بررسی ادبیات زنانه آثار میرزاده عشقی ، ايرج ميرزا، عارف قزويني : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

بررسی ادبیات زنانه آثار میرزاده عشقی ، ايرج ميرزا، عارف قزويني : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

بررسی ادبیات زنانه آثار میرزاده عشقی ، ايرج ميرزا، عارف قزويني

این بار با پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فازسی با موضوع “ بررسی ادبیات زنانه آثار میرزاده عشقی برد. همچنین برای برای دسترسی به فایل متن کامل پایان نامه رشته ادبیات فارسی ، می توانید از لینک زیر اقدام نمایید.

چكيده:

پژوهش حاضر ضمن معرفي جايگاه زنان و بررسي شخصيت آنان در ايران باستان، در عصر هخامنشيان، ساساني، اسلام، غرب و عصر مشروطيت مي­كوشد تا جايگاه ادبيات زنانه را در شعر عصر مشروطيت و در ديوان شاعران (ميرزاده عشقي، ايرج ميرزا، عارف قزويني) بررسی كند و در قالب مباحثي جداگانه به بررسي نقش زن در اساطير ايران باستان و متون كهن مبادرت مي­كند همچنين در حاشيه­ي بررسي اشعار شاعران به بررسي جنبه­هاي نگرش زن سالارانه، فمينيسم، ستايش و نكوهش بانوان، حضور گرم و گستردة آنان همپاي مردان پرداخته، و حقوق زنان و نقش آنان در تحولات عصر مشروطه به تصوير كشيده شده است.

كليد واژه­ ها: زن، شعر مشروطيت، ميرزاده عشقي، ايرج ميرزا، عارف قزويني.

فهرست مطالب پایان نامه بررسی ادبیات زنانه آثار میرزاده عشقی ، ايرج ميرزا، عارف قزويني :

مقدمه…………………………………………………………………………………. ۱

فصل اول: كليات…………………………………………………………………….. ۲

۱-۱- بيان مسأله………………………………………………………………………. ۳

۱-۲- اهميت و ضرورت تحقيق…………………………………………………………. ۳

۱-۳- پيشينه تحقيق……………………………………………………………………. ۳

۱-۴- اهداف تحقيق……………………………………………………………………. ۳

۱-۵- سوالات تحقيق………………………………………………………………….. ۴

۱-۶- فرضيه تحقيق…………………………………………………………………… ۴

فصل دوم:  نگاهي به موقعيت و جايگاه زن………………………………………… ۵

۲-۱- بخش اول……………………………………………………………………….. ۶

۲-۱-۱- نگاهي به جايگاه زن در ايران پيش از اسلام…………………………………. ۶

۲-۱-۲- حقوق و اختيارات زنان در عصر هخامنشيان………………………………….. ۸

۲-۱-۳- ازدواج و زناشويي در ايران باستان……………………………………………. ۹

۲-۱-۴- ازدواج با محارم………………………………………………………………… ۹

۲-۲- زن در مادر سالاري يا مادر شاهي……………………………………………… ۱۰

۲-۲-۱- انواع ازدواجهاي ساساني……………………………………………………. ۱۳

۲-۵- طلاق زن در ايران باستان……………………………………………………….. ۱۴

۲-۳- سيماي زن در شاهنامه فردوسي……………………………………………… ۱۵

۲-۴- زن در اساطير ايران………………………………………………………………. ۱۸

۲-۴-۱- اسطوره­هاي اهورايي…………………………………………………………. ۱۸

۲-۴-۲- اسطوره­هاي اهريمني………………………………………………………… ۱۹

بخش دوم: جايگاه زن در اسلام……………………………………………………… ۲۱

۲-۲-۱- جايگاه زن در اسلام………………………………………………………….. ۲۲

۲-۲-۲- زن در قرآن……………………………………………………………………. ۲۴

۲-۲-۳- زنان صدر اسلام. ……………………………………………………………..۳۱

۲-۲-۴- زن از نقطه نظر انديشمندان………………………………………………….. ۳۴

۲-۲-۵- فلسفه اسلام درباره حقوق خانوادگي………………………………………. ۳۵

۲-۲-۶- مهر و نفقه…………………………………………………………………… ۳۹

۲-۲-۷- علل پيدايش چند همسري………………………………………………….. ۴۱

۲-۲-۸- اشكالات و معايب چند همسري……………………………………………. ۴۱

بخش سوم: زن از نگاه فرهنگ غرب………………………………………………… ۴۲

۳-۱- زن از نگاه فرهنگ غرب………………………………………………………… ۴۳

۲-۳-۱- فمينيسم و سابقه آن………………………………………………………. ۴۳

۲-۳-۲- خود آگاهي فمينيستي……………………………………………………… ۴۶

۲-۳-۳- زنان و جايگاه زنان در جامعه كهن بدوي…………………………………….. ۴۸

۲-۳-۴- نظرات انگلس در مورد ويژگي هاي جامعة بدوي…………………………….. ۴۸

۲-۳-۵- زن از ديدگاه سفرنامه نويسان فرنگي……………………………………….. ۵۱

بخش چهارم:  جايگاه زن در عصر مشروطيت (نگاهي گذرا به موقعيت اجتماعي، فرهنگي و ادبي زن در نهضت مشروطه)……. ۵۳

۲-۴-۱- جايگاه زن در عصر مشروطيت (نگاهي گذرا به موقعيت اجتماعي، فرهنگي و ادبي زن در نهضت مشروطه)……… ۵۴

۲-۴-۲- نگاهي گذرا به مسائل زنان در عصر مشروطه……………………………… ۵۸

۲-۴-۳- تصوير زن در شعر شاعران مشروطه……………………………………….. ۶۹

فصل سوم: ادبيات مشروطه………………………………………………………. ۷۴

۳-۱- مقدمه: ادبيات عصر مشروطه………………………………………………….. ۷۵

۳-۱-۱- ويژگي هاي شعر دوره مشروطه…………………………………………….. ۷۵

۳-۱-۲- موج هاي شعري در دوران مشروطه………………………………………… ۷۵

۳-۱-۳- حوزه­هاي مختلف شعري…………………………………………………….. ۷۶

۳-۲- مروري بر زندگي نامه ميرزاده عشقي…………………………………………. ۷۸

۳-۳- مروري بر زندگي نامه ايرج ميرزا………………………………………………… ۸۳

۳-۴- مروري بر زندگي نامه عارف قزويني……………………………………………. ۸۷

۳-۴-۱- شعر و تصنيف عارف………………………………………………………….. ۸۸

فصل چهارم: پیکره اصلی ـ متن اصلی…………………………………………….. ۹۱

بررسی جایگاه زن در آثار شاعران عصر مشروطه …………………………………….۹۱

۴-۱- مقدمه…………………………………………………………………………… ۹۲

۴-۲- بخش اول: زن در شعر ميرزاده عشقي……………………………………….. ۹۴

۴-۳- بخش دوم: زن در شعر ايرج ميرزا……………………………………………… ۱۲۰

۴-۴- بخش سوم: زن در شعر عارف قزويني………………………………………… ۱۴۵

فصل پنجم: برآيند نتيجه گيري و تحليل كلي نظرات سه شاعر و مقايسه آنها ……..۱۶۷

۵-۱- برآيند نظرات مثبت يا منفي ميرزاده عشقي در باب زن……………………….. ۱۶۸

۵-۲- برآيند نظرات مثبت يا منفي ايرج ميرزا در باب زن……………………………… ۱۷۰

۵-۳- برآيند نظرات مثبت يا منفي عارف قزويني در باب زن………………………….. ۱۷۲

۵-۴-  نتيجه گيري و مقايسه نظرات سه شاعر در مورد زن………………………… ۱۷۴

فهرست واژگان:……………………………………………………………………… ۱۷۵

فهرست اعلام:……………………………………………………………………… ۱۷۷

فهرست منابع و مآخذ………………………………………………………………. ۱۸۳

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0