بررسی ارتباطات درون واحدی و ارتباط ان بر واکنش کارکنان نسبت به تحول سازمانی در شرکت بیمه ایران : پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته مدیریت بازرگانی  و با عنوان بررسی ارتباطات درون واحدی و ارتباط ان بر واکنش کارکنان نسبت به تحول سازمانی در شرکت بیمه ایران در ۱۴۸ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده بررسی ارتباطات درون واحدی و ارتباط ان بر واکنش کارکنان نسبت به تحول سازمانی در شرکت بیمه ایران:

در شرایط رقابتی امروز ، تحول مستمر سازمانی ، تنها راه برای رشد و توسعه محسوب می شود و سازمانها می باید آمادگی خود را برای تغییرات مستمر حفظ نموده و انعطاف پذیری بالایی از خود نشان دهند. این تحقیق ، با هدف بررسی نقش ارتباطات درون واحدی بر بهبود واکنش کارکنان شرکت بیمه ایران نسبت به تحول سازمانی انجام پذیرفته است. این تحقیق از لحاظ هدف ،  کاربردی و از منظر روش ، توصیفی پیمایشی بوده است. برای این منظور ، پرسشنامه ای با ۳۱ سوال بر مبنای طیف هفت مرتبه ای لیکرت  و از نوع استاندارد به عنوان ابزار اصلی جمع آوری داده ها تدوین گردیدکه روایی آن با تایید خبرگان و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ( به ترتیب برای متغیر ارتباطات درون واحدی و واکنش کارکنان نسبت به تحول برابر با ۸۵۲/۰ و ۷۷۴/۰) مورد تایید قرار گرفت. برای این منظور ، تعداد ۱۰۱ نفر از کارشناسان و کارمندان شرکت بیمه ایران به شیوه تصادفی انتخاب شدند . سپس داده های جمع آوری شده  از طریق نرم افزار spss و با استفاده از روش های همبستگی ( آزمون پیرسن) و تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج حاکی از آن است که هر ۶ فرضیه تحقیق مورد تایید قرار می گیرد. به این ترتیب تمام مولفه های ارتباطات درون واحدی ( سطح ارتباطات- هماهنگی- مشارکت) بر بهبود دو مولفه واکنش کارکنان( واکنش رفتاری و احساسی) موثر گزارش شدند.

 

ضرورت انجام تحقیق

این تحقیق از جهات گوناگون ، ضرورت دارد . برخی از این این جهات عبارتند از :

 • همانطور که گفته شد ، موضوع واکنش کارکنان نسبت به تغییر و تحول سازمانی ، از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که مستقیما فرایند تغییر و تحول را دچار وقفه، اختلال یا ضعف اجرایی می نماید و ممکن است مستقیما نتیجه این تغییر و تحول را دگرگون سازد ( پیدریت[۱] ، ۱۹۹۹) . بنابراین ، توجه به راهکارها و راه حل های احتمالی ، ضرورت می یابد و انجام تحقیقاتی که بتواند به حل این مشکل ، کمک نماید ، از اهمیت برخوردار است. در این تحقیق سعی می شود به همین مساله پرداخته شود و راهکارهایی به منظور مدیریت واکنش کارکنان در مواجهه با تغییر و تحول ، ارائه گردد.
 • یکی از راهکارهای پیشنهاد شده ، مقوله ارتباطات سازمانی می باشد که به عنوان یکی از موثرترین راهکارهای کاهش مقاومت کارکنان در برابر تغییرات ، مطرح شده است. ارتباطات جنبه های مختلفی دارد که یکی از آنها ، ارتباطات درون واحدی می باشد. در این تحقیق ، سعی می شود این جنبه از ارتباطات ، مورد بررسی قرار گیرد . بنابراین این تحقیق در خصوص یکی از مولفه های فرعی ارتباطات سازمانی صورت می گیرد و به طور تخصصی آن را بررسی می کند . از آنجاییکه در ایران کمتر به این موضوع مخصوصا ارتباطات درون واحدی پرداخته شده است ، انجام جنین تحقیقی از اهمیت بالایی برخوردار است و نتایج آن می تواند در ادامه بررسی سایر مولفه های ارتباطات، بکار گرفته شود.

 

 اهداف تحقیق:

هدف اصلی شناسایی رابطه میان ارتباطات درون واحدی و بهبود واکنش کارکنان نسبت به تحول سازمانی در شرکت بیمه ایران

اهداف فرعی:

 • تشخیص رابطه میان مولفه های ارتباطات درون واحدی و بهبود احساسات و تمایلات کارکنان نسبت به تحول سازمانی
 • تعیین رابطه میان مولفه های ارتباطات درون واحدی و بهبود واکنشهای رفتاری کارکنان نسبت به تحول سازمانی

اهداف کاربردی:

 • کمک به برنامه ریزی بهتر در خصوص کارکردهای مدیریت منابع انسانی در حوزه تحول سازمانی
 • بررسی عوامل مرتبط با کاهش مقاومت کارکنان و بهبود واکنش آنها در برابر تغییر و تحول سازمانی
 • بهبود کارکردهای مدیریت منابع انسانی از طریق مدیریت واکنش کارکنان و کاهش رفتارهای منفی کارکنان به ویژه در زمان تحول و تغییرات سازمانی
 • تبیین جایگاه و اهمیت ارتباطات درون واحدی

و هم چنین بررسی ارتباطات درون واحدی وتاثیر ان بر واکنش کارکنان نسبت به تحول سازمانی با استفاده از روش تحلیل مسیر

سوالات تحقیق

سوال اصلی:

آیا ارتباطات درون واحدی رابطه معناداری با واکنش کارکنان نسبت به تحول سازمانی دارد؟

 سوالات فرعی

 • آیا سطح ارتباطات ( یکی از مولفه های ارتباطات درون واحدی) رابطه معناداری با احساسات و تمایلات کارکنان نسبت به تحول سازمانی در شرکت بیمه ایران دارد ؟
 • آیا هماهنگی ( یکی از مولفه های ارتباطات درون واحدی) رابطه معناداری با احساسات و تمایلات کارکنان نسبت به تحول سازمانی در شرکت بیمه ایران دارد ؟
 • آیا مشارکت ( یکی از مولفه های ارتباطات درون واحدی) رابطه معناداری با احساسات و تمایلات کارکنان نسبت به تحول سازمانی در شرکت بیمه ایران دارد ؟
 • آیا سطح ارتباطات ( یکی از مولفه های ارتباطات درون واحدی) رابطه معناداری با واکنش های رفتاری کارکنان نسبت به تحول سازمانی در شرکت بیمه ایران دارد؟
 • آیا هماهنگی ( یکی از مولفه های ارتباطات درون واحدی) رابطه معناداری با واکنش های رفتاری کارکنان نسبت به تحول سازمانی در شرکت بیمه ایران دارد ؟
 • آیا مشارکت ( یکی از مولفه های ارتباطات درون واحدی) رابطه معناداری با واکنش های رفتاری کارکنان نسبت به تحول سازمانی در شرکت بیمه ایران دارد

 

فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی : « ارتباطات درون واحدی رابطه معناداری با واکنش کارکنان نسبت به تحول سازمانی دارد.»

فرضیه های فرعی

 • سطح ارتباطات ( یکی از مولفه های ارتباطات درون واحدی) رابطه معناداری با احساسات و تمایلات کارکنان نسبت به تحول سازمانی در شرکت بیمه ایران دارد
 • هماهنگی ( یکی از مولفه های ارتباطات درون واحدی) رابطه معناداری با احساسات و تمایلات کارکنان نسبت به تحول سازمانی در شرکت بیمه ایران دارد
 • مشارکت ( یکی از مولفه های ارتباطات درون واحدی) رابطه معناداری با احساسات و تمایلات کارکنان نسبت به تحول سازمانی در شرکت بیمه ایران دارد
 • سطح ارتباطات ( یکی از مولفه های ارتباطات درون واحدی) رابطه معناداری با واکنش های رفتاری کارکنان نسبت به تحول سازمانی در شرکت بیمه ایران دارد
 • هماهنگی ( یکی از مولفه های ارتباطات درون واحدی) رابطه معناداری با واکنش های رفتاری کارکنان نسبت به تحول سازمانی در شرکت بیمه ایران دارد
 • مشارکت ( یکی از مولفه های ارتباطات درون واحدی) رابطه معناداری با واکنش های رفتاری کارکنان نسبت به تحول سازمانی در شرکت بیمه ایران دارد

 

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات طرح . ۱

۱-۱ مقدمه. ۲

۱-۲ بیان مساله. ۲

۱-۳ ضرورت انجام تحقیق.. ۴

۱-۴ اهداف تحقیق.. ۶

۱-۴-۱اهداف تحقیق.. ۶

۱-۴-۲اهداف فرعی.. ۶

۱-۴-۳ اهداف کاربردی.. ۶

۱ – ۵ سوالات تحقیق.. ۶

۱-۶   فرضیات تحقیق.. ۷

۱-۶-۱ فرضیه اصلی.. ۷

۱-۶-۲ فرضیه های فرعی.. ۷

۱-۷ مدل کلی روابط.. ۸

۱-۸  استفاده کنندگان از نتایج تحقیق.. ۸

۱-۹ محدوده تحقیق.. ۹

۱-۱۰ روش تحقیق.. ۹

۱-۱۱ جامعه آماری و روش نمونه گیری.. ۱۰

۱-۱۲ تعریف مفاهیم کلیدی تحقیق.. ۱۰

۱-۱۳جمع بندی.. ۱۱

فصل دوم: مطالعات نظری. ۱۲

۲-۱ مقدمه. ۱۳

بخش اول : تحول سازمانی.. ۱۳

۲-۲واژه شناسی تغییر و تحول سازمانی.. ۱۳

۲-۳ مفهوم تحول سازمانی.. ۱۴

۲-۴ اهمیت تحول و تغییرسازمانی.. ۱۵

۲-۵ مدلهای تحول. ۱۹

۲-۵-۱  مدل سه شاخگی تفصیلی.. ۲۱

۲-۵-۲ مدل سیستمی‌تغییر. ۲۵

۲-۵-۳ مدل تغییر سیستم. ۲۶

۲-۵-۴  مدل تحول سازمانی شش بخشی تغییر ویس بورد. ۲۸

۲-۵-۵ مدل تغییر جامع رالف کیلمن.. ۲۹

۲-۵-۶ مدل تجزیه و تحلیل جریانی جری پوراس۲۹

۲-۶ نقش منابع انسانی در تحولات سازمانی.. ۳۱

۲-۷ واکنش کارکنان نسبت به تحول. ۳۴

بخش دوم : ارتباطات سازمانی.. ۳۶

۲-۹ ارتباطات سازمانی.. ۴۲

۲-۱۰ اهمیت موضوع ارتباطات سازمانی.. ۴۴

۲-۱۱ انواع ارتباطات در سازمان. ۴۶

۲-۱۲ ارتباطات درون واحدی و مولفه های آن. ۴۸

بخش سوم : معرفی صنعت بیمه. ۵۰

۲-۱۳ صنعت بیمه. ۵۰

۲-۱۳-۱ مقدمه. ۵۰

۲-۱۳-۲ بیمه در جهان امروز. ۵۰

۲-۱۳-۳ جایگاه صنعت بیمه بعد از انقلاب اسلامی ایران. ۵۲

۲-۱۳-۴ ترکیب شرکت های بیمه ای در ایران. ۵۲

۲-۱۴ پیشینه تحقیق.. ۵۳

۲-۱۵ جمع بندی.. ۶۲

فصل سوم:روش شناسایی تحقیق. ۶۳

۳-۱ مقدمه. ۶۴

۳-۲ روش تحقیق.. ۶۴

۳-۲-۱ طرح تحقیق.. ۶۵

۳-۳ روش تحقیق و گرد آوری داده ها ۶۶

۳-۴ جامعه آماری.. ۶۶

۳-۵ روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه. ۶۷

۳-۶  ابزار گرد آوری اطلاعات۶۷

۳-۷ تحلیل پرسشنامه. ۶۸

۳-۸ روایی و پایايی پرسشنامه. ۶۹

۳-۸-۱- روایی.. ۶۹

۳-۸-۲- پایایی.. ۶۹

۳-۹ روشهای تجزیه و تحلیل داده ها ۷۰

۳-۱۰جمع بندی.. ۷۱

فصل چهارم : تجزیه و  تحلیل یافته های تحقیق.. ۷۲

۴-۲  ویژگی های جمعیت شناختی.. ۷۳

۴-۲-۱ بررسی پاسخگویان از لحاظ تحصیلات۷۵

۴-۲-۲ بررسی پاسخگویان از لحاظ سنی.. ۷۶

۴-۲-۳ بررسی پاسخگویان از لحاظ جنسیت۷۷

۴-۲-۴بررسی پاسخگویان از لحاظ سابقه شغلی.. ۷۸

۴-۳ بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها ۸۳

۴-۴ بررسی فرضیه های تحقیق.. ۸۳

۴-۴-۱ بررسی فرضیه اول. ۸۴

۴-۴-۲ بررسی فرضیه دوم. ۸۵

۴-۴-۳ بررسی فرضیه سوم. ۸۶

۴-۴-۴ بررسی فرضیه چهارم. ۸۷

۴-۴-۵ بررسی فرضیه پنجم. ۸۸

۴-۴-۶ بررسی فرضیه ششم. ۸۹

۴-۴-۷ بررسی فرضیه اصلی.. ۹۰

۴-۵ مدل نهایی تحقیق بر اساس روش تحلیل مسیر. ۹۱

۴-۶جمع بندی.. ۹۵

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات . ۹۶

۵-۱ مقدمه. ۹۷

۵-۲ نتایج توصیفی.. ۹۷

۵-۳ نتایج استنباطی.. ۹۸

۵-۳-۱ نتایج فرضیه اول. ۹۹

۵-۳-۲ پیشنهادات کاربردی بر مبنای نتایج فرضیه اول. ۹۹

۵-۳-۳ نتایج فرضیه دوم. ۱۰۰

۵-۳-۴ پیشنهادات کاربردی بر مبنای نتایج فرضیه دوم. ۱۰۱

۵-۳-۵ نتایج فرضیه سوم. ۱۰۱

۵-۳-۶ پیشنهادات کاربردی بر مبنای نتایج فرضیه سوم. ۱۰۲

۵-۳-۷ نتایج فرضیه چهارم. ۱۰۲

۵-۳-۸ پیشنهادات کاربردی بر مبنای نتایج فرضیه چهارم. ۱۰۳

۵-۳-۹ نتایج فرضیه پنجم. ۱۰۳

۵-۳-۱۰ پیشنهادات کاربردی بر مبنای نتایج فرضیه پنجم. ۱۰۳

۵-۳-۱۱ نتایج فرضیه ششم. ۱۰۳

۵-۳-۱۲ پیشنهادات کاربردی بر مبنای نتایج فرضیه ششم. ۱۰۴

۵-۳-۱۳ نتایج فرضیات هفتم و هشتم. ۱۰۴

۵-۳-۱۴ پیشنهادات کاربردی بر مبنای فرضیات هفتم و هشتم. ۱۰۵

۵-۴  جنبه نوآوری تحقیق.. ۱۰۶

۵-۵ پیشنهادات برای انجام تحقیقات آتی.. ۱۰۶

منابع و مأخذ. ۱۰۸

پیوستها و ضمائم. ۱۱۲

 

فهرست جداول

جدول ۲-۱  مدل‌های عمده تحول سازمانی.. ۲۰

جدول شماره ۲-۲  انواع و ابعاد تغییر (ازگلی، ۱۳۸۳) ۲۴

جدول شماره ۲-۳ تبیین تأثیر بی واسطه عوامل تغییریا متغیرهای مستقل (ازگلی، ۱۳۸۳) ۲۴

جدول شماره ۲-۴  انواع نظام تغییر و حوزه‌های تأثیر آنها ۲۶

جدول شماره ۲-۵ : انواع شرکت های بیمه ای به تفکیک نوع. ۵۳

جدول شماره ۳-۱ : منابع تهیه پرسشنامه ۶۹

جدول شماره ۳-۲: بررسی شاخص های پایایی تحقیق ..۷۰

جدول۴-۱:فراوانی‌های تجربی ویژگی‌های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان فراوانیةدهندگان. ..۷۴

جدول شماره ۴-۲ : وضعیت پاسخگویان به تفکیک تحصیلات… ۷۵

جدول شماره ۴-۳ : وضعیت پاسخگویان به تفکیک سن.. ۷۶

جدول شماره ۴-۴ : وضعیت پاسخگویان به تفکیک جنسیت… ۷۷

جدول شماره ۴-۵ : وضعیت پاسخگویان به تفکیک سطح سابقه. ..۷۸

جدول شماره ۴-۶ : شاخص های آماتور صیفی مولفه های تحقیق.. ۸۰

جدول شماره۴-۷:آزمون کولوگرف –اسمیرنوف متغیرهای تحقیق.. ۸۳

جدول شماره ۴-۸ : آزمون همبستگی در فرضیه اول. ۸۴

جدول شماره ۴-۹ : وضعیت همبستگی بین سطح ارتباطات و احساسات و تمایلات کارکنان. …۸۵

جدول شماره ۴-۱۰ :آزمون همبستگی در فرضیه دوم. ۸۵

جدول شماره ۴-۱۱ : وضعیت همبستگی بین هماهنگی و احساسات و تمایلات کارکنان سازمانی.. ۸۶

جدول شماره ۴-۱۲ : آزمون همبستگی در فرضیه سوم. ۸۶٫

 

 

فهرست جداول

جدول شماره ۴-۱۳ : وضعیت همبستگی بین مشارکت و احساسات و تمایلات کارکنان نسبت به تحول. ….۸۷

جدول شماره ۴-۱۴ :آزمون همبستگی در فرضیه چهارم. …..۸۷

جدول شماره ۴-۱۵ : وضعیت همبستگی بین سطح ارتباطات و واکنش های رفتاری کارکنان. …..۸۸

جدول شماره ۴-۱۶ :آزمون همبستگی در فرضیه پنجم. …..۸۸

جدول شماره ۴-۱۷ : وضعیت همبستگی بین هماهنگی و واکنش های رفتاری کارکنان نسبت به تحول. …..۸۹

جدول شماره ۴-۱۸ :آزمون همبستگی در فرضیه ششم. …..۸۹

جدول شماره ۴-۱۹ : وضعیت همبستگی بین مشارکت و واکنش های رفتاری کارکنان نسبت به تحول سازمانی  …..۹۰

جدول شماره ۴-۲۰ :آزمون همبستگی در فرضیه اصلی.. …..۹۰

جدول شماره ۴-۲۱ : وضعیت همبستگی بین ارتباطات درون واحدی و واکنش کارکنان. …..۹۱

جدول شماره ۴-۲۲ :  محاسبه ضرایب بتا در تحلیل مسیر برای متغیر واکنش احساسی.. …..۹۲

جدول شماره  ۴-۲۳:محاسبه ضرایب بتا در تحلیل مسیر برای متغیر واکنش رفتاری ….۹۳

جدول شماره ۴-۲۴ اولویت بندی متغیر ها بر اساس روش آنتروپی شانون. ….۹۴

جدول شماره ۵-۱ : وضعیت بررسی فرضیات به طور خلاصه. ….۹۸

 

 

 

فهرست نمودارها

نمودار شماره ۲-۱ الگوی سه شاخگی تغییر. ۲۱

نمودار شماره ۲-۲  نظام فرآیندی تغییر. ۲۵

نمودار شماره ۲-۳ سلسله مراتب سیستم‌های گوناگون ( منبع: وزین کریمیان، ۱۳۸۹) ۲۶

نمودار شماره ۲-۴  سلسله مراتب واقعی سیستم‌ها( منبع: وزین کریمیان، ۱۳۸۹) ۲۷

نمودار شماره ۲-۵  الگوی تغییر سبک سیستم. ۲۸

 

فهرست شکلها

شکل شماره ۱-۱ : مدل مفهومی تحقیق ( منبع: تانگ و گائو ، ۲۰۱۲) ۸

شکل شماره۲-۱ مدل تحول سازمانی ویس بورد. ….۲۹

شکل شماره ۲-۲مدل جریانی جری پوراس… …۳۰

شکل شماره ۲-۳: جریان دو سویه تعامل مدیریت و کارکنان.. …۳۳

شکل شماره ۴-۱وضعیت پاسخگویان به تفکیک تحصیلات… .۷۵

شکل شماره ۴-۲ وضعیت پاسخگویان به تفکیک سن.. ۷۶

شکل شماره ۴-۳ وضعیت پاسخگویان به تفکیک جنسیت… ۷۸

شکل شماره ۴-۴  وضعیت پاسخگویان به تفکیک سطح سابقه. . ۷۹

شکل شماره ۴-۵ : نمودار هیستوگرام مربوط به ارتباطات درون واحدی.. ..۸۱

شکل شماره ۴-۶ : نمودار هیستوگرام مربوط به واکنش کارکنان. ..۸۲

شکل شماره ۴-۷ : تحلیل مسیر برای متغیر واکنش احساسی و تمایلات… ..۹۲

شکل شماره ۴-۸ : تحلیل مسیر برای متغیر واکنش های رفتاری نسبت به تحول. ..۹۳

شکل شماره ۴-۹ : تحلیل مسیر نهایی.. ..۹۴

 

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0