بررسی اخلاق عملی در کلیله و دمنه و مرزبان نامه : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

بررسی اخلاق عملی در کلیله و دمنه و مرزبان نامه : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

بررسی اخلاق عملی در كليله و دمنه و مرزبان نامه

این بار با پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی با موضوع “ بررسی اخلاق عملی در کلیله و دمنه و مرزبان نامه”  در خدمت شما دانشجویان گرامی هستیم. در زیر چکیده ای از این پایان نامه ارزشمند آمده است که با خواندن آن به ارزش این پایان نامه رشته ادبیات فارسی پی خواهید برد. همچنین برای دسترسی به فایل متن کامل پایان نامه رشته ادبیات فارسی ، می توانید از لینک زیر اقدام نمایید.

چکیده

در اين پژوهش، برآنيم با بررسي اخلاق در دو اثر بزرگ ادبي ايران، يعني کليله و دمنه و مرزبان­نامه، بابي تازه از بررسي­هاي پژوهشي در اخلاق و شواهد آن در ادبيات کهن فارسي بگشاييم. اين پژوهش، شامل چهار فصل مي­باشد. در فصل اول، به کليات تحقيق (هدف تحقيق، پيشينه تحقيق و روش تحقيق) پرداخته شده است.  فصل دوم، شامل تعريف اخلاق و فصل سوم بررسي اخلاق در اديان و جوامع مي­باشد. در فصل چهارم اخلاق در ادبيات مورد بررسي قرار گرفته شده است. فصل پنجم شامل بررسي مباحث اخلاقي در کتاب­هاي کليله و دمنه و مرزبان­نامه مي­باشد. فصل ششم، فصل نتيجه­گيري و جمع­بندي نهايي است. اساس کار نگارنده در اين پژوهش، کتاب­هاي اخلاق ناصري، اخلاقيات دوفوشه کور …بوده است.

 

واژه‌هاي كليدي: اخلاق، اخلاق عملي، كليله و دمنه، مرزبان­نامه، اخلاق ناصري،بررسی اخلاق عملی در کلیله و دمنه

 

فهرست مطالب پایان نامه بررسی اخلاق عملی در کلیله و دمنه :

چكيده ……………………………………………………………………………………۱

مقدمه …………………………………………………………………………………… ۲

فصل اول: كليات

۱- كليات ………………………………………………………………………………..  ۴

۱-۱- هدف تحقيق ………………………………………………………………………  ۴

۱-۲- پيشينه تحقيق  …………………………………………………………………… ۵

۱-۳- روش تحقيق  ……………………………………………………………………… ۷

فصل دوم: اخلاق چيست؟

۲- اخلاق چيست؟ ………………………………………………………………………۸

۲-۱- تعريف اخلاق ……………………………………………………………………… ۸

۲-۳- راهكارهايي براي اكتساب اخلاق………………………………………………..  ۱۵

۲-۳-۱- بيداري از غفلت  ……………………………………………………………… ۱۵

۲-۳-۲- تحقيق براي تحصيل علم و ايمان …………………………………………….. ۱۵

۲-۳-۳-  استعانت از عقل و شرع جهت گزينش صفات نيكو …………………………. ۱۷

۲-۳-۴- دقت در آثار و پيامدهاي اعمال……………………………………………….  ۱۷

۲-۳-۵- تزكيه نفس   …………………………………………………………………. ۱۷

فصل سوم: اخلاق در اديان و جوامع

۳- اخلاق در ادیان و جوامع…………………………………………………………..  ۱۹

۳-۱- هند باستان  ……………………………………………………………………..۱۹

۳-۲- اخلاق در مصر باستان…………………………………………………………..  ۲۰

۳-۳-  اخلاق در چين باستان …………………………………………………………. ۲۱

۳-۴- اخلاق در يونان باستان …………………………………………………………. ۲۱

۳-۵- روش اخلاقي ايران باستان……………………………………………………..  ۲۳

فصل چهارم: اخلاق در ادبيات

۴- اخلاق در ادبیات……………………………………………………………………. ۲۶

۴-۱- ادبيات اخلاقي علمي …………………………………………………………..  ۲۶

۴-۲- ادبيات اخلاقي علمي …………………………………………………………..  ۲۹

۴-۳- فلسفه حكايت نويسي در كتاب‌هاي اخلاقي سنتي ………………………….  ۳۰

۴-۴- اندرزنامه‌ها……………………………………………………………………….. ۳۰

۴-۵- رجحان ادبيات اخلاقي سنتي بر ادبيات اخلاقي علمي ……………………….  ۳۲

۴-۶- نقش مراعات نظیر در بیان فضایل و رذایل………………………………………   ۳۳

فصل پنجم: بررسي اخلاق در كليله و دمنه و مرزبان نامه

۵- بررسي اخلاق در كليله و دمنه و مرزبان نامه …………………………………….. ۳۶

۵-۱-  بررسی اخلاق در آثار تعلیمی ………………………………………………….  ۳۶

۵-۲- کلیله و دمنه  ……………………………………………………………………..۳۷

۵-۳- مرزباننامه ………………………………………………………………………… ۳۸

۵-۴- فضايل و رذایل اخلاقي در کتابهاي کليله و دمنه و مرزباننامه ………………….. ۴۱

۵-۴-۱- سیاست مدن (اخلاق پادشاه) ………………………………………………..۴۲

۵-۴-۱-۱- فضایل اخلاقی پادشاه………………………………………………………. ۴۵

۵-۴-۱-۱-۱- داشتن حزم و آيندهنگري …………………………………………………  ۴۶

۵-۴-۱-۱-۲- مشورت و نصيحت پذيري  …………………………………………………. ۴۷

۵-۴-۱ -۱-۳- تدبير امور براساس سياست  …………………………………………… ۵۱

۵-۴-۱-۱-۴- داشتن شيوه ي برخورد با دشمن ……………………………………….  ۵۳

۵-۴-۱-۱-۵- حکمت و عدالت محوری ………………………………………………….  ۵۴

۵-۴-۱-۱-۶- حلم ، بردباري و صبر …………………………………………………….. ۵۸

۵-۴-۱-۱-۷- ادای حقوق زیردستان ……………………………………………………. ۵۹

۵-۴-۱-۱-۷- دوري جستن از چند طبقه رعيت ………………………………………..  ۵۹

۵-۴-۱-۱-۸- در فضیلت محبّت …………………………………………………………  ۶۰

۵-۴-۱-۱-۹- نیکخویی  ………………………………………………………………… ۶۳

۵-۴-۱-۱-۱۰- خردورزی و دانشاندوزی ……………………………………………….  ۶۴

۵-۴-۱-۱-۱۱- انفاق ………………………………………………………………….. ۶۹

۵-۴-۱-۲- رذایل پادشاهان ………………………………………………………….. ۷۰

۵-۴-۱-۲-۱- خشم …………………………………………………………………… ۷۰

۵-۴-۱-۲-۲- فرومایگی و سفلگی، آفت پادشاهی ………………………………….  ۷۲

۵-۴-۱-۲-۳٫ خودكامگي و استبداد حاكم …………………………………………… ۷۳

۵-۴-۱-۲-۴-  آزار رعیت  …………………………………………………………….. ۷۴

۵-۴-۱-۳- بایدها و نبایدهای پادشاهی ……………………………………………  ۷۷

۵-۴-۱-۴٫ در سیاست خدمت و آداب اتباع ملوک ………………………………….. ۷۹

۵-۴-۱-۴-۱-  اخلاق کارگزاران……………………………………………………….  ۷۹

۵-۴-۱-۴-۲٫گزارد حق نعمت ………………………………………………………..  ۸۳

۵-۴-۱-۵- رعيت  ……………………………………………………………………. ۸۵

۵-۴-۲- تهذیب اخلاق ………………………………………………………………. ۸۸

۵-۴-۲-۱- فضایل اخلاقی  …………………………………………………………… ۸۸

۵-۴-۲-۱-۲- تسلیم قضا و قدر بودن………………………………………………….  ۸۸

۵-۴-۲ -۱-۳- «عبادت» ………………………………………………………………. ۹۰

۵-۴-۲ -۱-۴- عفو …………………………………………………………………….. ۹۰

۵-۴-۲ -۱-۵- قناعت …………………………………………………………………..  ۹۲

۵-۴-۲ -۱-۶- صداقت، درست کرداری…………………………………………………   ۹۳

۵-۴-۲-۱-۷- جود، کرم و سخاوت ……………………………………………………..  ۹۵

۵-۴-۲-۲- رذایل اخلاقی ……………………………………………………………….  ۹۶

۵-۴-۲-۲ -۱- غیبت، تضریب و سخنچینی ………………………………………………  ۹۶

۵-۴-۲-۲ -۲- انتقامجويي ……………………………………………………………….  ۹۹

۵-۴-۲-۲ -۳-  بخل ……………………………………………………………………..  ۱۰۰

۵-۴-۲-۲ -۴٫ اسراف ……………………………………………………………………  ۱۰۱

۵-۴-۲-۲ -۵- عیبجویی و بدگویی……………………………………………………….   ۱۰۲

۵-۴-۲-۲ -۶- حسادت …………………………………………………………………..  ۱۰۳

۵-۴-۲-۲ -۷- ریا و دورویی ………………………………………………………………  ۱۰۴

۵-۴-۲-۲ -۸٫ مکر (خدیعت، زرق و شعوذه)……………………………………………… ۱۰۵

۵-۴-۲-۲ -۹- آز، حرص و طمع …………………………………………………………… ۱۰۶

۵-۴-۲-۲ -۱۰- دروغ………………………………………………………………………  ۱۰۸

۵-۴-۲-۲ -۱۱- غدر و بیوفایی…………………………………………………………..   ۱۱۰

۵-۴-۲-۲ -۱۲- خيانت  ………………………………………………………………….. ۱۱۱

۵-۴-۲-۲-۱۳- افتراء و تهمت ……………………………………………………………  ۱۱۵

۵-۴-۲-۲-۱۴- غمز و سخنچيني  ……………………………………………………….. ۱۱۶

۵-۴-۲-۲-۱۵- باطل  (ضدارزشِ حق و حقيقت)………………………………………….. ۱۱۷

۵-۴-۲-۲-۱۶- افشاي اسرار……………………………………………………………… ۱۱۷

۵-۴-۲-۲-۱۷- دزدي و غصب اموال دیگران………………………………………………  ۱۱۹

۵-۴-۳- تدبیر منزل ………………………………………………………………………. ۱۲۰

۵-۴-۳-۱- در تربیت فرزندان ……………………………………………………………… ۱۲۰

۵-۴-۳-۲- زن……………………………………………………………………………..  ۱۲۲

۵-۴-۳-۳- در معرفت سیاست و تدبیر خدم و عبید ……………………………………… ۱۲۹

۵-۴-۴- شيوه بيان اخلاقيات در كتاب هاي كليله ودمنه ………………………………… ۱۳۲

۵-۴-۴-۱- کلیله و دمنه …………………………………………………………………… ۱۳۲

۵-۴-۴-۱ -۱- چه کسانی همیشه گرفتار اندوه خواهند شد؟……………………………. ۱۳۲

۵-۴-۴- ۱-۲- از چه کسانی دوری باید گزید؟ ………………………………………………۱۳۳

۵-۴-۴- ۱-۳- چه کسانی بر سیرت نیکوی حاضرجوابی قادر خواهند بود؟………………… ۱۳۳

۵-۴-۴- ۱-۴- ویژگیهایی رنجورها …………………………………………………………….۱۳۳

۵-۴-۴- ۱-۵- کوشش و تلاش چه کسانی ضایع است؟………………………………….. ۱۳۴

۵-۴-۴- ۱-۶- چه کسانی لایق عذاب شدید میباشند؟……………………………………. ۱۳۴

۵-۴-۴- ۱-۷- ویژگیهای نادان؟ ……………………………………………………………….۱۳۴

۵-۴-۴- ۱-۸- چه کسانی به آرزوهایشان نمیرسند؟ (ناکامی)…………………………….. ۱۳۵

۵-۴-۴- ۱-۹- ویژگیهای انسانهایی که به خود آزار میرسانند (خودآزار)…………………….. ۱۳۵

۵-۴-۴- ۱-۱۰- سبک شمردن بزرگان و مخدومان ملت …………………………………….  ۱۳۵

۵-۴-۴- ۱-۱۱- ویژگیهای انسانهای اسرافکار و باددست…………………………………..   ۱۳۶

۵-۴-۴- ۱-۱۲- ویژگیهای انسان هتّاک و جاهل  ……………………………………………. ۱۳۶

۵-۴-۴- ۱-۱۳- ویژگیهای انسان خودشیفته …………………………………………………. ۱۳۶

۵-۴-۴- ۱-۱۴- ویژگیهای ناشایستهسالاران………………………………………………….  ۱۳۷

۵-۴-۴- ۱-۱۵- ویژگیهای انسانهایی که بیدلیل خائف و ترسان هستند (مبحثی روانشناسانه)…… ۱۳۷

۵-۴-۴- ۱-۱۶- ویژگیهای انسانهای افسرده که هميشه از شادکامی بی نصيب هستند ….. ۱۳۷

۵-۴-۴- ۱-۱۷- ویژگیهای انسانهایی که فاقد قدرت تشخیص و تمییزند………………………  ۱۳۸

۵-۴-۴- ۱-۱۸- ویژگیهای انسانهایی که فاقد فضایل اخلاقی و محاسن هستند ………… ۱۳۸

۵-۴-۴- ۱-۱۹- چیزهایی که از منظر خردمندان ثقه نیستند……………….  ۱۳۸

۵-۴-۴- ۱-۲۰-  همنشین های متضاد و نامتجانس  ………………………  ۱۳۹

۵-۴-۴- ۱-۲۱- ویژگیهای انسانهای غیرقابل اعتماد ……………………… ۱۳۹

۵-۴-۴- ۱-۲۲- ویژگیهای انسانهایی که برای مال ارزشی بیش از جان قائلند……….  ۱۳۹

۵-۴-۴- ۱-۲۳- دشمنان همیشگی که هرگز با هم جمع نیایند………………  ۱۳۹

۵-۴-۴- ۱-۲۴- ویژگیهای انسانهایی که با یک خطا کارهای نیک تمام عمرشان را باطل میکنند ………….. ۱۴۰

۵-۴-۴- ۱-۲۵- باطل کننده فضایل اخلاقی  …………………………………………………….. ۱۴۰

۵-۴-۴- ۱-۲۶- کسانی که خردمندان بايد از دوستی با آنها دوریگزینند(شش رذیلت را ذکر کرده)……………. ۱۴۰

۵-۴-۴- ۱-۲۷- آزمودن هر کس در جایگاه خویش  ……………………………….  ۱۴۱

۵-۴-۴- ۲- مرزباننامه…………………………………………….  ۱۴۱

۵-۴-۴- ۲-۱- حرص و شهوت ………………………………  ۱۴۱

۵-۴-۴- ۲-۲- عادات جاهلان ………………………………… ۱۴۲

۵-۴-۴- ۲-۳- انواع گناه بر حسب درجه ………………………. ۱۴۲

۵-۴-۴- ۲-۴- قدرت تشخیص و تمییز……………………………………  ۱۴۲

۵-۴-۴- ۳- شیوه خاص تقسیم بندی فضایل و رذایل در مرزباننامه…………………..  ۱۴۲

۵-۴-۴- ۴- تهیه فهرست مفاهیم اخلاقی که موضوع مباحثات و گفت شنودهای مندرج در کلیله و دمنه (معروفترین موارد آن مباحثه کلیله با دمنه است )…….. ۱۴۳

فصل ششم: نتیجه‌گیری

۶- نتیجه‌گیری  ………………………………………………. ۱۴۴

۶-۱- اهميت اخلاق در دنياي امروز……………………………………. ۱۴۴

۶-۲- ارزش اخلاقی دو کتاب كليله و دمنه و مرزبان نامه ……………….. ۱۴۴

فهرست منابع ………………………………… ۱۴۹

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0