بررسی اعتبار توليدات علمی ايران بر پايه ارزش استنادی آنها : دانلود پایان نامه ارشد علوم تربیتی

بررسی اعتبار توليدات علمی ايران بر پايه ارزش استنادی آنها : دانلود پایان نامه ارشد علوم تربیتی

بسیاری از رشته های علوم انسانی بعلت تاثیر مستقیم در شکل گیری و پرورش جامعه به سمت اهداف والای تربیتی از اهمیت فوق العاده بالایی برخوردار هستند. یکی از این رشته های مهم علوم تربیتی میباشد. هرچه دانش آموختگان این رشته تحصیلی به مدارج بالاتری برسند و کمال گرایی در این رشته را تجربه کنند مطمئنا جامعه تربیتی و پرورشی کامل تری خواهیم داشت. چنانچه بسیاری از کشورهای پیشرفته این هدف را دنبال میکنند و بالاترین اهمیت را برای نظام تربیتی و پرورشی خود قائل هستند. سایت مسترداک در ادامه معرفی سری  پایان نامه های جدید مقطع ارشد به سراغ رشته مهم و تاثیر گذار علوم تربیتی رفته و در ادامه پایان نامه ای با عنوان بررسی اعتبار توليدات علمی ايران بر پايه ارزش استنادی آنها در  ۱۵۲ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم مینماید.

چکیده پایان نامه بررسی اعتبار توليدات علمی ايران بر پايه ارزش استنادی آنها (نمونه مورد مطالعه مقاله‌های انگليسی زبان حوزه شيمی ) :

 

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسي اعتبار مقالات ايراني حوزه شيمي  بر پايه ارزش استنادي آنها مي‌باشد. ارزش استنادي بر اساس شاخص‌هاي بسامد متني استناد، سهم استناد متني و جايگاه استنادي محاسبه شده است.

روش: پژوهش حاضر به روش تحليل استنادي صورت گرفته است. گردآوري داده‌ها به روش تحليل استنادي با رويكرد تحليل بافتار صورت گرفته و براي تجزيه و تحليل داده‌ها از آمار توصيفي و آزمون همبستگي اسپيرمن استفاده شده است.

يافته‌ها: در اين پژوهش از روش نمونه گيري هدفمند استفاده شده است و ۹۵۵ مقاله استناد کننده به ۵۱۷ مقاله ايراني مورد بررسي قرار گرفته است. اين مقالات ۱۴۳۴ استناد متني به مقالات ایرانی داده اند كه ۱۵۵ مورد (برابر با ۱۶ درصد) ازآنها خود‌استنادي است. در شاخص سهم استناد متني ۷۴/۶۶ درصد از مقالات داراي كمترين مقدار سهم استناد متني و۲۶/۳۳ درصد نيز مقاديري بين ۱ تا بيش از ۶ را به خود اختصاص دادند. يافته‌ها، همچنين، نشان داد در شاخص جايگاه استنادي، ۵/۹۱درصد از مقالات داراي كمترين مقدار و درصد ناچيزي از مقالات نيز مقاديري بين ۱/۱ تا بيش از ۵ را بدست آورده‌اند. همچنين، ۶۸/۶۱ درصد از مقالات ايراني استنادهاي خود را از بخش‌هاي مقدماتي مقالات استنادكننده بدست آورده‌اند. يافته‌ها بيانگر آن است که استناد پيش‌بين مناسبي براي بسامد متني استناد و جايگاه استنادي است. بسامد متني استناد نيز پيش‌بين مناسبي براي جايگاه استنادي است اما بعد از حذف خوداستنادي چنين رابطه‌اي مشاهده نگرديد. ضريب تاثير مجلات استنادكننده نيز با هيچكدام از شاخص‌هاي مورد بررسي رابطه معناداري ندارد.

نتيجه‌گيري: با آن كه ايران به لحاظ ميزان رشد توليدات علمي جايگاه بالايي در ميان كشورهاي جهان دارد اما بررسي ارزش استنادي مقالات حوزه شيمي ايران نشان داد بيشينه مقالات از كمترين ارزش استنادي برخوردار بوده­اند. يافته‌ها، همچنين، نشان داد اگر در سامانه ارزيابي پژوهشي كشور به ارزيابي دقيق­تر و عینی­ترمقالات مورد نياز باشد، بهتر است ارزيابي‌هاي كيفي حاصل از شاخص‌هاي ارزشگذاري شده را جايگزين ارزيابي كمي و سطحي مبتني بر شمارش ساده استناد نمود.

كليدواژه: استناد،ارزش استنادي، بسامد متني استناد، سهم استناد متني، جايگاه استنادي، شیمی، ایران

 

هدف کلی

از این پژوهش عبارتست از بررسی اعتبار مقالات ایرانی در حوزه شیمی بر پایه ارزش استنادی آنها.

اهداف جزيي

بررسی رابطه بین میزان استناد به مقالات ایرانی حوزه شیمی در سال ۲۰۱۰ میلادی و بسامد متنی استنادهاي آنها ؛

تعیین سهم استناد متنی مقالات و نویسندگان ایرانی حوزه شیمی در سال ۲۰۱۰ میلادی ؛

بررسی رابطه بین میزان استناد به مقالات ایرانی حوزه شیمی در سال ۲۰۱۰ میلادی و سهم استناد متنی آنها ؛

تعیین درصد مقالات ایرانی حوزه شيمي در سال ۲۰۱۰ میلادی به لحاظ جایگاه های استنادی ؛

بررسی رابطه بین میزان استناد به مقالات ایرانی حوزه شیمی در سال ۲۰۱۰ میلادی و جایگاه استنادی آنها ؛

بررسی رابطه بین میزان بسامد متنی استناد به مقالات ایرانی حوزه شیمی در سال ۲۰۱۰ میلادی و جایگاه استنادی آنها ؛

تعیین برترین مقالات و نويسندگان ایرانی در شاخص های استناد، بسامد متنی استناد، سهم استنادمتنی و جایگاه استنادی؛

 

 اهداف فرعی

بررسی رابطه بین سهم استناد متنی مقالات ایرانی حوزه شیمی در سال ۲۰۱۰ میلادی و ضریب تاثیر مجلات استناد‌کننده به آنها ؛

بررسی رابطه بین ارزش جایگاه استنادی مقالات ایرانی حوزه شیمی در سال ۲۰۱۰ میلادی و ضریب تاثیر مجلات استناد‌کننده به آنها ؛

بررسی رابطه بین فراواني استناد به  مقالات ایرانی حوزه شیمی در سال ۲۰۱۰ میلادی و ضریب تاثیر مجلات استناد‌کننده به آنها ؛

 

فهرست مطالب

 • فصل اول : مقدمه
 • ۱-۱٫ کلیات     ۲
 • ۱-۲-بیان مساله ۳
 • ۱-۳٫  ضرورت و اهمیت پژوهش       ۵
 • ۱-۴٫  اهداف پژوهش   ۶
 • ۱-۴-۱٫ هدف کلی       ۶
 • ۱-۴-۲٫ اهداف جزيي   ۶
 • ۱-۴-۳٫ اهداف فرعی   ۷
 • ۱-۵٫ پرسش‌هاي پژوهش        ۷
 • ۱-۵-۱٫ پرسش های فرعی      ۸
 • ۱-۶٫ تعاریف  مفهومي ۸
 • فصل دوم: مباني نظري و پيشينه پژوهش
 • ۲-۱٫ مباني نظري       ۱۱
 • ۲-۱-۱٫ مقدمه  ۱۱
 • ۲-۱-۲٫ تولید علم        ۱۱
 • ۲-۱-۳٫ شاخص های کمی و کیفی علم  ۱۲
 • ۲-۱-۳-۱٫ استناد        ۱۲
 • ۲-۱-۳-۲٫ انواع استناد در مطالعات تحلیل استنادی      ۱۴
 • ۲-۱-۴٫ رفتار استنادی  ۱۵
 • ۲-۱-۴-۱٫ نظریه‌های رفتار استنادی    ۱۶
 • ۲-۱-۴-۱-۱٫ نظریه هنجاری استناد     ۱۷
 • ۲-۱-۴-۱-۲ . رهیافت ساختار اجتماعی رفتار استنادی  ۱۸
 • ۲-۱-۴-۱-۳٫ نظريه چند بعدی استناد    ۱۹
 • ۲-۱-۴-۱-۴٫ سایر تحلیل ها     ۲۱
 • ۲-۱-۵٫ پیچیدگی انگیزه های استناد     ۲۲
 • ۲-۱-۶٫ انگیزه های عدم استناد ۲۳
 • ۲-۱-۷٫ روش‌های بررسی انگیزه‌های استناد    ۲۴
 • ۲-۱-۷-۱٫ بررسی رفتاراستنادی بر اساس میزان استفاده ازمنابع مورد استناد    ۲۷
 • ۲-۱-۸٫ نتیجه گیری    ۳۰
 • ۲-۲٫ پیشینه تحقیق      ۳۲
 • ۲-۲-۱٫ مقدمه  ۳۲
 • ۲-۲-۲٫ تولید علم در ایران      ۳۳
 • ۲-۲-۲-۱٫ اثرگذاری علم ایران ۳۵
 • ۲-۲-۲-۲٫ تولید علم ایران در حوزه شیمی       ۳۶
 • ۲-۲-۲-۲-۱٫ اثرگذاری مقالات ایران درحوزه شیمی     ۳۸
 • ۲-۲-۳٫ ارزش استنادها به آثارایرانی به طور كلي و در حوزه شيمي     ۳۹
 • ۲-۲-۴٫ بررسی ارزش استنادها درجهان         ۴۰
 • ۲-۲-۴-۱٫ سنجش ارزش استنادي بر پايه نوع استناد    ۴۰
 • ۲-۲-۴-۲٫  سنجش ارزش استنادي بر پایه جایگاه استناد          ۴۴
 • ۲-۲-۴-۳٫ سنجش ارزش استنادي بر پايه بسامد متني استناد     ۴۷
 • ۲-۲-۵٫ بررسي انگيزه هاي استناد      ۴۸
 • ۲-۲-۶٫ بررسي انگیزه‌‌های عدم استناد  ۴۹
 • ۲-۲-۷٫ خود استنادي   ۴۹
 • ۲-۲-۸٫ نتیجه گیری    ۵۱
 • فصل سوم: روش شناسي پژوهش
 • ۳-۱٫ مقدمه      ۵۵
 • ۳-۲٫ روش پژوهش     ۵۵
 • ۳-۳٫ جامعه پژوهش    ۵۵
 • ۳-۴٫  منبع و ابزار گردآوری داده ها    ۵۶
 • ۳-۵٫ روش گردآوری داده ها    ۵۷
 • ۳-۵-۱٫ توليدات علمي ايران    ۵۷
 • ۳-۵-۲٫ استنادها به مقالات ايران        ۵۷
 • ۳-۶ . تعاریف  عملیاتی ۵۸
 • ۳-۷٫ ابزار تجزیه و تحلیل داده ها       ۶۰
 • ۳-۸٫ روش تجزيه وتحليل داده‌ها         ۶۰
 • ۳-۸-۱ . روش محاسبه شاخص‌ها        ۶۰
 • ۳-۸-۱-۱٫ شاخص بسامد متني استناد    ۶۰
 • ۳-۸-۱-۲٫ شاخص سهم استناد متني     ۶۱
 • ۳-۸-۱-۳٫ شاخص جايگاه استنادی       ۶۱
 • ۳-۸-۱-۳-۱٫ ارزش‌گذاری مقالات بر اساس شاخص جايگاه استنادی     ۶۲
 • ۳-۸-۱-۴٫ ضريب تاثير مجلات استنادكننده      ۶۳
 • ۳-۸-۱-۵٫ كنترل متغير خوداستنادي در نتايج پژوهش   ۶۳
 • فصل چهارم: يافته ها
 • ۴-۱٫ مقدمه      ۶۵
 • ۴-۲٫ یافته های توصيفي         ۶۵
 • ۴-۳٫  بررسی رابطه‌ي ميان فراواني استناد و بسامد متني استناد          ۶۷
 • ۴-۴٫ وضعیت سهم استناد متني مقالات ایرانی حوزه شیمی       ۶۹
 • ۴-۵٫ بررسی رابطه‌ي میان فراوانی استناد و سهم استناد متنی   ۷۰
 • ۴-۶٫  وضعيت مقالات ايراني به لحاظ شاخص جايگاه  استنادي ۷۰
 • ۴-۷٫ بررسی رابطه‌ي بین فراواني استناد و ارزش جایگاهي استناد      ۷۳
 • ۴-۸٫  بررسی رابطه‌ي بین بسامد متني استناد و ارزش جایگاهي استناد ۷۴
 • ۴-۹٫ مقالات برتر       ۷۵
 • ۴-۹-۱٫ رتبه بندی مقالات برتر به لحاظ سهم استناد متنی         ۷۵
 • ۴-۹-۱-۱٫ رتبه بندی نویسندگان ایرانی به لحاظ شاخص سهم استناد متنی         ۷۷
 • ۴-۹-۲ . برترین مقالات به لحاظ شاخص استناد          ۷۹
 • ۴-۱۲-۳٫ برترين مقالات به لحاظ شاخص بسامد متني استناد     ۸۱
 • ۴-۹-۳-۱٫ نويسندگان برتر به لحاظ شاخص بسامد متني استناد   ۸۳
 • ۴-۹-۴٫ مقالات برتر به لحاظ شاخص جایگاهی استناد   ۸۴
 • ۴-۹-۵٫ برترين مقالات در چهار شاخص مورد بررسي ۸۶
 • ۴-۱۰٫ رابطه ميان ارزش سهم استناد متني مقالات ايراني و ضريب تاثير مجلات استناد كننده    ۸۸
 • ۴-۱۱٫ رابطه ميان جايگاه استنادی مقالات ايراني و ضريب تاثير مجلات
 • استناد كننده      ۸۸
 • ۴-۱۲٫ رابطه ميان فراواني استناد مقالات ايراني و ضريب تاثير مجلات استناد كننده     ۸۹
 • فصل پنجم: بحث،نتيجه گيري و پيشنهادات
 • ۵-۱٫ مقدمه      ۹۱
 • ۵-۲٫ آیا رابطه معني‌داري میان فراوانی استناد به مقالات شيميدانان ایرانی و بسامد متنی استناد آنها وجود دارد؟  ۹۱
 • ۵-۳٫ وضعیت مقالات ایرانی حوزه شیمی به لحاظ شاخص سهم استناد متنی چگونه است؟        ۹۴
 • ۵-۴٫ آیا رابطه معني داري میان فراوانی استناد به مقالات ایرانی و سهم استناد‌ متنی آنها وجود دارد؟     ۹۷
 • ۵-۵٫ فراوانی استناد به مقالات ایرانی به لحاظ ارزش جایگاه استنادی آنها چگونه است؟ ۹۸
 • ۵-۶٫ آیا رابطه  معني‌داري میان فراوانی استناد به مقالات ایرانی و ارزش جایگاه استنادی آنها وجود دارد؟       ۱۰۲
 • ۵-۷٫ آیا رابطه  معني‌داري میان بسامد متني استناد به مقالات ایرانی و ارزش جایگاه استنادی آنها وجود دارد؟   ۱۰۴
 • ۵-۸٫ برترین مقالات ایران در شاخص های مورد بررسی این پژوهش کدامند؟  ۱۰۵
 • ۵-۹٫ آیا رابطه معني‌داري بین سهم استناد متنی مقالات ایرانی و ضریب تاثیر مجلات استناد کننده به آنها وجود دارد؟          ۱۰۷
 • ۵-۱۰٫ آیا رابطه معني‌داري بین ارزش جایگاه استنادی مقالات ایرانی و ضریب تاثیر مجلات استناد کننده به آنها وجود دارد؟     ۱۰۸
 • ۵-۱۱٫ آیا رابطه معناداري بین فراوانی استناد به مقالات ایرانی و ضریب تاثیر مجلات استناد کننده به آنها وجود دارد؟   ۱۰۹
 • ۵-۱۲٫ نتيجه گيري      ۱۱۱
 • ۵-۱۳٫ پيشنهادهاي كاربردي    ۱۱۳
 • ۵-۱۴٫ پيشنهادهايي براي پژوهش‌هاي آينده      ۱۱۴
 • منابع و مآخذ
 • منابع فارسي    ۱۱۶
 • منابع انگليسي  ۱۱۹
 • پيوست ها
 • پیوست ۱ :  فرواني مقالات و ضريب تاثير مجلات استناد کننده به مفالات ایرانی که دارای جایگاه‌های مورد نظرپژوهش حاضر هستند.      ۱۲۵
 • پيوست۲: نتايج تحليل شاخص‌هاي پژوهش در سطح نويسنده    ۱۳۲
 • پیوست ۳: جدول رتبه بندی  نویسندگان  بر اساس  فراوانی خود استنادی و سهم استناد متنی

 

فهرست جدول‌ها

 • جدول ۴- ۱٫ وضعیت استناد به مقالات ایرانی به لحاظ شاخص‌های استنادی   ۶۵
 • جدول ۴-۲٫ نتايج آزمون همبستگي اسپيرمن ميان فراواني استناد و بسامد متني استناد  ۶۸
 • جدول ۴-۳٫ فراوانی مقالات بر اساس مقادیر سهم استناد متنی   ۶۹
 • جدول ۴-۴٫ دسته‌بندی مقالات بر پایه مقادير ارزش جایگاهی استناد  ۷۱
 • جدول۴-۵٫ وضعیت مقالات ایرانی بر حسب جايگاه استنادی آنها قبل و بعد از حذف خوداستنادی   ۷۲
 • جدول۴-۶٫ نتايج آزمون همبستگي اسپيرمن ميان فراواني استناد و شاخص جايگاهي استناد  ۷۳
 • جدول۴-۷٫ نتايج آزمون همبستگي اسپيرمن ميان بسامد متني استناد و شاخص جايگاهي استناد  ۷۴
 • جدول ۴- ۸٫ ده مقاله برتر به لحاظ شاخص سهم استناد متني   ۷۷
 • جدول۴-۹٫ ده نویسنده برتر ایرانی از لحاظ شاخص سهم استناد متنی   ۷۹
 • جدول۴-۱۰٫ فراوانی مقالات بر اساس مقادیر استناد  ۸۰
 • جدول۴-۱۱٫ ده مقاله برتر به لحاظ شاخص استناد  ۸۱
 • جدول۴-۱۲٫ فراوانی مقالات بر اساس مقادیر بسامد متني استناد  ۸۲
 • جدول ۴- ۱۳ : ده مقاله برتر به لحاظ شاخص بسامد متنی استناد  ۸۳
 • جدول ۴- ۱۴٫ ده نویسنده برتر به لحاظ شاخص بسامد متنی استناد  ۸۴
 • جدول ۴-۱۵٫ ده مقاله  برتر  به لحاظ شاخص جايگاهي استناد  ۸۵
 • جدول۴-۱۶٫ برترين مقالات در شاخص‌هاي مورد بررسي   ۸۶
 • جدول۴-۱۷٫ دسته بندی مقالات ایرانی بر اساس ضریب تاثیر مجلات استنادکننده  ۸۷
 • جدول ۴-۱۸ .  نتايج آزمون همبستگی  اسپيرمن ميان شاخص جایگاهي استناد و ضریب تاثیر مجلات استناد‌ کننده  ۸۹

 

| آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0