بررسی ارتباط بین شبکه های اجتماعی با اعتماد اولیه خریداران اینترنتی: پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی

دانلود پایان نامه بررسی ارتباط بین شبکه های اجتماعی با اعتماد اولیه خریداران اینترنتی

دانلود پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته مديريت بازرگاني در گرایش بازاریابی و با عنوان بررسی ارتباط بین شبکه های اجتماعی با اعتماد اولیه خریداران اینترنتی در وب سایت­های تجارت الکترونیکB2C (مطالعه موردی: لوازم و تجهیزات پزشکی)  با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده پایان نامه بررسی ارتباط بین شبکه های اجتماعی با اعتماد اولیه خریداران اینترنتی :

زمينه و هدف: اکنون، رواج تجارت الکترونیکی و کسب و کارهای آنلاین، جنبة اقتصادی شبکه‌های اجتماعی را از اهمیتی چشمگیر برخوردار کرده است. شرکت‌ها، سازمان‌ها و صاحبان کسب و کارهای کوچک، می‌توانند از طریق شبکه‌های اجتماعی تراکنش و داد و ستد مالی وسیعی داشته باشند. افزون بر ارتباطات صنفی که در بستر شبکه‌های اجتماعی تخصصی شکل می‌گیرد و متضمن منافع اقتصادی عظیمی برای طرفین است، از دیدگاه تجاری، هر کاربر شبکه‌ های اجتماعی می‌تواند یک مشتری بالقوه تلقی شود. هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین شبکه­ های اجتماعی با اعتماد اولیه خریداران اینترنتی در وب سایت­های تجارت الکترونیک B2C در استان مرکزی بوده است.

مواد و روش ها: اين پژوهش کاربردی از نظر ماهیت و روش در دستۀ تحقیقات همبستگی است. جامعه‌ی مورد پژوهش  شامل کلیه مشتریان لوازم و تجهیزات پزشکی در استان مرکزی بوده که برای سنجش وضعيت موجود از پرسشنامه۲۶ سوالی استفاده  شد که پس از تأييد روايی و پايايی جهت جمع‌آوری داده‌ها مورد استفاده قرار گرفت. به اين منظور برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده گردید که نمونه بدست آمده  برابر با ۳۰۰ نفر می باشد. در این تحقیق برای بررسی روابط بین اجزاء مدل از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. در ضمن برای تعیین میزان همبستگی بین متغیرهای مطرح شده در مدل از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است و از نرم­افزار SPSS22 برای تجزیه­ و­تحلیل فرضیه­ ها استفاده شده است.

يافته‌ها: حاکی از آن است اندازه شرکت ترسیم شده، کیفیت اطلاعات ارائه شده ، شهرت شرکت ،کیفیت ارتباطات برقرار شده ومیزان استفاده از شبکه های اجتماعی با اعتماد اولیه خریداران از یک سایت ناآشنا رابطه معناداری دارد.

 

اهميت و ضرورت تحقيق بررسی ارتباط بین شبکه های اجتماعی با اعتماد اولیه خریداران اینترنتی :

با توجه به رشد ضريب نفوذ اينترنت در ايران و اينكه اكنون با آمارهاي رسمي داخلي بيش از ۳۴ درصد و آنچه از سايت هاي رسمي بين المللي استخراج شده است بيش از ۴۳ درصد را براي ضريب نفوذ كاربري اينترنت در ايران مي توان متصور بود. بنابراين زيرساخت مناسبي براي تحقق تجارت الكترونيك در كشور مهياست. همچنين بحث دوركاري و توجه به تحقق دولت الكترونيك، طرح شباب وزارت بازرگاني و توسعه بانكداري همراه، امضاي ديجيتالي و ارتقاء كمي و كيفي شبكه هاي دسترسي انتقال ديتا، تحقق شبكه ملي اطلاعات و كاربردي سازي قانون تجارت الكترونيك، زيرساخت هاي محكمي براي توسعه تجارت الكترونيك در ايران به شمار مي رود.

و با توجه به اينكه تا پايان برنامه پنجم توسعه ۲۰ درصد تجارت داخلي و ۳۰ درصد تجارت خارجي به صورت الكترونيكي انجام شده و ۸۰ درصد عمليات پولي و مالي نيز روي اين بستر انجام مي گيرد. اين مسئله نشان دهنده آمادگي مناسب دستگاه حاكميتي و دولت براي توسعه مباني تجارت الكترونيك بوده و مهر تاييدي بر كاهش فاصله ديجيتالي ايران با كشورهاي توسعه يافته است.

توجه به خصوصي سازي و اجراي آن با عنايت به فرمايشات مقام معظم رهبري در تاكيد بر اصل ۴۴ قانون اساسي، همچنين توجه ويژه اتاق بازرگاني به مقوله تجارت الكترونيك، كوچك سازي دولت و تحقق دولت الكترونيكي، گام هاي موثري براي تحقق و توسعه تجارت الكترونيك در ايران است.

آمارهاي جهاني نشان مي دهد كه آينده تجارت الكترونيك به سمت وب، تجارت همراه و تجارت بر پايه شبكه هاي احتماعي مي رود. اين در حالي است كه به دنبال آن به تدريج روش تجارت الكترونيك به سمت بازاريابي و تجارت اجتماعي پيبش مي رود. حدود نصف جمعيت اينترنتي دنيا امروز عضو شبكه هاي اجتماعي هستند.با توجه به مطالب ارائه شده و اهمیت تجارت اجتماعی به بررسی تأثیر ویژگی های مختلف تجارت اجتماعی بر اعتماد مصرف کنندگان می پردازیم.

 

 فهرست مطالب پایان نامه بررسی ارتباط بین شبکه های اجتماعی با اعتماد اولیه خریداران اینترنتی :

چكيده: ۱

فصل اول: كليات تحقیق

۱-۱ مقدمه  ۳

۱-۲ بيان مساله  ۴

۱-۳ سوابق تحقیق  ۶

۱-۴ اهميت و ضرورت تحقيق  ۷

۱-۵ چارچوب نظري  ۸

۱-۶ فرضيات   ۱۰

۱-۷ اهداف تحقيق  ۱۱

۱-۸  شرح اصطلاحات و واژگان به كار رفته در تحقيق  ۱۱

فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق

۲-۱ مقدمه  ۱۴

۲-۲ رفتار مصرف کننده ۱۵

۲-۳ عوامل مؤثر در رفتار مصرف کننده ۱۵

۲-۳-۱ عوامل دموگرافی  ۱۵

۲-۳-۲ عوامل اقتصادی  ۱۶

۲-۳-۳ عوامل اجتماعی  ۱۶

۲-۳-۴ فرهنگ   ۱۶

۲-۳-۵ خرده فرهنگ   ۱۷

۲-۳-۶ گروه های مرجع  ۱۷

۲-۳-۷ خانواده ۱۷

۲-۳-۸ نقش و جایگاه اجتماعی  ۱۸

۲-۳-۹ طبقه اجتماعی  ۱۸

۲-۴ نگرش مصرف کنندگان  ۱۸

۲-۵  نکات کلیدی رفتار مصرف کننده ۱۸

۲-۶ قصد خرید رفتار مصرف کننده ۱۹

۲-۷ فرایند تصمیم گیری خرید مصرف کننده ۲۱

۲-۸ تجارت الکترونیک و مفاهیم مربوط به آن  ۲۲

۲-۸-۱ اهمیت تجارت الکترونیک   ۲۴

۲-۸-۲ مدل های تجارت الکترونیک   ۲۴

۲-۸-۳ مزایای تجارت الکترونیک   ۲۶

۲-۹ تجارت اجتماعی و مفاهیم مربوط به آن  ۲۶

۲-۹-۱ ویژگی های تجارت اجتماعی  ۳۰

۲-۹-۱-۱ شهرت   ۳۱

۲-۹-۱-۲ کیفیت اطلاعات   ۳۲

۲-۹-۱-۳ ارتباطات   ۳۳

۲-۱۰ اعتماد و عملکرد اعتماد ۳۳

۲-۱۰-۱ تئوری های مربوط به اعتماد و عملکرد اعتماد ۳۵

۲-۱۰-۲ تمایل و انگیزه های خرید  ۳۶

۲-۱۱ رفتار خرید اینترنتی و عوامل مؤثر بر آن  ۳۷

۲-۱۲ ویژگی های خریداران اینترنتی  ۳۸

۲-۱۳ شبکه های اجتماعی  ۳۹

۲-۱۴ اهداف و کارکردهای شبکه های اجتماعی  ۴۰

۲-۱۵ مزاياي شبکه های اجتماعی  ۴۲

۲-۱۶ پیشینه  ۴۵

۲-۱۶-۱ تحقیقات داخلی  ۴۵

۲-۱۶-۲ تحقیقات خارجی  ۵۰

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

۳-۱ مقدمه  ۵۷

۳-۲ روش تحقیق  ۵۸

۳-۳ روش های گردآوری اطلاعات   ۵۹

۳-۴ ابزار گردآوری اطلاعات   ۵۹

۳-۵ بررسی روایی و پایایی پرسشنامه  ۶۰

۳-۶ جامعه آماری  ۶۳

۳-۷ تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری  ۶۳

۳-۸ روش تجزیه و تحلیل داده ها ۶۴

۳-۸-۱ همبستگی  ۶۵

۳-۸-۱-۱ آزمون همبستگی پیرسون  ۶۵

۳-۸-۱-۲ آزمون همبستگی اسپیرمن  ۶۶

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها

۴-۱ مقدمه‏ ۶۸

۴-۲ توصیف داده های جمعیت شناختی  ۶۸

۴-۲-۱ اطلاعات مربوط به سن پاسخ دهندگان  ۶۹

۴-۲-۲ اطلاعات مربوط به وضعیت جنسی پاسخ دهندگان  ۷۰

۴-۲-۳ اطلاعات مربوط به وضعیت تحصیلی پاسخ دهندگان  ۷۱

۴-۲-۴ اطلاعات مربوط به وضعیت تاهل پاسخ دهندگان  ۷۲

۳-۴ بررسی نقش مولفه های جمعیت شناختی در پاسخ های ارائه شده ۷۳

۴-۴ آزمون فرضیه های تحقیق  ۷۷

۴-۴-۱ آزمون فرضيه اول  ۷۸

۴-۳-۲ آزمون فرضيه دوم ۷۹

۴-۳-۳ آزمون فرضيه سوم ۸۰

۴-۳-۴ آزمون فرضيه چهارم ۸۱

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات

۵-۱ مقدمه  ۸۳

۵-۲ نتایج فرضیات پژوهشی  ۸۴

۵-۲-۱ فرضیه اول  ۸۴

۵-۲-۲ فرضیه دوم ۸۴

۵-۲-۳ فرضیه سوم ۸۵

۵-۲-۴ فرضیه چهارم ۸۵

۵-۲-۶ فرضیات فرعی  ۸۶

۵-۳ پیشنهادات تحقیق  ۸۶

۵-۳-۱ پیشنهادات کاربردی  ۸۷

۵-۳-۲ پیشنهاد برای تحقیقات آینده ۸۸

۵-۴ محدودیت های تحقیق  ۸۹

پیوست ها

منابع و ماخذ

فهرست منابع فارسی  ۱۱۵

فهرست منابع غیر فارسی  ۱۱۹

چکیده لاتین  ۱۲۲

 

فهرست جدول

جدول ۱-۲: مدل ها یا کاربردهای تجارت الکترونیک   ۲۵

جدول ۲-۲: مزایای تجارت الکترونیک   ۲۶

جدول ۳-۱ ترکیب پرسشنامه تحقیق در بخش سوالات پژوهشی  ۶۰

جدول ۳-۲ بررسی پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ  ۶۲

جدول ۴-۱ فراوانی وضعیت پاسخ دهندگان بر اساس سن  ۶۹

جدول ۴-۲ فراوانی وضعیت جنسیت   ۷۰

جدول ۴-۳ فراوانی وضعیت تحصیلی  ۷۱

جدول ۴-۴ فراوانی وضعیت تاهل  ۷۲

جدول ۴-۵ بررسی نقش جنسیت در پاسخ های ارائه شده ۷۳

جدول ۴-۶ بررسی نقش تاهل در پاسخ های ارائه شده ۷۴

جدول ۴-۷ بررسی نقش سن در پاسخ های ارائه شده ۷۵

جدول ۴-۸ بررسی نقش تحصیلات در پاسخ های ارائه شده ۷۶

جدول ۴-۹ نتایج مربوط به فرضیه اول  ۷۸

جدول ۴-۱۰ نتایج مربوط به فرضیه دوم ۷۹

جدول ۴-۱۱ نتایج مربوط به فرضیه سوم ۸۰

جدول ۴-۱۲ نتایج مربوط به فرضیه چهارم ۸۱

 

فهرست نمودار

نمودار ۱-۱ مدل مفهومی تحقیق  ۱۰

نمودار ۴-۱ وضعیت پاسخ دهندگان بر اساس سن  ۶۹

نمودار ۴-۲ وضعیت جنسیت   ۷۰

نمودار ۴-۳ وضعیت تحصیلی  ۷۱

نمودار ۴-۴ وضعیت تاهل  ۷۲

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0