بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی و كارآفرینی و عملكرد مدیران دانشگاه‌ های آزاد تربیت بدنی استان تهران : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی و كارآفرینی و عملكرد مدیران دانشگاه‌ های آزاد تربیت بدنی استان تهران : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

از سری پایان نامه های مسترداک این بار به سراغ رشته جذاب تربیت بدنی آمدیم. در این قسمت پایان نامه ای با موضوع ” بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی و كارآفرینی و عملكرد مدیران دانشگاه‌ های آزاد تربیت بدنی استان تهران ” برای شما دانشجویان ورزشکار و ورزش دوست عزیز تهیه شده است. همچنین با خواندن چکیده و فهرست می توانید با ساختار و بار علمی پایان نامه بیشتر آشنا شوید. این پایان نامه ها با دقت و وسواس خاصی توسط تیم مسترداک تهیه و ارائه شده است تا شما دانشجویان گرامی با خیال آسوده از آنها بهره ببرید.

چکیده بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی و كارآفرینی و عملكرد مدیران دانشگاه‌ های آزاد تربیت بدنی استان تهران

امروزه پیشرفت هر سازمانی به مدیریت آن سازمان بستگی دارد، می­توان اینگونه مطرح نمود كه پیشرفت و ترقی در هر سازمان، مدیون سیستم مدیریتی آن سازمان می‌باشد. از مهمترین عواملی كه نشان دهنده مدیریت صحیح بوده و می­تواند بازدهی سازمان را افزایش دهد، عملكرد مطلوب مدیریت است؛ كه عمكرد نیز تحت تاثیر عوامل گوناگون از جمله فرهنگ سازمانی، كارآفرینی است.

تحقیق حاضرباتوجه به ابهامات گوناگونی پیرامون عملكرد مدیران در دانشگاه‌­های آزاد تربیت بدنی صورت گرفت.

در تحقیق فوق، به نظرسنجی از مدیران دانشگاه‌­های آزادتربیت بدنی استان تهران پرداخته ‌شد، بنابراین جامعة آماری پژوهش حاضر را كلیة مدیران آموزشی، پژوهشی، اداری، دانشجویی دانشگاه‌­های تربیت بدنی استان تهران در بر گرفتند كه ۴۷۵نفر بودند.

حجم نمونه باکمک جدول مورگان ۱۵۹نفراز دانشگا­های علوم تحقیقات – واحدمرکز-قیام دشت وواحد جنوب پرسشنامه­های فرهنگ سازمانی رابینز۲۲گویه ای، کارآفرینی۳۰گویه صمدآقایی و پرسشنامه ۱۴ گویه ایارزیابی عملکرد، هرسی و گلد اسمیت را تکمیل نمودند. تحقیق حاضر ازنوع توصیفی، همبستگی، حال نگر بوده است.

پس از بررسی روایی –پایایی ابزار­ها تحلیل داده­ها باکمک نرم افزار spss19صورت گرفت داده­ها از طریق راه آماری رگرسیون بیانگرپیشبینی عملکرد مدیران از طریق فرهنگ سازمانی  وکارآفرینی بوده است. وپیشنهاد می­شود بروی متغیرکارآفرینی با ابزار دیگری، در میان گرو­های مختلف تحقیق بیشتری صورت بگیرد.

فهرست بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی و كارآفرینی و عملكرد مدیران دانشگاه‌ های آزاد تربیت بدنی استان تهران

 • فصل اول :کلیات پژوهش
 • ۱٫۱٫ مقدمه ۳
 • ۲٫۱٫ بیان مسأله ۴
 • ۳٫۱٫ اهمیت و ضرورت تحقیق. ۵
 • ۴٫۱٫ اهداف تحقیق. ۶
 • ۵٫۱٫ فرضیه­ها ۷
 • ۶٫۱٫ تعریف واژگان تحقیق. ۷
 • ۷٫۱٫ محدودیت­های تحقیق. ۸
 • ۱٫۷٫۱٫ محدودیت‌های در اختیار پژوهشگر. ۸
 • ۲٫۷٫۱٫ محدودیت‌های خارج از حیطة پژوهشگر. ۸
 • فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 • ۱٫۲٫ فرهنگ سازمانی. ۱۰
 • ۱٫۱٫۲٫ تعریف فرهنگ سازمانی. ۱۰
 • ۲٫۱٫۲٫ عوامل موثر در فرهنگ سازمانی. ۱۲
 • ۳٫۱٫۲٫ فرهنگ سازمانی و رفتار سازمانی. ۱۵
 • ۴٫۱٫۲٫ فرهنگ سازمانی و توسعة منابع انسانی. ۱۷
 • ۵٫۱٫۲٫ مدیریت فرهنگ سازمانی. ۱۸
 • ۲٫۲٫ كارآفرینی. ۲۱
 • ۱٫۲٫۲٫ درآمدی بر كارآفرینی. ۲۱
 • ۲٫۲٫۲٫ ویژگی­های كارآفرینان. ۲۳
 • ۳٫۲٫۲٫ كارآفرینی در دنیای معاصر. ۲۷
 • ۴٫۲٫۲٫ انواع كارآفرینی. ۲۹
 • ۵٫۲٫۲٫ فرهنگ كارآفرینی مبتنی بر ارزش‌های سازمان بین‌المللی كار. ۳۰
 • ۶٫۲٫۲٫ برنامه‌های آموزش كارآفرینی از دیدگاه سازمان بین‌المللی كار. ۳۱
 • ۳٫۲٫ عملكرد ۳۲
 • ۱٫۳٫۲٫ درآمدی بر عملكرد ۳۲
 • ۲٫۳٫۲٫ ارزشیابی عملكرد ۳۹
 • ۳٫۳٫۲٫ ارزیابی عملكرد مدیران. ۴۱
 • ۴٫۳٫۲٫ ملاك‌های عملكرد مدیران. ۴۳
 • ۴٫۲٫ پیشینة تحقیق. ۴۴
 • ۱٫۴٫۲٫ پیشینة تحقیق‌های داخل كشور. ۴۴
 • ۲٫۴٫۲٫ پیشینة تحقیق‌های خارج از كشور. ۴۸
 • فصل سوم : روش شناسی پژوهش
 • ۱٫۳٫ روش تحقیق. ۵۷
 • ۲٫۳٫ جامعة آماری. ۵۷
 • ۳٫۳٫ نمونه و روش نمونه‌گیری. ۵۷
 • ۴٫۳٫ ابزار تحقیق. ۵۸
 • ۱٫۴٫۳٫ پرسشنامة فرهنگ سازمانی. ۵۸
 • ۲٫۴٫۳٫ پرسشنامة كارآفرینی. ۵۹
 • ۳٫۴٫۳٫ پرسشنامة عملكرد ۵۹
 • ۵٫۳٫ روش آماری. ۶۰
 • فصل چهارم : یافته­های پژوهش
 • ۱٫۴٫ مقدمه ۶۲
 • ۲٫۴٫ آزمون طبیعی بودن توزیع داده­ها ۶۶
 • ۳٫۴٫ یافته­های استنباطی. ۶۷
 • فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
 • ۱٫۵٫ بحث و نتیجه‌گیری. ۷۴
 • ۲٫۵٫ محدودیت‌ها و مشكلات تحقیق. ۷۵
 • ۱٫۲٫۵٫ محدودیت‌های در اختیار پژوهشگر. ۷۶
 • ۲٫۲٫۵٫ محدودیت‌های خارج از حیطة پژوهشگر. ۷۶
 • ۳٫۵٫ پیشنهادهای تحقیق. ۷۶
 • ۱٫۳٫۵٫ پیشنهادهای مبتنی بر روش شناختی. ۷۶
 • ۲٫۳٫۵٫ پیشنهادهای مبتنی بر یافته‌های تحقیق. ۷۶
 • پیوست­ها ۷۹
 • منابع ۸۷

 

فهرست جدول­ها

جدول ۱٫۳٫ روایی محتوایی سؤالات مرتبط با پرسشنامة فرهنگ سازمان. ۵۸

جدول ۱٫۴: توزیع فراوانی متغیر«سن» در مدیران وکارکنان. ۶۳

جدول ۲٫۴٫ توزیع فراوانی وضعیت متغیر«جنسیت» در مدیران وکارکنان. ۶۴

جدول ۳٫۴٫ توزیع فراوانی متغیر«میزان تحصیلات» در مدیران وکارکنان. ۶۵

جدول ۴٫۴٫ توزیع فراوانی متغیر«سابقة كار» در مدیران وکارکنان. ۶۵

جدول ۵٫۴٫ آماره­های آزمون کولموگروف اسمیرنف جهت طبیعی بودن توزیع داده­ها ۶۷

جدول ۶٫۴٫ نتایج همبستگی چندگانه بین فرهنگ سازمانی و کارآفرینی  با عملکرد مدیران. ۶۸

جدول ۷٫۴٫ نتایج تحلیل رگرسیون بین فرهنگ سازمانی و کارآفرینی با عملکرد مدیران. ۶۸

جدول ۸٫۴٫ نتایج همبستگی چندگانه بین مولفه­های فرهنگ سازمانی با عملکرد مدیران. ۶۹

جدول ۹٫۴٫ نتایج تحلیل رگرسیون بین متغیر پیشبین مولفه­های فرهنگ سازمانی با عملکرد مدیران  ۷۰

جدول ۱۰٫۴٫ نتایج همبستگی چندگانه بین مولفه­های کار آفرینی با عملکرد مدیران. ۷۱

جدول ۱۱٫۴٫ نتایج تحلیل رگرسیون بین متغیر پیشبین مولفه­های کارآفرینی با عملکرد مدیران. ۷۲

 

فهرست شکل­ها

شكل ۱٫۴: توزیع فراوانی متغیر«سن» در مدیران وکارکنان. ۶۳

شكل ۲٫۴٫ توزیع فراوانی وضعیت متغیر«جنسیت» در مدیران وکارکنان. ۶۴

شكل ۳٫۴٫ توزیع فراوانی متغیر«میزان تحصیلات» در مدیران وکارکنان. ۶۵

شكل ۴٫۴٫ توزیع فراوانی متغیر«سابقة كار» در مدیران وکارکنان. ۶۶

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0