پایان نامه تحلیل و بررسی بلاغی و زیبایی‌شناسی ضرب‌المثل‌ها در سه منظومه شعری نظامی گنجوی


پایان نامه تحلیل و بررسی بلاغی و زیبایی‌شناسی ضرب‌المثل‌ها در سه منظومه شعری نظامی گنجوی

پایان­ نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) گرایش زبان و ادبيات فارسی با عنوان تحلیل و بررسی بلاغی و زیبایی‌شناسی ضرب‌المثل‌ها در سه منظومه شعری نظامی گنجوی در ۲۰۳ صفحه با فرمت word نگارش شده است . در ادامه قسمتهایی از این پایان نامه بعنوان نمونه اورده شده است :

 

چکیده  پایان نامه تحلیل و بررسی بلاغی و زیبایی‌شناسی ضرب‌المثل‌ها در سه منظومه شعری نظامی گنجوی:

امثال و حکم، آینه‌ی فرهنگ و باورهای قومی و ملی مردم یک محدوده‌ی جغرافیایی یا تاریخی است. با دقت در این آینه می‌توان ویژگی‌های روح جمعی ملتی را در طول تاریخ به روشنی مشاهده کرد. این دقت به شناخت باورها و سبک زندگی یک جامعه منجر می‌شود و می‌توان در مطالعات
جامعه­شناسی و سیاسی از آن استفاده فراوان نمود.

از جمله حکیمان متکلم و شاعر که سهم زیادی در امثال و حکم فارسی دارد، نظامی گنجوی است که در ادبیات غنایی و تعلیمی صاحب مقام است. منظومه‌های وی سرشار از سخنان حکیمانه و تعالیم اخلاقی است که با بیانی بلیغ و رسا و اغلب در قالب امثال و حکم تجلی یافته‌اند.

نگارنده در این تحقیق سعی بر آن داشته تا با استخراج ضرب­المثل‌ها از سه منظومه‌ی مشهور نظامی، به تحلیل زیبایی­شناسی و بلاغی ابیات ضرب المثل که از علل رواج آن ها در افواه عامه مردم می‌باشد، پرداخته و نیز تاثیر­پذیری نظامی را از فرهنگ عامه و ادبیات کلاسیک قبل از خود و همچنین تاثیر کلام وی را بر فرهنگ عامه مورد بررسی و مداقه قرار دهد.

 

اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه‌های آن

به تحقیق ضرب‌المثل‌ها نمونه‌های نهایی فرم‌های ادبی هستند که توانایی رسوخ به ذهن جامعه را دارند، به طریق اولی دریافتن ویژگی‌های فرمالیستی جملاتی که در ذهن نسل‌های فارسی زبان در طول قرون و اعصار رسوخ کرده است، از اهم پژوهش‌های ادبی به شمار می‌رود. با این گونه پژوهش‌ها اسرار زیبایی شناختی شاهکارهای آثار هنری تا حدی روشن می‌شود و بلاغت متون کهن پارسی مورد واکاوی قرار می‌گیرد.

 

سوالات و فرضیه‌های تحقیق تحلیل و بررسی بلاغی و زیبایی‌شناسی ضرب‌المثل‌ها در سه منظومه شعری نظامی گنجوی:

سوالاتی که در این پژوهش دغدغه‌ی ذهنی پژوهنده خواهد بود موارد زیر است:

۱- چه ابیاتی از آثار نظامی وارد قلمروی ضرب‌المثل‌ها شده است؟

۲- چه ضرب‌المثل‌هایی از فرهنگ عامه وارد آثار نظامی شده است؟

۳- آیا نظامی به ضرب‌المثل‌های زبان فارسی افزوده است یا بیشتر از آن وام گرفته است ؟

۴- ضرب‌المثل‌های موجود در آثار نظامی از چه سطحی از زندگی معیشتی بهره گرفته‌اند؟برای نمونه زندگی معیشتی کشاورزی و روستایی، معیشتی – شهری و درباری و … .

۵- ضرب‌المثل‌های موجود در آثار نظامی از چه ویژگی‌های فرمی برخوردارند؟ مثلا عنصر مسلط بر انواع تشبیه کدام است؟ یا نوع استعاره‌های موجود در ضرب‌المثل‌ها از چه گونه‌ای است؟

۶- ضرب‌المثل‌های موجود درآثار نظامی با بافتی که در آن به کار رفته است چگونه ارتباطی دارد؟ آیا اقتضای داستان و روایت است که نظامی از این ضرب‌المثل استفاده می‌کند و یا اینکه ضرب‌المثل‌های موجود در آثار نظامی جهت نمایش و به رخ کشیدن معلومات شاعر است؟ و ارتباط چندانی با بافت متن و روایت ندارد؟

۷- ضرب‌المثل‌ها در واقع از پشتوانه‌های فرهنگی یک شاعر حکایت می‌کنند و توانایی او را در تسلط به میراث شفاهی و کتبیش نشان می‌دهند. ضرب‌المثل‌های موجود در آثار نظامی از چه پشتوانه‌های فرهنگی اخذ شده است؟ آیا تماماً از فرهنگ عامه است یا از قرآن و حدیث و اقوال متصوفه یا سایر حوزه‌های فرهنگی در جهان اسلام نیز بهره برده است؟

فرضیه‌های تحقیق:

این پژوهش بر این فرضیه استوار است که آثار نظامی مشحون از ضرب‌المثل‌های برساخته‌ی خود او و ضرب‌المثل‌هایی که او از تمام پشتوانه‌های فرهنگیش اخذ کرده، می‌باشد و در حوزه‌های فرمی از تصویرها و تشبیهات ملموس و محسوس استفاده کرده است و در حوزه‌ی زبان نیز از ساده‌ترین لغات استفاده کرده و نحو جملات او باید نزدیک به نحو طبیعی گفتار باشد تا این ویژگی‌ها باعث شود این جملات به سادگی در اذهان رسوخ کند. به لحاظ موسیقایی نیز از موسیقی قدرتمندی برخوردار است.

 

فهرست و صفحات پایان نامه تحلیل و بررسی بلاغی و زیبایی‌شناسی :

 • چکیده ۱
 • فصل اول:کلیات طرح
 • ۱-۱- بیان مسئله. ۳
 • ۱-۲- هدف تحقیق. ۳
 • ۱-۳- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه‌های آن. ۳
 • ۱-۴- سوالات و فرضیه‌های تحقیق. ۴
 • ۱-۵- مدل تحقیق. ۵
 • ۱-۶- تعریف عملیاتی متغیرها و واژه‌های کلیدی.. ۵
 • ۱-۷- روش تحقیق. ۵
 • ۱-۸- قلمروی تحقیق. ۵
 • ۱-۹- جامعه و حجم نمونه. ۵

 

 • فصل دوم:مبانی نظری
 • ۱-۱- شعر و مثل. ۷
 • ۲-۲- پیشینه. ۹
 • ۲-۳- تعریف مثل. ۹
 • ۲-۴- ارزش و فایده‌ی مثلها ۱۱
 • ۲-۵- انواع مثلها ۱۲
 • ۲-۶- ارسال المثل/ ارسال المثلین.. ۲۰
 • ۱-۶-۱- تفاوت ارسال­المثل با مثل منظوم. ۲۳
 • ۱-۶-۲- تفاوت ارسال المثل با تمثیل. ۲۳
 • ۱-۶-۳- تفاوت ارسال المثل با اسلوب معادله. ۲۴
 • ۱-۶-۴- تفاوت ارسال المثل با تضمین.. ۲۵
 • ۱-۶-۵- تفاوت ارسال المثل با تلمیح. ۲۶
 • ۱-۶-۶ تفاوت ارسال المثل با کلام جامع. ۲۷
 • ۱-۶-۷ تفاوت ارسال المثل با کنایه. ۲۸
 • ۲-۷- شیوه‌های خاص شاعران در کاربرد ارسال­المثل. ۳۷
 • ۲-۸- پیشینه‌ی تحقیق. ۳۹

 

 • فصل سوم:روش شناسی و متدولوژی
 • ۳-۱- روش تحقیق. ۴۱
 • ۳-۲- جامعه‌ی آماری.. ۴۱
 • ۳-۳- حجم نمونه. ۴۱
 • ۳-۴- ابزار جمع­آوری اطلاعات.. ۴۱
 • ۳-۵- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۴۱

 

 • فصل چهارم:نظامی و نحوه‌ی استفاده‌ی اواز ضرب‌المثل‌ها
 • ۴-۱-۱- شرح حال و معرفی آثار نظامی.. ۴۳
 • ۴-۱-۲- جایگاه نظامی در ادبیات کلاسیک ایران. ۴۵
 • ۴-۱-۳- استفاده‌ی نظامی از ضرب‌المثل‌ها ۴۶
 • ۲-۲- ضرب‌المثل‌های برساخته‌ی خود نظامی.. ۵۱
 • ۲-۳- ضرب‌المثل‌های که از زبان عامه گرفته شده است.. ۵۲
 • ۴-۲- تحلیل زیبایی شناسی ضرب‌المثل‌ها ۵۵
 • ۴-۲-۱- لیلی و مجنون. ۵۵
 • ۴-۲-۲- خسرو و شیرین.. ۱۰۵
 • ۴-۲-۳- هفت پیکر. ۱۵۸

 

 • فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات
 • ۵-۱- نتیجه گیری.. ۱۹۸
 • ۵-۲- پیشنهادات.. ۱۹۹
 • منابع. ۲۰۰ 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0