیسم، پرستاران، روانپزشکان، بیماران، خانواده‌ها و مسئولان بهداشتی، واقع گردد.   لذا در پژوهش حاضر سعی بر آن است که، اطلاعات دقیق و عینی و قابل استفاده در جهت شناخت و بررسی اثر بخشی آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوهء CBT بر تاب‌آوری، کانون کنترل سلامت، سلامت عمومی و هموگلوبین گلوکوزیته خون در بیماران مبتلا به دیابت را در دسترس پزشکان، پرستاران، روانپزشکان، بیماران، خانواده‌ها و مسئولان بهداشتی قرار دهد.

فرضیه های تحقیق

– آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه شناختی – رفتاری بر  تاب‌آوری بیماران دیابتی تاثیر دارد.

۲- آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه شناختی – رفتاری بر  کانون کنترل سلامت بیماران دیابتی تاثیر دارد.

۳- آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری بر  سلامت عمومی‌بیماران دیابتی تاثیر دارد.

۴- آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری بر کنترل هموگلوبین گلوکوزیته بیماران دیابتی تاثیر دارد.

 

فهرست مطالب:

چكيده……………………………………….. ۱

 فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱-مقدمه……………………………………. ۳

۱-۲- بیان مسئله………………………………. ۸

۱-۳- ضرورت و اهمیت پژوهش………………………. ۲۱

۱-۴-هدف تحقیق………………………………… ۳۱

۱-۴-۱- اهداف علمی…………………………….. ۳۱

۱-۴-۲- اهداف کاربردی………………………….. ۳۱

۱-۵-فرضیه تحقیق………………………………. ۳۱

۱-۶- تعاریف نظری متغیر‌ها ……………………… ۳۲

۱-۶-۱- تعریف مفاهیم…………………………… ۳۲

۱-۶-۱-۱- تعریف نظری…………………………… ۳۲

۱-۷-تعاریف عملیاتی متغیرها…………………….. ۳۳

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی

۲-۱- مباحث نظری ……………………………… ۳۵

۲-۱-۱-مباحث نظری دیابت………………………… ۳۵

۲-۱-۱-۱ مقدمه………………………………… ۳۵

۲-۱-۱-۲- دیابت از تعریف تا واقعیت………………. ۳۶

۲-۱-۱-۳- چاقی،اپیدمی پنهان ……………………. ۳۷

۲-۱-۱-۴- تاریخچه کوتاه دیابت…………………… ۳۸

۲-۱-۱-۵- انسولین چگونه در بدن عمل می‌کند؟………… ۳۹

۲-۱-۱-۶- چرا قند خون باید تنظیم شود؟……………. ۴۰

۲-۱-۱-۷- انواع دیابت………………………….. ۴۱

۲-۱-۱-۸- عوامل خطر دیابت نوع ۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۴۳

۲-۱-۱-۹- علائم دیابت…………………………… ۴۵

۲-۱-۱-۱۰- معیارهای تشخیص………………………. ۴۶

۲-۱-۱-۱۱- عوارض دیابت…………………………. ۴۶

۲-۱-۱-۱۲- عوارض زودرس دیابت……………………. ۴۶

۲-۱-۱-۱۳- عوارض دیررس دیابت……………………. ۴۷

۲-۱-۱-۱۴- درمان دیابت…………………………. ۵۰

۲-۱-۱-۱۵- اهمیت کنترل دیابت …………………… ۵۲

۲-۱-۱-۱۶- تأثیر اندوه و افسردگی بر دیابت………… ۵۳

۲-۱-۲- مبانی نظری سازه تاب آوری………………… ۵۳

۲-۱-۲-۱- عناصر تاب آوری و دیدگاهها……………… ۵۴

۲-۱-۲-۲- تعریف تاب آوری……………………….. ۵۵

۲-۱-۲-۳- چگونگی شکل گیری تاب آوری………………. ۵۷

۲-۱-۲-۳-۱- رویکردهای نظری پیرامون تاب آوری………. ۵۷

۲-۱-۲-۴- موجهای پژوهش درباره تاب آوری…………… ۵۹

۲-۱-۲-۵-ویژگی‌های افراد تاب آور…………………. ۶۳

۲-۱-۲-۶-  نیم رخ فرد تاب آور…………………… ۶۳

۲-۱-۲-۶-۱- شایستگی اجتماعی…………………….. ۶۳

۲-۱-۲-۶-۲- مهارتهای مشکل گشایی…………………. ۶۴

۲-۱-۲-۶-۳- استقلال…………………………….. ۶۵

۲-۱-۲-۶-۴- حس هدفمندی…………………………. ۶۵

۲-۱-۲-۶-۵- اعتماد به نفس………………………. ۶۶

۲-۱-۲-۶-۶- احساس کفایت………………………… ۶۷

۲-۱-۲-۶-۷- احساس داشتن یک پایگاه ایمن…………… ۶۷

۲-۱-۲-۷- ویژگی‌های محیط‌های تاب آور………………. ۶۹

۲-۱-۳- مباحث نظری کانون کنترل سلامت……………… ۷۰

۲-۱-۳-۱- منبع کنترل…………………………… ۷۰

۲-۱-۳-۲- سرسختی روانشناختی…………………….. ۷۱

۲-۱-۳-۳- کانون کنترل………………………….. ۷۳

۲-۱-۳-۴- کنترل درونی و بیرونی………………….. ۷۳

۲-۱-۳-۵- كانون كنترل سلامت……………………… ۷۴

۲-۱-۳-۶- احساس كنترل فردي……………………… ۷۵

۲-۱-۳-۷- انواع كنترل………………………….. ۷۵

۲-۱-۳-۸-  باور فرد در مورد خودش و كنترل…………. ۷۷

۲-۱-۳-۹- شكل گيري كنترل فردي…………………… ۷۸

۲-۱-۳-۱۰- جنسيت و تفاوت‌هاي فرهنگي در كنترل فردي….. ۷۹

۲-۱-۳-۱۱-زماني كه مردم كنترل فردي ندارند………… ۷۹

۲-۱-۳-۱۲-  كنترل فردي و سلامت…………………… ۸۲

۲-۱-۴- مبانی نظری سلامت عمومی…………………… ۸۴

۲-۱-۴-۱- عوامل موثر در سلامت عمومی ……………… ۸۵

۲-۱-۴-۲- انواع دیدگاه‌های سلامت عمومی ……………. ۸۵

۲-۱-۵- هموگلوبین گلوکوزیته…………………….. ۸۹

۲-۱-۶- مدیریت گروهی استرس …………………….. ۹۱

۲-۱-۶-۱- در مورد درمان‌های کار آمد………………. ۹۱

۲-۱-۶-۲- استرس……………………………….. ۹۱

۲-۱-۶-۲-۱- استرس چیست؟………………………… ۹۱

۲-۱-۶-۲-۲- انواع استرس………………………… ۹۴

۲-۱-۶-۲-۳- عوامل مؤثر در واکنش به فشار روانی…….. ۹۵

۲-۱-۶-۲-۴-عوامل کاهش دهنده فشار روانی…………… ۹۶

۲-۱-۶-۲-۵-تکنیک مدیریت استرس…………………… ۱۰۶

۲-۱-۶-۳-تعریف شناخت…………………………… ۱۰۸

۲-۱-۶-۳-۱- شناخت درمانی……………………….. ۱۰۸

۲-۱-۶-۴- رفتار درمانی…………………………. ۱۱۰

۲-۱-۶-۵- درمان شناختی – رفتاری (C. B. T) …………. 111

۲-۱-۶-۶- نظریه‌های آرام سازی……………………. ۱۱۲

۲-۱-۶-۶-۱-نظریه‌های تک وجهی…………………….. ۱۱۲

۲-۱-۶-۶-۲- نظریه‌های دو وجهی……………………. ۱۱۳

۲-۱-۶-۶-۳- نظریه‌های چند وجهی…………………… ۱۱۳

۲-۱-۶-۷-تعریف مدیریت گروهی استرس به شیوه‌ی شناختی – رفتاری ……………………………………………. ۱۱۵

۲-۱-۶-۷-۱- جلسات گروهی و مدت برنامه…………….. ۱۱۶

۲-۱-۶-۷-۲- اندازه‌ی گروه……………………….. ۱۱۶

۲-۱-۶-۷-۳- ساختار گروهی بسته…………………… ۱۱۷

۲-۱-۶-۷-۴- توالی جلسات ……………………….. ۱۱۷

۲-۱-۶-۷-۵-جلسات نگهداری……………………….. ۱۱۸

۲-۱-۶-۷-۶- اهداف طراحی این برنامه ……………… ۱۱۹

۲-۱-۶-۷-۷- رهبران گروه………………………… ۱۲۰

۲-۱-۶-۷-۸- طرح کلی برنامه …………………….. ۱۲۱

۲-۲- تحقیقات پیشین……………………………. ۱۲۳

۲-۲-۱- استرس و تاب آوری……………………….. ۱۲۳

۲-۲-۲- استرس و کانون کنترل…………………….. ۱۲۵

۲-۲-۳- استرس و سلامت عمومی……………………… ۱۲۶

۲-۲-۴- استرس و هموگلوبین گلوکوزیته……………… ۱۳۱

۲-۲-۵- تاب آوری و سلامت عمومی…………………… ۱۳۳

۲-۲-۶- کانون کنترل و سلامت عمومی………………… ۱۳۴

۲-۲-۷- کانون کنترل و هموگلوبین گلوکوزیته ……….. ۱۳۸

۲-۳- جمع بندی………………………………… ۱۳۸

فصل سوم: روش پژوهش

۳-۱- نوع پژوهش……………………………….. ۱۴۱

۳-۱-۱- نوع روش تحقیق………………………….. ۱۴۱

۳-۱-۲-جامعه آماری و نمونه پژوهش………………… ۱۴۲

۳-۱-۳- روش نمونه گیری  ……………………….. ۱۴۲

۳-۱-۴-روش اجرای پژوهش…………………………. ۱۴۲

۳-۲- ابزارهای پژوهش و روایی وپایایی آنها………… ۱۴۶

۳-۲-۱- پرسشنامه مشخصات فردی……………………. ۱۴۷

۳-۲-۲-پرسشنامه مقیاس تاب‌آوری…………………… ۱۴۸

۳-۲-۳- پرسشنامه کانون کنترل سلامت……………….. ۱۴۹

۳-۲-۴- پرسشنامه سلامت عمومی‌گلد برگ و هیل…………. ۱۵۱

۳-۲-۵-  بررسی میزان هموگلوبین گلوکزیته …………. ۱۵۳

۳-۳- ملاحظات اخلاقی در شیوه اجرا…………………. ۱۵۳

۳-۴- روش تحلیل داده‌ها…………………………. ۱۵۴

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش

۴-۱- یافته‌های توصیفی مربوط به متغیر‌های پژوهش…….. ۱۵۶

۴-۲- بررسی فرضیه‌های پژوهش……………………… ۱۵۸

 فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵-۱-خلاصه ای از پژوهش………………………….. ۱۶۷

۵-۲-فرضیه‌های پژوهش……………………………. ۱۶۸

۵-۳-بحث …………………………………….. ۱۶۹

۵-۴-نتیجه گیری……………………………….. ۱۷۹

۵-۵-محدودیت‌ها………………………………… ۱۸۲

۵-۶-پیشنهاد‌ها………………………………… ۱۸۲

پیوست‌ها:

پرسشنامه اطلاعات شخصی………………………….. ۱۸۵

پرسشنامه تاب آوري…………………………….. ۱۸۶

پرسشنامه کانون کنترل سلامت……………………… ۱۸۸

پرسشنامه سلامت عمومی…………………………… ۱۹۰

 

فهرست منابع

الف) منابع فارسی……………………………… ۱۹۲

ب) منابع لاتین………………………………… ۲۰۳

فهرست جداول

جدول ۱-۲- دیابت در ایران و جهان………………… ۲۶

 

جدول ۲-۱- رابطه میزان HbA1C و متوسط قند خون  …… ۹۰

جدول ۲-۲- اهداف، راهبرد‌ها و تکنیک‌های مداخله‌ای مدیریت استرس ………………. ۱۲۲

 

جدول ۳-۱- طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل….. ۱۴۱

جدول۳-۲- اهداف، راهبرد‌ها و تکنیک‌های مداخله‌ای مدیریت استرس به شیوه شناختی – رفتاری………………………….. ۱۴۵

جدول۳-۳- مشخصات افراد نمونه بر حسب متغیر جنسیت…… ۱۴۷

جدول۳-۴- مشخصات افراد نمونه بر حسب متغیر تأهل……. ۱۴۷

جدول۳-۵- مشخصات افراد نمونه بر حسب متغیر تحصیلات….. ۱۴۷

جدول۳-۶- مشخصات افراد نمونه بر حسب متغیر سن……… ۱۴۸

جدول۳-۷- ضريب آلفاي كرونباخ در پژوهش حاضر……….. ۱۴۹

جدول۳-۸- ضرايب آلفاي كرونباخ در پژوهش حاضر………. ۱۵۱

جدول۳-۹- ضرايب آلفاي كرونباخ در پژوهش حاضر………. ۱۵۳

جدول شماره ۴-۱یافته‌های توصیفی متغیر تاب آوری مربوط به نمرات گروههای آزمایش و کنترل در پیش آزمون و پس آزمون…… ۱۵۶

جدول شماره۴-۲ یافته‌های توصیفی خرده مقیاسهای متغیر کانون کنترل سلامت مربوط به نمرات گروههای آزمایش و کنترل در پیش آزمون و پس آزمون………….. ۱۵۷

جدول شماره ۴-۳  یافته‌های توصیفی خرده مقیاسهای متغیر سلامت عمومی مربوط به نمرات گروههای آزمایش و کنترل در پیش آزمون و پس آزمون………… ۱۵۷

جدول ۴-۴ ماتريس همبستگي متغيرهاي مورد مطالعه در پیش آزمون……………….. ۱۵۸

جدول ۴-۵ ماتريس همبستگي متغيرهاي مورد مطالعه در پس آزمون ۱۵۸

جدول شماره ۴-۶ مقایسه دو گروه کنترل و آزمایش در متغیر تاب آوری پیش از آموزش گروهی مدیریت استرس (پیش آزمون)……… ۱۵۹

جدول شماره ۴-۷ مقایسه دو گروه کنترل و آزمایش در متغیر تاب آوری پیش از آموزش گروهی مدیریت استرس (پس آزمون)………. ۱۵۹

جدول شماره ۴-۸ مقایسه اختلاف نمرات دو گروه کنترل و آزمایش در ابعاد مختلف متغیر کانون کنترل سلامت (پیش آزمون)…… ۱۶۰

جدول شماره۴-۹ اثر پیلایی و لامبدای ویلکز………….. ۱۶۱

جدول شماره۴-۱۰ تحلیل واریانس چند متغیره برای بررسی تفاوت ابعاد کانون کنترل سلامت

گروه کنترل و آزمایش در پس آزمون………………… ۱۶۱

جدول شماره ۴-۱۱ مقایسه اختلاف نمرات دو گروه کنترل و آزمایش در ابعاد سلامت عمومی (پیش آزمون)…………………… ۱۶۲

جدول شماره ۴-۱۲ مقایسه اختلاف نمرات دو گروه کنترل و آزمایش در ابعاد سلامت عمومی (پس آزمون)……………………. ۱۶۳

جدول شماره۴-۱۳ اثر پیلایی و لامبدای ویلکز…………. ۱۶۳

جدول شماره۴-۱۴ تحلیل کوواریانس چند متغیره برای بررسی تفاوت ابعاد عملکرد اجتماعی و علائم افسردگی گروه کنترل و آزمایش در پس آزمون……………. ۱۶۳

جدول شماره ۴-۱۵ مقایسه دو گروه کنترل و آزمایش در هموگلوبین گلوکوزیته پیش از آموزش گروهی مدیریت استرس (پیش آزمون)    ۱۶۴

جدول شماره ۴-۱۶ مقایسه دو گروه کنترل و آزمایش در هموگلوبین گلوکوزیته پیش از آموزش گروهی مدیریت استرس (پس آزمون) ۱۶۵

 

فهرست شکل­ها

شکل ۲-۱ مدل فرآیند تاب آوری……………………. ۶۰

شکل ۲-۲- پیوند والدینی با تاب آوری از نظر کوون وهمکاران (۱۹۹۶)…………………. ۶۸

شکل ۲-۳ اعتماد به نفس و تاب آوری از نظر راتر (۱۹۸۷) ۶۸

شکل ۲-۴- مولفه‌های تاب آوری از نظر ریچاردسون و وایت (۲۰۰۲) ۶۸

شكل ۲-۵ مهارتهاي تطابقي مثبت با تاب آوري از نظر مگناس و همكاران (۱۹۹۹) ………………… ۶۹

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0