بررسی ارتباط بین به اشتراك گذاري اطلاعات و رفتارهاي مشارکتی با عملکرد زنجیره تأمین در شرکتهاي مستقر در شهرك فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژي مشهد : پایان نامه ارشد مدیریت صنعتی

بررسی ارتباط بین به اشتراك گذاري اطلاعات و رفتارهاي مشارکتی با عملکرد زنجیره تأمین در شرکتهاي مستقر در شهرك فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژي مشهد : پایان نامه ارشد مدیریت صنعتی

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک  معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته مدیریت صنعتی و با عنوان بررسی ارتباط بین به اشتراك گذاري اطلاعات و رفتارهاي مشارکتی با عملکرد زنجیره تأمین در شرکتهاي مستقر در شهرك فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژي مشهد در ۱۲۷ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

چکیده پایان نامه بررسی ارتباط بین به اشتراك گذاري اطلاعات و رفتارهاي مشارکتی با عملکرد زنجیره تأمین در شرکتهاي مستقر در شهرك فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژي مشهد :

 

پژوهش حاضر با هدف بررسي ارتباط بين عوامل تبادل اجتماعي، به اشتراك گذاری اطلاعات و رفتارهای مشارکتی با عملكرد زنجيره تأمين در شركت هاي مستقر در شهرك فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژي مشهد به انجام رسیده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل مدیران ارشد، میانی و عملیاتی شرکتهای مستقر در شهرك فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژي مشهد بود که تعداد آنها برابر با ۶۵۷ نفر می باشد. از این تعداد، ۲۴۰ نفر از روش نمونه برداری طبقه ای با تسهیم متناسب به عنوان نمونه انتخاب شدند. همچنین، ابزار جمع آوری داده در این تحقیق، پرسشنامه ای مشتمل بر ۳۶ پرسش بود که در آن پاسخ ها بر اساس طیف ۵ نقطه ای لیکرت تنظیم شده بودند. نتایج تحقیق نشان داد که بین همه ابعاد تئوری تبادل اجتماعی (بجز قدرت) با به اشتراک گذاری اطلاعات و رفتارهای مشارکتی رابطه وجود دارد. همچنین، بین به اشتراک گذاری اطلاعات با رفتارهای مشارکتی و با عملکرد زنجیره تأمین نیز روابط به اثبات رسید.  گفتنی است که این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی بوده و از نوع مطالعات علّی با رویکرد توصیفی – پیمایشی می باشد. همچنین، در این تحقیق بمنظور تحلیل روابط از روش معادلات ساختاری کمک گرفته شده است. 

کلمات کلیدی: عملکرد زنجیره تأمین، به اشتراک گذاری اطلاعات، رفتارهای مشارکتی، مدل تبادل اجتماعی، شرکتهای مستقر در شهرك فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژي مشهد

اهداف تحقیق

مهمترین اهداف تحقیق حاضر به شرح ذیل می باشند:

 • شناسایی رابطه بین تئوری تبادل اجتماعی و ابعاد آن با به اشتراک گذاری اطلاعات در زنجیره تامین شرکت های فعال در شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی مشهد.
 • شناسایی رابطه بین تئوری تبادل اجتماعی و ابعاد آن با به رفتارهای مشارکتی در زنجیره تامین شرکت های فعال در شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی مشهد.
 • رابطه بین به اشتراک گذاری اطلاعات با عملکرد زنجیره تأمین در شرکت های فعال در شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی مشهد.
 • شناسایی رابطه بین رفتارهای مشارکتی با عملکرد زنجیره تأمین در شرکت های فعال در شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی مشهد.
 • شناسایی رابطه بین به اشتراک گذاری اطلاعات و رفتارهای مشارکتی در زنجیره تامین شرکت های فعال در شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی مشهد.

 

سؤالات تحقیق

 1. آیا اعتماد با به اشتراک گذاری اطلاعات رابطه دارد؟
 2. آیا تعهد با به اشتراک گذاری اطلاعات رابطه دارد؟
 3. آیا روابط متقابل با به اشتراک گذاری اطلاعات رابطه دارد؟
 4. آیا قدرت با به اشتراک گذاری اطلاعات رابطه دارد؟
 5. آیا اعتماد با رفتارهای مشارکتی رابطه دارد؟
 6. آیا تعهد با رفتارهای مشارکتی رابطه دارد؟
 7. آیا روابط متقابل با رفتارهای مشارکتی رابطه دارد؟
 8. آیا قدرت با رفتارهای مشارکتی رابطه دارد؟
 9. آیا به اشتراک گذاری اطلاعات با رفتارهای مشارکتی رابطه دارد؟
 10. آیا به اشتراک گذاری اطلاعات با عملکرد زنجیره تأمین رابطه دارد؟
 11. آیا رفتارهای مشارکتی با عملکرد زنجیره تأمین رابطه دارد؟

فهرست مطالب

 • فصل اول: کلیات تحقیق
 • ۱٫۱٫ مقدمه
 • ۲٫۱٫ بیان مسئله تحقیق
 • ۳٫۱٫ ضرورت و اهمیت انجام تحقیق
 • ۴٫۱٫ اهداف تحقیق
 • ۵٫۱٫ سؤالات تحقیق
 • ۶٫۱٫ فرضیات تحقیق
 • ۷٫۱٫ قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی انجام تحقیق
 • ۸٫۱٫ تعریف متغیرهای تحقیق
 • فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
 • ۱٫۲٫ مقدمه
 • ۲٫۲٫ مفاهیم و تعایف مدیریت زنجیره تأمین
 • ۳٫۲٫ تاریخچه مدیریت زنجیره تأمین
 • ۴٫۲٫ مفهوم مدیریت زنجیره تأمین در مکاتب مختلف
 • ۵٫۲٫ شبکه مدیریت زنجیره تأمین
 • ۶٫۲٫ روابط زنجيرة تأمين
 • ۷٫۲٫ انواع رویکردها به مديريت زنجيره تامين
 • ۱٫۷٫۲٫ رویکرد تأمين و خريد
 • ۲٫۷٫۲٫ رویکرد تداركات و حمل‌و ‌نقل
 • ۳٫۷٫۲٫ رويكرد استراتژي مديريت زنجيرة تأمين يكپارچه
 • ۸٫۲٫ نگرش سنتی و جدید در زنجیره تامین
 • ۹٫۲٫ دیدگا­ه­های مدیریت زنجیره تامین
 • ۱٫۹٫۲٫ دیدگاه چرخه‌ای
 • ۲٫۹٫۲٫ دیدگاه فشاری/ کششی
 • ۱۰٫۲٫ مباحث استراتژیک مدیریت زنجیره تامین
 • ۱۱٫۲٫ چالش­های زنجیره تامین
 • ۱٫۱۱٫۲٫ وظیفه ۱: طراحی زنجیره تامین به منظور کسب مزیت استراتژیک
 • ۲٫۱۱٫۲٫ وظیفه ۲: پیاده­سازی روابط مشارکتی
 • ۳٫۱۱٫۲٫ وظیفه ۳: تحمیل شراکت­های زنجیره تامین
 • ۴٫۱۱٫۲٫ وظیفه ۴: مدیریت اطلاعات زنجیره تامین
 • ۵٫۱۱٫۲٫ وظیفه ۵: زودودن هزینه از زنجیره­ تامین
 • ۱۲٫۲٫ چگونگي پشتيباني فناوري ­اطلاعات از زنجيره ­تأمين
 • ۱۳٫۲٫ مشکلات زنجیرۀ تأمین
 • ۱۴٫۲٫ راه­حل­های مشکلات زنجیرۀ تأمین
 • ۱٫۱۴٫۲٫ استفاده از موجودی برای حل مسائل زنجیرۀ تأمین
 • ۲٫۱۴٫۲٫ به اشتراک گذاشتن اطلاعات
 • ۳٫۱۴٫۲٫ تغییر یک زنجیرۀ تأمین خطی به یک هسته مرکزی (هاب)
 • ۴٫۱۴٫۲٫ همکاری در خلال زنجیرۀ تأمین
 • ۵٫۱۴٫۲٫ سایر راه­حل­های مبتنی بر فناوری اطلاعات برای
 • مشکلات مدیریت زنجیرۀ تأمین
 • ۶٫۱۴٫۲٫ تیم­های زنجیرۀ تأمین
 • ۱۵٫۲٫ زنجیره تأمین و فناوری اطلاعات
 • ۱۶٫۲٫ بررسی تحقیقات پیشین
 • ۱٫۱۶٫۲٫ تحقیقات داخلی
 • ۲٫۱۶٫۲٫ تحقیقات خارجی
 • ۱۷٫۲٫ چارچوب نظری و مدل مفهومی تحقیق
 • فصل سوم: روش شناسی پژوهش
 • ۱٫۳٫ مقدمه
 • ۲٫۳٫ روش شناسی پژوهش
 • ۳٫۳٫ فرایند کلی تحقیق
 • ۴٫۳٫ جامعه آماری و نمونه آماری
 • ۵٫۳٫ روش جمع آوری داده ها
 • ۶٫۳٫ ابزار جمع آوری داده ها
 • ۱٫۶٫۳٫ بررسی روایی ابزار جمع آوری داده ها
 • ۲٫۶٫۳٫ بررسی پایایی (اعتبار) ابزار جمع آوری داده ها
 • ۷٫۳٫ روش تجزیه و تحلیل داده ها
 • فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
 • ۱٫۴٫ مقدمه
 • ۲٫۴٫ بررسی شاخصهای دموگرافیک (جمعیت شناختی)
 • ۱٫۲٫۴٫ بررسی وضعیت نمونه تحقیق بر اساس جنسیت
 • ۲٫۲٫۴٫ بررسی وضعیت نمونه تحقیق بر اساس تحصیلات
 • ۳٫۲٫۴٫ بررسی وضعیت نمونه تحقیق بر اساس سابقه خدمت
 • ۳٫۴٫ مدل اندازه­گیری
 • ۱٫۳٫۴٫ تحلیل عاملی اکتشافی
 • ۲٫۳٫۴٫ تحلیل عاملی تأییدی
 • ۴٫۴٫ آزمون فرضیات تحقیق
 • ۱٫۴٫۴٫ آزمون فرضیه اول
 • ۲٫۴٫۴٫ آزمون فرضیه دوم
 • ۳٫۴٫۴٫ آزمون فرضیه سوم
 • ۴٫۴٫۴٫ آزمون فرضیه چهارم
 • ۵٫۴٫۴٫ آزمون فرضیه پنجم
 • ۶٫۴٫۴٫ آزمون فرضیه ششم
 • ۷٫۴٫۴٫ آزمون فرضیه هفتم
 • ۸٫۴٫۴٫ آزمون فرضیه هشتم
 • ۹٫۴٫۴٫ آزمون فرضیه نهم
 • ۱۰٫۴٫۴٫ آزمون فرضیه دهم
 • ۱۱٫۴٫۴٫ آزمون فرضیه یازدهم
 • فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
 • ۱٫۵٫ مقدمه
 • ۲٫۵٫ تفسیر نتایج تحقیق
 • ۱٫۲٫۵٫ نتایج مربوط به متغیرهای جمعیت شناختی (دموگرافیک)
 • ۲٫۲٫۵٫ تفسیر نتایج فرضیات تحقیق
 • ۱٫۲٫۲٫۵٫ یافته های فرضیه اول
 • ۲٫۲٫۲٫۵٫ یافته های فرضیه دوم
 • ۳٫۲٫۲٫۵٫ یافته های فرضیه سوم
 • ۴٫۲٫۲٫۵٫ یافته های فرضیه چهارم
 • ۵٫۲٫۲٫۵٫ یافته های فرضیه پنجم
 • ۶٫۲٫۲٫۵٫ یافته های فرضیه ششم
 • ۷٫۲٫۲٫۵٫ یافته های فرضیه هفتم
 • ۸٫۲٫۲٫۵٫ یافته های فرضیه هشتم
 • ۹٫۲٫۲٫۵٫ یافته های فرضیه نهم
 • ۱۰٫۲٫۲٫۵٫ یافته های فرضیه دهم
 • ۱۱٫۲٫۲٫۵٫ یافته های فرضیه یازدهم
 • ۳٫۵٫ نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
 • ۴٫۵٫ پیشنهاد برای تحقیقات آتی
 • ۵٫۵٫ محدودیت های انجام تحقیق
 • منابع و مأخذ
 • پیوست شماره ۱: پرسشنامه
 • پیوست شماره ۲: خروجی حاصل از نرم افزار های Spss و Lisrel

 

فهرست جداول»

 • جدول ۱٫۲) برداشت های متفاوت نسبت به مدیریت زنجیره تأمین
 • جدول ۲٫۲) عوامل روابط زنجیره تأمین
 • جدول ۱٫۳) ساختار پرسشنامه تحقیق
 • جدول ۲٫۳) پايايي کل پرسشنامه و شاخص هاي اصلي آن
 • جدول ۱٫۴) توزیع فراوانی نمونه تحقیق بر اساس جنسیت
 • جدول ۲٫۴) توزیع فراوانی نمونه تحقیق بر اساس تحصیلات
 • جدول ۳٫۴) توزیع فراوانی نمونه تحقیق بر اساس سابقه خدمت
 • جدول ۴٫۴) آزمون KMO و بارتلت
 • جدول ۵٫۴) نتایج تحلیل عاملی تأییدی
 • جدول ۶٫۴) شاخص هاي برازش مدل ساختاري
 • جدول ۷٫۴) نتایج حاصل از بررسی نیکویی برازش مدل ساختاری تحقیق
 • جدول۸٫۴) نتایج رابطۀ مستقیم و ضرایب معناداری

 

«فهرست شکل ها»

 • شكل ۱٫۲) حلقه مديريت زنجيره تامين
 • شكل ۲٫۲) شبكه زنجيره تامين يك سازمان
 • شکل ۳٫۲) مدل مفهومی تحقیق
 • شکل ۱٫۴) نمودار ضرائب استاندارد شده
 • شکل ۲٫۴) مدل ساختاری تحقیق در حالت تخمین استاندارد
 • شکل ۳٫۴) مدل ساختاری تحقیق در حالت معناداری

 

«فهرست نمودارها»

 • نمودار ۱٫۴) توزیع فراوانی نمونه تحقیق بر اساس جنسیت
 • نمودار ۲٫۴) توزیع فراوانی نمونه تحقیق بر اساس تحصیلات
 • نمودار ۳٫۴) توزیع فراوانی نمونه تحقیق بر اساس سابقه خدمت

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0