بررسی اقتصادی کشت دانه های روغنی با رويکرد الگوی بهينه کشت براساس اصل مزيت نسبی : پایان نامه ارشد کشاورزی

بررسی اقتصادی کشت دانه های روغنی با رويکرد الگوی بهينه کشت براساس اصل مزيت نسبی : پایان نامه ارشد کشاورزی

کشور عزیزمان ایران با توجه به تنوع اقلیم ، آب و هوای مطبوع و اراضی وسیعی که در اختیار دارد در صورت مدیریت در عرصه کشاورزی میتواند یکی از قطب های بلامنازع کشاورزی دنیا باشد و با پرورش دانش آموختگان خبره در گرایش های مختلف رشته کشاورزی میتوان به این مهم نایل آمد. مسترداک در ادامه به معرفی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کشاورزی میپردازد. پایان نامه حاضر با عنوان” بررسی اقتصادی کشت دانه های روغنی با رويکرد الگوی بهينه کشت براساس اصل مزيت نسبی (مطالعه موردی: شهرستان ساری) ” با گرایش اقتصاد کشاورزی و با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم شما دانشجویان عزیز میگردد.

 

چکیده پایان نامه بررسی اقتصادی کشت دانه های روغنی با رويکرد الگوی بهينه کشت براساس اصل مزيت نسبی (مطالعه موردی: شهرستان ساری) :

در مطالعه حاضر، الگوي بهينه کشت محصولات زراعي شهرستان ساري با تاکيد بر دانه ­هاي روغني در شرايط حمايت و عدم حمايت دولت مورد بررسي قرار گرفت. براي اين منظور ابتدا الگوي کشت در شرايط فعلي محاسبه و سپس با محاسبه سودآوري اجتماعي با استفاده از روش ماتريس تحليل سياستي، الگوي کشت در شرايط نبود حمايت­هاي دولت محاسبه شد. اطلاعات مورد نياز از طريق تکميل ۵۹۱ پرسشنامه در سال زراعي ۸۸-۱۳۸۷ و همچنين اطلاعات جهادکشاورزي جمع ­آوري گرديد. محصولات مورد بررسي شامل گندم، برنج، جو، سويا و کلزا مي­باشند.

نتايج حاصل از بررسي الگوي بهينه کشت منطقه نشان داد که با تخصيص منابع موجود، مقدار کشت سويا نسبت به حالت فعلي ۴۵ درصد کاهش و سطح زيرکشت کلزا ۲۷/۱۸ درصد افزايش مي­يابد. همچنين بررسي قيمت­هاي سايه‏اي مدل بازاري نشان مي­دهد که زمين و نيروي­کار در فصول بهار، پاييز و زمستان از عوامل محدودکننده در کشت منطقه مي­باشند. براي محاسبه سودآوري اجتماعي محصولات مورد نظر، ابتدا اقدام به برآورد قيمت­هاي سايه­اي شد.

بررسي شاخص­هاي مزيت­ نسبي محصولات نشان مي­دهد که از بين محصولات مورد بررسي، جو داراي مزيت نيست. همجنين، با توجه به نتايج حاصل از تخمين مدل اجتماعي (حذف حمايت­ هاي دولت)، عدم حمايت دولت از کشاورزان منطقه سبب شد که محصولات سويا و کلزا به عنوان اصلي ­ترين دانه ­هاي روغني منطقه از کشت بهينه منطقه خارج شوند. اين موضوع نشان مي­دهد که حمايت­هاي دولت در کاشت اين محصولات کاملا موثر و مفيد واقع شده است و بدون اين حمايت­ها، توليد دانه ­هاي روغني عملا غيرممکن خواهد بود.

 

مهمترين اهداف اين تحقيق به شرح ذيل مي­باشد:

۱- بررسي شرايط موجود استان از لحاظ سطح زير کشت و عملکرد دانه­ هاي روغني در مقايسه با ساير استان­هاي کشور

۲- تعيين الگوي کشت بهينه محصولات زراعي شهرستان و بررسي جايگاه دانه­ هاي روغني در بين محصولات زراعي با توجه به امکانات و منابع موجود و بدون در نظر گرفتن شاخص مزيت­ نسبي

۳- تعيين قيمت سايه­اي منابع مورد استفاده در محصولات زراعي وتعيين دامنه تغييرات منابع موجود و ميزان فراواني آن­ها بالاخص دانه­ هاي روغني شهرستان ساري

۴- بررسي الگوي کشت بهينه محصولات زراعي شهرستان پس از اعمال قيمت­هاي بازاري و اعمال شاخص مزيت­نسبي و بررسي مجدد جايگاه کشت دانه­ هاي روغني در منطقه

۵- بررسي تاثير حمايت­هاي دولت پس از اعمال قيمت­هاي سا­يه­اي عوامل توليد در کشت دانه ‏هاي روغني در منطقه

۶- بررسي تاثير سياست ارزش­گذاري نرخ ارز بر الگوي بهينه کشت در حالت اعمال سود اجتماعي

۶- معرفي عوامل موثر بر تغيير يا عدم تغيير الگوي بهينه کشت و همچنين عوامل محدود کننده افزايش سطح زير کشت و توليد دانه ­هاي روغني در منطقه

فهرست مطالب

فصل اول (کليات)

۱-۱ مقدمه……………..۱۵

۱-۲ مشخصات جغرافيايي و اقليمي ساري……….۱۶

۱-۳ فرضيه­ هاي تحقيق……………۱۸

۱-۴ مهمترين اهداف تحقيق…. …۱۸

۱-۵ نتايج مورد استفاده پس از انجام تحقيق……..۱۸

۱-۶ جنبة جديد بودن و نو آوري طرح……..۱۸

۱-۷  دانه ­هاي روغني…….۱۹

۱-۷-۱ کلزا…..۲۱

۱-۷-۲ سويا….۲۱

۱-۷-۳ آفتابگردان………..۲۲

۱-۷-۴ گلرنگ……….۲۲

۱-۷-۵ سطح زيرکشت ، توليد و عملکرد دانه­ هاي روغني………….۲۳

۱-۷-۵-۱ ايران……………..۲۳

۱-۷-۵-۲ مازندران و ساري…………۲۳

۱-۷-۵-۳ واردات وصادرات دانه ­هاي روغني………..۲۶

۱-۸ يارانه ­ها………….۲۷

۱-۸-۱ سياست­هاي عمده حمايت در بخش کشاورزي…………۲۸

۱-۸-۲ سياست­هاي حمايتي در بخش کشاورزي ايران……………..۲۹

۱-۸-۳ يارانه ­هاي کشاورزي……………….۲۹

۱-۸-۳-۱ يارانه نهاده ­هاي کود شيميايي، سم و بذر…………………………۳۰

۱-۸-۳-۲ يارانه ماشين­هاي کشاورزي……………………….۳۰

۱-۸-۳-۳ يارانه سود تسهيلات………………..۳۱

۱-۸-۳-۴ يارانه حق بيمه محصولات کشاورزي و دامي………………..۳۱

۱-۸-۴ اهداف پرداخت يارانه……………………….۳۱

۱-۹ متدولوژي تحقيق………………..۳۲

۱-۱۰ روش نمونه­ گيري………..۳۲

فصل دوم (مروری بر منابع)

۲-۱ مقدمه……………۳۶

۲-۲مطالعات در زمينه­ي کاربرد برنامه­ ريزي رياضي ……۳۶

۲-۲-۱ مطالعات خارجي…..۳۶

۲-۲-۲ مطالعات داخلي………..۳۸

۲-۳ مطالعات در زمينه­ي دانه ­هاي روغني……. ….۴۱

۲-۳-۱ مطالعات داخلي……….۴۱

۲-۴ مطالعات در زمينه­ ي سياست­هاي حمايتي دولت……….۴۳

۲-۴-۱ مطالعات خارجي………۴۴

۲-۴-۲ مطالعات داخلي……۴۵

۲-۵ مطالعات در زمينه ­ي بررسي مزيت نسبي محصولات کشاورزي………۴۷

۲-۵-۱ مطالعات خارجي… ……۴۷

۲-۵-۲ مطالعات داخلي…………۴۹

 

فصل سوم (روش تحقيق)

۳-۱ مقدمه………………۵۴

۳-۲ برنامه­ريزي رياضي و مدل مزرعه………….۵۴

۳-۲-۱ يک مدل ساده……….۵۵

۳-۲-۲ فرضيه ­هاي برنامه ­ريزي خطي……….۵۷

۳-۲-۳ دوگانگي……..۵۸

۳-۲-۴  مشکلات محاسباتي در برنامه ­ريزي خطی………۶۱

۳-۲-۴-۱  نامحدود بودن………. …۶۱

۳-۲-۴-۲ نازايي……….۶۱

۳-۲-۵ بررسي­هاي پس از بهينه ­سازي…… …..۶۲

۳-۳ مدل کاليبره و برآورد ميزان منابع در شرايط موجود…. ……۶۲

۳-۴ مزيت نسبي…… ..۶۳

۳-۴-۱ ماتريس تحليل سياستي ((PAM.. …..65

۳-۴-۱-۱ شاخصDRC يا شاخص هزينه منابع داخلي……..۶۷

۳-۴-۱-۲ شاخصSCB يا شاخص هزينه به منفعت اجتماعي… …. ۶۹

۳-۴-۱-۳ شاخصNPIC يا شاخص ضريب حمايت اسمي از نهاده ­ها……….۶۹

۳-۴-۱-۴ شاخصNPC يا شاخص حمايت اسمي از بازار محصول. ….. ۷۰

۳-۴-۱-۵ شاخصEPC يا شاخص حمايت موثر از محصول……….۷۰

۳-۴-۱-۶ شاخصNSP يا شاخص سودآوري خالص اجتماعي…. ….۷۱

۳-۴-۲ عوامل موثر در محاسبه مزيت نسبي… ……۷۱

۳-۴-۲-۱ قيمت سايه­اي….. …۷۲

۳-۴-۲-۲ عوامل توليد…….. ..۷۲

۳-۴-۲-۲-۱ نهاده ­هاي قابل تجارت (مبادله­اي)……۷۲

۳-۴-۲-۲-۲ نهاده ­هاي غير قابل تجارت (داخلي)………..۷۲

۳-۴-۲-۲-۲-۱ روش اول……….۷۲

۳-۴-۲-۲-۲-۲ روش دوم……….۷۲

۳-۴-۲-۲-۳ نرخ سايه­اي ارز…….. ……۷۳

۳-۴-۲-۲-۳-۱ روش اول………..۷۳

۳-۴-۲-۲-۳-۲ روش دوم………..۷۴

۳-۴-۲-۲-۴ قيمت سايه­اي محصول……..۷۴

۳-۴-۳ مزيت­ نسبي به عنوان محدوديت…. ……۷۵

 

فصل چهارم (بحث و نتايج)

۴-۱ مقدمه………..۷۹

۴-۲ نهاده­هاي مورد نياز براي  توليد يک هکتار از محصولات مورد بررسي…….۷۹

۴-۳ تدوين مدل برنامه ­ريزي……………..۸۵

۴-۳-۱ مدل کاليبره براي الگوي برنامه­ ريزي خطي (شناسايي مقادير سمت راست)………۸۵

۴-۳-۱-۱ معرفي محدوديت­ها…………۸۶

۴-۳-۱-۲ مقادير سمت راست…۸۷

۴-۴ تخمين مدل اصلي برنامه ­ريزي………..۸۸

۴-۴-۱ معرفي مدل برنامه ­ريزي……..۸۸

۴-۴-۲ معرفي محدوديت­ها………..۹۰

۴-۴-۳ نتايج تخمين مدل برنامه­ريزي اوليه ( بر اساس قيمت­هاي بازاري)………..۹۱

۴-۴-۴ اثر کاهش و افزايش هزينه ­ها روی الگوی کشت منطقه……….۹۴

۴-۵ مزيت نسبي……………….۹۵

۴-۵-۱ قيمت­هاي سايه­اي…………۹۵

۴-۵-۱-۱ نرخ ارز…………۹۵

۴-۵-۱-۲ کود شيميايي……. …….۹۵

۴-۵-۱-۳ سموم شيميايي………….۹۶

۴-۵-۱-۴ بذر……………..۹۷

۴-۵-۱-۵ زمين……………۹۷

۴-۵-۱-۶ نيروي کار…………….۹۷

۴-۵-۱-۷ ماشين ­آلات……..۹۸

۴-۵-۱-۸ آب…………..۹۹

۴-۵-۱-۹ سوخت و حامل­هاي انرژي ……..۹۹

۴-۵-۱-۱۰ حمل و نقل……….۱۰۰

۴-۵-۱-۱۱ محصول……….۱۰۱

۴-۵-۲ محاسبه مزيت­ نسبي………….۱۰۱

۴-۵-۲-۱ سوياي بهاره………..۱۰۱

۴-۵-۲-۲ برنج……………۱۰۲

۴-۵-۲-۳ کلزا………………….۱۰۲

۴-۵-۲-۴ گندم……………۱۰۳

۴-۵-۲-۵ جو………۱۰۴

۴-۵-۲-۶ بررسی تاثير نرخ ارز بر مزيت­ نسبی….۱۰۵

۴-۶ تدوين مدل برنامه ­ريزي­ خطي، توام با اصل مزيت نسبي (سودآوري اجتماعي)………..۱۰۶

۴-۶-۱ معرفي مدل برنامه ريزي……………۱۰۶

۴-۶-۲ معرفي محدوديت­ها……..۱۰۷

۴-۶-۳ نتايج تخمين مدل برنامه ­ريزي ثانويه ( بر اساس قيمت­هاي سايه­اي)………………..۱۰۸

۴-۶-۴ تحليل حساسيت ارزش­گذاري نرخ ارز و تاثير آن روي الگوي بهينه کشت…….۱۱۰

۴-۶-۵ بررسي الگوي بهينه کشت در حالت چهارم ( نرخ ارز معادل ۱۵۰۰۰ ريال)…….۱۱۳

۴-۶-۵-۱ معرفي مدل برنامه­ ريزي………………………………………………………………..۱۱۳

۴-۶-۵-۲ نتايج تخمين مدل برنامه ­ريزي ( بر اساس نرخ ارز ۱۵۰۰۰ ريال)……………۱۱۴

۴-۶-۶ بررسي الگوي بهينه کشت در حالت ششم ( نرخ ارز معادل ۱۷۰۰۰ ريال)……….۱۱۶

۴-۶-۶-۱ معرفي مدل برنامه ­ريزي….. ……..۱۱۶

۴-۶-۶-۲ نتايج تخمين مدل برنامه ­ريزي ( بر اساس نرخ ارز ۱۷۰۰۰ريال)…………….۱۱۷

۴-۷ مقايسه نتايج مدل­هاي برآورد شده با وضع موجود……….۱۱۹

 

فصل پنجم (نتيجه­ گيری و پيشنهادات)

۵-۱ نتيجه­ گيری و پيشنهادات………..۱۲۲

منابع…………………..۱۲۵

پيوست…………۱۳۰

 

ج

 

فهرست جداول

شماره جدول عنوان جدول شماره صفحه
۱-۱ سرانه مصرف روغن آشکار بدون محاسبه روغن زيتون، پيه، کره و روغن ماهي

(فقط روغن نباتي و کره­نباتي) در ايران

۷
۱-۲ سطح زيرکشت، توليد و ميزان عملکرد محصولات ((آفتابگردان، سويا و کلزا)) در کشور بين سال­هاي ۸۷-۱۳۷۲ ۱۱
۱-۳ سطح زيرکشت، توليد و ميزان عملکرد محصولات ((آفتابگردان، سويا و کلزا)) در استان مازندران بين سال­هاي۸۷-۱۳۷۲ ۱۲
۱-۴ سطح زير کشت، توليد و عملکرد کلزا، سويا و آفتابگردان در شهرستان ساري

در سال­هاي زراعي ۸۷-۱۳۸۳

۱۳
۱-۵ سطح زير کشت کنجد در استان مازندران بين سالهاي ۸۶-۱۳۷۹ ۱۳
۱-۶ وضعيت عمومي مراکز خدمات جهادکشاورزي دهستان­هاي تابعه در شهرستان ساری ۲۱
۳-۱  ماتريس برنامه­ريزي خطي ۴۳
۳-۲ جدول شماره۳-۲ چارچوب ماتريس تحليل سياستي ۵۲
۴-۱ سطح زيرکشت محصولات مورد مطالعه در شهرستان ساري در سال زراعي ۸۸-۱۳۸۷ ۶۷
۴-۲ ميانگين، حداقل، حداکثر و انحراف معيار نهاده ­هاي مورد استفاده در توليد سوياي بهاره شهرستان ساري ۶۸
۴-۳ ميانگين، حداقل، حداکثر و انحراف معيار نهاده ­هاي مورد استفاده

در توليد کلزا شهرستان ساري

۶۹
۴-۴ ميانگين، حداقل، حداکثر و انحراف معيار نهاده­ هاي مورد استفاده

در توليد برنج شهرستان ساري

۷۰
۴-۵ ميانگين، حداقل، حداکثر و انحراف معيار نهاده ­هاي مورد استفاده در توليد گندم شهرستان ساري ۷۱
۴-۶ ميانگين، حداقل، حداکثر و انحراف معيار نهاده­هاي مورد استفاده در توليد جو شهرستان ساري ۷۲
۴-۷ مقادير محاسبه شده براي مقادير سمت راست برنامه توسط برنامه­ريزي کاليبره ۷۶
۴-۸ نتايج حاصل از مدل برنامه ­ريزي خطي براي تعيين الگوي بهينه کشت  بر اساس قيمت­هاي بازاري در شهرستان ساري در سال زراعي ۸۸-۱۳۸۷ ۸۱
۴-۹ سود محصولات سويا و کلزا در اثر کاهش يا افزايش هزينه ­ها ۸۲
۴-۱۰ کمترين و بيشترين مقادير قابل اخذ براي سودهاي بازاري محصولات در صورت کاهش هزينه ­ها به ميزان سه درصد ۸۲
۴-۱۱ کمترين و بيشترين مقادير قابل اخذ براي سودهاي بازاري محصولات در صورت افزايش هزينه­ ها به ميزان سه درصد ۸۳
۴-۱۲ محاسبه قيمت بازاری کود شيميايي در سال ۱۳۸۷ ۸۴
۴-۱۳ قيمت سايه­اي کود شيميايي در سال ۱۳۸۷ ۸۴

 

 

ح

 

فهرست جداول

شماره جدول عنوان جدول شماره صفحه
۴-۱۴ ارزش سايه­اي بذر مصرف شده براي توليد هر يک از محصولات مورد مطالعه در شهرستان ساري در سال ۱۳۸۷ ۸۵
۴-۱۵ هزينه اجاره زمين براي توليد يک تن از محصولات مورد بررسي (ارزش سايه­اي زمين) در سال ۱۳۸۷ ۸۶
۴-۱۶ محاسبه ارزش سايه­اي ماشين­ آلات کشاورزي براي گندم، جو و کلزا در شهرستان ساری (سال زراعی ۸۸-۱۳۸۷) ۸۷
۴-۱۷ محاسبه ارزش سايه­اي ماشين­ آلات کشاورزي براي برنج و سويا بهاره در شهرستان ساری (سال زراعی ۸۸-۱۳۸۷) ۸۷
۴-۱۸ محاسبه ارزش سايه­اي هر کيلوگرم از محصولات مورد بررسي در شهرستان ساري در سال ۸۹
۴-۱۹ متوسط درآمد و هزينه نهاده ­هاي قابل مبادله و غير قابل مبادله سوياي بهاره بر حسب قيمت­هاي بازاري و سايه­اي در شهرستان ساري ۹۰
۴-۲۰ متوسط درآمد و هزينه نهاده ­هاي قابل مبادله و غير قابل مبادله برنج بر حسب قيمت­هاي بازاري و سايه­اي در شهرستان ساري ۹۱
۴-۲۱ متوسط درآمد و هزينه نهاده­ هاي قابل مبادله و غير قابل مبادله کلزا بر حسب قيمت­هاي بازاري و سايه­اي در شهرستان ساري ۹۲
۴-۲۲ متوسط درآمد و هزينه نهاده ­هاي قابل مبادله و غير قابل مبادله گندم بر حسب قيمت­هاي بازاري و سايه­اي در شهرستان ساري ۹۲
۴-۲۳ متوسط درآمد و هزينه نهاده ­هاي قابل مبادله و غير قابل مبادله جو بر حسب قيمت­هاي بازاري و سايه­اي در شهرستان ساري ۹۳
۴-۲۴ انواع شاخص­هاي مزيت­ نسبي توليد براي پنج محصول شهرستان ساري ۹۴
۴-۲۵ ارزش ريال نرخ ارز براي تعيين مرز شاخص مزيت ­نسبي محصولات مورد بررسي در شهرستان ساري ۹۴
۴-۲۶ نتايج حاصل از مدل برنامه ­ريزي خطي براي تعيين الگوي بهينه کشت  بر اساس قيمت­هاي سايه‏اي در شهرستان ساري در سال زراعي ۸۸-۱۳۸۷ ۹۸
۴-۲۷ کمترين و بيشترين مقادير قابل اخذ براي سودهاي اجتماعي محصولات براي عدم تغيير الگوي برآورد شده ۹۹
۴-۲۸ انواع شاخص­هاي مزيت ­نسبي توليد براي پنج محصول شهرستان ساري ۱۰۱
۴-۲۹ نتايج حاصل از مدل برنامه ­ريزي خطي براي تعيين الگوي بهينه کشت  بر اساس قيمت­هاي سايه‏اي (ارزش نرخ ارز معادل ۱۵۰۰۰ ريال)  در شهرستان ساري در سال زراعي ۸۸-۱۳۸۷ ۱۰۴
۴-۳۰ نتايج حاصل از مدل برنامه ­ريزي خطي براي تعيين الگوي بهينه کشت  بر اساس قيمت­هاي سايه‏اي (ارزش نرخ ارز معادل ۱۷۰۰۰ ريال)  در شهرستان ساري در سال زراعي ۸۸-۱۳۸۷ ۱۰۷
۴-۳۱ درصد تغييرات سطح زيرکشت محصولات مورد بررسي در مدل­هاي اجرا شده نسبت به وضع موجود ۱۰۸

 

 

 

| آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0